Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Cudzie jazyky a kultúry je študijný odbor so sústavy študijných odborov spracovaných ministerstvom školstva SR ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Z. č. 131/2002 Z. z.) v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Z. č. 131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Magisterské štúdium ktoré nadväzuje na bakalárske prehĺbi u poslucháčov poznatky o systéme a fungovaní angličtiny pričom študenti si osvoja detailnejšie poznatky z oblasti jazykovedy. Súčasťou profilu štúdia sú aj informácie z oblasti dejín a kultúrneho a spoločenského života anglofónnych krajín. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie vysokého stupňa komunikácie takže sa budú rozvíjať všetky jazykové zručnosti, aby sa absolventi mohli uplatniť v oblasti spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života - t.j. všade tam kde sa vyžaduje vysoký stupeň ovládania daného cudzieho jazyka.

V teoretickej oblasti budú absolventom poskytnuté potrebné vedomosti z komparatívnej gramatiky, textovej lingvistiky, sémantiky, frazeológii a štylistiky. Tieto znalosti budú posilnené v oblasti odbornej komunikácie t.j. zameranie na odborný jazyk jednotlivých oblastí spoločenskej praxe (obchod, právo, politológia, etnológia a pod.). Študijný program rovnako prehlbuje znalosti v oblasti, predovšetkým odborného prekladu a ponúka orientáciu v probléme multikultúrnej komunikácie. Literárna zložka je zastúpená prehľadom britskej a americkej literatúry ako aj rozborom textov.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa odboru cudzie jazyky a kultúry (študijný program: anglický jazyk v odbornej komunikácii) získava akademický titul „magister“ (Mgr.) (§ 55, ods. 5 Z.z. č. 131/2002).

Absolvent 2. stupňa:

- sa  vyznačuje rozsiahlou jazykovou, rečovou a interkultúrnou kompetenciou,

- dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov,

- ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy a odborného jazyka,

- má základné poznatky z riadenia a manažmentu,

- ovláda prácu s informačnými technológiami.

V praxi nachádza uplatnenie ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch; v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania; ako koordinátor medzinárodnej spolupráce úradov špecializovanej štátnej správy a ústredných orgánov štátnej správy. Na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie dokáže anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej a materskej kultúry a usmerniť ich v ich interakcii, taktiež pozná a využíva špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v rovine bežnej i odbornej komunikácie. Osvojené lingvistické, literárne a kulturologické poznatky dokáže rozsiahle aplikovať v praxi, vie vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru, dokáže rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch a priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii. Je schopný tvorivo a kriticky myslieť, formulovať názory, presvedčivo argumentovať. Získa návyky pre tímovú, ale i individuálnu prácu; využíva moderné technológie pre prácu v bežnom i odbornom prostredí.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. 

 

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Doplňujúce informácie
 • Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške  (kópie nemusia byť overené)  Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť.Forma prijímacej skúšky
 • Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.

V prípade uchádzačov - absolventov príbuzného študijného programu prvého stupňa  prijímacia komisia FF UCM môže požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v identickom študijnom programe. • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3.

 

Poplatok za prijímacie konanie:       40 € 

Elektronické podanie prihlášky:       35 € 

 

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie  UCM

 FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

 

Banka:                        Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:    21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:              SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           zo 17. júla 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2017, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:

- Mgr. študijné programy:

-    600 € ročne (trojročné študijné programy),

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2019 10:05

Upozorniť na neaktuálne údaje