Andragogika

Uplatnenie absolventov

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa:

Absolventi odboru sa uplatnia ako organizační a výkonní pracovníci:

 • v oblasti personálnych činností a sociálneho rozvoja v podnikových a rezortných vzdelávacích  zariadeniach, oddeleniach pre rozvoj ľudských zdrojov, súkromných firiem a organizácií,
 • v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a pomoci sociálne alebo zdravotne odkázaných  dospelých (nezamestnaní, seniori, invalidi atď),
 • v mimoškolských zariadeniach (akadémie vzdelávania, univerzity tretieho veku)v inštitúciách a zariadeniach štátnej správy a samosprávy (ústredia práce, oddelenia sociálnych vecí) v občianskych združeniach, nadáciách,
 • v oblasti kultúry: v zariadeniach miestnej kultúry  a záujmových združeniach .


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné informácie o prijímacom konaní:

 • Uchádzač si môže podať na denné štúdium a externé štúdium len jednu prihlášku.
 • Súčasťou prihlášky je: životopis, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2017/2018; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú).
 • Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie o prijímacom konaní:

 • Uchádzač si môže podať na denné štúdium a externé štúdium len jednu prihlášku.
 • Súčasťou prihlášky je: životopis, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2017/2018; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú).
 • Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.


 • Deň otvorených dverí

  14.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.08.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 630 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie: ● papierová (tlačená) prihláška: 30 €

                                                                       ● elektronická prihláška: 20 €

Banka:   Štátna pokladnica

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0007 8256

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol:   103003

Konštantný symbol: 0308

Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet. Originál poštovej poukážky, alebo vytlačený prevodný príkaz na úhradu nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade prihláška nebude akceptovaná. Pri podaní elektronickej prihlášky je potrebné poslať aj vytlačenú prihlášku s príslušnými dokladmi na adresu fakulty (viď hlavička).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 23.05.2019 11:27

Upozorniť na neaktuálne údaje