Študijný odbor

Dentálna hygiena

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Dental Hygiene

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor dentálna hygiena možno študovať:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (udeľovaný titul - Bc.) so štandardnou dĺžkou študijného programu 3 roky pre dennú a 3 roky pre externú formu za podmienky splnenia odbornej praxe potrebnej pre získanie odbornej spôsobilosti.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru dentálna hygiena sú spôsobilí vykonávať profesiu dentálny hygienik - 1. stupeň.

Dentálny hygienik je schopný v rámci parametrov klinických kompetencií ako súčasti komplexného systému zdravotnej starostlivosti o pacienta a udržania jeho zdravia, pracovať samostatne pod dohľadom zubného lekára a na jeho odporúčanie a vykonávať činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o stomatologických pacientov/klientov v oblasti dentálnej hygieny.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

V kontexte súčasných zmien v oblasti reformy zdravotnej starostlivosti (zmena liečebného poriadku, systém zdravotného poistenia, novela zákona o zdravotnej starostlivosti) sa v stomatologickej starostlivosti kladie dôraz na:

 • prevenciu stomatologických ochorení, ktorým sa dá predchádzať, ako sú zubný kaz parodontitída, onkologické  a infekčné ochorenia ústnej dutiny,
 • skvalitnenie diagnostiky a edukácie u pacientov zubných ambulancií,
 • hygienickú a psychologickú príprava pacienta na stomatologické ošetrenie,
 • hygienickú a psychologickú prípravu pred chirurgickým ošetrením u hospitalizovaných pacientov,
 • starostlivosť o orálne zdravie hospitalizovaných pacientov, predchádzanie sekundárnym infekciám pri celkových ochoreniach (napr. onkologických), po chirurgickej liečbe, po úrazoch vždy, keď pacient nie je schopný vykonávať individuálnu starostlivosť o orálne zdravie,
 • liečbu zápalu ďasien a parodontu,
 • diagnostiku a liečbu rizikových pacientov, a tým zníženie poškodenia celkového zdravia, zníženie času ich liečbu a zníženie nákladov na liečbu,
 • pomoc pri presadzovaní dennej formy starostlivosti o orálne zdravie,
 • poradenstvo v oblasti výživy a dietetiky
 • poradenstvo v oblasti fluoridácie tvrdých zubných tkanív,
 • zvýšenie úrovne individuálnej a profesionálnej orálnej hygieny,
 • zvýšenie zdravotného uvedomenia obyvateľstva v oblasti prevencie,
 • výchovu pacienta k zodpovednosti za svoje zdravie,
 • výchovu k zdraviu od narodenia až do obdobia staroby,
 • pomoc pri presadzovaní preventívnych programov v  predškolských  zariadeniach, v školách, v ústavoch.

Výsledkom práce dentálneho hygienika je znížený výskyt orálnych ochorení, čím sa  znížia finančné náklady štátu na ošetrenie stomatologických pacientov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor dentálna hygiena je študijný odbor 1.stupňa vysokoškolského štúdia v krajinách EÚ (Veľká Británia, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva a Česká republika) a vo Švajčiarsku, USA a Kanade. Napr.:

Dental Faculty of the University of Oslo (Nórsko)

Dental Hygiene School University of Bergen (Nórsko)

Dental School Univesity of Helsinky (Fínsko)

Hogeschool University of Utrecht (Holandsko)

Dental Hygiene School Amsterdam, University of Professional Education (Holandsko)

Dental Hygiene School Zűrich (Švajčiarsko)

Dental Hygiene School Bern (Švajčiarsko)

Dental Hygiene School Geneve (Švajčiarsko)

Dental Hygiene School University of Bari (Taliansko)

Dental Faculty of the University of Lisbon (Portugalsko)

Medical Academy of Latvia Riga (Lotyšsko)

School of Dentistry University of Washington (USA)

School of dentistry University of Minesota (USA)

Colledge of Dentistry Ohio State University (USA)

Latvian Oral Health Centre, Institute of Stomatology (Lotyšsko)

Kaunas Medical University (Litva)

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Zubné lekárstvo, lekársky odbor, doktorský  a doktorandský študijný program prebieha v 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia na lekárskych fakultách. Profesia zubný lekár patrí k regulovaným povolaniam v rámci EÚ. Rozdiel medzi týmto odborom a odborom dentálna hygiena predstavuje dĺžka odbornej prípravy (v 1.stupni VŠ 3 roky), špecifické zameranie na proces starostlivosti o dentálne zdravie, kompetencie dentálneho hygienika a obsahom jeho praxe.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 3

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent/ka študijného odboru dentálna hygiena ovláda princípy dentálnej hygieny a je schopný/á ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný/á a odborne pripravený/á tak, aby chápal súvislosti medzi dentálnou starostlivosťou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými a humanitnými vedami a toto poznanie dokázal/a transformovať do celostného (holistického) prístupu v praxi dentálnej hygieny pri uplatňovaní procesu dentálnej hygieny.

Absolvent/ka má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka s dôrazom na problematiku zdravej a chorej ústnej dutiny a ostatných orgánov hlavy a krku a ktoré sa zaoberajú jeho psychickými procesmi, vlastnosťami, ako aj sociálnym a kultúrno-etnickým prostredím, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol/a schopný/á udržať, podporiť a chrániť jeho zdravie, predchádzať vzniku chorôb ústnej dutiny, vzdelávať a motivovať jednotlivcov/komunity k zdravému spôsobu života zvlášť v oblasti orálneho zdravia a poskytovať kvalitnú starostlivosť pacientom/klientom so stomatologickými ochoreniami v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti a spolupracovať pritom s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. Je schopný/á administrovať a riadiť prevádzku stomatologického zariadenia, spolupracovať a samostatne realizovať vedecko-výskumnú činnosť udržiavať a zlepšovať svoje profesionálne vedomosti a zručnosti. Nosnými témami jadra znalostí študijného odboru je prevencia, parodontológia, dentálna hygiena a konzervačná stomatológia.

Dentálny hygienik je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne pod dohľadom stomatológa a na jeho odporúčanie vykonáva činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o stomatologických pacientov/klientov v oblasti dentálnej hygieny, a to:

 • vyšetrenie a vyhodnotenie stavu chrupu a priľahlých tkanív a vypracovanie plánu liečby na základe takto získaných informácií,
 • liečbu týkajúcu sa dentálnej hygieny vrátane prevencie ochorení chrupu a liečby alebo zlepšenie stavu priľahlých tkanív vrátane odstránenia zubného kameňa a plaku, vyhladenie povrchu koreňov, leštenie zubných náhrad a zubnej skloviny pomocou prístrojov a nástrojov určených na tento účel a externú aplikáciu medikácie určenej na liečbu priľahlých tkanív,
 • kde je to potrebné, na základe odporúčania stomatológa robí rtg vyšetrenie, (alebo) aplikuje lokálne anestetiká pri ošetrení, alebo lieky tak, ako je to uvedené v predchádzajúcom bode,
 • poskytuje informácie o dentálnom zdraví pacientovi/klientovi s cieľom podporiť jeho pozitívny prístup k udržaniu a zlepšeniu jeho dentálneho zdravia, vykonáva poradenskú a edukačnú činnosť v oblasti dentálneho zdravia,
 • externú aplikáciu látok určených na prevenciu zubných kazov,
 • koordinuje a administruje individuálnu a skupinovú preventívnu starostlivosť,
 • v podpore komunitného zdravia spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
 • vyhodnocuje odbornú liečbu,
 • realizuje údržbu prístrojov a nástrojov, brúsi nástroje, dezinfikuje a sterilizuje ich,
 • tvorivo usmerňuje formovanie vlastnej osobnosti hlavne vo sfére komunikácie, empatie, rozvoja odborných schopností a morálnych vlastností,
 • dodržiava legislatívne predpisy v oblasti stomatologickej starostlivosti,
 • pracuje v oblasti výskumu v rámci výchovy k zdraviu, podpory zdravia a starostlivosti o pacientov/klientov,
 • uplatní sa ako dentálny hygienik v stomatologickej ambulantnej praxi, na stomatologických oddeleniach pri lôžku pacienta, v nemocniciach a ústavných zariadeniach pri vykonávaní ústnej hygieny, v riadení, výskume a vo výchove a vzdelávaní,
 • ďalej sa vzdeláva v špecializačnej príprave a kontinuálnom vzdelávaní.Teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti, doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1.stupeň)

1. Medicínsko-technické schopnosti

Po ukončení štúdia je absolvent/ka schopný/á:

 • získavať lekársku, stomatologickú a dentálno-hygienickú anamnézu a vykonávať vyšetrenia týkajúce sa stavu chrupu, parodontu a orálnej hygieny pacienta/klienta,
 • poskytnúť adekvátnu dentálno-hygienickú liečbu,
 • poznať normálny tvar, vývoj chrupu a jeho abnormality,
 • poznať prístroje, dentálne materiály a zariadenia na ich údržbu,
 • poznať najčastejšie používané farmaká v stomatologickej a dentálno-hygienickej oblasti,
 • aplikovať vedomosti o anatomickej stavbe, štruktúre a polohe rôznych orgánov a systémov, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú hlavy a krku,
 • mať vedomosti týkajúce sa infekcií a interakcie medzi ľuďmi a mikroorganizmami vo vzťahu k dentálnemu zdraviu,
 • poznať rozdiely medzi zdravým a chorým zubným tkanivom,
 • mať vedomosti z mikrobiológie, ktoré sa vzťahujú na prax orálnej starostlivosti,
 • mať vedomosti o vzniku onkologických ochorení v ústnej dutine,
 • aplikovať teoretické vedomosti o klinickej podstate abnormalít v ústnej dutine,
 • aplikovať vedomosti z oblasti stomatológie,
 • robiť rtg snímky a byť schopný/á ich vyhodnocovať,
 • riešiť urgentné klinické situácie v zubnej ambulancii - vedieť poskytnúť pacientovi/klientovi prvú pomoc.

2. Sociálne a komunikačné schopnosti

Po ukončení štúdia je absolvent/ka schopný/á:

 • vysvetliť pacientovi/klientovi podstatu a rozsah ponúkanej stomatologickej zdravotnej starostlivosti,
 • prispôsobiť svoje verbálne zručnosti úrovni pacienta/klienta,
 • byť citlivý k potrebám a prianiam pacienta/klienta,
 • vzbudzovať u pacienta/klienta pocit dôvery,
 • vytvárať vo vzájomných vzťahoch atmosféru podporujúcu liečbu,
 • poskytovať adekvátne informácie o dentálnej hygiene a orálnom zdraví pacienta/klienta
 • spolupracovať s ostatnými zdravotníkmi ako platný člen tímu,
 • konzultovať problémy pacienta/klienta so stomatológom a ostatnými odborníkmi,
 • konzultovať v rámci interdisciplinárneho tímu odborníkov (primárna zdravotná starostlivosť, nemocničná starostlivosť, ortodoncia,...),
 • byť schopný/á ústnej a písomnej interpretácie nálezov vyšetrení a poskytnutej starostlivosti stomatológovi/špecialistovi,
 • používať rôzne komunikačné média pri edukácii pacientov/klientov,
 • viesť recall,
 • organizovať zdravotno-výchovné akcie pre rôzne skupiny v komunite,
 • viesť úradnú korešpondenciu,
 • zabezpečiť dostupnosť dentálno-hygienickej starostlivosti v komunite.

3. Schopnosti z oblasti prevencie a poskytovania starostlivosti

Po ukončení štúdia je absolvent/ka schopný/á:

 • poskytnúť informácie a rady o dentálnej hygiene na základe analýzy problémov,
 • poskytnúť pacientovi/klientovi správne informácie, inštrukcie a poradenstvo,
 • informovať pacienta/klienta o význame dentálno-hygienickej starostlivosti,
 • poskytnúť pacientovi/klientovi rady pre zodpovedný prístup k preventívnej stomatologickej starostlivosti,
 • poskytnúť rôznym skupinám v komunite inštrukcie, ktoré prispejú k dobrej úrovni dentálneho zdravia prostredníctvom prísne individuálneho prístupu,
 • poskytnúť pacientovi/klientovi správne informácie o prevencii onkologických ochorení v ústnej dutine,
 • vypracovať a realizovať preventívne programy na podporu orálneho zdravia jedinca, komunity.

4. Administratívno-právne zručnosti vedenia praxe dentálnej hygieny

Po ukončení štúdia je absolvent/ka schopný/á:

 • uplatniť vo svojej práci všetky zákonné normy, ktoré sa týkajú profesie dentálny hygienik,
 • aplikovať poznatky o legislatíve týkajúcej sa zdravotného poistenia, financovania, sociálnych a daňových právnych noriem pri výkone odbornej praxe,
 • uplatniť legislatívne normy týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov,
 • uplatniť ekonomické poznatky v stomatologickej a praxi dentálnej hygieny,
 • viesť administratívne práce súvisiace s agendou pacientov/klientov,
 • aplikovať do praxe poznatky z oblasti zdravotníckych informačných systémov.

5. Inovačné a výskumné schopnosti

Po ukončení štúdia je absolvent/ka schopný/á:

 • robiť analýzy a interpretovať ich výsledky z oblasti orálneho zdravia populácie prostredníctvom aplikácie epidemiologických údajov,
 • zisťovať nedostatky v úrovni vedomostí a zručností z oblasti orálneho zdravia prostredníctvom výskumných metód a upozorňovať na ne
 • analyzovať a interpretovať výsledky výskumov z oblasti orálneho zdravia publikované v odbornej literatúre,
 • formulovať výskumné problémy a hypotézy,
 • robiť bibliografický prehľad,
 • použiť výskumné metódy vo vlastnom výskume,
 • aplikovať štatistické princípy a metódy pri analýze a interpretácii výsledkov výskumu,
 • publikovať poznatky z praxe a výskumnej činnosti v odbornej tlači.

