Agrárny obchod a marketing

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia "Agrárny obchod a marketing" dokáže analyzovať a riadiť komplexné problémy v podnikateľských subjektoch orientovaných na agropotravinársku produkciu, s osobitným zreteľom na odbyt agropotravinárskych komodít podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, podniky spracovateľského potravinárskeho priemyslu, podniky služieb, ako aj marketingové aktivity na podnikovej a nad podnikovej úrovni. Absolvent vie exaktne navrhovať a implementovať nástroje marketingového mixu v súlade s novými poznatkami marketingovej teórie a praxe. Má významné poznatky z uplatnenia marketingových nástrojov, fungovania obchodných systémov na domácom a európskom agropotravinárskom trhu.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Agrárny obchod a marketing sa uplatní v manažérskych podnikových funkciách zabezpečujúcich odbyt poľnohospodárskych výrobkov a potravín na domácom a zahraničnom trhu, ďalej v štruktúrach euroúradníkov, odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy, vo vedecko-výskumných, vzdelávacích, či poradenských inštitúciách zaoberajúcich sa agropotravinárskymi podnikateľskými aktivitami. Absolvent môže nájsť svoje uplatnenie aj v agentúrach zaoberajúcich sa výskumom agrárneho trhu, medzinárodných odborných inštitúciách orientovaných na marketing a odbyt agrokomodít, colnej správe, inštitúciách orientovaných na certifikáciu agrokomodít a pod.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech za 1. stupeň štúdia a výsledky  štátnej bakalárskej skúšky. Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené  v zmysle § 57  odseku 1 Zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ o nasledovné hľadiská:1.       sociálne hľadisko (siroty, polosiroty) 2.       telesne handicapovaní uchádzači    3.       záujem zahraničných Slovákov 4.       regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní) Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr.Anna Mravcová, PhD., tel. 037/641 4746, e-mai.: anna.mravcova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • K prihláške doložiť:
 • životopis (originál podpísaný uchádzačom),
 • overená kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (len  uchádzači z iných vysokých škôl),
 • originál výpisu absolvovaných skúšok s celoštudijným priemerom, potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (len  uchádzači z iných vysokých škôl),
 • potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • v prípade, že sa pre príslušný študijný program vybraný študentmi naplnia počty nad stanovený normatív, uchádzači sa preradia na študijný program, kde sa normatívne stavy nenaplnili.


Forma prijímacej skúšky

Výberové konanie bez prítomnosti uchádzača o štúdium - júl 2021. • Deň otvorených dverí

  21.01.2022

 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.05.2021 - 31.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Aktuálny počet podaných prihlášok:
82


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na  študijný program II. stupňa štúdia na FEM pre akademický rok 2021/2022 je:  

-          pri elektronickej prihláške – 40 € -POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške.

POPLATOK zaplatíte cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

                        Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 

konštantný symbol (KS) 0558,

variabilný symbol (VS) 101900 ,

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

                        Radlinského 32, 810 05  Bratislava

 IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – špecifický symobl + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Zita Bírová – Zita.Birova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje