Študijný odbor

Šport

Skupina:

služby

Podskupina:

osobné služby

Oblasť výskumu:

vedy o športe

Anglický názov študijného odboru:

SPORT, SPORT SCIENCES

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor ŠPORT sa môže podľa Sústavy študijných odborov študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. (Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v inom, ale príbuznom odbore, možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky).
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) v samostatných študijných odboroch ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA, ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA, ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Cieľové uplatnenie absolventa

Absolventi študijného odboru sú spôsobilí vykonávať, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, profesiu.

1. stupeň (Bc.)

Absolvent sa uplatní ako odborník príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu športovej činnosti.

2.stupeň (Mgr.)

Absolvent sa uplatní ako vedúci a riadiaci odborník pri organizovaní, realizácii a vyhodnocovaní športovej prípravy.

Ako riadiaci pracovník v oblasti personálnych, informačno-komunikačných a ekonomických vzťahov v športových inštitúciách, ako odborník v oblasti regenerácie, výživy a zdravotnej prevencie v športe.

Univerzálny profil absolventa študijného odboru ŠPORT

Vysokoškolsky graduovaný, teoreticky a prakticky všestranne pripravený odborník pre oblasť športu. Je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovný proces a športovú činnosť diferencovane podľa veku, pohlavia, zdravotného stavu, druhu a úrovne športovej činnosti. Absolvent má uplatnenie vo verejných, súkromných, samosprávnych a spolkových športových zariadeniach, v oblasti cestovného ruchu, firemných, rekreačných, regeneračných a ďalších zariadeniach.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Študijný odbor šport nadväzuje na tradíciu vysokoškolského vzdelávania trénerov, metodikov a ďalších odborníkov v oblasti športu. V súčasnej spoločenskej praxi sa prezentuje potreba ďalších špecializovaných odborníkov, ktorí popri športovom vzdelaní získajú primerané vedomosti a zručnosti z ďalšieho študijného odboru (z oblasti manažmentu, regenerácie, sociológie, psychológie, žurnalistiky, práva, politiky a pod.)

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Sportwissenschaften (SRN, Rakúsko)

Sport (ČR)

Sport Sciences (Anglicko)

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Učiteľstvo umeleckých avýchovných predmetov, ako spojený bakalársky amagisterský študijný program telesná výchova. Uvedený študijný program je zameraný prevažne na školskú telesnú výchovu. Odbory sú príbuzné svojou pedagogicko-psychologickou asociálno-vednou základňou, odlišujú sa v špecifickom odbornom zameraní.
 • Športová edukológia (PhD.) ako tretí stupeň vysokoškolského štúdia špecializovaný na pedagogickú apsychologickú oblasť edukačného procesu.
 • Športová humanistika (PhD.) ako tretí stupeň vysokoškolského štúdia špecializovaný na spoločenskú, ekonomickú aprávnu oblasť.
 • Športová kinantropológia (PhD) ako tretí stupeň vysokoškolského štúdia špecializovaný na prírodovednú, biologickú aantropomotorickú oblasť.
 • Relevantné odbory zo sústavy študijných odborov, ktoré predstavujú obsahový základ príslušných predmetových špecializácií (fyziatria, balneológia aliečebná rehabilitácia; potravinárstvo; manažment; politológia; právo; sociológia; psychológia; žurnalistika apod.). Rozdiel je vtom, že uvedené odbory sa nedotýkajú priamo problematiky odboru šport.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Vysokoškolský graduovaný, odborník v oblasti športu vo vybranom študijnom programe s možnosťou praktického uplatnenia v organizovaní a realizácii telovýchovných a športových aktivít vo verejných, súkromných, samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach. Absolvent nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách.Teoretické vedomosti absolventa 1. stupňa:

-   pozná koncepciu biologického, motorického a sociálneho vývinu človeka,

-   ovláda pedagogicko-psychologické základy výchovy a vzdelávania v športovej príprave,

-   pozná organizačné štruktúry športu.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa 1. stupňa:

-   vie samostatne organizovať, viesť a analyzovať športovú prípravu a telovýchovný proces,

-  ovláda športové zručnosti,

-  detailne ovláda štruktúru pohybových schopností a zručností vo vybranej športovej špecializácii.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa 1. stupňa

-   získa návyky na kontinuálne vzdelávanie a rozširovanie praktických skúseností,

-   vie efektívne verbálne a neverbálne komunikovať,

-   ovláda základné diagnostické metódy v oblasti športu.

