Študijný odbor

Záchranné služby

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Zobrazuje sa opis platný do 23.02.2017.

Skupina:

služby

Podskupina:

bezpečnostné služby

Oblasť výskumu:

bezpečnostné služby

Anglický názov študijného odboru:

Rescue Service

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru záchranné služby sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

 • Vedúci technik špecialista, odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor v Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej HaZZ) alebo podobná funkcia v rámci integrovaného záchranného systému v rámci štátnej správy a samosprávy - 1. stupeň;
 • Manažér integrovaného záchranného systému (ďalej IZS), samostatný odborný inšpektor špecialista, vrchný inšpektor, vrchný inšpektor špecialista v Hasičskom a záchrannom zbore alebo obdobné funkcie v štátnej správe alebo samospráve - 2 .stupeň;
 • Vrcholový manažér v integrovanom záchrannom systéme, vedecký a pedagogický pracovník, vrcholový odborník pre riadenie štátnej správy v oblasti záchranných služieb a na úseku ochrany pred požiarmi - 3. stupeň.

Absolvent 1. stupňa - je odborne spôsobilý analyzovať riziká a riadiť záchranné práce a činnosti v konkrétnom prostredí, ovláda zásady vykonávania prevencie vzniku krízových javov a ovláda zásady protipožiarnej bezpečnosti. Dokáže samostatne analyzovať stav operatívno-technických opatrení pri riadení a organizovaní výkonu odborných a špecializovaných činností. Dokáže organizovať sily a prostriedky pri povodňových a záchranných prácach, pri likvidácii zložitých požiarov a havárií a pri iných mimoriadnych udalostiach spojených s koordináciou záchranárskych zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných záchranných zložiek na celoštátnej úrovni vrátane medzištátnej pomoci.

Absolvent 2.stupňa - ovláda rôzne metódy a prístupy riešenia krízových situácií, dokáže vykonávať koncepčnú, systémovú a rozhodovaciu činnosť pri záchranných prácach pri požiaroch a živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri vykonávaní ochrany pred požiarmi. Je pripravený zastávať riadiace funkcie v záchranných zložkách v rámci integrovaného záchranného systému, v štátnej a verejnej správe v oblasti riadenia a koordinovania záchranných činností. Dokáže analyzovať opatrenia na úseku prevencie vzniku mimoriadnych udalostí a na úseku ochrany pred požiarmi. Na základe analýz dokáže koncepčne rozvíjať vykonávanie záchranných prác a činností a ochranu pred požiarmi. Ovláda nástroje krízovej komunikácie a informačné technológie využívané v krízovom riadení.

Absolvent 3. stupňa - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja na úseku záchranárskych činností a na úseku ochrany pred požiarmi. Na základe vedeckých metód dokáže tvoriť programy dlhodobého rozvoja integrovaného záchranného systému. Využíva analytické metódy optimalizácie procesov a projektovanie komplexných opatrení na skvalitňovanie činnosti integrovaného záchranného systému. Navrhuje nové metódy a technológie vykonávania záchranných prác.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Česká republika: VŠB - Technická univerzita Ostrava; Poľsko: Skoła Glówna Służby Pożarniczej, Warszawa; Veľká Británia: The Fire Service College; Anglia Polytechnik University; Nemecko: Ludwig-Maximilians-Universität München; Technische Universität München; Universität Karlsruhe (TH); Akademie für Rettungsdienst und Gefahrenabwehr der LFS Hamburg; Rusko: Moskovský inštitút požiarnej ochrany Moskva; Chorvátsko: Vatrogasna škola, Zagreb.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Ochrana osôb a majetku;
 • Občianska bezpečnosť;
 • Národná a medzinárodná bezpečnosť;
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Záchranné služby (1. stupeň) dokážu samostatne analyzovať stav a problémy pri vykonávaní záchranných prác a činností na úseku ochrany pred požiarmi a navrhovať opatrenia. Musia vedieť odborne riadiť a organizovať činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.

Absolventi odboru Záchranné služby (1. stupeň) majú znalosti riadenia a vykonávania zásahov zložkami integrovaného záchranného systému, znalosti o technike a technických prostriedkoch používaných pri záchranných prácach a o taktických zásadách pri zásahoch a pri likvidácii požiarov.

Absolventi majú znalosti na úseku požiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov, dokážu posudzovať stavby a technologické zariadenia so zložitým riešením protipožiarnej bezpečnosti. Vyžaduje to znalosti o pozemnom staviteľstve, protipožiarnych zariadeniach, skúšobníctve na úseku ochrany pred požiarmi a platnej legislatíve.

Dokážu vykonávať samostatnú odbornú činnosť pri zložitých experimentoch v oblasti hodnotenia požiarno-technických vlastností materiálov a technických prostriedkov požiarnej ochrany.

Absolventi odboru Záchranné služby (1. stupeň) majú tendenciu hľadať uplatnenie v zložkách integrovaného záchranného systému, predovšetkým v Hasičskom a záchrannom zbore, na jednotlivých stupňoch štátnej správy, vo verejnej správe, v organizáciách, u právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb podieľajúcich sa na vykonávaní záchranných prác a činností alebo vykonávajúcich činnosť na úseku ochrany pred požiarmi.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (1. stupeň) :

-        získa a pochopí fakty, pojmy, princípy a teórie vťahujúce sa k zásahom pri poskytovaní pomoci v tiesni, základné informácie o platnej legislatíve u nás, ako aj v rámci EÚ vzťahujúcej sa k problematike zabezpečovania pripravenosti záchranných zložiek a vykonávania činnosti a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni;

-        vie ich použiť pri analýze rizík, ako aj zvoliť vhodnú metódu pre túto analýzu;

-        na základe vykonaných analýz dokáže navrhovať opatrenia na efektívne vykonávanie zásahov záchrannými zložkami IZS a na úseku ochrany pred požiarmi takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri organizovaní činnosti;

-        v praxi uplatňuje poznatky z krízového manažmentu;

-        vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie, navrhovanie a hodnotenie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému;

-        má osvojené zásady ochrany životného prostredia a spôsoby ochrany pred ničivými účinkami živelných pohrôm, priemyselných a dopravných havárií s dôrazom na ochranu obyvateľstva i materiálnych hodnôt;

-        je schopný aplikovať poznatky z technických vied pri využívaní technologických postupov záchranných prác a odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm;

-        pozná podstatu pôsobenia rádioaktívnych, chemických a biologických prostriedkov na človeka i materiálne hodnoty, pozná zásady ich ochrany a spôsoby likvidácie následkov;

-        je zoznámený s nebezpečnými látkami a pozná zásady ochrany pred ich účinkami.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (1. stupeň) získa schopnosť:

-        špecifikovať jednotlivé problémy pri likvidácii zložitých havárií a požiarov, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, navrhovať opatrenia na efektívnu likvidáciu následkov;

-        prakticky riešiť konkrétne krízové situácie, organizovať, riadiť a usmerňovať sily a prostriedky pri likvidácii zložitých havárií a požiarov, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach;

-        plánovať, organizovať, zabezpečovať, kontrolovať a vyhodnocovať vlastnú činnosť i činnosť podriadených;

-        prakticky využívať výpočtovú techniku pri organizácii a operatívnom riadení;

-        špecifikovať problémy v činnosti integrovaného záchranného systému, navrhovať opatrenia na odstránenie nedostatkov;

-        implementovať do činnosti záchranných zložiek integrovaného dopravného systému požiadavky zákonov a právne záväzných predpisov;

-        vykonávať zložité experimenty v oblasti hodnotenia požiarno-technických vlastností materiálov a technických prostriedkov, spracovávať hodnotenia a posudky;

-        samostatne vykonávať ucelenú odbornú činnosť pri výkone štátnej správy vrátane posudzovania stavieb a technologických zariadení stavieb so zložitým riešením protipožiarnej bezpečnosti.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (1. stupeň) dokáže:

-        samostatne riadiť, organizovať a vykonávať odbornú prípravu v oblasti záchranných služieb;

-        zisťovať príčiny vzniku havárií a požiarov, vypracovávať analýzy, navrhovať opatrenia;

-        pripravovať návrhy interných predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov;

-        pracovať efektívne ako člen vývojového tímu;

-        organizovať si vlastnú prípravu, učenie a vývoj;

-        udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Jadro znalosti 1. roku štúdia obsahuje:

 • Matematika (základy algebry, diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej viac premenných, riešenia praktických problémov);
 • Technická fyzika (základné úlohy z mechaniky, hydromechaniky, elektromagnetického poľa, optiky a fyziky pevnej fáze);
 • Statika (základné princípy mechaniky so zameraním na príčiny a aplikácie pri riešení konštrukcií a úloh vedúcich ku krízovým situáciám);
 • Ekonomické teórie (základné pojmov ekonomickej teórie, objasnenie mechanizmu ekonomických javov na úrovni národného hospodárstva, základné problémy mikroekonomickej teórie, zásady ekonomiky a riadenia podniku);

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku 1. stupňa štúdia.

