Študijný odbor

Matematika

Skupina:

informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie

Podskupina:

matematika a štatistika

Oblasť výskumu:

matematika a štatistika

Anglický názov študijného odboru:

Mathematics

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Predmetom študijného odboru Matematika sú teórie, metódy a výpočtové postupy, ktoré sú spoločným základom matematiky, špeciálne teórie, metódy a postupy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých študijných programoch, ako aj základné znalosti odborov, v ktorých sa  matematika aplikuje.

Súčasťou študijných programov odboru Matematika budú okrem toho humanitné predmety s cieľom viesť absolventov využívať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti so zreteľom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa vedca, ako aj ďalšie ekonomické, právne a spoločenské súvislosti.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Matematika je ako študijný odbor súčasťou vzdelávacích programov všetkých klasických univerzít ale aj univerzít technického zamerania po celom svete.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Aplikovaná matematika
 • Štatistika

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Matematika má vedomosti o základných postupoch matematiky a matematickej štatistiky a je schopný používať ich na riešenie čiastkových úloh analýzy matematických modelov. Hlavným cieľom štúdia odboru matematika (1. stupeň) je príprava na získanie úplného magisterského alebo doktorandského vzdelania. Ukončenie štúdia na bakalárskom stupni bude skôr výnimočné. Absolventi tohto stupňa vzdelávania v odbore matematika budú hľadať možnosti uplatnenia v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnej správe ale, aj v súkromnom sektore. Získajú dostatočne hlboké vedomosti na porozumenie postupom a metodikám, ale aj hlbším princípom, a tým budú užitoční v spomínaných oblastiach.Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné téme jadra znalosti študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na nasledujúci spoločný základ (jadro):

 • Matematická analýza
 • Algebra ageometria
 • Pravdepodobnosť amatematická štatistika
 • Numerické metódy aich počítačová realizácia
 • Diskrétna matematika
 • Programovanie ainformačné technológie

Odporúča sa, aby tieto predmety pokryli aspoň 110 kreditov študijného programu

(§ 62 Zákona č. 131/2002).

Ďalšie témy jadra znalostí

Súčasťou študijného programu je:

 • Záverečná práca

Odporúča sa, aby toto pokrylo aspoň 12 kreditov študijného programu v 3. roku štúdia.

Štátna skúška (1. stupeň)

 • overenie spôsobilosti riešiť zadaný problém
 • kolokviálne skúšky
 • obhajoba záverečnej práce

Poznámka: Určenie obsahu ostatných predmetov štúdia je ponechané na iniciatívu jednotlivých vysokých škôl, tak aby kumulatívna hodnota kreditov študijného programu 1. stupňa bola 180  kreditov (§ 62 Zákona č. 131/2002).

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent magisterského štúdia v odbore Matematika rozumie do hĺbky študovaným  teóriám, metódam a postupom matematiky, je schopný samostatne a tvorivo ich používať a rozvíjať metódy a výpočtové postupy na tvorbu a analýzu matematických modelov rozličnej materiálnej povahy. Je schopný asistovať pri vyučovaní matematických predmetov na vysokých školách.

Nadnárodná povaha matematiky dáva absolventom študijného odboru celosvetové uplatnenie. Vďaka univerzalite získaného matematického myslenia sú absolventi dobre pripravení na pružnú adaptáciu na novovznikajúce spoločenské potreby intelektuálnej činnosti.

Keďže sa matematika vyučuje pre široké spektrum vysokoškolských odborov vrátane odborov s veľkými počtami študentov, značná časť absolventov sa uplatňuje na matematických pracoviskách rozličných vysokých škôl. Ďalší absolventi sa umiestňujú na pracoviskách, ktorých poslaním je základný výskum, najmä na pracoviskách SAV. Rozvojom výpočtovej techniky a programového vybavenia podporené prenikanie matematických a štatistických metód a výpočtovej techniky do rozličných sfér spoločenskej činnosti  vytvára pre absolventov dostatočné príležitosti uplatnenia v priemysle, finančníctve, ekonomickej sfére, na ďalších pracoviskách vysokých škôl, výskumu a vývoja. Absolventi získajú dostatočne hlboké vedomosti na porozumenie postupom a metodikám, ale aj hlbším princípom, a tým budú užitoční v spomínaných oblastiach.

Predpokladá sa, že značná časť absolventov bude pokračovať na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium na získanie hodnosti PhD.) v matematických alebo príbuzných študijných odboroch (pozri sústavu študijných odborov).Teoretické vedomosti, praktické schopností a zručnosti (2. stupeň)

Absolventi študijného odboru Matematika budú:

 • mať hlbokú asystematickú znalosť základných ašpeciálnych matematických amatematicko-štatistických teórií ametód
 • spomenutým teóriám ametódam rozumieť do hĺbky avedieť ich prispôsobovať aktuálnym potrebám aďalej rozvíjať
 • ovládať výpočtové metódy aalgoritmy avedieť ich realizovať na počítači
 • zručne atvorivo používať software na riešenie matematických úloh
 • mať základné znalosti niektorého zpríbuzných odborov, umožňujúce samostatne alebo vspolupráci sodborníkmi týchto odborov tvoriť aanalyzovať modely ich javov
 • mať abstraktné matematické myslenie, umožňujúce im pružne aplikovať získané znalosti azručnosti vnovovznikajúcich disciplínách
 • samostatne používať domácu icudzojazyčnú odbornú literatúru

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy znalostí študijného odboru (2. stupeň):

 • Základy matematiky
 • Matematická analýza
 • Matematické štruktúry
 • Geometria a topológia
 • Diskrétna matematika
 • Numerická analýza aoptimalizácia
 • Pravdepodobnosť amatematická štatistika
 • Matematická informatika
 • Ekonomická, finančná apoistná matematika
 • Manažérska matematika
 • Diferenciálne rovnice adynamické systémy
 • Matematické modelovanie
 • Operačná analýza, teória systémov aich riadenie

Každý študijný program odboru matematika (2. stupeň) hlbšie rozvíja  aspoň jednu z nosných tém. Odporúča sa, aby každý študijný program odboru matematika (2. stupeň) obsahoval predmety z nosných tém tak, aby pokryli aspoň 60 kreditov (§ 62 Zákona č. 131/2002).

Ďalšie témy jadra znalostí

Súčasťou študijných programov je:

 • Diplomová práca

Odporúča sa, aby diplomová práca pokryla aspoň 20 kreditov.

Poznámka: Určenie obsahu ostatných predmetov štúdia je ponechané na iniciatívu jednotlivých vysokých škôl, tak aby kumulatívna hodnota kreditov študijného programu 2. stupňa  bola  aspoň 120  kreditov (§ 62 Zákona č. 131/2002).

Štátna skúška (2. stupeň)

 • overenie spôsobilosti riešiť zadaný problém
 • kolokviálna skúška zoblasti poznania študijných programov
 • obhajoba diplomovej práce

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Späť