Sústava študijných odborov

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.
 

Počet: 371

Názov študijného odboru Stupeň Skupina študijných odborov Podskupina študijných odborov
Učiteľstvo akademických predmetov 1. 2. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 1. 2. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 1. 2. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Pedagogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Predškolská a elementárna pedagogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Špeciálna pedagogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Liečebná pedagogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Logopédia 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Andragogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Odborová didaktika 3. výchova a vzdelávanie učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Filozofia 1. 2. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Systematická filozofia 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Dejiny filozofie 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Logika a metodológia vedy 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Etika 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Estetika 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
História 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Všeobecné dejiny 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Slovenské dejiny 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Archívnictvo 1. 2. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Pomocné vedy historické 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Teológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Katolícka teológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Evanjelická teológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Pravoslávna teológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Religionistika 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Dejiny a teória divadelného umenia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Dejiny a teória filmového umenia a multimédií 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Teória hudby 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Teória tanca 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Muzeológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Archeológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Klasická archeológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Slovenský jazyk a literatúra 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Slovanské jazyky a literatúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Neslovanské jazyky a literatúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Orientálne jazyky a kultúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Klasické jazyky 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Cudzie jazyky a kultúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Všeobecná jazykoveda 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Literárna veda 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Muzikológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie humanitné vedy
Výtvarné umenie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie umenie
Tanečné umenie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie umenie
Hudobné umenie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie umenie
Divadelné umenie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie umenie
Filmové umenie a multimédiá 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie umenie
Dizajn 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie umenie
Architektonická tvorba 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie umenie
Reštaurovanie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie umenie
sociológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Kulturológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Etnológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Teória a metodológia sociológie 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Medzinárodné vzťahy 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Politológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Verejná politika a verejná správa 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Psychológia 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Všeobecná a experimentálna psychológia 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Klinická psychológia 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Sociálna psychológia a psychológia práce 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Sociálna práca 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Sociálna antropológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Sociálne služby a poradenstvo 1. 1. 2. 2. 3. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy spoločenské a behaviorálne vedy
Žurnalistika 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy žurnalistika a informácie
Teória a dejiny žurnalistiky 3. sociálne, ekonomické a právne vedy žurnalistika a informácie
Masmediálne štúdiá 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy žurnalistika a informácie
Knižnično-informačné štúdiá 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy žurnalistika a informácie
Národné hospodárstvo 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Dejiny národného hospodárstva 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Ekonomická teória 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Prognostika 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Verejná správa a regionálny rozvoj 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Financie, bankovníctvo a investovanie 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Financie 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Poisťovníctvo 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Obchodné podnikanie 1. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Obchod a marketing 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Odvetvové a prierezové ekonomiky 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Účtovníctvo 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Finančný manažment 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Ľudské zdroje a personálny manažment 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Manažment 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Ekonomika a manažment podniku 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Medzinárodné ekonomické vzťahy 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Medzinárodné podnikanie 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Svetová ekonomika 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Odvetvové ekonomiky a manažment 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Ekonomika a riadenie podnikov 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Podnikový manažment 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Verejná ekonomika a služby 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Kvantitatívne metódy v ekonómii 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Ekonometria a operačný výskum 3. sociálne, ekonomické a právne vedy ekonómia a manažment
Právo 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Teória a dejiny štátu a práva 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Ústavné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Správne právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Hospodárske právo a finančné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Pracovné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Trestné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Medzinárodné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Rímske právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Obchodné a finančné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Občianske právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Kánonické právo 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy právo
