Študijný odbor

Hospodárska informatika

Skupina:

informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie

Podskupina:

informatické vedy, informačné a komunikačné technológie

Oblasť výskumu:

informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

Anglický názov študijného odboru:

Business Informatics

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Hospodárska informatika sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že uchádzač ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore hospodárska informatika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej forme a 5 rokov v externej forme štúdia.

V treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennom odbore hospodárska informatika môže študovať len absolvent druhého stupňa inžinierskeho štúdia v študijnom odbore hospodárska informatika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru hospodárska informatika sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie:

1. stupeň - programátor, administrátor IS podnikov, informatik v hospodárskych organizáciách,

2. stupeň - analytik, projektant, programátor, manažér vývojového tímu, informatik v hospodárskych organizáciách,

3. stupeň - analytik a tvorca informačnej stratégie a informačnej politiky na rôznych stupňoch riadenia v ekonomike, vedecký pracovník v oblasti hospodárskej informatiky.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Študijný odbor hospodárska informatika je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších informačných odborov v hospdárskych organizáciách. Dotýka sa takmer všetkých riadiacích úrovní v týchto organizáciách. Prostredníctvom neho sú v nich zabezpečované informačné požiadavky súvisiace s rozhodovaním na jednotlivých riadiacich stupňoch. Pre súčasnú etapu rozvoja informatiky v hospodárskej sfére je charakteristický nedostatok pracovníkov a absolventov teoreticky súčasne erudovaných tak v oblasti informačných technológií, ako aj v poznatkoch o jednotlivých hospodárských, finančných, marketingových, výrobných a iných procesoch a činnostiach podnikov a organizácií. Študijný odbor hospodárska informatika vytvára priestor na výchovu takto špecializovaných absolventov. Združuje informačné technológie, ekonomické, štatistické, matematické a špecifické analytické metódy pre ich použitie a rozvoj v informačných systémoch hospodárskych organizácií.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Koncepciu študijného odboru hospodárska informatika výrazne podporuje európska prax, najmä v Nemecku, Rakúsku (aj terminologická kompatibilita Wirtschaftsinformatik) a samozrejme v ČR. V anglosaských krajinách študijný odbor hospodárska informatika existuje pod rôznymi názvami, najčastejšie ako Business Informatics.

Česká republika - VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky so zameraním na IS/IT technológie v ekonomike.

- Slezská univerzita Opava, Obchodno podnikatelská fakulta v Karvinej s odbormi "Manažérska informatika" a "Informatika v ekonomike"

- Slezská univerzita Opava, Filozoficko-prírodovedecká fakulta  v odbore "Informatika a výpočtová technika" sa venuje informačným a znalostným systémom, modelovaniu a navrhovaniu e-obchodovania za podpory dátabázových systémov, výskumu aplikácií UNS v ekonomike a finančníctve, umelej inteligencie, multiagendových systémov a pod.

- VŠB TU Ostrava, Fakulta ekonomická so zameraním na ekonomickú informatiku.

Rakúsko - WU Viedeň. Odbor hospodárska informatika je prioritným odborom.

Nemecko - univerzita v Halle, študijný odbor Wirtschaftsinformatik.

- univerzita v Hamburgu študijný odbor Wirtschaftsinformatik.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

V súlade s vývojom informačných technológií možno vymedziť príbuzné študijné odbory takto:

 • Aplikovaná informatika
 • Softvérové inžinierstvo
 • Informačné systémy

Hospodárska informatika je spojená s tvorbou, údržbou a prevádzkou a rozvojom informačných systémov v ekonomických objektoch. Predpokladá získanie združené rozsiahle  znalostí najmä z informatiky a ekonomie, čím sa rozlišuje od príbuzných študijných odborov.

Aplikovaná informatika môže byť spojená s rôznymi vednými oblasťami podľa toho, kde sa aplikujú informačné systémy (doprava,, riadenie technologických procesov,  technika, fyzika a pod.).

Softvérové inžinierstvo je veda o tvorbe efektívnych softvérových produktov (štandardný softvér, IS v doprave, v telekomunikáciach a pod.).

