Študijný odbor

Ochrana osôb a majetku

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

služby

Podskupina:

bezpečnostné služby

Oblasť výskumu:

bezpečnostné služby

Anglický názov študijného odboru:

Security protection of persons and property

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor OCHRANA OSÔB A MAJETKU sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3. roky
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing. alebo Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2. roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3. roky v internej forme alebo 5. rokov v externej forme štúdia.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Ochrana osôb a majetku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa štúdia profesiu :

1. stupeň štúdia (Bc):

 • Bezpečnostný pracovník-špecialista vorganizácii, ktorá poskytuje služby ochrany osôb amajetku,
 • Riadiaci pracovník ašpecialista na základnom stupni riadenia vsystéme polície a bezpečnostných služieb

Absolvent prvého stupňa štúdia ovláda problematiku riadenia inštitucionálnych bezpečnostných štruktúr, hospodárskych a podnikateľských organizácií a v nich využívaných systémov na ochranu osôb a majetku, má základné znalosti z oblasti princípov činnosti technických prostriedkov  a legislatívy, ktoré vie uplatňovať v praxi.

2. stupeň štúdia (Ing.,/ Mgr.):

 • Riadiaci pracovník na strednom avyššom stupni riadenia vštátnej správe a miestnej samospráve a vorganizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb amajetku,
 • Samostatný pracovník - špecialista na komplexné posudzovanie systémov ochrany osôb amajetku.
 • Riadiaci pracovník (špecialista) na strednom avyššom stupni riadenia vsystéme polície abezpečnostných podnikov.

Absolvent druhého stupňa štúdia má hlboké znalosti z oblasti legislatívy, systémovej analýzy, projektovania a manažmentu.. Ovláda rôzne analytické metódy posudzovania a metódy projektovania bezpečnostných systémov, vie riadiť špecializované pracovné tímy a koordinovať  ich činnosť a kontrolu v rámci zložitejších systémov. Má schopnosti vedecky a tvorivo analyzovať bezpečnostné situácie a projektovať vhodné riešenia pre ochranu osôb a majetku. Riešenia dokáže kvalitatívne posudzovať a vyhodnocovať z pohľadu právneho,  technického a ekonomického.

Absolvent druhého stupňa štúdia má schopnosti pripravovať a riadiť bezpečnostné pátracie a monitorovacie akcie v mimoriadnych situáciách s uplatnením zásad teórie bezpečnostného manažmentu v roli vedúceho realizačného tímu. Na úseku koncepcie, analytickej činnosti, organizovania, kontroly a zabezpečovania bezpečnostných činností dokáže na základe vedeckého a tvorivého prístupu analyzovať bezpečnostnú situáciu a navrhovať optimálne riešenia smerujúce k ochrane osôb a majetku.

3. stupeň štúdia (PhD.):

 • riadiaci pracovník na vrcholovom stupni riadenia vpolicajnom zbore, v spoločnosti poskytujúcej služby ochrany osôb amajetku, vštátnej správe amiestnej samospráve,
 • vedecký alebo výskumný pracovník voblasti ochrany osôb amajetku,
 • analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni manažmentu vorganizačnej štruktúre policajného zboru, alebo v iných bezpečnostných spoločnostiach,
 • vysokoškolský učiteľ vodbore Ochrana osôb amajetku alebo príbuzných odboroch.

Absolvent tretieho stupňa štúdia ovláda vedecké metódy a prístupy v oblasti ochrany osôb a majetku, skúmania a vyhodnocovania rôznych vplyvov  na  celkovú úroveň bezpečnosti osôb  a majetku, vedecky báda a prináša nové prístupy k zaisťovaniu ochrany osôb a majetku a pod. Na základe vedeckých metód poznania a výskumu navrhuje koncepčné a systémové riešenia na ochranu osôb a majetku. Uplatňuje systémový prístup pri riešení úloh bezpečnostnej praxe.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Zabezpečenie vzdelávania pracovníkov v oblasti ochrany osôb a majetku  je nevyhnutné pre ochranu spoločnosti pred negatívnymi protispoločenskými javmi, pred rôznymi druhmi trestnej činnosti, pred organizovanou kriminalitou ako aj pred terorizmom. Súčasná bezpečnostná situácia v Slovenskej republike i vo svete si vyžaduje  vysokoškolsky vzdelaných profesionálov, ktorí budú pripravení a schopní efektívne riadiť systémy v boji proti páchateľom, ktorí využívajú najmodernejšiu techniku najmä v oblasti organizovanej trestnej činnosti alebo terorizme.

Ochranou osôb a majetku sa zaoberajú štátne a verejnoprávne inštitúcie a organizácie, ktoré dnes predstavujú samostatný podnikateľský odbor, charakterizovaný ako bezpečnostný priemysel. Riadenie týchto  inštitúcií,   organizácií a podnikov si vyžaduje prípravu kvalifikovaných manažérov, ktorí si osvojili a zvládli princípy a metódy bezpečnostného manažmentu.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Policejní akademie, Praha : Policejní management a kriminalistika ČR, VŠ MV Maďarskej republiky v Budapešti MR,  Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Fakulta technologická :  Bezpečnostní technológie, systémy a management, ČR; VŠB- TU Ostrava, Fakulta bezpečnostného inžinierstva: Požiarna ochrana a priemyslová bezpečnosť, ČR; Krakowska szkola wyzsza, Krakow: Zarządzanie bezpieczeństwem ,PR; Krakowska szkola wyzsza, Krakow: Edukacja dla ezpieczeństwa,  PR;  Akademia wychowania Fizycznego w Katowicach :  Edukacja obronna PR;  PFA -  Münster ;  SRN.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby;

8.3.6 Záchranné služby;

8.3.7 Občianska bezpečnosť;

3.4.1 Právo.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach ochrany osôb a majetku, navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky a aplikovať ich v organizačnej štruktúre zaoberajúcej sa uvedenými oblasťami

Absolvent  prvého stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku  získa teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na zvládnutie povolania v sfére bezpečnostného priemyslu, v orgánoch štátnej správy alebo miestnej samosprávy .

Je schopný samostatne vykonávať manažérske funkcie na nižších stupňoch riadenia. Spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa  právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa Euro-pean Vocational Qualifications for Basic Guarding (Európska odborná kvalifikácia pre základnú ochranu).

Absolvent má uplatnenie vo verejnom a v súkromnom sektore. Dokáže realizovať a aplikovať ochranu osôb a majetku v systéme jednotlivých organizácií, ako aj v mimoriadnych situáciách.

Absolvent má znalosti o teórii práva, interpretácii a aplikácii práva, systéme jednotlivých organizácií súkromných alebo verejných zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku.

Má teoretické poznatky a vedomosti na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent Odboru ochrany osôb a majetku:

 • získa apochopí podstatné fakty, pojmy, princípy,právne atechnické teórie vzťahujúce sa kbezpečnostnej ochrane osôb amajetku
 • získa vedomosti potrebné pre pochopenie štruktúry afunkčných väzieb bezpečnostného systému,
 • osvojí si teoretické poznatky potrebné pre výkon manažérskych funkcií vsfére bezpečnostných služieb,
 • vie voliť vhodné postupy apracovné metódy bezpečnostných služieb svyužitím teoretických apraktických skúseností.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent Odboru ochrany osôb a majetku (1. stupeň) získa schopnosť:

 • špecifikovať, navrhovať a implementovať jednotlivé spôsoby právnej ochrany osôb a jeho majetku a ďalších oprávnených práv a záujmov,
 • špecifikovať, realizovať a aplikovať ochranu osôb a majetku,
 • hodnotiť systémy ochrany osôb a majetku na základe štandardných požiadaviek na uvedené systémy,
 • posudzovať základné ekonomické aspekty bezpečnostných činností,
 • aplikovať právny systém pri  vytváraní systému ochrany osôb a majetku,
 • riadiť efektívne systém ochrany osôb a majetku v organizáciách a inštitúciách,
 • vykonávať kontrolu systému ochrany osôb  a majetku a odstraňovať nedostatky a podľa potreby meniť systém,
 • efektívne riadiť pracovné tímy a organizovať spoluprácu so subjektami participujúcimi na ochrane osôb a majetku,
 • získa praktické zručnosti potrebné pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania vbezpečnostných službách podľa právnych predpisov Slovenskej republiky apožiadaviek EÚ.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent Odboru ochrany osôb a majetku (1. stupeň) dokáže:

 • prezentovať jednotlivým kategóriám osôb právne, technické a organizačné problémy ochrany osôb a majetku,
 • zrozumiteľne a výstižne vyjadrovať kvalitatívne a kvantitatívne problémy právnej ochrany osôb a majetku,
 • efektívne rozširovať a prehlbovať svoje znalosti z odboru a pokračovať vo svojom profesionálnom vývoji,
 • riadiť činnosť pracovného kolektívu,
 • organizovať ariadiť odbornú prípravu vstanovenej oblasti pôsobenia,
 • získavať atriediť informácie potrebné pre výkon povolania,

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň):

 • právne základy ochrany osôb a majetku v Slovenskej republike a v štátoch EÚ,
 • matematicko-fyzikálna podstata a technické aspekty bezpečnostných systémov,
 • bezpečnostné systémy ochrany osôb a majetku (technické zabezpečovacie prostriedky, fyzická ochrana, základy projektovania technických systémov),
 • aplikácia ochrany osôb a majetku bezpečnostnými službami,
 • riadenie bezpečnostných systémov ( manažérske funkcie, rozhodovacie procesy, personálny manažment, hodnotový manažment, informatiku),
 • činnosti bezpečnostných služieb ochrany osôb a majetku,
 • profesijná etika, psychológia a sociológia,
 • záverečná práca - štátna skúška (Bc).

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • spoločensko-vedná podpora programu,
 • základy podnikania apodnikovej ekonomiky,
 • základy zoblasti informatiky, štatistiky aanalytických metód,
 • zvládnutie cudzieho jazyka pre potreby odbornej komunikácie,
 • odborná služobná afyzická príprava

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru !!! HÍbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednu spomedzi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

štátna skúška (1. stupeň)

 • obhajoba bakalárskej práce (abstrakt vjazyku anglickom) vrozsahu 40 - 50 strán A4, vktorej má absolvent preukázať schopnosť aplikovať získané teoretické vedomosti do praktických otázok bezpečnostných činností asamostatne ich uplatňovať.
 • Overuje sa spôsobilosť riešiť zadania vychádzajúce z predpokladaného uplatnenia absolventa.
 • Kolokviálnou skúškou overiť zvládnutie apochopenie požadovaných vedomostí zoblasti bezpečnostných systémov aslužieb, ich manažérstva právneho alebo technického riešenia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku  získa teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na rozvíjanie  schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania v sfére bezpečnostného priemyslu, v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy.

Absolvent dokáže s využitím výskumu analyzovať  bezpečnostnú situáciu v oblasti ochrany osôb a majetku.  Samostatne spracovávať koncepčné návrhy na jej riešenie v celom systéme a jeho prvkoch. Absolvent si osvojí teoretické vedomosti v oblasti ochrany osôb a majetku, rozvinie intelektuálne spôsobilosti, praktické  zručnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré mu umožnia samostatne pripravovať a realizovať odborné bezpečnostné projekty, prevziať zodpovednosť za ich komplexné riešenie.

Absolvent je schopný analyzovať bezpečnostné prostredie, vykonávať rizikové a bezpečnostné analýzy a navrhovať bezpečnostné systémy, navrhovať a prijímať  vhodné riešenia na ochranu osôb a majetku aj pri mimoriadnych situáciách.

Dokáže viesť a riadiť analytické a výkonné tímy a prijímať komplexné riešenia na zaistenie bezpečnosti.

Absolvent získa znalosti v oblasti teórie a praxe ochrany osôb a majetku, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť bezpečnostné akcie a prevziať zodpovednosť za správnosť ich riešenia.Absolvent odboru dokáže efektívne riadiť činnosť organizácií a odborných pracovných tímov na strednom a vyššom stupni riadenia, organizovať súčinnosť a koordinovať činnosť s inými subjektami.

Absolvent odboru Ochrany osôb a majetku má široký rozsah vedomostí z teórie a aplikácie práva v systéme plnenia úloh na úseku ochrany osôb a majetku.

Absolvent odboru ovláda systém a metodiku tvorby zámerov a koncepcií činnosti bezpečnostných služieb a má potrebné vedomosti o tvorbe ich organizačných štruktúr o metódach a formách ich práce v súlade s prognózami vývoja bezpečnostnej situácie. Dokáže aplikovať získané znalosti pri realizácii medzinárodnej spolupráce a plnení úloh v súlade s požiadavkami nadštátnych a medzinárodných orgánov a organizácií.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium (Bc) v študijnom odbore so študijným programom so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana osôb a majetku (2. stupeň):

 • osvojí si vedecké prístupy samostatného,tvorivého akomplexného výskumu javov aprocesov voblasti ochrany osôb amajetku,
 • osvojí si vedecké prístupy kuskutočňovaniu analýzy problémov voblasti ochrany osôb amajetku na zvládnutie návrhu arealizácie koncepčných zámerov, projektov aprevádzky bezpečnostných systémov,
 • pochopí faktory determinujúce činnosť bezpečnostných systémov aosvojí si metódy ich ovplyvňovania,
 • zvládne nástroje a metódy na podporu rozhodovacích procesov.
 • nachádza aprezentuje vlastné riešenia problémov aich aplikáciu pri riešení bezpečnostnej situácie, ochrany osôb amajetku,
 • tvorivo aplikuje získané poznatky vbezpečnostnej praxi,
 • vie zavádzať ariešiť rôzne modelové situácie, používať moderné metódy aprostriedky pri riešení problémov súvisiacich sochranou osôb a majetku.
 • má rozšírené vedomosti o efektívnom riadení činnosti jednotlivcov, odborných tímov a riadených systémov sdôrazom na aplikáciu prístupov bezpečnostného manažmentu pri riešení konkrétnych situácií na ochranu osôb amajetku,
 • získa širšie vedomosti o súčasných organizačných štruktúrach a koncepčných zámeroch vývinu bezpečnostných služieb, ošpecifickej činnosti jednotlivých systémov týchto služieb,
 • dokáže sformovať vlastný názor na spoločenské, politické abezpečnostné otázky

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana osôb a majetku (2. stupeň) získa schopnosť:

 • pochopiť a analyzovať javy a procesy ovplyvňujúce činnosť bezpečnostných služieb a bezpečnostných systémov,
 • riadiť procesy zmien v bezpečnostných systémoch,
 • špecifikovať, navrhovať a implementovať komplexné riešenia právnej ochrany občana, jeho majetku a ďalších oprávnených práv a záujmov,
 • identifikovať, analyzovať a hodnotiť  bezpečnostné riziká a ohrozenia súvisiace s ochranou osôb a majetku,
 • sústreďovať pozornosť na rozhodujúce úlohy a problémy súvisiace s výkonom profesie a na riešenie policajných a bezpečnostných situácií,
 • predvídať udalosti súvisiace s výkonom profesie, regulovať vlastné správanie a konanie aj v podmienkach záťažových situácií,
 • zvládne  softwarové prostriedky podporujúce analytické a projekčné činnosti.
 • voliť optimálne postupy a pracovné metódy podľa meniacich sa požiadaviek alebo situačných zmien,
 • schopnosti systémového prístupu kpráci sinformáciami, ich získavania, analýzy a spracovania svyužitím moderných informačných technológií,
 • spracúvať komplexné plány na ochranu osôb a majetku.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana osôb a majetku (2. stupeň) dokáže:

 • pracovať samostatneako člen iako vedúci tímu na strednom avyššom stupni riadenia,
 • sledovať nové trendy voblasti ochrany osôb amajetku atvorivo ich zavádzať do praxe, je schopný samovzdelávať sa,
 • prezentovať nové poznatky, odborne ametodicky viesť ďalšiu odbornú prípravu vzverenej oblasti.
 • realizovať svoju profesionálnu činnosť vsúlade správnymi aetickými normami.
 • podieľať sa na tvorbe a spracovávaní koncepčných, metodických a iných dokumentov pre plnenie úloh bezpečnostných služieb,
 • spolupracovať sobčianskou verejnosťou, sorgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • vykonávať základné ekonomické posúdenia bezpečnostných systémov aslužieb.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Jadro obsahuje:

 • Bezpečnostné systémy ( inštitucionálne štruktúry a využívanétechnické systémy vSR a EU, funkcie, vzájomné vzťahy pri zabezpečovaní ochrany osôb amajetku ).
 • Právne vedomosti nasmerované na schopnosti absolventa riešiť právne zabezpečenie ochrany osôb amajetku,
 • Vedomosti zoblasti manažmentu bezpečnostných rizík, ich identifikácie, bezpečnostnej analýzy, hodnotenia apriority rizík,
 • Projektovanie bezpečnostných systémov na ochranu osôb amajetku, automatizácia projektovania.
 • Bezpečnostná politika podniku, organizácií a inštitúcií.
 • Kriminalistika akriminalistické expertízne činnosť aschopnosť aplikácie systému kriminalistických vprocese objasňovania adokumentovania trestnej činnosti,
 • Vedomosti zkriminológie so schopnosťou tvorby koncepčných zámerov kontroly kriminality, realizácie systémov preventívnych opatrení najmä voblasti organizovanej trestnej činnosti.
 • Teória aprax policajných abezpečnostných služieb, teória vyšetrovania, odhaľovania adokazovania trestnej činnosti.
 • Znalosti aplikovať na spoločensko-politické javy aproblémy súvisiace sbezpečnostnou politikou štátu ačinnosťou bezpečnostných služieb.
 • Metódy aprostriedky realizácie koncepčných zámerov aopatrení včinnosti riadiaceho pracovníka ašpecialistu.
 • Znalosti zmanažmentu aschopnosti riadenia systémov bezpečnostných služieb.
 • Technické systémy a prostriedky ochrany osôb amajetku a schopnosť ich využívania pri plnení úloh bezpečnostných služieb a navrhovať opatrenia na ich modernizáciu.
 • Diplomová práca ( DP ) - ( konkrétne riešenie problému voblasti ochrany osôb amajetku svyústením do koncepčných opatrení riešeného problému).

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v každom roku  štúdia.

b) ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Vedomosti zo spoločenskovedných disciplín aschopnosť absolventa orientovať sa vdomácej azahraničnej politickej situácii.
 • Informačné technológie atechniky.
 • Súdne inžinierstvo.
 • Znalosti zo psychológie, forénznej psychológie, sociológie, profesijnej etiky, manažérskej komunikácie aich využitie vodbornej profesii.
 • Spôsobilosti aktívnej odbornej komunikácie vo zvolenom svetovom jazyku.
 • Európska legislatíva a právne normy pre oblasť bezpečnostných služieb. ochrany osôb a majetku.
 • Špecifické profesijne činnosti
 • Ekonomické aspekty projektovania a prevádzkovania bezpečnostných služieb.
 • Logistické zabezpečenie.

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt vjazyku anglickom) vrozsahu 60-70 strán A4, vktorej absolvent preukáže schopnosť samostatne získavať teoretické vedomosti apraktické poznatky atvorivo ich uplatňovať apoužívať,
 • overenie spôsobilosti komplexne riešiť úlohy súvisiace s ochranou osôb amajetku,
 • kolokviálna skúška znosných tém študijného odboru Ochrana osôb amajetku.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku  získa poznatky na  samostatnú vedeckú a  tvorivú činnosť v problematike bezpečnosti a bezpečnostných systémov.

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a  je schopný formulovať vedecký problém a prezentovať výsledky výskumu.

Absolvent ovláda nové, moderné interdisciplinárne a multidisciplinárne komplexné prístupy k riešeniu problémov ochrany osôb a majetku.

