Animovaná tvorba

Štúdium Animovanej tvorby sa zameriava na umeleckú a technickú pripravenosť absolventa tvoriť syntetické filmovo-výtvarné diela. Sústreďuje sa na figurálnu a priestorovú animáciu s ohľadom na jej spoločenské a kreatívne poslanie, vrátane komerčných aktivít. Vychádza sa z tradičných techník (kreslených a priestorových) a z poznania základov počítačovej animácie.

 Štúdium je bakalárske, trvá 3 roky. Na bakalárskom stupni štúdia  sa získavajú výtvarné a technické predpoklady pre samostatnú kvalifikovanú animátorskú prax. Študent realizuje  animačné etudy, oboznamuje sa s rôznymi skúsenosťami, kultivuje výtvarný rukopis, osvojuje si zručnosť v pohybových kreslených cvičeniach. Štúdium je zakotvené v dôkladnom poznaní špecifických vlastností filmu a počítačových technológií. Bakalárske štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou a získaním vysokoškolského titulu bakalár (Bc).

Najlepší absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na  magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi študijných programov, ktoré sa vyučujú na FTF VŠMU, nachádzajú svoje uplatnenie vo filme, rozhlase, v televízii ale aj v nových médiách - ako vizuálni grafici, režiséri, fotografi, kameramani, editori, tvorcovia grafického, vizuálneho a dramatického obsahu pre web a iné sieťové médiá.

Profil poslucháča bakalárskeho štúdia animovanej tvorby na FTF VŠMU:

Poslucháč bakalárskeho štúdia programu Animovaná tvorba počas štúdia získava teoretické i praktické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.  Študent si osvojí praktické poznatky v širokej škále audiovizuálnych   a špecificky výtvarných postupov, pričom sa animácia vníma ako umenie blízke hereckému, najmä pantomimickému prejavu. Prax výučby je postupne zameraná na získanie režijných a komunikačných poznatkov cez charakterotvornú klasickú kreslenú a trojrozmernú, až po počítačovú animáciu. Študent súčasne nadobudne aj potrebné teoretické poznatky, ktoré sú východiskom pre každú umeleckú tvorbu. Získal prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Počas štúdia realizoval rozsiahly program cvičení, seminárov, ateliérových prác, odborných sústredení, worshopov, festivalov  a podobne, smerujúcich k ich autorskej absolventskej výpovedi v záverečnej práci. Ovláda praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa ako člen realizačného tímu v profesiách ako animátor, výtvarník či autor.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všetky podmienky nájdete v prospekte:

Študijný program: Animovaná tvorba
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 8. 2. 2022 – 9. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:

Prospekt – Animovaná tvorbaDoplňujúce informácie

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní. Nezabudnite do prihlášky nahrať všetky povinné prílohy vrátane potvrdenia o platbe: e-prihlaska.vsmu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Totožné ako pre domácichPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Všetci uchádzači musia absolvovať prijímacie talentové skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prospekt k prijímacím skúškam na animovanú tvorbuForma prijímacej skúšky

Písomná

Talentová

ÚstnaTesty

Všeobecno - vzdelávacie • Podanie prihlášky na štúdium

  10.10.2021 - 10.12.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.02.2022 - 09.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • SCANY - výročné stredoškolské vysvedčenia (elektronická forma)
 • SCAN - potvrdenie o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme.


Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní:
e-prihlaska.vsmu.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 12.11.2021 17:23

Upozorniť na neaktuálne údaje