Informačné systémy je študijný odbor, ktorý poskytuje základy navrhovania, projektovania, využívania (prevádzkovania) a zdokonaľovania IS v rôznych objektoch.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru hospodárska informatika (1. stupeň) získajú základné poznatky z informatiky. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikania tak, že dokážu sa vysporiadať s agendami na zriadenie vlastnej firmy, prevádzkovať a rozvíjať ju. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych riadiacich úrovniach (podnik, odvetvie) a o spôsoboch ich zaznámenavania. Typické uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére a ako samostatní podnikatelia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie. Majú dobré ekonomické vedomosti.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolventi ovládajú a získajú:

 • základy z údajových štruktúr, dátabázových systémov, počítačových sietí, operačných systémov,
 • rozsiahle vedomosti a skúsenosti z automatizácie kancelárie,
 • vedomosti zalgoritmizácie a programovania,
 • základy zlogických systémov,matematickej štatistiky a operačného výskumu,
 • základy zmikro a makro ekonómie a ich procesov,
 • základy zpodnikových a firemných financií a logistiky a ďalšie vedomosti, ktorých podrobnejší obsah je uvedený v odstavci Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň).

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolventi získajú základné poznatky o  hospodárských procesoch na rôznych úrovniach (podnik, odvetvie, štát) a o spôsobe ich zaznámenavania a prezentácie  pomocou IS/IT, ktoré im umožnia uplatniť sa ako:

 • konzultant-informatik schopný pracovať pri riešení ekonomicko-informačných problémov,
 • programátor schopný realizovať implementáciu projektov informačných systémov,
 • programátor WWW aplikácií a podnikových intranetov,
 • projektant a realizátor informačno-komunikačných služieb na sieťach.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent dokáže:

 • komunikovať, prezentovať, hodnotiť a doporučovať spôsoby riešenia informačných požiadaviek podnikov,
 • plnohodnotne sa zúčastňovať vriešiteľských tímoch podnikových informačných systémov,
 • doplňovať si znalosti vo vývoji informačných technológií, organizovať vlastný kvalifikačný rast vsúlade sposledným vývojom,
 • prezentovať podstatu navrhovaných riešení, formulovať organizačné, technické a personálne predpoklady ich zavedenia.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň) tvoria vybrané oblasti (kapitoly)  najmä z (zo)

 • základov informatiky a vývojových trendov pre zoznámenie sa sprincípmi a prostriedkami informatiky, základmi technických prostriedkov PC a komunikáciou medzi PC,
 • kancelárských informačných systémov predovšetkým sbalíkmi textových a tabuľkových procesorov snapojením na databázové systémy, prepojenie a komunikácia vsieťach a pod.,
 • teoretickej informatiky predovšetkým zteórie zložitosti a algoritmizácie ekonomických (finančných) procesov, teórie grafov a ich využitie vnávrhoch programových vybavení hospodárskych informačných systémov,
 • operačných systémov najmä princípov návrhu, tvorby a využiteľnosti, znalosti funkcií vprostedí, OS Linux, Windows NT,
 • dátabázových systémov a dátových skladov scieľom osvojenia princípov a ich návrhov na rôznych stupňoch riadenia firiem, princípov dekompozície hospodárskeho prostredia firmy vrátane vytvárania dátových modelov, kódovania a implementácie, získavanie (vypumpovanie) dát zrozsiahlých dátabáz do dátových skladov, ich využitie vriadení podnikov a pod.,
 • počítačových sietí vteoretickom uvedení a v praktickom zvládnutí problematiky prenosu dát a jeho aplikačných podporných prostriedkov,
 • algoritmov a programovania. pre zoznámenie sa svlastnosťami a metódami návrhov algoritmov a programov, sdátovými štruktúrami a pod.,
 • matematiky predovšetkým v problematike matematickej analýzy a algebry, numerických metód, vrátane ich realizácie na počítači,
 • pravdepodobnosti a štatistiky predovšetkým scieľom ich aplikácie a využitia vinformačných technológiach ako sú umelá inteligencia a expertné systémy, algoritmy a pod.
 • makro a mikro ekonómie na získanie poznatkov a ovládnutie terminológie ekonomických vťahov, väzieb, kategórií, fungovania a vývoja trhových ekonomík, zteórie firmy, ekonómie informácií sdôrazom na stav a súvislsti ekonomiky podnikov, SR a svetovej ekonomiky,
 • operačnej analýzy predovšetkým zmodelov ekonomických a finančných procesov sorientáciou na riešenie lineárných úloh a celočíselných modelov, gradientných metód a ich využitie v prostriedkochhospdárskej informatiky, kvadratického programovania svyužitím vmodeloch portfólií finančných aktív a ďalších optimalizačných metód,
 • manažmentu najmä vponímaní jeho modelu a funkcií, ako sú napr. plánovanie a určovanie cieľov, stratégia firiem so softvérovou podporou vštandardných riadiacich oblastiach podnikov, firiem a inštitúcií,
 • ekonomiky podniku pre osvojenie pôsobenia podnikov vkonkurenčnom prostedí,
 • marketingu scieľom získavania a počítačového spracovania marketingových dát pre analýzu firiem a ich okolia, poskytovania podkladov pre zostavovanie marketingových plánov a realizovanie marketingových koncepcií.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň) pozostávajú najmä z okruhov

 • informačnej podpory rozhodovacích procesov predovšetkým smožnosťami aplikácií typových projektov v hospodárskom riadení, využitie metód operačnej analýzy, matematických modelov a pod.,
 • informačných systémov podnikov a verejnej správy sorientáciou na súčasné riešenia popredných domácích a zahraničných firiem, ich štruktúry a možností využitia,
 • multimediálných systémov scieľom oboznámenia sa so základnými technológiami spracovania zvuku, obrazu, videa animácií, so základným programovým vybavením vtejto oblasti a využiteľnosti vekonomických aplikáciách,
 • umelej inteligencie a expertných systémov so sústredením sa na základné pojmy a metódy UI a ES, na architektúry ES, rámcovú reprezentáciu a inferenčný mechanizmus ES, programovacie prostriedky a využiteľnosť vekonomike,
 • programovacích metod a techník so sústredením sa na zvládnutie princípov štruktúrovaného programovania a modulárnej stavby programov svyužitím objektovo orientovaného prístupu,
 • tvorby internetových aplikácií a sieťových informačných služieb scieľom rozpoznávať potreby kooperujúcich organizácií, navrhovať informačno-komunikačné služby (aplikácie) vobchodovaní, vytváranie a oboznámenie sa sarchitektúrami avývojovými nástrojmi na tvorbu takýchto systémov.

Štátna skúška (1. stupeň)

Bakalárske štúdium končí obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou, po absolvovaní ktorej študenti získavajú titul bakalár (Bc). Štátna skúška zahŕňa tematické okruhy založené na vybraných nosných témach jadra znalostí hospodárskej informatiky s orientáciou na zameranie balalárskej práce.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia hospodárskej informatiky sú informatici - ekonómovia, dôkladne poznajúci potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v hospodárskej praxi. Sú schopní analyzovať, navrhovať, realizovať, prevádzkovať a inovovať informačné systémy v ekonomických objektoch a verejnej správe v nadväznosti na využitie moderných a efektívnych informačných technológií. Sú schopní analyzovať a vyhodnocovať informačné toky v ekonomických systémoch, riadiť projektantské a programátorské tímy a interdisciplinárne komunikovať s manažérmi - používateľmi informačných systémov.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolventi študijného odboru hospodárska informatika sú schopní:

 • analyzovať, navrhovať a implementovať efektívne informačné systémy hospodárskych objektov a verejnej správy,
 • modelovať organizáciu a hospodárske procesy podnikov, získavať komplexný prehľad oinformačných väzbách a navrhovať ich racionalizáciu,
 • riadiť projektantské a programátorské tímy a komunikovať so zákazníkmi softvérových firiem,
 • formulovať požiadavky na inovácie informačných systémov, aplikovať moderné informačné technológie,
 • racionálne ohodnotiť ekonomický efekt zvývoja a prevádzkovania nových aplikácií a získajú ďalšie vedomosti, ktorých podrobnejší obsah je uvedený v odstavci Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň).

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent dôkladne pozná potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v hospodárských organizáciach. Dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, aj ako člen alebo vedúci tímu a udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne. Absolventi nadobudnú poznatky a získajú zručnosti tak, že sa môžu uplatniť v procese informatizácie spoločnosti so schopnosťami:

 • vykonávať analýzy zložitých podnikových informačných systémov, navrhovať, vytvárať, implementovať ariadiť informačné systémy vhospodárskyh objektoch,
 • využívať moderné informačné a optimalizačné metódy pri návrhu informačných systémov,
 • vyhľadávať, zavádzať a využívať aplikačné softvérové produkty,
 • spravovať počítačové siete a prevádzkovať informačné systémy,
 • riešiť vedecko-výskumné úlohy voblasti hospodárskej informatiky.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru hospodárska informatika dokáže:

 • orientovať sa vriešení informačných a ekonomických úloh rôznych ekonomických objektov,
 • aplikovať metodológie a metódy voblasti modelovania, matematizácie a informatizácie hospodárských činností a procesov,
 • vyhodnotiť možné riešenia a vybrať optimálne znich pre tvorbu a prevádzku nového informačného systému, vzhľadom na očakávané náklady a výnosy.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Jadro znalostí 2. stupňa predpokladá komplexné poznatky z informatiky a zo základov ekonomických vied, ovládanie práce s výpočtovou technikou získané v 1. stupni.

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň) tvoria vybrané oblasti (kapitoly) najmä z

 • automatizácie projektovania a programovania najmä CASE produktov na vytváranie informačných systémov vhospodárskych (podnikateľských) subjektoch, ich nástrojov a prístupov a ďalšie informácie o iných metodikách (štruktúrovanej analýzy IS, objektových princípoch a pod.),
 • riadenia projektov informačných systémov so sústredením sa najmä na jeho nástroje, sledovanie stavov vývoja a realizácie projektov informačných systémov hospodárskych organizácií, projektových kapacít, technickej podpory a pod.,
 • projektovania IS - dátabázové technológie scieľom sústredenia sa na najnovšie poznatky aplikované vtýchto systémoch a na hlboké porozumenie sémantike dát, t.j. na dôkladnú konceptuálnu analýzu informačných systémov hospodárskych organizácií,
 • distribuovaného spracovania dát so sústredením sa na návrh a rozvrhovanie úloh vprostredí meniacej sa priepustnosti a výkonnosti komunikačného prostredia a so zonámením sa o stave tejto technológie vekonomických distribuovaných dátabázových systémoch,
 • objektového programovania a programovania riadeného udalosťami scieľom zvládnutia princípov objektovo orientovaného programovania a programovania riadeného udalosťami vekonomických aplikáciáchi vrámci dostupných nástrojov a produktov,
 • modelovania ekonomických procesov apredikčných modelov so sústredením sa na metódy používané vdata minigu pre zisťovanie ekonomických, obchodných a iných poznatkov zpodnikových dátabáz a dátových skladov,
 • e-obchodovania a e- business-u najmä so sústredením sa na časti týkajúce sa Internet computingu, vývoja a tvorby aplikácií vrôznych prostrediach,
 • data miningu sdôrazom na porozumenie používaných analytických metód (pokročilé modelovacie techniky založené na ekonometrických predikčných modeloch svyužitím neuro výpočtov), najnovšie technológie optimalizovaného sprístupnenia dát - IDP technológia, multihreading),
 • kvality softvérových produktov spoznatkami na hodnotenie programového riešenia podľa štandardných atribútov kvality sdôrazom na optimálnosť pre používateľa, spoľahlivosť, schopnosť údržby, prispôsobivosť, prenosnosť a efektívnosť,
 • softvérového inžinierstva scieľom získania a uplatnenia princípov teorie projektovania a implementovania informačných systémov vmalých, stredných a veľkých podnikoch, ich vyhodnocovania sohľadom na použité informačné technológie a pod.,
 • účtovníctva adaní (rozborov, kalkulácií) ako časti prvotných informácií (evidencie) hospodárských procesov vo všetkých typoch hospodárských organizácií sdôrazom ich využitia vmodelovaní, projektovaní a implementovaní IS pomocou dátabázových technológií,
 • financií so zameraním sa na získanie znalostí dát a vzťahov medzi nimi zoblastí finančných trhov, bankovníctva a podnikových financií.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň) sú najmä oblasti (kapitoly) z

 • techniky umelých neurónových sietí na identifikáciu závislostí a predikciu ekonomických a finančných procesov zpodnikových databáz a ich využitie na podporu rozhodovania manažmentu,
 • informačných systémov vekonomike a verejnej správe a typových softvérových produktov scieľom získania prehľadu a prístupov k ich stavbe vjednotlivých riadiacich oblastiach podnikov,
 • ochrany a bezpečnosti informačných systémov scieľom zoznámenia sa sprostriedkami, nástrojmi a trendami vdanej oblasti,
 • počítačového práva scieľom získania základných právnych poznatkov saplikáciou pre oblasť duševného vlastníctva,
 • prípadových štúdií (samostatných projektov) riešených vrámci ročníkových projektov a seminárov voblasti hospodárska informatika.

Štátna skúška (2. stupeň)

Štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou záverečnou skúškou z vybraných tematických okruhov informačných technológií a ekonomických predmetov vymedzených jadrom znalostí so zameraním na tematiku diplomovej práce.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké analytické metódy používané pri analýze informačných tokov a informačných procesov, veľkých súborov a databáz. Dokáže riešiť optimalizačné a rozhodovacie úlohy, modelovať javy a udalosti s ich informačným zabezpečením, navrhovať vhodné informačné technológie a implementovať navrhnuté modely, architektúry, algoritmy. Je schopný riešiť vedecko-výskumné úlohy v oblasti hospodárskej informatiky.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru hospodárska informatika je schopný

 • vedecky posudzovať variantné riešenia vdanej problematike, vyhodnocovať alternatívy a simulovať dopady zhľadiska budúcich scenárov,
 • vedecky skúmať, vyhodnocovať a navrhovať riešenia vymedzených vedecko-výskumných tém spoužitím znalostí rôznych metodológií a metód,
 • prispôsobovať existujúce metodológie a metódy tak, aby čo najlepšie zodpovedali najnovšim požiadavkám riešených úloh.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru hospodárska informatika (3. stupeň) si osvojí:

 • zásady vedeckej práce (analýza, identifikovanie kritických miest, zhodnotenie, možné varianty riešenia, výber variantu, riešenie problémov voblasti hospodárskej informatiky a ich celkové vyhodnotenie),
 • právne aspekty prevzatých, prezentovaných a nových riešení, spoločenský dosah riešenia,
 • prezentácia výsledkov riešení vrátane publikovania výsledkov,
 • zhodnocovanie vedeckých výsledkov a prínosov z riešení a preukazovanie využiteľnosti vpraxi.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Jadro znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore hospodárska informatika obsahuje témy (vybrané oblasti) z týchto častí:

- teoretické princípy hospodárskej informatiky, ako sú najmä: vedecké základy hospodárskej informatiky, etapy a teoretické zdôvodnenie vývoja hospodárskej informatiky a informačných technológií, vývojové trendy v informačných technológiách, ich teoretické princípy a zdôvodnenie v rámci hospodárskej informatiky, väzby hospodárskej informatiky na ekonomické teórie, modely a modelovanie informačných procesov a väzieb, prezentácia výsledkov práce a ich prínosov pre hospodársku prax,

- metodológia hospodárskej informatiky predovšetkým s dôrazom na metodologické aspekty hospodárskej informatiky s väzbou na ekonomické teórie, efektívnosť a kvalitu informačných systémov ekonomických objektov, metodológiu vedeckej analýzy a formulovania problémov podľa zamerania,

- špecializačnej časti s dôrazom na teoretické (vedecké) a metodologické zdôvodnenie analýz a navrhnutých riešení s porovnaním možných variantov riešení podľa témy dizertačnej práce.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 teoretickej časti, 1/3 metodologickej časti a 1/3 špecializačnej časti.

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí splniť kritérium, preukázania schopnosti samostatného vedeckého analyzovania, formulovania a navrhovania riešenia teoretických a praktických problémov s preukázaním výsledkov a prínosov vedného oboru  hospodárskej informatiky.

História opisov

Späť