Aplikovaná analytická chémia

Študenti profesijne orientovaného študijného programu aplikovaná analytická chémia majú v čase ukončenia nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

- majú primerané teoretické znalosti predovšetkým z analytickej chémie a ostatných základných chemických disciplín anorganickej, organickej, medicínskej, jadrovej chémie a biochémie,

- počas štúdia získajú teoretické i praktické znalosti integrujúce poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny, ktoré si preveria už počas odbornej praxe,

- ovládajú laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v analytickej chémii, v rámci odbornej praxe v podmienkach spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa prax vykonáva, nadobudnú znalosti a zručnosti požadované na úspešné zaradenie sa do pracovného procesu

- poznajú princípy správnej laboratórnej praxe ako nutnej požiadavky pre prácu v analytickom laboratóriu,

- počas odbornej praxe si osvoja pracovné postupy typické pre daný študijný odbor, prostredníctvom konkrétnych úloh nadobudnú vedomosti, zručnosti a kompetencie relevantné pre výkon budúcej profesie,

- poznajú chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia iných prírodných, environmentálnych, medicínskych a technologických vied,

- zvládajú praktické zručnosti potrebné k výkonu povolania, ktoré sú podložené nevyhnutnými znalosťami z predmetov viac profesijne orientovaných,

- zručne pracujú s počítačom pri využívaní komerčného softvéru, spracovávaní experimentálnych údajov a dát z analytických meraní,

- získané poznatky vedia samostatne prakticky aplikovať pri riešení úloh vyplývajúcich z požiadaviek ich pracovného zaradenia,

- sú schopný rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast.Uplatnenie absolventov

Absolventi profesijne orientovaného študijného programu aplikovaná analytická chémia majú primerané teoretické a praktické vedomosti z analytickej, všeobecnej, anorganickej, organickej, medicínskej chémie a biochémie, ale tiež z matematiky, fyziky, biológie a výpočtovej techniky. Sú schopní samostatne vykonávať práce technického charakteru v chemických, environmentálnych, farmaceutických ako aj v zdravotníckych zariadeniach. Vďaka profesijne orientovanému študijnému programu získa priemysel potrebných, prakticky zdatných absolventov, ktorí sú oboznámení s fungovaním reálnych zamestnávateľov, ich požiadavkami na vedomosti, zručnosti a princípmi profesijnej etiky. Absolventi dokážu tiež získavať, spracovávať a prezentovať vedecké informácie.

Absolventi študijného programu chémia majú predpoklady:

- uplatniť sa predovšetkým v spolupracujúcich organizáciách, v ktorých sa vykonávala odborná prax, ako zaučení zamestnanci ktorých potrebujú pre výkon práce v laboratóriu,

- uplatniť sa v rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach a vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, prácu s inštrumentálnou analytickou technikou,

- vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole.

Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje:

     - študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky,

     - výsledok maturitnej skúšky.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

-  životopis,

-  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-  stredoškolské vysvedčenia za 1. - 4. ročník úradne overené (matrika/notár)

-  maturitné vysvedčenie úradne overené (matrika/notár)

   Uchádzač,  ktorý  maturuje  v  školskom  roku  2021/2022  vypisuje  do prihlášky známky

   z koncoročných vysvedčení  za 1. - 3. ročník  (v  prípade  päťročného  štúdia si  vypisuje

   známky  za 2. - 4. ročník)  a  dá si  ich  v prihláške potvrdiť  strednou   školou,  alebo  do

   prihlášky doloží  úradne overené (matrikou/notárom) uvedené vysvedčenia.

   Vysvedčenie zo  4.  ročníka (5. ročníka)  a   maturitné vysvedčenie úradne overené

   (matrikou/notárom) doručí  uchádzač  najneskôr do 10. júna 2022 na fakultu.

Vyplnenú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný vytlačiť, podpísať a spolu s požadovanými dokladmi odoslať na fakultu FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 TrnavaPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje:

- študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky,

- výsledok maturitnej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.

e-mail: beata.vranovicova@ucm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacích skúšok • Podanie prihlášky na štúdium

  15.12.2021 - 30.04.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • stredoškolské vysvedčenia za 1.- 4. ročník úradne overené (matrika/notár) (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                        Štátna pokladnica

Účet: IBAN                  SK5981800000007000071919

Variabilný symbol:      12207

Konštantný symbol:    0308

Špecifický symbol:      rodné číslo uchádzača bez lomky

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Gabriela Jančovičová – gabriela.jancovicova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 17.02.2022 08:22

Upozorniť na neaktuálne údaje