Študijný odbor

Dopravné služby

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

služby

Podskupina:

dopravné a poštové služby

Oblasť výskumu:

dopravné služby

Anglický názov študijného odboru:

Transport services

PDF opisu


Stupne - popis

 • V prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia

- v dennej forme štúdia najmenej 3 a najviac 4 akademické roky,

- v externej forme štúdia najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov.

 • V druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou štúdia

- v dennej forme štúdia najmenej 1 a najviac 3 akademické roky,

- v externej forme štúdia najmenej 2 a najviac 4 akademické roky.

Predpokladá sa, že uchádzač o toto štúdium ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore dopravné služby alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

 • V treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia

- v dennej forme štúdia 3 alebo 4 akademické roky,

- v externej forme štúdia 4 alebo 5 akademických rokov.

 

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi štúdia v študijnom odbore dopravné služby sú spôsobilí vykonávať, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, profesie:

 • Po ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia - dopravný manažér (transport services manager).

Dopravný manažér ovláda problematiku dopravných služieb, dokáže riešiť najmä rutinné problémy obstarávania rôznych druhov dopravy a služieb s dopravou súvisiacich, má znalosti o ekonomike dopravy a zasielateľstva, najmä z oblasti kalkulácie ceny a taríf, má znalosti o informačných technológiách na úrovni pre ich využívanie v dopravných službách.

 • Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia – inžinier dopravných služieb (transport services engineer).

Inžinier dopravných služieb ovláda metódy výpočtu, modelovania a simulácie logistických procesov v doprave a súvisiacich činnostiach (balení tovaru skladovaní a distribúcii), ovláda metódy riadenia dopravných a zasielateľských organizácií, dokáže používať moderné informačné technológie pre optimalizáciu logistických procesov a navrhovať optimálne riešenia pre zabezpečenie prepravných potrieb s využitím všetkých druhov dopravy a ich kombinácií.

 • Po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia - vedecký pracovník špecializovaný na riešenie zložitých, komplexných problémov v rámci problematiky študijného odboru dopravné služby.

Vedecký pracovník v pôsobiaci v oblasti študijného odboru dopravné služby ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti dopravných služieb, prevádzky a riadenia dopravných a zasielateľských organizácií, dokáže navrhovať, modelovať, simulovať a optimalizovať prepravné a logistické procesy. Ovláda metódy  riadenie kvality v dopravných službách a vie ich vedecky aplikovať.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Dopravné služby a podniky dopravy prechádzajú obdobím neustálych zmien. Tieto zmeny sú spojené najmä s rýchlym rozvojom v oblasti logistiky, zasielateľstva, integrovaných dopravných systémov v nákladnej, ale aj osobnej doprave, informačných a komunikačných technológií, ale aj s požiadavkami na využitie najnovších dopravných technológií šetrných voči životnému prostrediu. Základnými charakteristikami tohto rozvoja sú outsourcing, hodnotové reťazce orientované na integráciu služieb a prudký rozvoj elektronického podnikania a obchodovania. Poskytovatelia  dopravných a prepravných služieb a služieb s dopravou a prepravou súvisiacich v dnešnej dobe reprezentujú podniky, ktoré poskytujú všetky činnosti v rámci hodnotového reťazca resp. logistického reťazca s pridanou hodnotou. Prechodom na trhovú ekonomiku sa vytvorili podmienky na uplatnenie celosvetovej tendencie v oblasti dopravy, t.j. oddelenie organizátorskej a riadiacej činnosti v doprave od výkonnej činnosti, t.j. samotného premiestnenia vecí a osôb v priestore a čase. Na základe tejto tendencie v oblasti nákladnej dopravy vznikli v SR dopravné podniky zamerané na „Zasielateľstvo“, ktoré obstarávajú prepravu vecí a služieb súvisiacich s prepravou. V osobnej doprave sa formujú podniky integrácie osobnej dopravy, ktoré optimalizujú dopravnú obslužnosť a zvyšujú jej kvalitu vo vzťahu k poskytovaným službám zákazníkom. Na základe tohto vývoja vzniká nevyhnutná potreba kvalifikovaných pracovníkov pre túto oblasť. Študijný odbor dopravné služby napĺňa tieto tendencie a zároveň plní požiadavku Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a celého radu zasielateľských a logistických organizácií na prípravu odborníkov pre túto dynamicky rozvíjajúcu sa sféru podnikania v súvislosti s obstarávaním nákladnej dopravy. V osobnej doprave sa napĺňa požiadavka obstarávateľov dopravnej obslužnosti (najmä samosprávnych krajov a jednotlivých miest), ktorí sú zodpovední za dopravnú obslužnosť. Podnikateľská sféra vo viazanej živnosti „zasielateľstvo“ a taktiež obstarávatelia osobnej dopravy v súčasnej dobe majú stálu absenciu takýchto odborníkov. SR je najmä svojou polohou predurčená pre výstavbu a prevádzku logistických parkov, ktoré často krát obsluhujú aj územie susediacich štátov a s tým súvisiacu potrebu odborníkov pre oblasť dopravných služieb. S týmito procesmi je spojená potreba absolventov študijného odboru dopravné služby.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Nemecko - TU Dresden, DAV Bremen, Poľsko - University of technology Warzsaw, Faculty of transport, Maďarsko - University Gyor, Česká republika - Univerzita Pardubice, ČVUT Praha