Vymedzenie jadra vedomostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra sú orientované na:

Sociálno-vedný základ:

-    historické, sociálne, právne a ekonomické základy športu.

Pedagogický a psychologický kontext:

-    psychologické a biologické základy vývinu človeka,

-    teória a prax výchovy a vzdelávania,

-    organizácia a riadenie školstva a športu.

Predmetový kontext odboru:

-    biologické, motorické a fyzikálne základy pohybovej činnosti v športe,

-    vývin, štruktúra, diagnostika, učenie sa pohybovej činnosti a ich vplyv na formovanie osobnosti človeka.

Uvedené tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Bc. je kumulatívna hodnota kreditov aspoň  3/5 (60%)  celkového počtu ECTS kreditov odpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

-   obhajoba záverečnej práce,

-   kolokvialna skúška z oblasti teórie a didaktiky športu a predmetovej špecializácie.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Vysokoškolský graduovaný odborník v oblasti športu vo vybranom študijnom programe s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie, riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe, pri tvorbe nových koncepcií, pri programovaní, riadení, diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. Absolvent magisterského štúdia získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ.

V odôvodnených prípadoch možno požiadať o spojenie I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku.Teoretické vedomosti absolventa 2. stupňa

 • vedomosti o filozofických, sociálnych, historických, právnych, politických, ekonomických a ekologických východiskách športu. Metodologické základy vied o športe,
 • vedomosti o pedagogických a psychologických základoch športu,
 • vedomosti o biologicko-motorických základoch športu.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa 2. stupňa:

 • praktické schopnosti riadiť edukačný proces v športe - didaktické, perceptívne, výrazovo-komunikatívne a organizačné schopnosti,
 • pohybové zručnosti zo zvolenej športovej špecializácie a z vybraných športov,
 • integrované schopnosti a zručnosti zabezpečujúce organizovanie, realizáciu a vyhodnocovanie telovýchovných a športových aktivít - turnajov, pretekov, súťaží, výcvikových táborov (sústredení),
 • schopnosť efektívnej komunikácie o problematike športu v širšom spoločenskom kontexte,
 • schopnosť kreatívne formovať vlastnú riadiacu činnosť v edukačnom procese a implementovať nové poznatky do didaktického procesu v športe v celej škále jeho pôsobnosti,
 • schopnosť tímovej spolupráce v oblasti športu,
 • schopnosť kreatívne a efektívne aplikovať poznatky z oblasti regenerácie, manažmentu, sociológie, výživy, psychológie, žurnalistiky, práva a politológie do oblasti športu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa 2. stupňa

 • Schopnosť efektívne využívať informačné a komunikačné technológie a najnovšie didaktické a diagnostické technológie na hodnotenie zaťaženia, pohybovej výkonnosti a regenerácie športovcov, ako aj riadenia relevantných procesov v oblasti športu.

Vymedzenie jadra vedomostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra sú viazané na:

Sociálno-vedný základ s orientáciou na:

 • základné filozofické východiská existencie športu,
 • historicko-spoločenské súvislosti edukácie v športe,
 • sociálny vývin a socializáciu človeka,
 • legislatívne, ekonomické a organizačné riadenie športového hnutia,
 • šport a životné prostredie.

Pedagogicko-psychologický základ :

 • pedagogické a psychologické základy výchovy a vzdelávania v športe,
 • teória a prax športovej prípravy.

Predmetový základ študijného odboru:

 • biologický a motorický vývin človeka,
 • didaktika športu a špeciálne didaktiky,
 • základy metodológie športu.

Tieto  tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Mgr. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň  1/2 (50%)  celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

-  obhajoba diplomovej práce (s anglickým abstraktom),

-  kolokviálna skúška z nosných predmetov študijného odboru a predmetovej špecializácie.

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť