Študijný odbor

Fyzioterapia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Physiotherapy

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor FYZIOTERAPIA sa môže Podľa Sústavy študijných odborov študovať:

  • prvom stupni vysokoškolského stupňa – bakalárskom stupni (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky (6 semestrov) pre denné štúdium a 3 roky (6 semestrov) externé štúdium za podmienky splnenia odbornej praxe potrebnej pre získanie odbornej spôsobilosti
  • druhom stupni vysokoškolského stupňa – magisterskom stupni (Mgr.) v trvaní 2 roky (4 semestre) pre denné štúdium a externé štúdium.
  • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD).

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru fyzioterapia  sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu v zdravotníckej kategórii fyzioterapeut.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Pri reforme zdravotníckej starostlivosti na Slovensku, pri snahe diverzifikovať možnosti vysokoškolského vzdelávania a transformovať obsah vzdelávania v zdravotníckych nelekárskych študijných odboroch, pri zvyšovaní flexibility uplatnenia na trhu práce a v súlade s príslušnou legislatívou v SR (Zákon č. 311/2002, Nariadenia vlády SR č. 156/2002, 157/2002) a EÚ (smernica 77/452/EHS, 77/453/EHS) sa vytvorila potreba zabezpečenia univerzitného vzdelávania v študijnom odbore rehabilitácia v jeho 1. a 2. stupni. V systéme zdravotníckeho vzdelávania v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a č. 743/2004 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve sa v sústave študijných odborov uvádza rehabilitácia s požadovaným vysokoškolským vzdelaním 2. (magisterského) stupňa a v sústave  špecializačných odborov po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore rehabilitácia pre kategóriu asistent sa uvádza liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov a ergoterapia.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

University of Maryland, School of Medicine, University of Kansas, University of Florida, Gainesville, University of North Carolina, Chapel Hill, Lekárska fakulta UP, Olomouc, ČR, University of Helsinki, Fínsko

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Príbuzné študijné odbory sú odbory z oblasti   lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied.  Z lekárskych vied sú to študijné odbory 3. stupňa - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, telovýchovné lekárstvo a ďalšie klinicky zamerané študijné odbory s významnou zložkou fyzioterapie, ako sú vnútorné choroby, neurológia a ortopédia. Rozdielom oproti študijnému odboru fyzioterapia je vzdelávanie pre absolventov študijného odboru všeobecné lekárstvo. Z nelekárskych zdravotníckych vied je príbuzným študijným odborom ošetrovateľstvo - študijný odbor fyzioterapia poskytuje cielenejšie, ale pritom komplexnejšie vzdelanie zamerané najmä na pohybový aparát aj v nadväznosti na iné systémy, spolu s dôrazom na terapeutickú, najmä rehabilitačnú, kinezioterapeutickú a ergoterapeutickú stránku vzdelania.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 3

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu. Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.Teoretické vedomosti (1.stupeň):

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

- pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát a chápanie ľudského organizmu ako dynamického a adaptabilného celku

- má základné poznatky o patomorfologických a patofyziologických prejavoch chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme

- má základné poznatky z epidemiológie, hygieny, prevencie a zdravotníckej štatistiky

- chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, význam preventívnych opatrení v zmysle ochrany a podpory zdravia

- má základné poznatky zo všeobecnej a špeciálnej farmakológie, o účinku liečiv

- ovláda základné ošetrovateľské techniky s následnou schopnosťou využívať získané poznatky vo fyzioterapii

- ovláda teoretické princípy zásad prvej pomoci všeobecne pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných udalostiach

- má základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch, súvislostiach a princípoch pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociológie

- ovláda teoretické základy a spôsoby efektívnej komunikácie v profesionálnej činnosti

- ovláda základné princípy zdravotníckej etiky

- má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, špeciálnej kineziológie a patokineziológie

- ovláda základný okruh poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie procesu liečebnej rehabilitácie

- ovláda základný okruh poznatkov kinezioterapie všeobecne a podľa konkrétneho stavu, charakteru ochorenia, postihnutia v jednotlivých klinických odboroch a v jednotlivých vekových obdobiach

- ovláda základný okruh poznatkov o fyzikálnej podstate fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich fyziologických účinkoch a dejoch uskutočňujúcich sa v organizme so zameraním na prevenciu, diagnostiku a terapiu

- ovláda základný okruh teoretických poznatkov z rekondično-relaxačných cvičení, ich využití a fyziologických účinkoch s následnou schopnosťou využitia v kinezioterapii

- ovláda teoretické poznatky, návody a postupy ergoterapie v liečebnej rehabilitácii

- má základné poznatky z medicínskej informatiky zamerané hlavne na profesionálnu činnosť fyzioterapeuta

- ovláda latinský jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu a osvojenie si odbornej profesnej terminológie

- ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre a profesnú komunikáciu

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

- komplexne ovláda  opis, analýzu, vyhodnocovanie kineziologických záverov a je schopný využiť ich v kinezioterapii,

- ovláda základný okruh jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému ako aj vnútorných systémov s následnou schopnosťou vyhodnocovať ich a vytvárať závery pre tvorbu kineziologických a rehabilitačných programov

- ovláda základný okruh metód, techník a postupov používaných v kinezioterapii  v jednotlivých klinických odboroch podľa stavu a charakteru ohrozenia, ochorenia, postihnutia a hendikepu v jednotlivých vekových obdobiach

- ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr

- ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov a techník masáží

- ovláda pohybové činnosti rekondično-relaxačných cvičení, ich demonštrovanie a aplikovanie do procesu liečebnej rehabilitácie

- ovláda základnú funkčnú diagnostiku, stavbu a realizáciu rehabilitačného programu z hľadiska ergoterapie

- ovláda základné zručnosti z rôznych oblastí pracovných činností a metodické návody na konkrétne postupy v ergoterapii

- ovláda základy metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania vo výchove k zdraviu, pozitívne ovplyvňovanie zdravotného uvedomenia klientov a sociálnych skupín, metód ich získavania pre aktívnu účasť na ochrane a upevňovaní vlastného zdravia

- ovláda profesionálnu efektívnu komunikáciu a správanie sa, je schopný empatie a asertívneho správania vo vzťahu ku klientom

- ovláda základné ošetrovateľské techniky, všeobené bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o pacientov, ich využitie vo fyzioterapii

- ovláda kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život a pri hromadných udalostiach,

- ovláda základy práce s informačnými technológiami v profesionálnych činnostiach.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

- je schopný aktívne sa zúčastniť pri tvorbe a ochrane zdravého životného a pracovného prostredia,

- ovláda základné poznatky o výžive všeobecne a konkrétne pri prevencii a terapii ochorení jednotlivých systémov,

- chápe základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania a faktory, ktoré ich ovplyvňujú

- ovláda základy profesijného práva a legislatívy,

- ovláda organizáciu svojej práce, práce a spolupráce v zdravotníckom tíme, komunikáciu a odovzdávanie profesionálnych informácií v tíme,

- ovláda základy aplikácie poznatkov z práva a legislatívy v profesionálnych činnostiach.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Fyzioterapeutické jadro

- kineziológia a patokineziológia

- funkčná diagnostika lokomočného systému

- metódy kinezioterapie

- kinezioterapia v klinických disciplínach

- balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, termoterapia, elektroterapia, fototerapia

- masáže

- rekondično-relaxačné cvičenia a ergoterapia

Medicínske a humanitné jadro

- morfológia, fyziológia, patológia

- klinické disciplíny

- neurológia, psychiatria

- farmakológia

- ošetrovateľstvo

- preventívne lekárstvo

- prvá pomoc

- základy psychológie, pedagogiky, sociológie

- odborná prax

Ďalšie témy jadra znalosti študijného odboru

- právo a legislatíva vo fyzioterapii

- diétológia

- organizácia zdravotníctva

- komunikácia vo fyzioterapii

- etika vo fyzioterapii

- cudzí jazyk

- informačné technológie

Štátna skúška (1.stupeň)

- praktická skúška, ústna skúška, obhajoba záverečnej práce, štátna skúška

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia: 2

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, náročné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore. Tvorivo sa podieľa na rozvoji odboru. Vie tvorivo pracovať v tíme a má príslušné riadiace schopnosti. Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotníé problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivoať pre spoluprácu. Absolvent má predpoklady pre ďalšie špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

- pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát a chápanie ľudského organizmu ako dynamického a adaptabilného celku

- má základné patomorfologické a patofyziologické prejavy chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme

- má základné poznatky z epidemiológie, hygieny, prevencie a zdravotníckej štatistiky

- chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, význam preventívnych opatrení v zmysle ochrany a podpory zdravia

- má základné poznatky zo všeobecnej a špeciálnej farmakológie, účinku liečiv a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú a ich vzájomnej interakcii

- ovláda základné ošetrovateľské techniky s následnou schopnosťou využívať získané poznatky vo fyzioterapii

- ovláda teoretické princípy zásad prvej pomoci všeobecne pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných udalostiach

- má základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch, súvislostiach a princípoch pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociológie

- ovláda teoretické základy a spôsoby efektívnej komunikácie v profesionálnej činnosti

- ovláda základné princípy zdravotníckej etiky

- má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, špeciálnej kineziológie a patokineziológie

- ovláda široký systém poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie

- ovláda široký systém poznatkov v kinezioterapii všeobecne a podľa konkrétneho stavu, charakteru ochorenia, postihnutia i v jednotlivých klinických odboroch a v jednotlivých vekových obdobiach

- ovláda široký systém poznatkov o fyzikálnej podstate fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich fyziologických účinkoch a dejoch uskutočňujúcich sa v organizme so zameraním na prevenciu, diagnostiku a terapiu

- ovláda široký systém teoretických poznatkov z rekondično-relaxačných cvičení, ich využití a fyziologických účinkoch s následnou schopnosťou využitia v kinezioterapii

- ovláda teoretické poznatky, návody a postupy ergoterapie v liečebnej rehabilitácii

- má základné poznatky z medicínskej informatiky zamerané hlavne na profesionálnu činnosť fyzioterapeuta

- ovláda latinský jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu a osvojenie si odbornej profesnej terminológie

- ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre a profesnú komunikáciu

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

- komplexne ovláda  opis, analýzu, vyhodnocovanie kineziologických záverov a je schopný využiť ich v kinezioterapii

- ovláda široký systém jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému ako aj vnútorných systémov s následnou schopnosťou vyhodnocovať ich a vytvárať závery pre tvorbu kineziologických a rehabilitačných programov

- ovláda široký systém metód, techník a postupov používaných v kinezioterapii  v jednotlivých klinických odboroch podľa stavu a charakteru ohrozenia, ochorenia, postihnutia a handicapu v jednotlivých vekových obdobiach

- ovláda samostatné kritické a racionálne myšlienkové postupy pri zostavovaní kineziologických a rehabilitačných programov a ich následnej realizácii

- ovláda metódy racionálneho výberu vhodnej terapeutickej metódy podľa kineziologického rozboru pacientových funkcií

- má schopnosť posudzovať signifikantnosť svojho postupu pri terapii, vyhodnocovaní, korigovaní a aktualizovaní kineziologického a rehabilitačného programu

- ovláda indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr

- ovláda indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov a techník masáží

- ovláda pohybové činnosti rekondično-relaxačných cvičení, ich demonštrovanie a aplikovanie do procesu liečebnej rehabilitácie

- ovláda funkčnú diagnostiku, stavbu a realizáciu rehabilitačného programu z hľadiska ergoterapie

- ovláda zručnosti z rôznych oblastí pracovných činností a metodické návody na konkrétne postupy v ergoterapii

- ovláda aplikáciu metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania vo výchove k zdraviu, pozitívne ovplyvňovanie zdravotného uvedomenia klientov a sociálnych skupín, metód ich získavania pre aktívnu účasť na ochrane a upevňovaní vlastného zdravia

- ovláda profesionálnu efektívnu komunikáciu a správanie sa, je schopný empatie a asertívneho správania vo vzťahu ku klientom

- ovláda základné ošetrovateľské techniky, všeobené bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o pacientov, ich využitie vo fyzioterapii

- ovláda kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život a pri hromadných udalostiach,

- má dôsledné preventívne myslenie a konanie v otázkach zdravia

- ovláda základy práce s informačnými technológiami v profesionálnych činnostiach.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2.stupeň)

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

- je schopný aktívne sa zúčastniť pri tvorbe a ochrane zdravého životného a pracovného prostredia

- má základné poznatky o liečivách, skupinách liečiv a ich pôsobení na jednotlivé systémy ľudského organizmu

- ovláda najnovšie poznatky o výžive všeobecne a konkrétne pri prevencii a terapii ochorení jednotlivých systémov

- má základné poznatky o stratégii, systéme, finančnom zabezpečení, zdravotnom poistení a právnych aspektoch zdravotnej starostlivosti

- chápe základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania a faktory, ktoré ich ovplyvňujú

- ovláda základy metodológie profesného vedeckého výskumu,

- ovláda základy profesnej ekonomiky a manažmentu,

- ovláda základy profesného práva a legislatívy,

- ovláda organizáciu svojej práce, práce a spolupráce v zdravotníckom tíme, komunikáciu a odovzdávanie profesionálnych informácií v tíme.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Fyzioterapeutické jadro

- kineziológia a patokineziológia

- funkčná diagnostika lokomočného systému

- metódy kinezioterapie

- kinezioterapia v internistických a chirurgických disciplínach, pediatrii a gynekológii a pôrodníctve

- balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, termoterapia, elektroterapia, fototerapia

- masáže

- rekondično-relaxačné cvičenia a ergoterapia

Medicínske a humanitné jadro

- morfológia, fyziológia, patológia

- internistické a chirurgické disciplíny, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo

- neurológia, psychiatria

- farmakológia

- ošetrovateľstvo

- preventívne lekárstvo

- prvá pomoc

- psychológia, pedagogika, sociológia

- odborná prax

Ďalšie témy jadra znalosti študijného odboru

- základy výskumnej činnosti vo fyzioterapii

- manažment vo fyzioterapii

- právo a legislatíva vo fyzioterapii

- diétológia

- organizácia zdravotníctva

- komunikácia vo fyzioterapii

- etika vo fyzioterapii

- cudzí jazyk

- informačné technológie

- ekonomika

Štátna skúška (2. stupeň)

- praktická skúška, ústna skúška, obhajoba diplomovej práce, štátna skúška

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent študijného odboru Fyzioterapia - 3. stupeň (PhD) dokáže samostatne vedecky pracovať v tomto odbore. Ovláda metodológiu vedeckej práce, pozná a vie používať vedecké metódy pri riešení vedeckých problémov v odbore. Dokáže identifikovať a definovať vedecký problém a je schopný spracovať výskumný projekt na jeho riešenie. Pozná a ovláda dielčie časti metodológie a technológie vedeckej práce: spracovanie rešeršnej štúdie k danému vedeckému problému cez všetky druhy informačných zdrojov, vie definovať ciele výskumného projektu, dokáže navrhnúť a použiť systém metodík na riešenie vedeckého problému, vie prakticky uskutočňovať výskumné postupy pri riešení projektu, dokáže vybrať a použiť adekvátne štatistické metódy pri hodnotení výsledkov výskumnej práce,  dokáže kriticky zhodnotiť výsledky vedeckej práce a porovnať ich s relevantnými údajmi z domácej a svetovej literatúry, dokáže spracovať a racionálne zdokumentovať výsledky svojej výskumnej aktivity, teoreticky aj prakticky ovláda metodiky publikovania výsledkov svojho výskumu formou prednášky, posteru, krátkej informácie, abstraktu a publikácií in extenso v slovenskom a anglickom jazyku aj v elektronickej forme. Ovláda moderné metodiky získavania vedeckých informácií, vie pracovať s vedeckou a odbornou literatúrou, dokáže literárne zdroje adekvátne citovať v texte prednášok a publikácií zverejnených tlačou. Svojou výskumnou prácou sa významne podieľa na rozvoji študijného odboru Fyzioterapia.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Fyzioterapia (3. stupeň)

