Študijný odbor

Občianska bezpečnosť

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

služby

Podskupina:

bezpečnostné služby

Oblasť výskumu:

bezpečnostné služby

Anglický názov študijného odboru:

CIVIL SECURITY

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor OBČIANSKA BEZPEČNOSŤ sa môže študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky (predpokladom prijatia na 2.stupeň VŠ štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť je absolvovanie 1.stupňa štúdia v rovnakom študijnom odbore, prípade v príbuzných študijných odboroch v rámci podskupiny študijných odborov 8.3 Bezpečnostné služby (8.3.1, 8.3.2, 8.3.6). Ak uchádzač absolvoval študijný program, ktorý sa podstatnejším spôsobom odlišuje od uvedených, môže mu byť upravený študijný program 2.stupňa na štandardnú dĺžku štúdia 3 roky,
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou 3 roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru OBČIANSKA BEZPEČNOSŤ sú podľa dosiahnutého stupňa vysokoškolského štúdia spôsobilí vykonávať profesiu:

 • referent krízového manažmentu (Operator of Crissis Management) 1.stupeň
 • krízový manažér (Crissis Manager) 2.stupeň
 • krízový manažér PhD. (Crissis Manager PhD.) 3.stupeň

Referent krízového manažmentu- je odborne spôsobilý riešiť krízové javy v konkrétnom prostredí, ovláda zásady vykonávania prevencie vzniku krízových javov, nasadzovania špecializovaných síl a prostriedkov i vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, má informácie z krízového riadenia verejnej správy i výrobných organizácií, vie pracovať s informačnými systémami krízového manažmentu.

Krízový manažér - ovláda metódy riešenia krízových javov, analýzu a posudzovanie rizík v spoločenskom, hospodárskom, prírodnom i technickom prostredí, je pripravený zastávať riadiace funkcie vo verejnej správe,  vo výrobných i nevýrobných organizáciách, je pripravený pôsobiť na úseku ochrany osôb a majetku pred negatívnymi účinkami krízových javov, ovláda metódy prípravy a vykonávania preventívnych opatrení, nástroje krízovej komunikácie i informačné technológie využívané v krízovom riadení.

Krízový manažér PhD. - ovláda vedecké metódy a nástroje využívané v analýze rizík a ohrození bezpečnosti konkrétnych subjektov, regiónov, prípadne celého štátu. Využíva analytické metódy na optimalizovanie procesov a projektovanie komplexných opatrení na zvyšovanie bezpečnosti systémov. Navrhuje nové metódy a technológie riešenia krízových javov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Pozitívny vývoj vo svete je negatívne ovplyvňovaný radom krízových javov, ktoré vznikajú v spoločenskom, hospodárskom, prírodnom i technickom a technologickom prostredí. Spoločnosť musí byť pripravená čeliť rôznym rizikám a ohrozeniam, medzi ktorými zastáva významné miesto terorizmus. Príprava odborníkov profesionálne pripravených na riešenie rizikových, núdzových a krízových javov je významnou a spoločensky aktuálnou úlohou súčasnosti.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Georgia State University Atlanta, Jacksonville State University Alabama, Rochester Institut of Technology New York D.C., Pennsylvania State University, Arizona State University, Emergency response Institute Alberta USA, Vysoká škola ekonomická Inštitút krízového manažmentu Praha, Fakulta bezpečnostných technológií Ostravská univerzita v Ostrave ČR, Krakow High School of A.F.Modrzewskiego Krakov PR, Moskovskij  gasudarstvennyj Universitet Moskva RF, ... Na týchto inštitúciách sa problematika študijného odboru Občianska bezpečnosť študuje v rôznych študijných programoch, napr. Rizikový manažment, Núdzový manažment, Krízový manažment, Manažment katastrôf, Protikrízové riadenie, ...

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Ochrana osôb amajetku (je viac zameraný na bezpečnostný manažment),
 • Záchranné služby (je viac zameraný na požiarne inžinierstvo a problematiku integrovaných záchranných systémov),
 • Národná amedzinárodná bezpečnosť (je zameraný hlavne na problematiku obrany a ochrany spoločnosti proti krízovým javom vojenského charakteru),
 • Risk management ( hlavne analýza hospodárskych rizík a ich eliminovanie),
 • Emergency Management, Disaster and Emergency Management (dôraz je položený na riešenie prírodných katastrôf, technologických havárií a vposlednom období i na terorizmus),
 • Crissis Management, Antikrizisnoe upravlenie (hlavne riešenie ekonomických kríz).

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi trojročného bakalárskeho štúdia v odbore Občianska bezpečnosť sú kvalifikovanými odborníkmi štátnej správy a samosprávy, právnických osôb výrobného i nevýrobného charakteru pôsobiaci na úseku krízového manažmentu. Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov nachádzajú uplatnenie v nižších funkciách krízového riadenia. Zvládli základné manažérske činnosti spojené s riadením a vedením jednotlivcov a pracovných tímov. Osvojili si základné prostriedky prevencie, technológie a metódy riešenia krízových javov a odstraňovania ich negatívnych následkov.

Sú schopní plniť úlohy v odboroch krízového manažmentu verejnej správy a podnikov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, obrany a vnútornej bezpečnosti regiónov, v životnom prostredí, prípadne v ďalších orgánoch a organizáciách  podieľajúcich  sa riešení kríz.Teoretické vedomosti ( 1. stupeň)

Absolventi štúdia:

 • na základe poznatkov teórie manažmentu a krízového manažmentu poznajú zásady a postupy manažérskeho riadenia, druhy krízových situácií, pôsobnosť a úlohy krízového manažmentu a systém krízového riadenia vmedzinárodnopolitických krízach,
 • osvojili si zásady ochrany životného prostredia a spôsoby ochrany pred ničivými účinkami živelných pohrôm, priemyselných a dopravných havárií, sdôrazom na ochranu obyvateľstva i materiálnych hodnôt,
 • dokážu využiť znalosti prírodných vied (matematiky, fyziky, operačnej analýzy, štatistiky) na definovanie miery rizika a jej parametrov, početnosti vzniku ohrozenia, na poznanie príčinnosti krízových procesov, javov a ich ovplyvňovania,
 • sú schopní aplikovať poznatky ztechnických vied pri využívaní technologických postupov vrámci technických činností pri predchádzaní krízovým situáciám a pri odstraňovaní následkov po ich vzniku,
 • sú vybavení základnými poznatkami zoblasti ekonomických teórií so zameraním na makroekonómiu, mikroekónomiu, financovanie, účtovníctvo a marketing,
 • poznajú podstatu pôsobenia rádioaktívnych, chemických a biologických prostriedkov na človeka i materiálne hodnoty,
 • osvojili si legislatívu na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zásad ochrany pred účinkami nebezpečných látok.

Praktické schopnosti a zručnosti ( 1. stupeň)

Absolventi štúdia sú schopní:

 • samostatne riešiť situácie a úlohy spojené spredchádzaním krízovým situáciám, vytvárať podmienky na ich riešenie a odstraňovanie prípadných následkov,
 • prakticky riešiť konkrétne krízové situácie prírodného, ekologického, hospodárskeho a infraštruktúrneho charakteru (kompetencia nižšieho a stredného krízového manažéra),
 • plánovať, organizovať, zabezpečovať, kontrolovať a vyhodnocovať vlastnú činnosť i činnosť podriadených,
 • prakticky využívať výpočtovú techniku pri organizácii a operatívnom riadení,
 • analyzovať priebeh krízových situácií, ich dôsledky a zostavovať varianty riešenia.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti ( 1. stupeň)

Absolvent dokáže:

 • operatívne riadiť malú pracovnú skupinu (tím),
 • komunikovať vkrízových situáciách,
 • využívať poznatky zodborov rozširujúcich jeho odborný profil, najmä základov staviteľstva, strojárstva, logistiky, dopravnej techniky a technológie, topografie, kartografie, geografických informačných systémov a vlastnosti nebezpečných látok,
 • aplikovať poznatky o sociálnych procesoch vspoločnosti a vorganizácii práce krízového manažéra, uplatniť sociologický pohľad na riadiaci proces vpodmienkach riešenia kríz.

Vymedzenie jadra znalosti ( 1. stupeň)

Nosné témy jadra znalosti študijného odboru Občianska bezpečnosť ( 1. stupeň)

Nosné témy jadra znalosti 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť sú viazané predovšetkým na teóriu a prax krízového riadenia.

Jadro znalosti 1.roku štúdia obsahuje :

 • Matematika I, II (neurčitý integrál a metódy jeho výpočtu, Riemanov určitý integrál, jeho geometrické, fyzikálne a mechanické aplikácie, funkcie dvoch a viacej nezávislých premenných, diferenciálne rovnice 1. rádu),
 • Fyzika (hmota a jej fyzikálne formy, mechanické, tepelné, elektrické, magnetické a optické vlastnosti látok, základné vlastnosti atómu, jadrovej sily a reakcie),
 • Ekonomické teórie (základné otázky všeobecnej ekonomickej teórie, makroekonómie, mikroekonómie, podnikovej ekonómie a medzinárodnej ekonómie),
 • Logistika ( logistické reťazce a základy logistických systémov, výrobná a zásobovacia logistika, jej úlohy a stratégie, logistika skladového hospodárstva a obchodná logistika, logistika vdoprave tovaru, vnútropodnikové a mimopodnikové dopravné systémy, úlohy a ciele logistického controllingu),
 • Sociológia (charakteristika sociálnej štruktúry spoločnosti, malých a veľkých sociálnych skupín, sociálnych procesov vorganizácii, sociálno-psychologických javov a sociologického rozmeru kríz, utváranie schopnosti analyzovať sociálne procesy vorganizácii pred vznikom kríz, vpriebehu ich riešenia a pri odstraňovaní ich následkov).

Tieto znalosti musia tvoriť minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu prvého roku 1.stupňa štúdia študijného odboru Občianska bezpečnosť.

Jadro znalosti 2.roku štúdia obsahuje:

 • Ochrana spoločnosti (teoretická príprava a praktické zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach, otázky radiačnej, chemickej, biologickej ochrany spojené sinformovaním, evakuáciou a ukrytím obyvateľstva, legislatívne otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, prevencia úrazov a chorôb zpovolania pomocou ochranných zariadení a prostriedkov, základné otázky činnosti Hasičského a záchranného zboru SR, prevencia a bezpečnosť stavieb, taktika pri zásahoch, technika a technické prostriedky využívané hasičskými záchrannými jednotkami, chémia horľavých látok a hasenie),
 • Manažment (funkcie manažmentu a metódy riešenia systémových úloh, modelovanie a jeho funkcie vriadení, charakteristiky základných procesov riadenia a vedenia ľudí, plánovanie a stratégia, kontrola, hodnotenie, motivácia a rozhodovacie procesy, aplikované systémové disciplíny),
 • Operačná analýza (základné metódy operačnej analýzy a ich aplikácie na podmienky riešenia krízových situácií, problémy teórie grafov, optimálnych ciest a optimálnych tokov, optimalizácia časových plánov organizácie prác, metóda CPM, PERT a GERT),
 • Základy technických vied (základne pojmy a otázky statiky, pružnosti a pevnosti, kinematiky, dynamiky, hydromechaniky a termomechaniky aplikované na technologické postupy pri riešení krízových situácií a odstraňovaní ich následkov).

Tieto znalosti musia tvoriť minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu druhého roku 1.stupňa štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť.

Jadro znalosti tretieho roka štúdia obsahuje:

 • Krízový manažment (vznik a rozdelenie krízových situácií a možnosti vzniku, sily a prostriedky určené na likvidáciu následkov krízových situácií, organizácia činnosti a riadenie pri prevencii, pri riešení krízových situácií a pri odstraňovaní ich prípadných následkov, využívanie výpočtovej techniky vriadiacom procese, riešenie ekonomických kríz, krízové stratégie),
 • Riešenie krízových situácií (základné a vybrané problémy riešenia možných krízových situácií prírodných, ekologických, hospodárskych a infraštruktúrnych, využívanie adekvátnych postupov síl a prostriedkov, zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, zemetrasenia, prírodné požiare, havárie jadrových energetických zariadení, likvidáciu ropných havárií, odpadov, hospodárske riziká a krízy na makro a mikroekonomickej úrovni, mimoriadne situácie vželezničnej, cestnej, potrubnej, leteckej doprave a havárie vodovodných a kanalizačných systémov),
 • Právo (orientácia a zoznámenie sa so základmi teórie štátu a práva, občianskeho práva hmotného a procesného, obchodného práva a práva pracovného),
 • Nebezpečné látky (všeobecná charakteristika nebezpečných látok a škodlivín, fyzikálne a chemické vlastnosti, toxické a biologické účinky na živú silu a prostredie, základne zásady manipulácie, skladovania a prepravy nebezpečných látok, spôsoby ich zneškodňovania a likvidácie, zisťovanie a identifikácia nebezpečných látok, spôsoby ich označenia),
 • Manažérska štatistika (zoznámenie sa so základnými štatistickými metódami analýzy údajov a so spôsobom ich využitia vpraxi, štatistické údaje, výberové zisťovania, grafické metódy zobrazovania, jednorozmerné a viacrozmerné štatistické súbory, demografická a sociálna štatistika).

Tieto znalosti musia tvoriť minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu tretieho roku 1.stupňa štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť.

Štátna skúška ( 1. stupeň)

 • obhajoba záverečnej práce a overenie spôsobilosti absolventa riešiť zadania konkrétnych úloh krízového riadenia,
 • kolokviálna skúška zoblasti poznania študijného odboru Občianska bezpečnosť so zameraním na problematiku krízového manažmentu, ochrany spoločnosti, riešenie krízových situácií a na ekonomické teórie.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Občianska bezpečnosť dokážu odhaľovať riziká a ohrozenia, analyzovať ich a navrhovať postupy ich eliminovania. Majú hlboké vedomosti z teórie krízového riadenia s dôrazom na navrhovanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení, prípravu adekvátnej reakcie na vznikajúcu krízu i uskutočňovanie obnovy systémov po eliminovaní krízových činiteľov.

Absolventi musia byť schopní prognózovať vývoj na konkrétnom úseku spoločenských, hospodárskych,  prírodných alebo technických procesov, využívať optimalizačné metódy operačnej analýzy a ďalšie nástroje vedeckého riadenia. Musia byť pripravení pôsobiť v riadiacich funkciách vo verejnej správe, ale aj v podnikateľských subjektoch.

Absolventi ukončili 1.stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť alebo v niektorom z príbuzných študijných odborov. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia v niektorom zo vzdialenejších študijných odborov, je možné navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2.stupeň)

Absolvent študijného odboru Občianska bezpečnosť (2.stupeň):

 • tvorivo aplikuje získané vedomosti všpecifickom prostredí krízového riadenia,
 • uplatňuje vlastné postupy otvorivú invenciu pri odhaľovaní rizík aohrození vdanom prostredí,
 • uplatňuje osobité nástroje, sily aprostriedky na riešenie vzniknutých krízových javov,
 • hľadá nové riešenia atvorivo ich uplatňuje vpraxi, účelne prispôsobuje zahraničné skúsenosti na vlastné podmienky.

Praktické schopnosti a zručnosti (2.stupeň)

Absolvent odboru Občianska bezpečnosť (2.stupeň) získa schopnosť:

 • uplatňovať vedecké metódy riadenia vpodmienkach krízového riadenia,
 • využívať techniky azaužívané postupy na získavanie zodpovedajúcich informácií ovývoji krízových javov,
 • riadiť podriadených sdôrazom na zložité podmienky riešenia krízových javov,
 • pochopiť vývoj ním kontrolovaných dejov, procesov ačinností avyvodzovať zneho adekvátne závery,
 • koncepčne riadiť preventívne opatrenia aminimalizovať predpoklady vzniku možných kríz.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2.stupeň)

Absolvent odboru Občianska bezpečnosť (2.stupeň) dokáže:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen aako vedúci tímu,
 • účinne prenášať do vlastnej práce závery akoncepcie vyšších správnych orgánov,
 • udržiavať kontakt svývojom problematiky krízového riadenia azmeny presadzovať dopraxe.

Vymedzenie jadra znalosti v 1. roku  štúdia (2. stupeň):

 • Manažérska psychológia (osobnostné kvality pracovníka, pracovná skupina, psychická záťaž, psychohygiena, psychická pripravenosť krízového manažéra),
 • Matematická analýza (náhodné javy, rozdelenie náhodnej premennej, náhodné výbery, korelačná a regresná analýza, matematické programovanie, ...),
 • Ekonometria (ekonomické modelovanie, verifikácia vekonomických modeloch, modely trhovej rovnováhy, modely produkcie, modely ponuky a dopytu, modely riadenia, simulácia a prognostické modely),
 • Logika (formálna logika, základné formy myslenia, dedukcia, indukcia, logické dokazovanie, výroková logika, ...),
 • Manažérske informačné systémy (informačné technológie a riadiace procesy, aktuálnosť informácií zpohľadu času a miesta, narušenie bezpečnosti informačných systémov, zvyšovanie bezpečnosti informačných systémov, ...).

Tieto znalosti musia tvoriť minimálne 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. ročníka 2. stupňa štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť.

Vymedzenie jadra znalosti v 2. roku štúdia (2. stupeň)

 • Plánovanie a prognostika(plánovacie metódy, techniky a pravidlá plánovania, obsah a pojem prognostiky, expertné a prieskumné odhady, časové rady, ...),
 • Krízové plánovanie (hospodárske prípravy na krízové stavy, subjekty hospodárskej mobilizácie, systém krízového plánovania, druhy a účel krízových plánov, tvorba štátnych hmotných rezerv, ...),
 • Teória rizík (pojem a definícia rizika, rizikové prostredie a javy, klasifikácia rizík, matematický model rizika, rizikový manažment, analýza rizík, metódy rizikového manažmentu),
 • Legislatíva krízových situácií (základné právne normy na úseku krízového riadenia, ich podstata a uplatňovanie, ...),
 • Riadenie verejnej správy (definovanie a štruktúra verejnej správy, organizácia a riadenie verejnej správy, vzťah štátnej správy a samosprávy na úseku krízového riadenia, financovanie, nástroje, fondy, vzťah kEurópskej únii, ...),
 • Manažérske techniky (rozhodovací proces, metódy plánovania, manažment zmeny, sociálne kompetencie manažéra, metódy personálnej práce, metódy a techniky využívané pri ovplyvňovaní sociálneho správania ľudí vorganizácií, ...).

Tieto znalosti musia tvoriť minimálne 1/2 ECTS kreditov študijného programu  2. roku 2. stupňa štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť.

Štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce, ktorá má overiť, či je diplomant schopný riešiť inžinierske zadania zamerané na rozhodujúce otázky krízového riadenia,

kolokviálna skúška z problematiky študijného odboru Občianska bezpečnosť zameraná na otázky  krízového manažmentu, krízového plánovania, ekonometrie, ochrany spoločnosti, riešenia krízových situácií.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy usmerňovania a riešenia rizikových a krízových situácií v prostredí verejnej správy a v spoločenskom prostredí vôbec, v prostredí hospodárskom, finančnom, legislatívnom, infraštruktúrnom (predovšetkým v dopravnom), technickom a technologickom, v prostredí environmentálnom a v životnom prostredí; ovláda metódy výskytu, pôsobenia a riešenia mimoriadnych udalostí v danom prostredí, identifikácie a riešenia rizikových a krízových javov v týchto prostrediach; ovláda metódy tvorby a uplatnenia krízového plánovania v prostredí bezpečnosti štátu a v občianskej bezpečnosti;  ovláda metódy výskumu, metódy a techniky rizikového a krízového riadenia a princípy krízového plánovania; ovláda zásadné právne normy a úkony spadajúce do problematiky občianskej bezpečnosti. Na základe výsledkov výskumnej činnosti navrhuje nové metódy a technológie riešenia krízových javov.Teoretické vedomosti (3.stupeň)

Absolvent odboru Občianska bezpečnosť:

 • vedecky skúma a vytvára metódy rizikového a krízového riadenia,
 • báda votázkach vzniku mimoriadnych udalostí vo verejnej, občianskej a podnikateľskej sfére,
 • vytvára matematicko-štatistické a ekonometrické metódy a techniky na riešenie rizikových a krízových situácií všpecifických prostrediach jestvujúcich na území štátu vrátane nadštátnych vplyvov,
 • podieľa sa navypracovávaní legislatívnych noriem sdôrazom na legislatívu krízového riadenia,
 • pôsobí pri tvorbe dokumentačnej a údajovej základne a pri tvorbe špecifických informačných systémov na riadenie a automatizované plánovanie relevantnej problematiky.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3.stupeň)

Absolvent odboru Občianska bezpečnosť:

 • si osvojí zásady vedeckej práce a jej aplikácie vproblematike teórie rizík a ich kvantifikácie,
 • sa naučí využívať matematicko-štatistické metódy a metódy operačnej analýzy vo vedeckej práci,
 • bude schopný metodologicky riešiť otázky krízového riadenia vspoločnosti, vtechnických a technologických procesoch a vo výrobných a nevýrobných službách, pri riešení havarijných situácií spôsobených prírodou a prevádzkovou činnosťou hospodárskych organizácií a organizácií poskytujúcich služby,
 • bude využívať metodologické postupy riešenia krízových situácií všpecifických prostrediach a v problematike súvisiacej sprehlbovaním vedeckých a experimentálnych otázok výchovy riadiacich pracovníkov pôsobiacich vrizikovom a krízovom manažmente, v otázkach manažérskych metód a techník, v legislatívnych i v etických otázkach a v uplatňovaní získaných poznatkov vspoločenskej praxi.

Vymedzenie jadra znalostí (3.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na teóriu riadenia a manažérske teórie, teóriu rizík, teóriu kríz, teóriu krízového a havarijného plánovania, teóriu rezerv, teóriu informácií a teóriu práva v problematike legislatívy krízových situácií, teóriu civilnej obrany a vnútornej bezpečnosti.

Jadro obsahuje tieto rámcové témy (vybrané state):

Študijná časť: 1/3 rozsahuštúdia v 3.stupni:

Teoretický základ a metodologický aparát obsahuje vybrané témy a state z matematickej analýzy, matematickej štatistiky, počtu pravdepodobností, manažérskej štatistiky ekonomických, sociálnych a psychologických vied, ekonometrického modelovania, prognostiky, manažérskych metód a techník, informatiky a práva.

Vedecká časť:2/3 rozsahu štúdia v 3.stupni:

Výskum sa zameria na riešenie metodologických a praktických otázok identifikácie rizík a ich kvantifikácie, na identitu a riešenie úloh krízového manažmentu v jednotlivých špecifických prostrediach, na problematiku krízového plánovania predovšetkým vo verejnej správe, na problematiku optimálnej tvorby hmotných rezerv určených pre mimoriadne udalosti, na tvorbu informačných systémov v sústave rizikového a krízového manažmentu a krízového plánovania a na tvorbu právnych noriem súvisiacich s legislatívou krízových situácií.

Dizertačná práca

Absolvent tretieho stupňa vypracuje na záver štúdia dizertačnú prácu, v ktorej preukáže schopnosť aplikovať získané teoretické vedomosti na riešenú problematiku. V práci absolvent preukáže schopnosť využitia metodologických nástrojov na vypracovanie pre prax významných aplikačných riešení rizikového a krízového riadenia, automatizácie a optimalizácie krízového plánovania podporujúceho riešenie krízových javov v hospodárskej a spoločenskej praxi. Absolvent potvrdí, že jeho práca rozvíja v konkrétnych otázkach teóriu krízového riadenia.

Pri obhajobe dizertačnej práce absolvent preukáže  schopnosť aplikovať svoje teoretické poznatky na ich efektívne využitie tak vo vede, ako aj v praktickej činnosti a zdôvodní výsledky svojej výskumnej práce a praktické návrhy.

História opisov

Späť