Fyzika 1. 2. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Všeobecná fyzika a matematická fyzika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Fyzika kondenzovaných látok a akustika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Kvantová elektronika a optika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Jadrová a subjadrová fyzika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Fyzika plazmy 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Astronómia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Astrofyzika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Geofyzika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Meteorológia a klimatológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Chemická fyzika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Biofyzika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Teória vyučovania fyziky 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Chémia 1. 2. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Anorganická chémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Organická chémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Analytická chémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Fyzikálna chémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Makromolekulová chémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Jadrová chémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Teoretická a počítačová chémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Biochémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Geológia 1. 2. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Hydrológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Hydrogeológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Inžinierska geológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Ložisková geológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Geochémia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Mineralógia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Aplikovaná geofyzika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Paleontológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Petrológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Tektonika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Pedológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Geografia 1. 2. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Fyzická geografia a geoekológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Humánna geografia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Regionálna geografia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Politická geografia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Geoinformatika 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
sedimentológia 3. prírodné vedy vedy o neživej prírode
Biológia 1. 2. prírodné vedy vedy o živej prírode
Molekulárna cytológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Molekulárna biológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Genetika 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Zoológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Botanika 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Mikrobiológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Antropológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Fyziológia rastlín 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Fyziológia živočíchov 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Bionika a biomechanika 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Etológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Virológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Parazitológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Imunológia 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Neurovedy 3. prírodné vedy vedy o živej prírode
Ochrana a využívanie krajiny 1. 2. 3. prírodné vedy ekologické a environmentálne vedy
Environmentálne inžinierstvo 1. 2. 3. prírodné vedy ekologické a environmentálne vedy
Environmentálny manažment 1. 2. 3. prírodné vedy ekologické a environmentálne vedy
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 1. 2. 3. prírodné vedy ekologické a environmentálne vedy
Synekológia 1. 2. 3. prírodné vedy ekologické a environmentálne vedy
Architektúra a urbanizmus 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie architektúra a staviteľstvo
Priestorové plánovanie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie architektúra a staviteľstvo
Geodézia a kartografia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie architektúra a staviteľstvo
Pozemné stavby 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie architektúra a staviteľstvo
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie architektúra a staviteľstvo
Vodné stavby 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie architektúra a staviteľstvo
Aplikovaná mechanika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie architektúra a staviteľstvo
Strojárstvo 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Údržba strojov a zariadení 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Dopravné stroje a zariadenia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Časti a mechanizmy strojov 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Energetické stroje a zariadenia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Strojárske technológie a materiály 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Stavebníctvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Elektrotechnika 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Teoretická elektrotechnika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Silnoprúdová elektrotechnika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Elektrotechnológie a materiály 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Elektronika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Automatizácia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Telekomunikácie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Mechatronika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Chemické inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Chemické technológie 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Anorganická technológia a materiály 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Organická technológia a technológia palív 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Technológia makromolekulových látok 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Chémia a technológia poživatín 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Chémia a technológia životného prostredia 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Potravinárstvo 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Biotechnológie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Materiály 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Medzné stavy materiálov 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Nekovové materiály a stavebné hmoty 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Energetika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Elektroenergetika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Jadrová energetika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Baníctvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Banské meračstvo a geodézia 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Geotechnika 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Banská geológia a geologický prieskum 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Mineralurgia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Hutníctvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Fyzikálna metalurgia 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Drevárstvo 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Technológia spracovania dreva 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Štruktúra a vlastnosti dreva 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Poľnohospodárska a lesnícka technika 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Biomedicínske inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Fyzikálne inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Procesná technika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Výrobná technika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Výrobné technológie 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Priemyselné inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Meranie 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Meracia technika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Metrológia 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Bezpečnosť technických systémov 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Kvalita produkcie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Súdne inžinierstvo 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Doprava 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Poštové technológie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Letecké a kozmické inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Všeobecné poľnohospodárstvo 1. 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Živočíšna produkcia 1. 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Všeobecná živočíšna produkcia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Špeciálna živočíšna produkcia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Rastlinná produkcia 1. 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Všeobecná rastlinná produkcia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Špeciálna rastlinná produkcia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Agrochémia a výživa rastlín 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Fyziológia plodín a drevín 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Záhradníctvo 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Krajinárstvo 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Výživa 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Spracovanie poľnohospodárskych produktov 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Ochrana pôdy 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Ochrana rastlín 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Krajinná a záhradná architektúra 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Agrobiotechnológie 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy poľnohospodárstvo
