Animovaná tvorba

Štúdium Animovanej tvorby sa zameriava na umeleckú a technickú pripravenosť absolventa tvoriť syntetické filmovo-výtvarné diela. Sústreďuje sa na figurálnu a priestorovú animáciu s ohľadom na jej spoločenské a kreatívne poslanie, vrátane komerčných aktivít. Vychádza sa z tradičných techník (kreslených a priestorových) a z poznania základov počítačovej animácie.

 Štúdium je bakalárske, trvá 3 roky. Na bakalárskom stupni štúdia  sa získavajú výtvarné a technické predpoklady pre samostatnú kvalifikovanú animátorskú prax. Študent realizuje  animačné etudy, oboznamuje sa s rôznymi skúsenosťami, kultivuje výtvarný rukopis, osvojuje si zručnosť v pohybových kreslených cvičeniach. Štúdium je zakotvené v dôkladnom poznaní špecifických vlastností filmu a počítačových technológií. Bakalárske štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou a získaním vysokoškolského titulu bakalár (Bc).

Najlepší absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na  magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi študijných programov, ktoré sa vyučujú na FTF VŠMU, nachádzajú svoje uplatnenie vo filme, rozhlase, v televízii ale aj v nových médiách - ako vizuálni grafici, režiséri, fotografi, kameramani, editori, tvorcovia grafického, vizuálneho a dramatického obsahu pre web a iné sieťové médiá.

Profil poslucháča bakalárskeho štúdia animovanej tvorby na FTF VŠMU:

Poslucháč bakalárskeho štúdia programu Animovaná tvorba počas štúdia získava teoretické i praktické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.  Študent si osvojí praktické poznatky v širokej škále audiovizuálnych   a špecificky výtvarných postupov, pričom sa animácia vníma ako umenie blízke hereckému, najmä pantomimickému prejavu. Prax výučby je postupne zameraná na získanie režijných a komunikačných poznatkov cez charakterotvornú klasickú kreslenú a trojrozmernú, až po počítačovú animáciu. Študent súčasne nadobudne aj potrebné teoretické poznatky, ktoré sú východiskom pre každú umeleckú tvorbu. Získal prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Počas štúdia realizoval rozsiahly program cvičení, seminárov, ateliérových prác, odborných sústredení, worshopov, festivalov  a podobne, smerujúcich k ich autorskej absolventskej výpovedi v záverečnej práci. Ovláda praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa ako člen realizačného tímu v profesiách ako animátor, výtvarník či autor.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia a ďalšie dôležité informácie k talentovým prijímacím skúškam nájdete v tomto prospekte: 

Študijný program: Animovaná tvorba - PROSPEKT
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 4.2.2020 - 5.2.2020 (utorok, streda)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2019
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 3. 1. 2020
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6

 Doplňujúce informácie

Vyberte si jednu z dvoch možností prihlášky na bakalárske štúdium:

 

 • buď papierová ŠEVT

                                                                                            

 • alebo elektronická

 

FTF preferuje elektronickú prihlášku, ktorú treba po potvrdení v systéme vytlačiť a doporučene zaslať so všetkými povinnými prílohami. (Akceptujeme výlučne túto formu elektronickej prihlášky, iné typy, napr. z Portálu VŠ,neakceptujeme!).

Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.sk  Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Všetci uchádzači musia absolvovať prijímacie talentové skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

VŠEOBECNE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

 • Termín konania prijímacích skúšok stanoví dekan pri určení organizácie školského roka.
 • Dekanka oznámi prihláseným uchádzačom písomne dátum konania prijímacej skúšky najneskôr do 15 dní pred jej konaním. Dekanka môže pokladať pozvánku na prijímaciu skúšku za bezpredmetnú a uchádzača nepripustiť k prijímacím skúškam, ak uchádzač do stanoveného termínu nedodá všetky povinné domáce práce, nakoľko tým uchádzač nesplnil jednu časť prijímacej skúšky.
 • Prijímacie skúšky na FTF VŠMU, vzhľadom na ich špecifiká a z dôvodu rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov počas priebehu skúšok, nie je možné vykonať v náhradnom termíne.
 • Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (FTF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. FTF VŠMU neakceptuje elektronickú prihlášku z Portálu VŠ ani iné elektronické prihlášky.). Súčasťou prihlášky je maturitné vysvedčenie, životopis, potvrdenie očného lekára (iba pre št. plán kameramanská tvorba), papierový doklad o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky, prípadne ďalšie doklady, ktoré uchádzač pokladá za potrebné na potvrdenie svojej aktivity a činnosti súvisiacej so zvoleným študijným programom.
 • Dekanka si môže na objektívne zhodnotenie predpokladov uchádzača na štúdium na vysokej škole, najmä na overenie jeho schopností, nadania a záujmu o štúdium na vysokej škole a zdravotného stavu vyžiadať aj ďalšie údaje a podklady.
 • Prijímacej skúšky sa uchádzač musí zúčastniť osobne a v stanovenom termíne. Uchádzač pri prezentácii predloží občiansky preukaz, prípadne ďalšie doklady požadované fakultou.
 • Na FTF VŠMU sa neotvárajú každý školský rok všetky študijné programy uvedené v štatúte VŠMU. O otváraných študijných programoch rozhoduje dekan najneskôr do konca júna bežného roku pre nasledujúci školský rok.
 • Fakulta podľa potreby organizuje pre uchádzačov konzultácie na jednotlivé otvárané študijné programy. Majú informatívny charakter a účasť uchádzačov na nich nie je povinná. Za konzultácie sa od uchádzačov vyberá poplatok, ktorého výšku stanoví dekan.
 • Uchádzači, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky počas štúdia posledného ročníka na strednej škole pred maturitnou skúškou a boli prijatí, dostanú rozhodnutie o podmienečnom prijatí na FTF VŠMU. Po predložení maturitného vysvedčenia obdržia rozhodnutie o prijatí na štúdium.
 • Účastník prijímacej skúšky môže jeden mesiac po oznámení výsledku za stanovený poplatok nahliadnuť v úradných hodinách na študijnom oddelení do svojich prijímacích materiálov a hodnotenia.
 • Ak sa poslucháč hlási na viac študijných programov, alebo špecializácií naraz, je potrebné podať na každý študijný program samostatnú kompletnú prihlášku vrátane úhrady poplatkov za prijímacie konanie. Doklad o zaplatení - kópiu ústrižku je potrebné vložiť priamo do prihlášky a fixovať vhodným spôsobom. Prijímacie konanie v ateliéroch a katedrách sa nekoná v jeden deň, takže uchádzač môže vyskúšať aj viac kombinácií.
 • Všetky údaje o prijímacom konaní vrátane poradia sú v primeranom rozsahu zverejnené na web stránke ftf.vsmu.skForma prijímacej skúšky

Písomná

Talentová

Ústna

Písomná • Deň otvorených dverí

  09.11.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2019 - 04.12.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.02.2020 - 05.02.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • výročné stredoškolské vysvedčenia (papierová forma)
 • papierový ústrižok o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Úhrada poplatku - papierová prihláška ŠEVT

Platba zo Slovenska a krajín EÚ:  SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30
Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP20-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ:   SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30.
Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP20-Jana-Kovacova)


Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO PRIHLÁŠKY!

 

Úhrada poplatku - elektronická prihláška

Elektronická prihláška Vám po jej vyplnení a potvrdení ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. Pri platbe poplatku uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP20-Jana-Kovacova)


Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO VYTLAČENEJ PRIHLÁŠKY!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova.vsmu@gmail.com
Posledná aktualizácia: 28.09.2019 00:06

Upozorniť na neaktuálne údaje