Jadro znalostí 2. roku štúdia obsahuje:

 • Pružnosť a pevnosť (metódy posudzovania a dimenzovania konštrukcií, aby spoľahlivo plnili svoje prevádzkové funkcie, vybudovať teoretické predpoklady pre štúdium odborných technických predmetov);
 • Manažment (základné manažérske princípy, metódy a techniky s dôrazom na jednotlivé priebežné a sekvenčné manažérske funkcie);
 • Operačná analýza (základné deterministické metódy operačnej analýzy a možnosti ich využitia v študovanom odbore);
 • Anorganická chémia (fyzikálno-chemické vlastnosti anorganických látok a miera ich nebezpečia pri možnom vzniku požiaru a výbuchu, procesy oxidácie);
 • Organická chémia (základné poznatky z oblasti organickej chémie; riziká, ktoré môžu viesť k požiarom a výbuchom);
 • Hydromechanika a termodynamika (základy hydromechaniky a termodynamiky so zameraním na príčiny a aplikácie pri riešení úloh vedúcich ku krízovým situáciám);
 • Organizácia integrovaného záchranného systému (základné požiadavky záväzných právnych predpisov a noriem s integrovaným záchranným systémom, poznatky o špeciálnych činnostiach záchranných zložiek s dôrazom na činnosť HaZZ);
 • Riešenie krízových situácií (základné a vybrané problémy riešenia možných krízových situácií prírodných, ekologických, hospodárskych a infraštruktúrnych, zosuvy pôdy, povodne, veterné smršti, zemetrasenia, prírodné požiare).

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Jadro znalostí  3. roku štúdia obsahuje:

 • Chémia horenia a hasív (základy procesov horenia tuhých, kvapalných, plynných látok; procesy samovznietenia a prerušenia horenia, hasiace látky);
 • Nebezpečné látky (základné vlastnosti nebezpečných látok, ich použitie, likvidácia a spôsob ochrany, zásady použitia hasebných látok);
 • Taktika pri zásahoch a požiaroch (organizácia riadenia zásahu, hlavné úlohy zasahujúcich záchranných zložiek IZS s dôrazom na HaZZ, taktické zásady organizácie zásahov, zásahy v mimoriadnych podmienkach, hlavné úlohy požiarnej taktiky);
 • Požiarna bezpečnosť stavieb a technologických procesov (princíp riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb z hľadiska stability stavby, bezpečnosti osôb, technického vybavenia, ekonomického hľadiska, bezpečnosti susedných stavieb a priestorov; príčiny vzniku požiarov a havárií technologických zariadení, spôsoby šírenia požiarov, odborné a technické možnosti zabezpečovania požiarnej bezpečnosti technologických procesov);
 • Protivýbuchová prevencia (základné vedomosti o výbuchoch, výbušninách a protivýbuchovej prevencii);
 • Technológia záchranných prác;
 • Zisťovanie príčin havárií a požiarov (postupy zisťovania príčin vzniku priemyselných havárií, ropných havárií, havárii v doprave a požiarov);

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • Manažérska komunikácia;
 • Financovanie a účtovníctvo;
 • Manažérska štatistika;
 • Krízový manažment.

Štátna skúška (1. stupeň)

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku);
 • overenie spôsobilosti riešiť technologické zadania záchranných činností;
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Záchranné služby.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent druhého stupňa odboru Záchranné služby dokáže samostatne analyzovať stav a problémy vykonávania činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni ako aj na úseku ochrany pred požiarmi a navrhovať opatrenia, koncepčne a systémovo riadiť činnosť. Absolvent má znalosti a schopnosti riadiť tímy záchranárov, prevziať zodpovednosť za ich činnosť, komplexne organizovať činnosť pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadny udalostiach. Dokáže realizovať opatrenia na ochranu pred požiarmi na celoštátnej úrovni, plniť úlohy v rámci automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií. Je schopný vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti v oblasti riadenia a vykonávania zásahov zložkami integrovaného záchranného systému, v oblasti zabezpečenia zásahov technikou a technických prostriedkami používanými pri záchranných prácach a v oblasti taktických zásad pri zásahoch a pri likvidácii požiarov.

Absolvent má tiež potrebné znalosti na úseku požiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov, dokáže posudzovať stavby a technologické zariadenia so zložitým riešením protipožiarnej bezpečnosti, čo vyžaduje znalosti o pozemnom staviteľstve, protipožiarnych zariadeniach, skúšobníctve na úseku ochrany pred požiarmi a znalosti platnej legislatívy.

Dokáže tvoriť koncepciu expertíznej činnosti pri zložitých haváriách alebo požiaroch, analyzovať stav a príčiny stavu a navrhovať opatrenia a organizovať ich realizáciu. Má schopnosti formulovať hypotézy, experimentálne ich overovať a analyzovať získané výsledky. Dokáže vykonávať samostatnú odbornú činnosť pri zložitých experimentoch v oblasti hodnotenia požiarno-technických vlastností materiálov a technických prostriedkov.

Absolvent odboru Záchranné služby (2. stupeň) má znalosti o chemických procesoch horenia a hasenia. Má znalosti z oblasti riadenia a organizácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému ako aj z oblasti ochrany pred požiarmi. Dokáže uplatniť znalosti o technike a technických prostriedkoch využívaných pri záchranných prácach, má znalosti o taktických zásadách pri záchranných prácach a likvidácii požiarov. Koncepčne a metodicky je schopný vykonávať kontrolnú činnosť na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

Absolvent dokáže aplikovať svoje znalosti na konkrétne podmienky a riešenie konkrétnych problémov, sleduje a uplatňuje moderné metódy a techniky nových poznatkov vo svete a je schopný ich uvádzať do praxe v konkrétnych podmienkach.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (2. stupeň)

-        nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume a vývoji na úseku vykonávania činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni, ako aj na úseku ochrany pred požiarmi;

-        tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, uplatňuje vlastné postupy;

-        kriticky analyzuje a aplikuje teoretické poznatky v odbore Záchranné služby a ich praktickú realizáciu, definuje problémy, dokáže sa rozhodovať s použitím vybraných metód, techník a prostriedkov;

-        hľadá nové riešenia a tvorivo ich uplatňuje v praxi, účelne prispôsobuje zahraničné skúsenosti na vlastné podmienky;

-        vie zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (2. stupeň) získa schopnosť

-        analyzovať príčiny a špecifikovať jednotlivé problémy pri likvidácii zložitých havárií a požiarov, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, navrhovať opatrenia na ich efektívnu likvidáciu s využitím najnovších poznatkov a metód;

-        špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať integrované riešenia zahrňujúce záchranné práce a záchranné činnosti v najzložitejších podmienkach;

-        riadiť procesy zmien technických a technologických postupov pri záchranných prácach v súlade s vývojom v tejto oblasti;

-        preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie v oblasti záchranných služieb spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so záchrannými službami;

-        organizovať a usmerňovať sily a prostriedky pri likvidácii zložitých havárií a požiarov, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach;

-        pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problémov, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení zásahov záchranných zložiek integrovaného záchranného systému spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (2. stupeň) dokáže:

-        pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu;

-        identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa;

-        udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne;

-        riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom záchranných činností a služieb;

-        koncepčne pripravovať legislatívne opatrenia s celoštátnou pôsobnosťou;

-        tvoriť koncepciu expertíznej činnosti pri zisťovaní príčin vzniku osobitne zložitých havárií a požiarov vrátane súvisiacich analýz a návrhov opatrení;

-        tvoriť koncepciu výchovy a vzdelávania v rámci odbornej a špecializovanej prípravy v oblasti záchranných služieb.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Jadro znalosti 1. roku štúdia 2. stupňa obsahuje:

 • Fyzikálna chémia a kinetika explózií (základy fyzikálnej chémie a je aplikácia v oblasti bezpečnosti priemyslu a ochrany pred požiarmi);
 • Nebezpečné látky (vlastnosti, identifikácia a použitie nebezpečných látok v špecifických podmienkach, spôsoby ich likvidácie);
 • Záchranárska technika a technológia (technika používaná pri zásahoch a záchranných prácach);
 • Riešenie krízových situácií (havárie jadrových energetických zariadení, ropné havárie, mimoriadne situácie v železničnej, cestnej, potrubnej a leteckej doprave a havárie vodovodných a kanalizačných systémov, teroristické činy);
 • Požiarna bezpečnosť stavieb (tvorivé riešenie požiarnej bezpečnosti pozemných a dopravných stavieb, požiarno-technické vybavenie stavieb, bezpečnosť susedných stavieb a priestorov);
 • Skúšobníctvo na úseku ochrany pred požiarmi (základné postupy v oblasti skúšobníctva na úseku ochrany pred požiarmi);

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

Jadro znalosti 2. roku štúdia 2. stupňa obsahuje:

 • Riadenie a organizácia integrovaného záchranného systému (riadiaca a organizačná činnosť zložiek integrovaného záchranného systému s dôrazom na HaZZ);
 • Hasičská technika (teória pohybu a spoľahlivosti hasičskej techniky, nové druhy hasičskej techniky, prevádzkovanie a ošetrovanie hasičskej techniky);
 • Taktika pri požiaroch (požiarna taktika pri požiaroch v zložitých a sťažených podmienkach);
 • Taktika pri zásahoch (úlohy a postupy pri vykonávaní technických zásahov pri dopravných nehodách, v podzemí, na vode, vo výškach, pri úniku nebezpečných látok, pri závaloch, zosuvoch, letecká záchranná služba, zdravotnícke zásahy);
 • Záchranárstvo (Civilná ochrana. Horská služba. Kynologická služba. Zdravotnícka služba. Polícia. Ozbrojené sily SR. Letecká záchranná služba. Vodná záchranná služba. Banská záchranná služba. Hasičské jednotky. Mestská  polícia).
 • Manažérske techniky (princípy, nástroje a postupy činnosti manažérov, štandartné metódy a techniky používané v jednotlivých fázach rozhodovacieho procesu);
 • Manažérske riziká (riziko a rizikové situácie v špecifických prostrediach, základy rizikového manažmentu).

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt v anglickom jazyku);
 • overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania z oblasti záchranných služieb;
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Záchranné služby.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja a riešenia krízových situácií, ktoré vznikajú pri haváriách, požiaroch a mimoriadnych udalostiach v zložitých podmienkach. Ovláda metódy výskytu, pôsobenia a riešenia mimoriadnych udalostí v rôznych prostrediach, identifikácie a riešenia rizikových a krízových javov v týchto prostrediach. Ovláda metódy krízového plánovania a spôsoby realizácie krízových plánov záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému. Ovláda metódy výskumu, metódy a techniky riadenia záchranných zložiek IZS. Ovláda zásadné právne normy a úkony spadajúce do oblasti záchranných služieb. Na základe výsledkov výskumnej činnosti navrhuje nové metódy a technológie záchranných prác a činností.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (2. stupeň)

-        nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume a vývoji na úseku vykonávania činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni, ako aj na úseku ochrany pred požiarmi;

-        tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, uplatňuje vlastné postupy;

-        kriticky analyzuje a aplikuje teoretické poznatky v odbore Záchranné služby a ich praktickú realizáciu, definuje problémy, dokáže sa rozhodovať s použitím vybraných metód, techník a prostriedkov;

-        hľadá nové riešenia a tvorivo ich uplatňuje v praxi, účelne prispôsobuje zahraničné skúsenosti na vlastné podmienky;

-        vie zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (2. stupeň) získa schopnosť

-        analyzovať príčiny a špecifikovať jednotlivé problémy pri likvidácii zložitých havárií a požiarov, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, navrhovať opatrenia na ich efektívnu likvidáciu s využitím najnovších poznatkov a metód;

-        špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať integrované riešenia zahrňujúce záchranné práce a záchranné činnosti v najzložitejších podmienkach;

-        riadiť procesy zmien technických a technologických postupov pri záchranných prácach v súlade s vývojom v tejto oblasti;

-        preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie v oblasti záchranných služieb spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so záchrannými službami;

-        organizovať a usmerňovať sily a prostriedky pri likvidácii zložitých havárií a požiarov, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach;

-        pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problémov, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení zásahov záchranných zložiek integrovaného záchranného systému spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent Záchranných služieb (2. stupeň) dokáže:

-        pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu;

-        identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa;

-        udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne;

-        riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom záchranných činností a služieb;

-        koncepčne pripravovať legislatívne opatrenia s celoštátnou pôsobnosťou;

-        tvoriť koncepciu expertíznej činnosti pri zisťovaní príčin vzniku osobitne zložitých havárií a požiarov vrátane súvisiacich analýz a návrhov opatrení;

-        tvoriť koncepciu výchovy a vzdelávania v rámci odbornej a špecializovanej prípravy v oblasti záchranných služieb.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Jadro znalosti 1. roku štúdia 2. stupňa obsahuje:

 • Fyzikálna chémia a kinetika explózií (základy fyzikálnej chémie a je aplikácia v oblasti bezpečnosti priemyslu a ochrany pred požiarmi);
 • Nebezpečné látky (vlastnosti, identifikácia a použitie nebezpečných látok v špecifických podmienkach, spôsoby ich likvidácie);
 • Záchranárska technika a technológia (technika používaná pri zásahoch a záchranných prácach);
 • Riešenie krízových situácií (havárie jadrových energetických zariadení, ropné havárie, mimoriadne situácie v železničnej, cestnej, potrubnej a leteckej doprave a havárie vodovodných a kanalizačných systémov, teroristické činy);
 • Požiarna bezpečnosť stavieb (tvorivé riešenie požiarnej bezpečnosti pozemných a dopravných stavieb, požiarno-technické vybavenie stavieb, bezpečnosť susedných stavieb a priestorov);
 • Skúšobníctvo na úseku ochrany pred požiarmi (základné postupy v oblasti skúšobníctva na úseku ochrany pred požiarmi);

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

Jadro znalosti 2. roku štúdia 2. stupňa obsahuje:

 • Riadenie a organizácia integrovaného záchranného systému (riadiaca a organizačná činnosť zložiek integrovaného záchranného systému s dôrazom na HaZZ);
 • Hasičská technika (teória pohybu a spoľahlivosti hasičskej techniky, nové druhy hasičskej techniky, prevádzkovanie a ošetrovanie hasičskej techniky);
 • Taktika pri požiaroch (požiarna taktika pri požiaroch v zložitých a sťažených podmienkach);
 • Taktika pri zásahoch (úlohy a postupy pri vykonávaní technických zásahov pri dopravných nehodách, v podzemí, na vode, vo výškach, pri úniku nebezpečných látok, pri závaloch, zosuvoch, letecká záchranná služba, zdravotnícke zásahy);
 • Záchranárstvo (Civilná ochrana. Horská služba. Kynologická služba. Zdravotnícka služba. Polícia. Ozbrojené sily SR. Letecká záchranná služba. Vodná záchranná služba. Banská záchranná služba. Hasičské jednotky. Mestská  polícia).
 • Manažérske techniky (princípy, nástroje a postupy činnosti manažérov, štandartné metódy a techniky používané v jednotlivých fázach rozhodovacieho procesu);
 • Manažérske riziká (riziko a rizikové situácie v špecifických prostrediach, základy rizikového manažmentu).

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt v anglickom jazyku);
 • overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania z oblasti záchranných služieb;
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Záchranné služby.

Obsah pre tretí stupeň

Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja a riešenia krízových situácií, ktoré vznikajú pri haváriách, požiaroch a mimoriadnych udalostiach v zložitých podmienkach. Ovláda metódy výskytu, pôsobenia a riešenia mimoriadnych udalostí v rôznych prostrediach, identifikácie a riešenia rizikových a krízových javov v týchto prostrediach. Ovláda metódy krízového plánovania a spôsoby realizácie krízových plánov záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému. Ovláda metódy výskumu, metódy a techniky riadenia záchranných zložiek IZS. Ovláda zásadné právne normy a úkony spadajúce do oblasti záchranných služieb. Na základe výsledkov výskumnej činnosti navrhuje nové metódy a technológie záchranných prác a činností.

Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Záchranné služby (3. stupeň):

 • vedecky skúma a vytvára metódy krízového riadenia záchranných zložiek integrovaného záchranného systému;
 • báda v otázkach vzniku havárií a mimoriadnych udalostí prírodných, ekologických, hospodárskych a infraštruktúrnych, vzniku havárií jadrových energetických zariadení, ropných havárií, vzniku mimoriadnych situácií v železničnej, cestnej, potrubnej a leteckej doprave a v otázkach vzniku havárií v dôsledku možných teroristických činov;
 • vytvára matematicko-štatistické a ekonometrické metódy a techniky na riešenie týchto krízových situácií na území štátu vrátane nadštátnych vplyvov;
 • podieľa sa na vypracovaní legislatívnych noriem s dôrazom na legislatívu krízového riadenia;
 • pôsobí pri tvorbe dokumentačnej a údajovej základne a pri tvorbe špecifických informačných systémov na riadenie a automatizované plánovanie relevantnej problematiky.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Záchranné služby:

 • si osvojí zásady vedeckej práce a jej aplikácie v problematike teórie rizík;
 • naučí sa využívať matematicko-štatistické metódy a metódy operačnej analýzy vo vedeckej práci;
 • bude schopný metodologicky riešiť otázky riadenia záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri vzniku havárií a mimoriadnych udalostí prírodných, ekologických, hospodárskych a infraštruktúrnych, vzniku havárií jadrových energetických zariadení, ropných havárií, vzniku mimoriadnych situácií v železničnej, cestnej, potrubnej a leteckej doprave a pri vzniku havárií v dôsledku možných teroristických činov;
 • bude využívať metodologické postupy riešenia uvedených krízových situácií, podieľať sa na výchove riadiacich pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti;
 • dokáže vedecky formulovať problémy a riešiť technické a technologické zadania;
 • osvojí si etické a spoločenské stránky vedeckej práce,
 • dokáže prezentovať výsledky svojej vedeckej a výskumnej činnosti.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na teóriu riadenia v krízových situáciách, teóriu rizík, teóriu kríz, teóriu krízového a havarijného plánovania, teóriu práva v problematike krízových situácií a likvidácie ich následkov, teóriu civilnej ochrany vnútornej bezpečnosti, teóriu vzniku požiarov a procesov horenia.

Jadro obsahuje rámcové témy:

Študijná časť: 1/3 rozsahu štúdia v 3. stupni

Teoretický základ a metodologický aparát obsahuje vybrané témy z matematickej analýzy, z operačnej analýzy, z oblasti vedeckých experimentov, z teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, z teórie systémov, z teórie pravdepodobnosti, z matematicko-počítačovej simulácie, z odhadov a presnosti výsledkov a z verifikácie počítačových modelov.

Ďalej vybrané témy z krízového manažmentu, rizikového manažmentu, z teórie rizík, z normotvornej činnosti, z plánovacích metód a tvorby organizačných štruktúr, z teórie procesov horenia a ochrany konštrukcií pred účinky požiaru.

Vedecká časť: 2/3 rozsahu štúdia v 3. stupni

Výskum sa zameria na riešenie metodologických a praktických otázok identifikácie rizík a ich kvantifikácie, na riešenie úloh riadenia záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, na problematiku plánovania záchranných činností, na optimálne nasadzovanie síl a prostriedkov pri záchranných činnostiach a prácach, na tvorbu informačných systémov záchranných zložiek a na tvorbu právnych noriem súvisiacich s činnosťou záchranných zložiek integrovaného systému a na úseku ochrany pred požiarmi.

Dizertačná práca

Absolvent 3. stupňa vypracuje na záver štúdia dizertačnú prácu, v ktorej preukáže schopnosť aplikovať získané teoretické vedomosti na riešenú problematiku. V práci absolvent preukáže schopnosť využitia metodologických nástrojov na vypracovanie aplikačných riešení v oblasti záchranných služieb. Absolvent potvrdí, že jeho práca rozvíja v konkrétnych otázkach teóriu riadenia záchranných zložiek, teóriu požiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov a súvisiacich oblastí.

Pri obhajobe dizertačnej práce absolvent preukáže schopnosť aplikovať svoje teoretické poznatky na ich efektívne využitie tak vo vede, ako aj v praktickej činnosti a zdôvodní výsledky svojej výskumnej práce a praktické návrhy.

História opisov

Späť