Študijný odbor

Rádiologická technika

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

RADIOLOGY TECHNOLOGY

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA sa môže podľa Sústavy študijných odborov študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky pre dennú a 3 roky pre externú formu za podmienky splnenia odbornej praxe potrebnej  pre získanie odbornej spôsobilosti.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Študijný odbor Rádiologická technika pripravuje odborne kvalifikovaných, zdravotníckych pracovníkov pre rádiológiu (predtým rádiodiagnostika), rádioterapiu a nukleárnu medicínu. Absolventi študijného odboru Rádiologická technika sú spôsobilí vykonávať  profesiu - rádiologický asistent-bakalár (Bc.).

Rádiologický asistent je oprávnený samostatne realizovať rádiologické zobrazovacie vyšetrenia (vrátane tých, pri ktorých sa používa ionizujúce žiarenie) a aplikáciu ionizujúceho žiarenia pri rádioterapeutických postupoch na základe ordinácie lekára - špecialistu. Štúdium poskytuje ucelenú vysokoškolskú prípravu rádiologických asistentov. Ich  náplňou  sú najmä osobitné praktické, technické a metodické činnosti, ktoré nevykonávajú lekári. Ide o  odborné, vysoko zodpovedné práce prevádzané bez pomoci lekára, s potrebnou  samostatnosťou a flexibilitou v rozhodovaní.

Obsah študijného odboru zohľadňuje vývoj porovnateľných profesií v zahraničí a vychádza z odporúčaní a požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ako aj z odporúčaní Európskej únie (EU) pre vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany. Pri tvorbe študijného odboru sú akceptované odporúčania International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT)  a ďalšie dokumenty, vrátane dokumentov Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu (ICRP) a ďaľšie odporúčania:

 • Professional Standards for Education of Medical Radiation Technologists, 1993
 • Professional Profile of the Medical Radiological Technologists/Radiographer in Europe, 1994
 • Proposal for aDirective on the Standard of Professional Education and Training of Medical Radiological Technologists in Europe to the required Level of Expertise in Radiation Protection, 1995
 • The Role of the Radiographer in Europe, 1994
 • ICRP - Publikácia 34, Protection of the patient in diagnostic radiology, s.20, 1982
 • ICRP - Publikácia 44, Protection of the patient in radiation therapy, s. 44, 1985
 • ICRP - Publikácia 73, Radiological Protection and Safety in Medicine, 1996
 • Direktívy EÚ č. 84/466 Euratom, 1984 a 97/43/Euratom zo dňa 30.Júna1997
 • The European core curriculum for radiotherapy technologists (ESTRO)
 • Návod 116 EC - Guidelines on Education and Training in Radiation Protection for Medical Exposures, 2000

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Koncepcia i obsah vzdelávania v doterajšej stredoškolskej forme trojročného odborného štúdia prípravy rádiologických asistentov zjavne nepostačuje pokryť stúpajúce nároky na teoretickú a praktickú prípravu  týchto odborníkov. Je to najmä z dôvodu prudkého technického pokroku a rýchleho praktického zavádzania sofistikovaných diagnostických zobrazovacích metód a rádioterapeutických postupov do medicínskej praxe. S ohľadom na odporúčania  ISRRT, ale aj vzhľadom  na jestvujúce štandardy vzdelávania rádiologických asistentov v Európe  (i v Českej republike), je potrebné aj v SR urýchlene transformovať vzdelávanie rádiologických asistentov na formu vysokoškolskú. Ďalším dôvodom pre kreovanie  odboru rádiologická technika je veľmi nízky počet rádiologických asistentov pôsobiacich t. č. v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Naviac, prirodzená potreba a obmena pracovníkov si v rámci dlhodobého plánovania vyžaduje nárast počtu nových odborníkov, keďže napr. posledné demografické štúdie ukazujú, že približne polovica týchto pracovníkov je už teraz vo veku nad 45 rokov a perspektívne hrozí ich akútny nedostatok.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Na európskych univerzitách obdobné študijné programy existujú a vychovávajú vysokoškolsky vzdelaných rádiologických asistentov. Sú to napr. Fontys University of Professional Education -Eindhoven (Holandsko), University of Ulster (Veľká Británia/) UCD School of Medical Imaging (Írska republika), ale aj vyššie uvedený a niekoľko rokov veľmi dobre fungujúci systém bakalárskeho a magisterského štúdia odboru v Českej republike (napr. na Juhočeskej Univerzite v Českých Budějoviciach).

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Príbuzné študijné odbory sú odbory z oblasti lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied. Z lekárskych vied sú to študijné odbory 3. stupňa - röntgenológia a rádiológia, nukleárna medicína a onkológia s oblasťou výskumu v rádioterapii. Rozdielom oproti študijnému odboru rádiologická technika je vzdelávanie pre absolventov študijného odboru všeobecné lekárstvo. Medzi príbuzné študijné odbory z oblasti nelekárskych zdravotníckych vied môžeme zaradiť študijný odbor Ošetrovateľstvo, príp. aj študijný odbor Verejné zdravotníctvo. Spoločnými cieľmi študijného odboru ošetrovateľstvo, (príp. odboru verejné  zdravotníctvo) a navrhovaného odboru rádiologická technika, je najmä primárna, sekundárna a terciárna oblasť starostlivosti o chorého v ambulantných a lôžkových zariadeniach Slovenskej republiky (príp. tiež prevencia obyvateľstva pred účinkami ionizujúceho žiarenia). Rozdielom oproti uvedeným odborom je užšie zameranie štúdia, pričom nosnými témami študijného programu rádiologická technika sú exaktné teoretické a klinické predmety, ale najmä rádiológia, rádioterapia, nukleárna medicína a súbor opatrení radiačnej ochrany pacienta.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 3

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent odboru Rádiologická technika získava vysokoškolskú kvalifikáciu zdravotníckeho pracovníka oprávneného vykonávať zdravotnícke povolanie v odboroch rádiológia, rádioterapia a nukleárna medicína. Je oprávnený samostatne vykonávať rádiologické zobrazovacie postupy na základe indikácie lekára, čím plní úlohu aplikujúceho odborníka.  Na základe predpisu lekára samostatne realizuje ožarovacie techniky v rádioterapii, zodpovedá za presnosť a bezpečnosť týchto techník, podieľa sa na dozimetrických meraniach. Absolvent  je dostatočne kvalifikovaný na to, aby stanovil potrebnú dávku ionizujúceho žiarenia pri rtg. zobrazovacích metódach a taktiež zaistil  bezchybné, šetrné, pritom efektívne  terapeutické ožiarenie pacienta. Jeho kvalifikácia ho zaväzuje k plnej zodpovednosti  za výkony ktoré prevádza.  Absolvent je pripravený zaradiť sa do špecializovaného kolektívu, ktorý realizuje, vyhodnocuje a vytvára kvalitatívne štandardy pracoviska. V rámci svojej odbornej kvalifikácie je schopný plne využívať rádiologickú techniku. Jeho kvalifikácia mu umožňuje adekvátne, racionálne a hospodárne   organizovať svoju prácu v rámci zdravotníckeho tímu. Absolvent  pri práci  aplikuje všetky získané teoretické i klinické odborné poznatky, ako aj poznatky  z oblasti zdravotníckeho manažmentu a zdravotníckeho práva. Absolvent pozná metódy a techniky výskumnej práce a dokáže ich  aplikovať v rádiologickom výskume.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Štúdiom odboru absolvent:

 • získa, pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy ateórie súvisiace so zobrazovacími technikami pri diagnostickom použití ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia vmedicíne
 • získa a pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy ateórie súvisiace sožarovacími technikami vo všetkých modalitách rádioterapie
 • získa a pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy ateórie vo vzťahu krôznym druhom používaného ionizujúceho žiarenia vmedicíne a ich účinkami na živé systémy, sprihliadnutím na riziká deterministické astochastické
 • implementuje nadobudnuté poznatky pri radiačnej ochrane pacienta, optimalizáciou dávky žiarenia u zobrazovacích i liečebných rádiologických postupov vmedicíne
 • získa poznatky ozdravotníckej technike, rádiologickej technike, ktoré použije vo vzťahu krádiologickým zobrazovacím arádioterapeutickým postupom atechnikám, sohľadom na maximálnu bezpečnosť pacienta aobslužného zdravotníckeho personálu
 • použije vedomosti ostavbe zdravého ľudského organizmu, o topografických pomeroch afyziologických pochodoch prebiehajúcich v organizme pri svojej praktickej činnosti
 • získa vedomosti apoznatky zbiomedicínskych a humanitných (predklinických aklinických) predmetov, aplikuje ich pri uspokojovaní potrieb chorého, pri rádiologických zobrazovacích arádioterapeutických výkonoch

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru :

 • na základe indikácie lekára vykonáva samostatne rádiologické zobrazovacie vyšetrenia, plní úlohu aplikujúceho odborníka, pričom nesie za realizáciu týchto postupov plnú zodpovednosť
 • na základe predpisu lekára samostatne vykonáva ožarovacie techniky vrádioterapii, zodpovedá za presnosť abezpečnosť vykonania týchto techník
 • prakticky aplikuje všetky pravidlá, obmedzenia aodporučenia pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením vo vzťahu kpacientom azdravotníckemu personálu
 • vrozsahu svojej odbornej kvalifikácie používa rádiologickú techniku sohľadom na zabezpečenie komfortu chorého
 • dokáže poskytnúť chorým ošetrovateľskú starostlivosť pri rádiologických zobrazovacích arádioterapeutických postupoch, vrátane kvalifikovanej predlekárskej prvej pomoci
 • je členom kolektívu, ktorý sa podieľa na tvorbe kvalitatívnych štandárd pracoviska

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru:

 • pozná štruktúru zdravotníckej starostlivosti vSR aokolitých štátoch a svoje postavenie vzdravotníckej štruktúre
 • získa a implementuje vedomosti zo zdravotníckeho manažmentu, zdravotníckeho práva, psychológie a etiky vprofesionálnom prístupe ku chorým ispolupracovníkom
 • realizuje výsledky vedeckého výskumu vrádiológií vo svojej praxi adokáže pracovať ako člen výskumného tímu
 • je teoreticky aj prakticky pripravený získať kvalifikáciu potrebnú kodbornému dohľadu nad dodržiavaním radiačnej ochrany
 • je schopný zúčastňovať sa na praktickej výučbe študentov v odbore
 • ovláda a komunikuje aspoň vjednom cudzom jazyku, je schopný študovať zahraničnú literatúru
 • ovláda prácu spočítačom

Vymedzenie jadra znalostí  (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1.stupeň)

Jadro znalostí v 1. roku štúdia obsahuje:

 • všeobecné jadro (psychológia, latinský jazyk, anglický jazyk, zdravotnícky manažment, etika, zdravotnícka informatika)
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne arádiobiologické jadro (anatomické základy zobrazovacích techník, rádiologická fyzika, molekulárna rádiobiológia, molekulárna biofyzika)
 • rádiologicko-klinické jádro (prístrojová technika v rádiodiagnostike, rádiodiagnostika I)
 • predklinické aklinické jadro (anatómia afyziológia, prvá pomoc aošetrovateľstvo, interné odbory, chirurgické odbory, pediatria, hygiena aepidemiológia, klinická onkológia , rádiotoxikológia)

Odporúča sa, aby poslucháč po absolvovaní uvedených predmetov  získal aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 1.roku štúdia.

Jadro znalostí v 2. roku štúdia obsahuje:

 • fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro (klinická rádiobiológia, biofyzika tkanív aorgánov, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením, rádioekológia)
 • rádiologické arádiologicko-klinické jadro (aplikovaná farmakológia, röntgenová anatómia, klinická onkológia, prístroje vrádiodiagnostike, rádioterapii a nukleárnej medicíne, rádiodiagnostika II, počítačová tomografia, angiografia, intervenčná rádiológia, rádioterapia I, nukleárna medicína)

Odporúča sa, aby poslucháč po absolvovaní uvedených predmetov  získal aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 2.roku štúdia.

Jadro znalostí v 3. roku štúdia obsahuje:

 • rádiologicko-klinické jadro (rádiodiagnostika III, rádioterapia II, klinická nukleárna medicína II, klinická prax, rádiologické zobrazovacie metódy, vrátane počítačovej tomografie, zobrazenia ultrazvukom, magnetickou rezonanciou príp. inými druhmi zobrazovacích metód (termografia, transcan), klinická nukleárna medicína, rádioterapia)
 • diplomová práca - štátna skúška ( Bc.)

Odporúča sa, aby poslucháč po absolvovaní uvedených predmetov  získal aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 3.roku štúdia s pridelením 20 ECTS kreditov  za prijatie   diplomovej práce k obhajobe.

Štátna skúška:

 • obhajoba bakalárskej diplomovej práce (abstrakt vanglickom jazyku)
 • ústna apraktická skúška zrádiologických zobrazovacích arádioterapeutických metód (predmety rádiodiagnostika, rádioterapia, nukleárna medicína)

Odporúča sa, aby absolvent  dennej formy  trojročného Bc. štúdia vykázal povinne zisk minimálne 180 ECTS kreditov, vrátane kreditového ohodnotenia jeho diplomovej práce.

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť