Študijný odbor

Fyziologická a klinická výživa

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Clinical nad Physiological Nutrition

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Študijný odbor FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA pripravuje zdravotníckych pracovníkov pre fyziologickú a klinickú výživu. Absolventi študijného odboru Fyziologická a klinická výživa získajú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckeho pracovníka - dietoterapeut - bakalár (Bc.).

Dietoteterapeut je zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť poskytovať a realizovať požiadavky správnej - fyziologickej výživy zdravých osôb a požiadavky liečebnej - klinickej výživy chorých osôb. Je spôsobilý pracovať samostatne alebo v skupine zdravotníckych pracovníkov pri plánovaní, realizácii, koordinácii a vyhodnocovaní:

 • fyziologických požiadaviek na správnu výživu jednotlivých zdravých osôb ako ajpopulačných skupín a to vzariadeniach spoločného stravovania škôl, organizácií, pracovných kolektívov, najmä zhľadiska primárnej prevencie neinfekčných ochorení hromadného výskytu,
 • požiadaviek na výživu chorých osôb na klinických oddeleniach nemocníc cestou oddelení liečebnej výživy a stravovania, ako aj individuálnych pacientov v ambulantných zdravotníckych zariadeniach, ústavoch sociálnych služieb, kúpeľných zariadeniach ai.

Absolvent študijného odboru fyziologická a klinická výživa sa uplatní v riadiacej, výskumnej a výchovnej oblasti.

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore fyziologická a klinická výživa po vymedzenej odbornej praxi sa môže špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Vo vyspelých štátoch Európy (Dánsko, Fínsko, Nemecko, Česká republika) a USA sa pripravujú odborníci na terciárnej úrovni. Štúdium je ukončené štátnymi teoreticko-praktickými záverečnými skúškami, ktoré oprávňujú absolventov samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti fyziologickej a klinickej výživy.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Študijný odbor fyziologická a klinická výživa a získaná spôsobilosť na výkon povolania v odbore,  je nezastupiteľná a nedá sa nahradiť a získať v iných študijných odboroch.

Príbuzný v oblasti lekárskych vied je študijný odbor 3. stupňa - Vnútorné choroby  so zameraním  na oblasť diabetológie, porúch metabolizmu a výživy. Z oblasti nelekárskych študijných odborov sú študijné odbory 1 a 2 stupňa - ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo. Spoločnými cieľmi všetkých príbuzných študijných odborov je zdravotná starostlivosť v ústavnej a ambulantnej zložke, ktorej súčasťou je aj výživa pacientov. Študijný odbor fyziologická a klinická výživa je zameraný úzko na fyziologickú a klinickú výživu zdravých a chorých, na posudzovanie, plánovanie, realizáciu, koordináciu a vyhodnocovanie fyziologických požiadaviek na správnu výživu a požiadaviek na výživu chorých.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňaTeoretické vedomosti

absolvent študijného odboru musí:

 • ovládať aktuálne teoretické požiadavky na fyziologickú aklinickú výživu, spôsoby jej praktickej realizácie aedukáciu zdravých achorých osôb,
 • mať dostatočné vedomosti zmedicínskych disciplín, najmä zanatómie, biochémie, fyziológie, patofyziológie, internej medicíny, chirurgie, pediatrie, gynekológie, pôrodníctva, neurológie, psychiatrie, onkológie, ošetrovateľstva,
 • ovládať základy potravinárskych komodít, chémie potravín, potravinárskych a kulinárnych technológií,
 • dokonale poznať zásady hygieny aepidemiológie výživy,
 • disponovať poznatkami zpsychológie, sociológie, etiky, pedagogiky azákladov manažmentu,
 • ovládať svetový jazyk, prácu spočítačom ajeho využitie vodbore,
 • mať informácie ospôsobe publikačnej aktivity aopráci smasovo-komunikačnými médiami voblasti výživy.

Praktické schopnosti a zručnosti

absolvent študijného odboru musí prakticky:

 • zisťovať stav výživy zdravého achorého človeka analýzou komplexnej nutričnej anamnézy, antropometrických údajov, somatického vyšetrenia a základných biochemických ukazovateľov,
 • ovládať základné komodity živočíšnych, rastlinných a umelých potravín, a kalkulovať ich biologickú aenergetickú hodnotu,
 • stanoviť potreby základných živín aochranných látok pre individuálne askupinové požiadavky fyziologickej výživy podľa veku, pohlavia, fyzickej aktivity, fyziologického stavu aaktuálneho stavu výživy,
 • stanoviť potreby základných živín aochranných látok pre pacienta zhľadiska posúdenia závažnosti ochorenia orgánových systémov, jeho klinického priebehu a aktuálneho stavu výživy,
 • zvládnuť spôsoby a techniku orálnej aenterálnej výživy azáklady parenterálnej výživy, realizovanej na klinických oddeleniach nemocníc ( v rámci nutričných tímov) a v ambulantných zdravotníckych zariadeniach (v rámci ošetrovateľských tímov),
 • poznať správne spôsoby atechnológiu kuchynskej prípravy jedla zhľadiska správnej výživy zdravých osôb aspôsoby prípravy diét pre chorých pacientov,
 • poznať spôsoby edukácie jednotlivca akolektívu voblasti fyziologickej výživy zdravých osôb vprimárnej prevencii neinfekčných ochorení hromadného výskytu, ako aj v oblasti liečebnej výživy pacientov so závažnými ochoreniami metabolickými, gastrointestinálnymi, kardiovaskulárnymi, nefrologickými, osteoartikulárnymi aďalšími,
 • osvojiť si hygienické požiadavky aštandardy vstravovacej prevádzke, najmä v osobnej hygiene, hygiene potravín ahygiene výživy,
 • poznať aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výžive doma avo svete,
 • dokonale ovládať aktuálne spôsoby kalkulácie výživových potrieb pre jednotlivca akolektívy pomocou programov CT.

Absolvent ako osobnosť musí:

 • schopný samostatne myslieť a riešiť problémy, reagovať pohotovo, cieľavedome, rozvážne konať,
 • rozvíjať nadobudnuté teoretické vedomosti azískané praktické zručnosti, dokonale zvládnuť manažment fyziologickej aklinickej výživy,
 • zvládnuť odborné problémy klinickej výživy zvládnuť efektívnou komunikáciou aspoluprácou: dietológ - dietoterapeut - lekár,
 • byť schopný komunikovať na profesionálnej úrovni, získavať informácie, tvorivo akoncepčne riešiť úlohy,
 • kontinuálne vzdelávať seba v odbore, formovať avzdelávať spolupracovníkov,podieľať sa na rozvoji odboru vedecko-výskumnou prácou, prednáškovou apublikačnou aktivitou, ako aj vedecko-populárnymi aktivitami pre výchovu populácie vo výžive.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Jadro znalostí v 1. roku štúdia obsahuje:

-          všeobecné jadro (všeobecná a vývinová psychológia, informatika, anglický jazyk, alebo nemecký jazyk)

-          predklinické jadro (anatómia,  fyziológia, patológia, biochémia, biológia, hygiena, epidemiológia, mikrobiológia, organizácia zdravotníctva)

-          jadro fyziologickej  a klinickej výživy (klinická propedeutika, farmakológia, metabolizmus živín, klinická prax)

Odporúča sa, aby poslucháč po absolvovaní uvedených predmetov získal aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

Jadro znalostí v 2. roku štúdia obsahuje:

-          klinické jadro (vnútorné choroby, chirurgia, pediatria, gynekológia, pôrodníctvo, neurológia, psychiatria, onkológia, ošetrovateľstvo)

-          jadro fyziologickej a klinickej výživy (fyziologická výživa, klinická výživa, hygiena potravín a výživy, metabolizmus živín, klinická prax)

Odporúča sa, aby poslucháč po absolvovaní uvedených predmetov získal aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia.

Jadro znalostí v 3. roku štúdia obsahuje:

-          jadro fyziologickej a klinickej výživy (klinická výživa, hygiena potravín a výživy, epidemiológia výživy, kulinárska technológia, ekonomika stravovacej prevádzky, klinická prax)

-          bakalárska práca, štátna skúška (Bc.)

Odporúča sa, aby poslucháč po absolvovaní uvedených predmetov získal aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 3. roku štúdia s pridelením 20 ECTS za prijatie bakalárskej práce k obhajobe.

Štúdium sa ukončuje štátnymi záverečnými skúškami

 • obhajobou záverečnej bakalárskej práce
 • teoretickou štátnou skúškou zpredmetov:
 • fyziológia výživy
 • klinická výživa
 • hygiena výživy a potravín

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Späť