V nadväznosti na bezpečnostné potreby občianskej spoločnosti je schopný samostatne realizovať sledovateľský i analytický výskum policajno-bezpečnostnej situácie a navrhovať metódy jej optimálneho riešenia na základe medziodborovej a medzinárodnej tímovej spolupráce.

Je schopný uplatňovať systémový prístup s dôrazom na teoretické a empirické metódy výskumu, optimálne transformovať vedecké poznatky policajno- bezpečnostnej teórie do profesijnej činnosti bezpečnostných subjektov a do didaktického systému  ich vzdelávania.

Na základe metód vedeckého poznania dokáže analyzovať bezpečnostnú situáciu a navrhovať koncepčné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb a majetku.

Uplatní sa  nielen v praxi, ale aj pre  pôsobenie v sfére vzdelávania, vedy a výskumu.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana osôb a majetku (3. stupeň):

 • vedecky báda aprináša vlastné riešenia problémov voblasti ochrany osôb amajetku,
 • osvojí si metódy vedeckej práce, jej právne aetické stránky.
 • má rozsiahle vedomosti o súčasnom stave a prognózach vývinu bezpečnostných služieb, systémov ochrany osôb a majetku o koncepciách ich rozvoja, vpodmienkach Slovenskej republiky a nadnárodnom meradle;
 • ovláda teoretické ametodologické východiská výskumu, vedecké metódy atechniky výskumu sorientáciou na výskum bezpečnostnej situácie, príčin apodmienok trestnej činnosti, kontrolu kriminality aaplikácie ich výsledkov pri ochrane osôb a majetku.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana osôb a majetku (3. stupeň) si osvojí:

 • metodológiu vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, právne abezpečnostné aspekty, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov výskumu,
 • schopnosť pripraviť a uskutočňovať empirický výskum a riadiť činnosť výskumného tímu;
 • schopnosť vypracúvať vedecké avýskumné projekty,
 • spôsobilosť pôsobiť vprocese vzdelávania,
 • spôsobilosť systémovo riadiť činnosť vyšších organizačných celkov na úseku ochrany osôb a majetku suplatňovanímmoderných procesných, psychologicko-sociálnych, technicko-technologických kvantitatívnych a ekonomických manažérskych prístupov.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa tj. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na hlavné disciplíny policajnej vedy.

Študijná časť:

Jadro obsahuje  rámcové témy ( vybrané state) z:

 • technológie bezpečnostných činností,
 • matematiky, systémovej a operačnej analýzy,
 • vybrané témy právnych disciplín,
 • teórie pravdepodobnosti a štatistiky,
 • teórie rizík a kríz,
 • modelovania, simulácie a projektovania bezpečnostných systémov,
 • metodológie  riadiacej činnosti  organizácií na ochranu osôb a majetku,
 • analytickej a koncepčnej činnosti, empirické, experimentálne a ďalšie metódy výskumnej práce ,
 • ekonomiky bezpečnostných služieb,
 • informačnej bezpečnosti.

Vedecká časť:

 • pozostáva zindividuálnej vedeckej práce študenta, alebo zjeho aktívnej účasti vo vedeckých tímoch. Samostatne vypracováva projekt výskumnej úlohy, ktorá tvorí základ jeho záverečnej (dizertačnej) práce,
 • využíva empirických ateoretických metód na získavanie, systemizáciu ainterpretáciu pôvodných poznatkov okriminalite, jej prevencii aoochrane osôb amajetku,
 • výsledky vedeckých aktivít prezentuje na domácich amedzinárodných vedecko-teoretických podujatiach aformou vedecko-publikačných prác,
 • doktorandi vdennej forme štúdia preukazujú primerané aktivity vedecko-výchovné (vedenie praktických zamestnaní, diplomantov azáverečných prác),
 • ovláda zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, právne a bezpečnostné aspekty, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Dizertačná práca

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia vypracuje dizertačnú prácu, v ktorej preukáže schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania  a najmä preukáže  vlastný príspevok, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti .

Pri obhajobe dizertačnej práce prezentuje výsledky vlastnej výskumnej práce a preukazuje  schopnosť samostatnej vedeckej práce v študijnom odbore.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť