Agroekológia

Absolvent študijného programu dokáže realizovať výrobné postupy zamerané na odstraňovanie, resp. znižovanie negatívnych dopadov poľnohospodárskych aktivít na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré súčasne aj umožňujú ekonomicky životaschopné a udržateľné viacfunkčné poľnohospodárstvo, produkciu zdravých poľnohospodárskych produktov s vysokou kvalitou, minimom výskytu reziduí pesticídov a cudzorodých látok. Absolventi tohto programu ovládajú základné legislatívne nástroje ochrany životného prostredia, najmä z hľadiska poľnohospodárskej krajiny. Sú schopní zavádzať environmentálne manažérske systémy v poľnohospodárskych podnikoch a agropotravinárskom priemysle.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sa uplatnia v riadiacich funkciách v poľnohospodárskych a agropotravinárskych podnikoch, inštitúciách štátnej správy a samosprávy.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium  je

 • úspešné absolvovanie študijného programu I. stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe a jeho ukončenie štátnou skúškou.
 • dosiahnuté študijné výsledky


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre na základe medzištátnych zmlúv  po úspešnom  absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre, tel. 037/6414800, mail: Klara.Vavrisinova@uniag.skForma prijímacej skúšky

pohovor • Deň otvorených dverí

  01.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  15.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 15.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prihlášku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 33 €
elektronická prihláška: 31 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na inžiniersky študijný program FAPZ je nasledovný. Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:    

      -  pri elektronickej prihláške – poplatok   31 €  zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

-        pri klasickej prihláške  33 € (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVT-e, dostali v škole a pod.) –  odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady poplatku cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 102900

o        špecifický symbol (ŠS) 102900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o      názov a adresa banky: Štátna pokladnica

                                         Radlinského 32

                                         811 07  Bratislava

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 102900

o        špecifický symbol (ŠS)  102900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

 Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská – marta.solcanska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2019 10:54

Upozorniť na neaktuálne údaje