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • doprava

Študijný odbor doprava sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru dopravné služby, predovšetkým na koordináciu medzi jednotlivými druhmi dopravy z pohľadu štátnej dopravnej politiky, na zabezpečenie kvalitnej dopravy, na znižovanie nákladov vrátane externalít vyplývajúcich zo znehodnocovania životného prostredia, na dopravné siete, na riadenie súčasných dopravných systémov a na perspektívne budovanie inteligentných dopravných systémov s podporou moderných telematických technológií, ako aj na technológiu dopravy a samotné dopravné prostriedky, kým študijný odbor dopravné služby sa zameriava prevažne na problém využitia dopravných služieb v logistických reťazcoch, na zabezpečovanie dopravných a súvisiacich služieb najmä v oblasti balenia, skladovania a distribúcie tovaru v prospech zákazníka. Rieši otázky vytvárania prepravných reťazcov, organizácie prepravnej činnosti, výberu druhu dopravy a dopravcov, zaoberá sa metódami hodnotenia kvality dopravcov, využitím informačných technológií, kontrolou a riadením prepravných a logistických  činností.

 

 • poštové technológie

Študijný odbor poštové technológie sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru dopravné služby, najmä na technológie automatizácie, mechanizácie a manipulácie s poštovými zásielkami v rámci premiestňovacieho procesu v technologickom poštovom systéme. Ide najmä o technológie a technologické postupy spracovania zásielok pri ich výbere a distribúcii. Používaným technológiám zodpovedajú používané technické systémy a organizačné prístupy k riešeniu spracovania zásielok. Zaoberá sa teda komplexnými technológiami používanými pri spracovaní a preprave poštových zásielok, avšak samotné premiestňovanie zásielok sa uskutočňuje s využitím rôznych druhov dopravy a v tom je, naopak, príbuznosť s odborom doprava a dopravné služby.

 

 • poštové služby

Študijný odbor poštové služby sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru dopravné služby, primárne na poskytovanie poštových služieb podnikmi pôsobiacimi na poštovom trhu, ich organizáciou, riadením a reguláciou, vrátane expresných a kuriérskych technologických systémov. Ide o poskytovanie služieb súvisiacich s vyberaním a dodávaním poštových zásielok, s čím súvisí i problém organizácie, riadenia a hodnotenia kvality operátorov na trhu poštových služieb, ako aj monitorovanie kvality samotných poštových služieb. Rozdiel medzi uvedenými odbormi je taktiež v spôsobe komunikácie so zákazníkom, v samotnom procese poskytovania služieb a v spôsoboch predaja vyplývajúcich primárne z príslušných právnych predpisov.

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 3 a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: najmenej 3 a najviac 5 rokov

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného odboru dopravné služby dokáže analyzovať  základné problémy, procesy v poskytovaní dopravných služieb, súvisiacu legislatívu a ekonomicko-právne vzťahy, najmä zodpovednosť dopravcu a zasielateľa za škodu, za čiastočnú alebo úplnú stratu prepravovanej zásielky. Absolvent musí vedieť spolupracovať so všetkými druhmi dopravy pri zabezpečovaní potrieb zákazníkov. Má základné znalosti o podnikaní, organizácii a finančnom riadení dopravných a zasielateľských organizácií.

Absolvent má znalosti predpísané legislatívou pre odbornú spôsobilosť pre vykonávanie koncesovaných živností v cestnej doprave a zasielateľstve.

Absolvent nachádza uplatnenie v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky, vo výkonných funkciách zasielateľov, disponentov, dopravných manažérov. Uplatní sa aj na miestach prevádzkových manažérov a výkonných pracovníkov pre objednávanie dopravných služieb vo veľkých výrobných a distribučných  organizáciách.

Absolvent štúdia študijného odboru dopravné služby má znalosti o podnikaní v doprave a zasielateľstve a je pripravený na založenie vlastnej firmy.

Absolvovanie prvého stupňa štúdia je predpokladom a minimálnou požiadavkou pre ďalšie štúdium v druhom stupni štúdia.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore dopravné služby :

 • počas štúdia získal a pochopil základné pojmy, prístupy a  metódy v oblasti využívania dopravných služieb a súvisiacich činností (balenie tovaru a skladovanie),
 • dokáže vypracovať cenové kalkulácie na rôzne alternatívy dopravných služieb a vie využiť informačné technológie v praxi,
 • vie použiť primerané teoretické a praktické postupy a nástroje na riešenie praktických prevádzkových problémov.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore dopravné služby počas štúdia získal schopnosti a zručnosti:

 • hodnotiť prepravné podmienky jednotlivých druhov dopravy,
 • špecifikovať najvhodnejšie postupy vo výbere druhu dopravy,
 • organizovať a zabezpečovať prevádzku malého dopravného alebo zasielateľského podniku,
 • využívať informačné technológie pre riadenie obstarávania dopravných služieb a riadenie podniku,
 • zhodnotiť kvalitu poskytovaných dopravných služieb od jednotlivých dopravcov.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore dopravné služby dokáže:

 • prezentovať alternatívy zabezpečenia dopravných služieb a súvisiacich činností (balenie tovaru, skladovanie  a distribúcia),
 • porozumieť  súčasným a budúcim požiadavkám prepravcov a vysvetliť tieto požiadavky  dopravcov s cieľom zvyšovať kvalitu dopravných služieb,
 • pracovať efektívne ako člen tímu a rozumieť projektovému riadeniu,
 • udržiavať kontakt s  vývojom dopravných služieb a logistiky a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

 

Vymedzenie jadra znalosti (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané najmä na dopravné služby a teoretické základy tohto študijného odboru. Jadro obsahuje:

 • matematicko-štatistické základy dopravných  technológií, procesov a logistických systémov,
 • základy legislatívy v dopravných službách,
 • základy dopravnej sústavy,
 • základy ekonomiky  a všeobecnej ekonomickej teórie,
 • základy informačných technológií,
 • základy dopravných a prepravných prostriedkov – ich prepravné charakteristiky.
 • tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom,
 • marketing a ekonomika podniku,
 • obchodné a prevádzkové činnosti v cestnej, železničnej, vodnej a leteckej doprave.
 • intermodálna preprava,
 • logistické a dopravné služby,
 • zasielateľstvo,
 • záverečná práca, štátna skúška

 

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

 • špecializované doplnkové predmety (technológia hromadnej osobnej dopravy, elektronika cestných vozidiel a komunikačná technika, účtovníctvo),
 • základy podnikania a manažmentu,
 • základy psychológie a sociológie.

 

Štátna skúška

V rámci prvého stupňa štúdia v študijnom odbore dopravné služby študent vypracuje záverečnú prácu a vykoná štátnu skúšku skladajúcu sa z (rámcový obsah):

 • obhajoby záverečnej práce,
 • overenia spôsobilosti riešiť úlohy v oblasti obstarávania dopravných služieb a v oblasti ekonomiky dopravy,
 • kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru dopravné služby.

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 1 a najviac 3 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: najmenej 2 a najviac 4 roky

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore dopravné služby počas štúdia získal komplexné vedomosti z oblasti dopravných služieb vrátane riešenia zložitých problémov pri projektovaní prepravných reťazcov a logistických systémov s dôrazom na kvalitu služieb.

Absolvent je pripravovaný na riadenie dopravných a zasielateľských podnikov a oddelení logistiky výrobných a distribučných podnikov, obchodných reťazcov a na odboroch dopravy v štátnej správe a samospráve.

Profil absolventa zodpovedá požiadavkám pre získanie medzinárodného diplomu „Špedičný expert“, ktoré vypracovala FIATA (Svetová federácia zasielateľských zväzov).

Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu. Dôraz je kladený na získanie teoretických základov umožňujúcich ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast v oblasti riadenia dopravných služieb, zasielateľstva a logistiky, čo umožní rýchle uplatnenie absolventa v praxi, projektové riadenie, riadenie tímov a postupné  prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia v oblasti dopravných služieb, ktoré v praxi stále absentujú. Zároveň je pripravovaný pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie neustále zložitejších úloh rozvoja dopravných služieb v zmysle prebiehajúcej deľby práce medzi jednotlivými druhmi dopravy a vytvárania prepravných reťazcov s využitím kombinovanej dopravy. Má znalosti o možnostiach využitia informačných technológií pre skvalitnenie dopravných služieb.

Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium v druhom stupni štúdia ukončil prvý stupeň vysokoškolského štúdia v danom, alebo v niektorom z príbuzných študijných odborov.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore dopravné služby vie:

 • sa orientovať a rozvíjať teoretickú bázu dopravných služieb a nachádzať vlastné riešenia prepravných problémov zákazníkov,
 • vybrať a tvorivo aplikovať vhodné postupy, metodiky a metódy pri riešení a posudzovaní rozsiahlych prepravných a logistických úloh,
 • uplatňovať aj moderné metódy a prostriedky pre riešenie problémov vrátane výpočtovej techniky.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore dopravné služby získal schopnosť:

 • analyzovať a tvorivo rozvíjať získané poznatky pri riešení praktických úloh obstarávania dopravných služieb, výbere druhu dopravy a vhodného dopravného a prepravného prostriedku,
 • definovať, racionalizovať, modelovať a projektovať rozsiahle riešenia pre zabezpečenie  optimálneho rozsahu dopravných služieb a súvisiacich činností v oblasti balenia tovaru, skladovania a využitia manipulačnej techniky,
 • riadiť prepravné a súvisiace procesy prostredníctvom výberu a hodnotenia kvality dodávateľov prepravných služieb z pohľadu požiadaviek zákazníkov a ich aktuálneho vývoja a prispôsobovania sa novým požiadavkám,
 • preukazovať dôkladné porozumenie technologickým procesom, prepravno – právnym a obchodným vzťahom v doprave a zasielateľstve spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s ich riadením,
 • zvoliť optimálny colný tranzitný systém a spôsoby ručenia pri  medzinárodnej preprave tovaru,
 • pracovať v rozsiahlych projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu riešení s využitím výpočtovej techniky a moderných metód riadenia, pričom dokáže uplatňovať a riadiť požadovanú kvalitu poskytovaných dopravných  a súvisiacich služieb.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore dopravné služby dokáže:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,
 • uvedomovať si potrebu kontinuálneho vlastného profesionálneho vývoja a učenia sa,
 • udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne,
 • rešpektovať a dodržiavať profesionálne, právne a etické normy správania.

 

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Jadro znalostí študijného odboru dopravné služby obsahuje:

 • základy teórie dopravnej sústavy, technologických procesov a právnych noriem, ekonomických a medzinárodných obchodných vzťahov v organizácii prepravného reťazca,
 • základy optimalizačných metód a možnosti ich využitia pri riešení prepravných úloh,
 • základy teórie hromadnej obsluhy a jej aplikácie v dopravných službách,
 • logistika,
 • projektovanie systémov dopravných služieb, expresných a kuriérskych služieb a logistických systémov (vrátane rozboru ekonomickej efektívnosti a kvality ponúkaných služieb),
 • obchodné a finančné riadenie podniku a elektronické obchodovanie,
 • semestrálny projekt - inžinierske riešenie zadania (analýza a návrh logistického riešenia  s ekonomickým vyhodnotením pre rôzne druhy dopravy).
 • zasielateľstvo,
 • personálny manažment,
 • technológia dopravy a poisťovanie v dopravných službách,
 • manažérstvo kvality v dopravných službách,
 • koncepčné riešenie zadaného projektu a technicko-ekonomická analýza navrhnutého riešenia (Investičný plán, Personálny plán, Bussines plán),
 • diplomová práca - konkrétne riešenie zadania.