Lesníctvo 1. 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy lesníctvo
Pestovanie lesa 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy lesníctvo
Hospodárska úprava lesov 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy lesníctvo
Lesnícka fytológia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy lesníctvo
Ochrana lesa 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy lesníctvo
Poľovníctvo 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy lesníctvo
Lesnícke technológie 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy lesníctvo
Ekosystémové služby lesov 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy lesníctvo
Všeobecné veterinárske lekárstvo 1. 2. 4. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Hygiena potravín 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Veterinárna morfológia a fyziológia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Vnútorné choroby zvierat 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Infekčné a parazitárne choroby zvierat 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Kynológia 1. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Súdne a verejné veterinárske lekárstvo 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Výživa zvierat a dietetika 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy veterinárske vedy
Vodné hospodárstvo 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy vodné hospodárstvo
Hydromeliorácie 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy vodné hospodárstvo
Všeobecné lekárstvo 2. 4. zdravotníctvo lekárske vedy
Anatómia, histológia a embryológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Normálna a patologická fyziológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Vnútorné choroby 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Epidemiológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Hygiena 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Chirurgia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Röntgenológia a rádiológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Gynekológia a pôrodníctvo 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Pediatria 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Neurológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Psychiatria 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Dermatovenerológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Oftalmológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Onkológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Otorinolaryngológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Telovýchovné lekárstvo 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Toxikológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Nukleárna medicína 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Anesteziológia a resuscitácia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Patologická anatómia a súdne lekárstvo 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Ortopédia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Urológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Klinická biochémia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Klinická farmakológia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Lekárska biofyzika 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Lekárske neurovedy 3. zdravotníctvo lekárske vedy
Zubné lekárstvo 2. 3. 4. zdravotníctvo zubné lekárstvo
Farmácia 2. 4. zdravotníctvo farmaceutické vedy
Farmakológia 3. zdravotníctvo farmaceutické vedy
Farmaceutická chémia 3. zdravotníctvo farmaceutické vedy
Farmakognózia 3. zdravotníctvo farmaceutické vedy
Galenická farmácia 3. zdravotníctvo farmaceutické vedy
Lekárenstvo - sociálna farmácia 3. zdravotníctvo farmaceutické vedy
Klinická farmácia 3. zdravotníctvo farmaceutické vedy
Ošetrovateľstvo 1. 2. 3. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Verejné zdravotníctvo 1. 2. 3. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. 2. 3. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Pôrodná asistencia 1. 2. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky 1. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Urgentná zdravotná starostlivosť 1. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Fyzioterapia 1. 2. 3. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Rádiologická technika 1. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Dentálna hygiena 1. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Fyziologická a klinická výživa 1. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Zubná technika 1. zdravotníctvo nelekárske zdravotnícke vedy
Cestovný ruch 1. 2. 3. služby osobné služby
Šport 1. 2. služby osobné služby
Športová edukológia 3. služby osobné služby
Športová humanistika 3. služby osobné služby
Športová kinantropológia 3. služby osobné služby
Dopravné služby 1. 2. 3. služby dopravné a poštové služby
Poštové služby 1. 2. 3. služby dopravné a poštové služby
Ochrana osôb a majetku 1. 2. 3. služby bezpečnostné služby
Bezpečnostné verejno-správne služby 1. 2. 3. služby bezpečnostné služby
Teória policajných vied 3. služby bezpečnostné služby
Kriminalistika a kriminológia 1. 2. 3. služby bezpečnostné služby
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1. 2. 3. služby bezpečnostné služby
Záchranné služby 1. 2. 3. služby bezpečnostné služby
Občianska bezpečnosť 1. 2. 3. služby bezpečnostné služby
Manažment vojenských systémov 1. 2. 3. služby obrana a vojenstvo
Ekonomika a manažment obranných zdrojov 1. 2. 3. služby obrana a vojenstvo
Výzbroj a technika ozbrojených síl 1. 2. 3. služby obrana a vojenstvo
Národná a medzinárodná bezpečnosť 1. 2. 3. služby obrana a vojenstvo
Operačné a bojové použitie ozbrojených síl 3. služby obrana a vojenstvo
Vojenské spojovacie a informačné systémy 1. 2. 3. služby obrana a vojenstvo
Vojenská logistika 3. služby obrana a vojenstvo
Logistika 1. 2. 3. služby logistika
Matematika 1. 2. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Matematická logika a základy matematiky 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Algebra a teória čísel 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Matematická analýza 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Numerická analýza a vedecko-technické výpočty 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Diskrétna matematika 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Geometria a topológia 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Teória vyučovania matematiky 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Aplikovaná matematika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Štatistika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Pravdepodobnosť a matematická štatistika 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie matematika a štatistika
Informatika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Teoretická informatika 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Teória vyučovania informatiky 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Počítačové inžinierstvo 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Softvérové inžinierstvo 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Informačné systémy 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Kybernetika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Umelá inteligencia 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Aplikovaná informatika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Hospodárska informatika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
Kognitívna veda 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie informatické vedy, informačné a komunikačné technológie

Exportovať