Študijný odbor

Zubná technika

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Dental Laboratory Technology

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru ZUBNÁ TECHNIKA sú spôsobilí vykonávať po dosiahnutí 1. stupňa profesiu

Zubný technik - 1. stupeň Bc.

Zubný technik - 1. stupeň Bc. ovláda problematiku zubnej techniky a manažmentu. Ide o odborne vysoko zodpovedné práce s potrebnou výhradnou samostatnosťou v rozhodovaní a adaptabilitou na meniace sa podmienky. Ovláda široký systém metód a techník zubnej protetiky s aplikáciou v procese liečebno-preventívnej starostlivosti v zubnom lekárstve a iných medicínskych odboroch. Okrem hlbokej teoretickej prípravy ovláda praktické zručnosti širokej škály metód a postupov zubnej techniky a schopnosti komplexného profesionálneho myslenia a konania. Je spôsobilý pracovať v zdravotníckom tíme alebo samostatne na zhotovovaní zubných a iných náhrad, mimo zásahov priamo v ústnej dutine a tvárovočeľustnej oblasti, ktoré ostávajú v kompetencii zubného lekára. Pracuje na moderných činnostiach porovnateľných s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a Európskej únie (EÚ).

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor s podobným zameraním sa vyučuje v mnohých krajinách Európy a Severnej Ameriky, napr. škandinávske krajiny, Anglicko, Poľsko, Izrael, Kanada, Amerika (Dental Laboratory Technology s titulom Dental Lab Technician Bachelor, Luisiana State University School of Dentistry - New Orleans).

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Príbuzným študijným odborom je študijný odbor zubné lekárstvo, ktorý jediný môže garantovať študijný program zubná technika 1. stupňa. Základným rozdielom oproti študijnému odboru zubná technika je príprava na zdravotnícku kategóriu zubný lekár, ktorý na rozdiel od zubného technika má kompetenciu zásahu priamo v ústnej dutine a tvárovočeľustnej oblasti.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent odboru Zubná technika (1. stupeň) ovláda odborné činnosti v oblasti zubnej techniky a manažmentu. Ide o odborne vysoko zodpovedné práce s potrebnou výhradnou samostatnosťou v rozhodovaní a adaptabilitou na meniace sa podmienky. Ovláda široký systém metód a techník zubnej protetiky s aplikáciou v procese liečebno-preventívnej starostlivosti v zubnom lekárstve a iných medicínskych odboroch. Okrem hlbokej teoretickej prípravy absolvent získava praktické zručnosti širokej škály metód a postupov a schopností komplexného profesionálneho myslenia a konania. Je spôsobilý pracovať v zdravotníckom tíme alebo samostatne na zhotovovaní zubných náhrad, mimo zásahov priamo v ústnej dutine a tvárovočeľustnej oblasti, ktoré ostávajú v kompetencii stomatológa/zubného lekára. Pracuje na moderných činnostiach porovnateľných s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a Európskej únie (EÚ). Je schopný vykonávať odbornú prax tým, že zvláda:

-          odborné činnosti zdravotnej starostlivosti v odbore zubná technika,

-          plánuje, realizuje a zabezpečuje komplexný proces zhotovovania zubných náhrad,

-          využíva metódy výchovy so zameraním na prevenciu, udržiavanie a upevňovanie zdravia,

-          tvorivým spôsobom sa podieľa na rozvoji zubnej protetiky,

-          podieľa sa na riešení výskumných problémov v zubnej protetike.

Uplatňuje sa ako zubný technik v štátnych i neštátnych zubných technikách, vo výrobných podnikoch zaoberajúcich sa protetikou, vo výskume, ktorý sa zaoberá špeciálnymi technológiami pre zdravotnícku protetiku, v obchodných firmách predávajúcich zubnotechnické  materiály a prístroje, ako odborný poradca a inštruktor, vo výchove a vzdelávaní zubných technikov.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent zubnej techniky (1. stupeň):

-          dokonale ovláda anatómiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na  ústnu dutinu,

-     protetickú technológiu,

-          ovláda najnovšie metodiky fixných náhrad, snímateľných náhrad, ortodontických aparátov, keramických náhrad, endoprotéz, obturačných protéz, epitéz/ektoprotéz a špeciálnych výrobkov,

-          anomálie a ich príčiny,

-          ovláda postupy, štandardy a zásady komplexnej starostlivosti v odbore zubná technika,

-          má primerané vedomosti z medicínskych disciplín a o základných patofyziologických prejavoch chorobných procesov,

-          disponuje základnými a špecifickými informáciami a poznatkami sociálnych, psychologických a pedagogických vied,

-          pacientov vedie tak, aby bola zabezpečená prevencia,

-          ovláda anglický jazyk na úrovni, ktorá umožní osobnú výmenu skúseností a štúdium zahraničnej literatúry,

-          ovláda základy informatiky, princípy využívania výpočtovej techniky a prácu s PC pri riešení nových technológií v profesionálnych činnostiach,

-          ovláda všeobecne profesionálne aplikované financovanie, právo a manažment,

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent zubnej techniky (1. stupeň) pre úspešné zvládnutie má prakticky zvládnuť tieto výstupné štandardy:

-          snímateľné náhrady,

-          fixné náhrady,

-          ortodontické aparáty,

-          kovokeramiku a čistú keramiku, špeciálne kotviace prvky, individuálne kotviace zariadenia,

-          kulisovú metódu, kombitechniku,

-          stavbu zubov pri čeľustných anomáliách  v artikulátoroch,

-          individuálne a továrensky zhotovené kotviace zariadenia,

-          zhotovovanie ušných koncoviek,

-          prácu s plastickými a elastickými materiálmi,

-          čítanie z nákresu zubného lekára,

-          ovládať široký systém metód a techník zubnej protetiky s aplikáciou v procese liečebno-preventívnej starostlivosti v zubnom lekárstve a iných medicínskych odboroch (napr. v plastickej chirurgii, ORL...),

-          zvládnuť profesionálne efektívnu komunikáciu a profesionálne správanie,

-          ovládať základné ošetrovateľské techniky, vedieť poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent Zubnej techniky (1. stupeň) vie:

-          samostatne myslieť a pohotovo reagovať,

-          cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať,

-          aplikovať a využívať získané vedomosti a schopnosti v praxi,

-          byť schopný vykonávať zmeny a niesť zodpovednosť,

-          tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy, viesť tím a pracovať v tíme,

-          komunikovať v profesionálnej činnosti na vysoko odbornej úrovni,

-          získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať,

-          formovať vlastnú osobnosť, vzdelávať sa, formovať a vzdelávať iných,

-          zaujímať sa o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry a podieľať sa na jeho rozvoji tvorivou činnosťou,

-          mať schopnosť empatie, úcty k človeku a jeho problémom,

Vymedzenie jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského stupňa sú viazané predovšetkým na:

-          teoretické a predklinické biomedicínske jadro: anatómia, fyziológia, biofyzika a biochémia, farmakológia, hygiena a epidemiológia, preventívne lekárstvo

-          jadro zubnej techniky: zubné lekárstvo, protetické technológie (materiály, nástroje, prístroje),  zubná protetika (fixné a snímateľné náhrady), ortodoncia (ortodontické aparáty), oromaxilofaciálna chirurgia (obturátory, epitézy, poimplantačné fixné a snímateľné náhrady)

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru:

-          kreslenie a modelovanie

-          humanitné predmety (psychológia, filozofia, etika)

-          základy manažmentu

-          základy pedagogiky

-          informačné technológie

-          latinský jazyk a cudzí jazyk - anglický

Štátna skúška (1. stupeň)

-          štátna teoretická a praktická skúška z odboru Zubná technika

-          obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku)

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Späť