Vymedzenie jadra znalostí  (1.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí odboru dentálna hygiena 1.stupeň

Nosné témy jadra znalostí odboru dentálna hygiena 1.stupeň sú viazané predovšetkým na teóriu a prax dentálnej hygieny.

 • Vedy dentálnej hygieny - tvoria odborné profesionálne jadro študijného odboru. Vtýchto témach sú syntetizované poznatky zpredklinických, klinických aspoločensko-behaviorálnych disciplín (dentálna hygiena, dentálne materiály, stomatologické inštrumentárium, ergonómia práce, manažment dentálnej hygieny, výskum vdentálnej hygiene).
 • Predklinické témy jadra znalosti: -ich úlohou je pripraviť študenta na zvládnutie problematiky zoblasti všeobecných klinických tém jadra znalosti astomatologických tém jadra znalosti (anatómia afyziológia, histológia aembryológia, patológia, mikrobiológia aimunológia vstomatológii, hygiena aepidemiológia vstomatológii, biochémia abiofyzika, rádiológia, farmakológia, základy zdravotnej starostlivosti).
 • Klinické témy jadra znalosti - sú členené na všeobecné témy jadra znalosti astomatologické témy jadra znalosti. Ich úlohou je poskytnúť študentom teoretické poznatky potrebné pre aplikáciu vrámci tém vied dentálnej hygieny (patofyziológia aklinika chorôb, stomatologická propedeutika, všeobecná stomatológia, parodontológia, pedostomatológia, čeľustná ortopédia aprotetika, stomatochirurgia, stomatologická rádiodiagnostika, preventívna stomatológia, dermatológia).
 • Klinická prax - umožňuje komplexné využitie teoretických vedomosti apraktických zručnosti vzdravotníckych zariadeniach na úsekoch práce dentálneho hygienika. Vytvára priestor apodmienky pre samostatnú prácu študentov vprevádzkových podmienkach zdravotníckych zariadení, predovšetkým na úsekoch všeobecnej stomatológie aparodontológie (klinická prax, súvislá odborná prax, prázdninová odborná prax).
 • Záverečná práca - je rovnocennou apovinnou súčasťou štátnych záverečných skúšok. Integruje teoretické apraktické zručnosti získané počas štúdia. Cieľom je preukázať zručnosti, ktoré umožnia študentovi kritický skúmať, popisovať, riešiť, hodnotiť, prezentovať aobhájiť navrhnuté riešenia zoblasti dentálnej hygieny.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 3/5 ECTS kreditov.

Ďalšie témy jadra znalosti odboru dentálna hygiena 1.stupeň

 • Spoločensko - behaviorálne témy jadra znalosti - ich úlohou je poskytnúť študentom také vedomosti azručnosti, ktoré im umožnia budovať odborný aprehlbovať ich osobnostný profil tak, aby reprezentovali najvyšší stupeň osobnej aprofesionálnej kvality ahumanizmu (psychológia, aplikovaná psychológia vdentálnej hygiene, aplikovaná sociológia vdentálnej hygiene, komunikácia, pedagogika aedukácia, výchova korálnemu zdraviu, ekonomika zdravotníckych služieb).
 • Doplňujúce témy jadra znalosti - umožnia osobnostnú profiláciu študentov vširšom spektre povinne voliteľných avýberových predmetov odborných, humanitných, jazykových ainformačno-komunikačných technológií (verejné zdravotníctvo, potreby aproces dentálnej hygieny, výživa adietetika, prvá pomoc, anesteziológia aalgeziológia, cudzí jazyk - AJ/NJ, odborná konverzácia vcudzom jazyku - AJ/NJ, latinský jazyk, diplomový seminár, etika aprávo profesionálnej činnosti, informačno-komunikačné technológie, výtvarná výchova, rétorika, tvorba aanalýza vedeckej správy, štatistika, foto - video kurz, projektový manažment, personálny manažment, marketing zdravotníckych služieb, vedenie účtovníctva, kondičná príprava).

Štátna skúška (1.stupeň)

 • obhajoba záverečnej bakalárskej práce (abstrakt vcudzom jazyku)
 • praktická skúška overujúca spôsobilosti riešiť úlohy zoblasti dentálnej hygieny
 • teoretická (ústna) zoblasti poznania študijného odboru dentálna hygiena

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť