Anorganické technológie a nekovové materiály

Študijný program Anorganické technológie a nekovové materiály v anglickom jazyku je zaradený do študijného odboru 5.2.19 anorganická technológia a materiály. Uplatnenie absolventov

Absolvent tohto študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu prípravy nových nekovových anorganických materiálov. Je schopný samostatne riešiť problémy rozvoja anorganických technológií vrátane znižovania odpadov a riešenia ich zhodnotenia. Špeciálne vedomosti má v oblasti skla, Má hlboké teoretické vedomosti v oblasti termodynamiky a kinetiky a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi. Aktívne ovláda výpočtovú techniku a informatiku. Je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore a vykonávať projektové manažérstvo.

Jeho teoretické vedomosti sú predpokladom k uplatneniu vo výskumných a vývojových pracoviskách v priemysle a interdisciplinárnych odboroch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky a dokumenty :

 • prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia(formát A3),  riadne vyplnená, podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované štúdium II. stupňa,
 • súčasťou prihlášky musí byť podpísaný životopis,
 • overená kópia diplomu,  vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných predmetov. 


Doplňujúce informácie

témy dizertačných prác budú zverejnené na:

https://www.funglass.eu/study-programs/doctoral-study-phd/Podmienky pre zahraničných študentov

Ucházdač z krajínČeská republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina,

predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa;
 • podpis žiadateľa;
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku;
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

Uchádzač z iného členského štátu alebo tretieho štátu predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje:

 • meno a priezvisko žiadateľa;
 • podpis žiadateľa;
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku;
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
 • informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (postačuje kópia);
 • overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

 • o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • o uložení rozdielovej skúšky.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu III. stupňa štúdia na TnUAD v Trenčíne je absolvovanie študijného programu II. stupňa štúdia a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.
 • Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje univerzita témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.
 • Pre každú vypísanú tému je určený školiteľ.
 • Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
 • Uchádzač bude pozvaný na prijímaciu skúšku písomnou formou na základe prihlášky na štúdium.
 • Prijímacia skúška na univerzitný študijný program so zvolenou témou dizertačnej práce podľa zákona 131/2012 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 57 ods. 3 sa bude konať pred komisiou.
 • Prijímacie skúšky na tretí stupeň štúdia na TnUAD sa budú konať v termíne 28- 30.5.2019


Forma prijímacej skúšky

Ústna/skype forma pohovoru pred priímacou komisiou na zvolenú tému dizertačnej práce v anglickom jazyku.

termíny: 28-30.5.2019 • Podanie prihlášky na štúdium

  12.08.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.08.2019 - 28.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniela Vavrová – daniela.vavrova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 03.06.2019 10:29

Upozorniť na neaktuálne údaje