- má teoretické vedomosti na úrovni súčasného stavu poznania v odbore Fyzioterapia spolu s väzbou na pridružené a príbuzné teoretické vedné disciplíny v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému

- je schopný samostatnej vedeckej práce  a prináša vlastné riešenia problémov v odbore Fyzioterapia

- ovláda výskumné metódy v odbore Fyzioterapia

- ovláda  problematiku fyzioterapeutického jadra, zahrňujúcu kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, metódy kinezioterapie, balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a ďalšie súčasti odboru v rozsahu potrebnom pre klinický aplikovaný výskum.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Fyzioterapia  (3. stupeň) si osvojí:

- zásady vedeckej práce,  vedecké formulovanie problému

- právne aspekty výskumu  fyzioterapeutického výskumu

- etické a spoločenské stránky vedeckej práce

- schopnosť prezentácie výsledkov vedeckého výskumu  v publikačnej a prednáškovej forme

- rozvoj študijného odboru  Fyzioterapia a jeho  prínos pre prax.

- potrebné znalosti na výkon pedagogickej činnosti na fakulte v prípade doktorandov dennej formy štúdia

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. (PhD) stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Fyzioterapiu ako vedu

Obsahujú najmä: Fyzioterapeutické jadro - klinickú kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, klinické metódy kinezioterapie, kinezioterapiu v internistických a chirurgických disciplínach, pediatrii a gynekológii a pôrodníctve, balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu, jednotlivé druhy masáží, rekondično-relaxačné cvičenia a ergoterapiu. Ďalej aplikovaný manažment vo fyzioterapii, právo a legislatívu vo fyzioterapii (fyziatrii, balneológii, liečebnej rehabilitácii), diétológiu, organizáciu zdravotníctvu, komunikáciu vo fyzioterapii,  etiku vo fyzioterapii, aktívnu znalosť cudzieho jazyka, informačné a komunikačné technológie,  ekonomiku vo fyzioterapii.

Študijná časť:

Absolvent študijného odboru Fyzioterapia 3. stupeň má:

- teoretické znalosti  z  odboru  Fyzioterapia v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému

- teoretické znalosti o najnovších informačných technológiách

- jazykové znalosti potrebné k získavaniu potrebných vedeckých informácií zo zahraničných zdrojov a prezentácii výsledkov výskumu v zahraničných časopisoch a na medzinárodných konferenciách

Vedecká časť:

Absolvent študijného odboru Fyzioterapia 3. stupeň:

- vie realizovať výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zo študijného odboru Fyzioterapia

- ovláda zásady vedeckej práce a  vedecké formulovanie problému a metódy jeho riešenia

- ovláda využívanie moderných informačných a komunikačných technológií

- ovláda metódy štatistickej analýzy

- pozná právne aspekty fyzioterapeutického výskumu, ako aj etické a spoločenské stránky vedeckej práce.

- ovláda prezentáciu výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme

- presadzuje rozvoj študijného odboru  Fyzioterapia a jeho  prínos pre prax.

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov:

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Študijný plán schvaľuje príslušná odborová komisia.

Dizertačná skúška: podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná skúška sa koná pred komisiou určenou podľa príslušnej vyhlášky. Obhajobou dizertačnej práce preukazuje doktorand schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú činnosť. Touto obhajobou sa doktorandské štúdium končí.

Udeľovaný akademický titul:

Absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Fyzioterapia“ sa priznáva titul philosophiae doctor (PhD.) a udelí diplom Univerzity Komenského.

Uplatnenie absolventov:

Samostatná vedecká a tvorivá činnosť v oblasti vedeckého výskumu v odbore „Fyzioterapia“. Absolventi sa uplatnia ako učitelia na vysokých školách, kde získanie titulu je jedným z kvalifikačných predpokladov, v špecializovaných výskumných ústavoch, ako aj v liečebno-preventívnej činnosti v zdravotníckych zariadeniach a v kúpeľných zariadeniach.

História opisov

Späť