 

Štátna skúška

Štátna skúška na druhom stupni štúdia pozostáva z:

 • obhajoby diplomovej práce 
 • overenia spôsobilosti riešiť a hodnotiť inžinierske zadania, úlohy a projekty,
 • kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru dopravné služby, vrátane overenia spôsobilosti riešiť inžinierske úlohy.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3 alebo 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: 4 alebo 5 rokov

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy požiadaviek na dopravné služby a súvisiace činnosti a vedecké metódy návrhu efektívnych systémov vychádzajúc zo súčasných a budúcich potrieb zákazníkov. Má znalosti o jednotlivých činiteľoch poskytovaných dopravných služieb, prepravných charakteristikách jednotlivých druhov dopráv, ich výhodách a nevýhodách a možnostiach využitia intermodality. Má znalosti z oblasti aplikácií informačných technológií a telematiky, v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa – psychológie a sociológie.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného odboru dopravné služby:

 • vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti dopravných služieb, pričom predmetom skúmania sú možnosti zvýšenia spoľahlivosti, rýchlosti a bezpečnosti poskytovaných dopravných služieb s využitím všetkých druhov dopravy s cieľom uspokojiť potreby zákazníka a ďalších zainteresovaných strán (zamestnancov a verejnosti).

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného odboru dopravné služby má osvojené:

 • zásady vedeckej práce, väzby veda – výskum - vývoj – použitie, vrátane spätných väzieb napríklad dopadov jednotlivých druhov dopravy na životné prostredie,
 • formulovanie vedeckých problémov, vedeckých a praktických cieľov riešení, hypotéz a overovanie ich platnosti modelovaním, experimentovaním a v praxi,
 • právne a ekonomické aspekty nových dopravných služieb,
 • zručnosti a schopnosti prezentovať dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí prostredníctvom vedeckých konferencií, seminárov a vedeckých a odborných časopisov, s cieľom o prínos k rozvoju študijného odboru, ako aj o riešenie praktických úloh pre prax.

 

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Jadro znalostí tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore dopravné služby obsahuje:

 • vzorkové metódy, neparametrické metódy, indexy, rozhodovanie pri neistotách, riadenie štatistickej kvality,
 • modelovanie statických, dynamických a stochastických procesov v dopravných službách, úlohy v distribučných sieťach a rajonizačné úlohy, metodologické otázky systémov, vlastnosti dopravných systémov,
 • materiálové, hodnotové  a informačné toky a reťazce,
 • hodnotenie vplyvov internalizácie externých nákladov jednotlivých druhov dopravy na cenový vývoj na prepravnom trhu, harmonizácie podmienok  podnikania v jednotlivých druhoch dopravy, 
 • ekonomika dopravných služieb,
 • diagnostické systémy v dopravných službách a návrh metód hodnotenia kvality dopravcov a dopravných služieb,
 • optimalizácia siete distribučných logistických centier v území a v mestských aglomeráciách - väzba rozloženia funkcií a aktivít v území a ich vplyv na premiestňovacie nároky.

 

 • Študijná časť:

Teoretický základ,  metodologický aparát a špecializácia  absolventa sa formuje absolvovaním povinných a voliteľných predmetov študijného odboru vo väzbe na zadanú vedeckú tému dizertačnej práce :

- ekonomika dopravných služieb,

- teória dopravných a logistických  systémov,

- informačné technológie v dopravných službách,

- logistika a obehové procesy,

- manažérstvo kvality a bezpečnosti v dopravných službách,

- marketing služieb,

- medzinárodný obchod,

- cudzí jazyk.

 • Vedecká časť:

- výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru,

- zásady vedeckej práce,

- formulovanie účelu, cieľov, vstupov, výstupov, výsledkov a dopadov riešení vedeckého problému, rozvoj poznania v študijnom odbore a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti.

 

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musia preukázať  schopnosť študenta samostatne získavať a tvorivo aplikovať a rozvíjať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť