Študijný odbor

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Medical and diagnostical devices

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Zdravotnícke a diagnostické pomôcky sa môže Podľa Sústavy študijných odborov študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského stupňa – bakalárskom stupni (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent bakalárského štúdia je zdravotnícky pracovník špecializovaný na široký odbor zdravotníckych a diagnostických  pomôcok. Program štúdia je zameraný na získanie teoretických vedomostí, techniky a technológie materiálov a zdravotníckych pomôcok celého sortimentu,  osvojenie si praktických schopností potrebných pre prácu v odbore, ako aj kontrolnú činnosť v oblasti kvality zdravotníckych pomôcok.

Absolvent získa znalosti týkajúce sa zloženia, použitia, ošetrovania, správneho uchovávania zdravotníckych a diagnostických pomôcok a schopnosť etickej komunikácie s odbornými pracovníkmi, ale aj s pacientmi a tiež má dostatočné znalosti na konzultačnú činnosť. Získa aj znalosti v oblasti manažmentu, zabezpečenia hygienických a protiepidemiologických opatrení pri ich používaní, hospodárenia a poskytovania zdravotníckych a diagnostických  pomôcok pri dodržaní platnej legislatívy.

            Absolventi sa uplatnia v oddeleniach nemocníc a v iných zdravotníckych zariadeniach aj neštátnych, v oddeleniach centrálnej sterilizácie, v špecializovaných predajniach a výdajniach zdravotníckych potrieb, distribučných firmách a v iných podnikateľských subjektoch v oblasti výroby a distribúcie, poisťovniach, ako aj v oblasti vzdelávacích aktivít.

charakteristika jednotiek študijného programu:  V prvom akademickom roku je väčšina predmetov, ktoré sa dajú charakterizovať ako základné predmety, sú to: Biológia, Anatómia a  fyziológia človeka, Patológia, Fyzika pre zdravotníkov, Vybrané kapitoly z matematiky, Základy výpočtovej techniky, Základy etiky, Verejné zdravotníctvo, Latinský, Anglický, Nemecký jazyk. V oboch semestroch je zaradený predmet Zdravotnícke pomôcky s príslušnou špecifikáciou. V druhom akademickom roku sú predmety, ktoré úzko súvisia s výrobou, kontrolou, uchovávaním zdravotníckych pomôcok, sú to: Základy chémie materiálov I., II. , Mikrobiológia, Základy farmakológie, Zdravotnícka hygiena, Zdravotnícka informatika, Základy botaniky a farmakognózie, Základy manažmentu, Zdravotnícke pomôcky z kovu, chirurgický materiál, z plastických hmôt, RTG materiál, diagnostické pomôcky in vitro a iné. Súčasťou je dvojtýždňová prax v zdravotníckych zariadeniach. V treťom akademickom roku okrem nosného predmetu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky v oboch semestroch sú predmety: Hodnotenie kvality zdravotníckych a diagnostických pomôcok I., II., Zdravotnícke pomôcky a biologické prostredie, Veterinárne zdravotnícke pomôcky, Ekonomika v zdravotníctve, Základy psychológie a práva, vypracovanie a  obhajoba bakalárskej práce a vykonanie štátnej skúšky

pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: Študenti študujú podľa odporúčaného a schváleného učebného plánu, ktorý je pre nich povinný. V ďalších rokoch sa počíta s vnútornou diferenciáciou tohto odboru ak to bude vyžadovať ich praktické uplatnenie

štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: tri akademické roky denného štúdia, 6 semestrov

rozdelenie štúdia na časti, vyjadrené v akademických rokoch, počty kreditov: Na organizáciu štúdia, na hodnotenie jeho priebehu a na ukončenie štúdia sa využíva systém akumulácie kreditov podľa ECTS. Študijný program je zostavený tak, aby do obhajoby bakalárskej práce študent získal 180 kreditov. Za prvý akademický rok 56 kreditov, za druhý akademický rok 65 kreditov, za tretí akademický rok 59 kreditov

počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia: najmenej 180 kreditov

ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť:  Študent musí v plnom rozsahu absolvovať teoretickú a praktickú výučbu, predpísanú prax a vypracovať a obhájiť bakalársku prácu a vykonať komplexnú štátnu skúšku

udeľovaný titul: Absolvent získava v zmysle § 52 odst.5 Zákona č. 131/2002 akademický titul bakalár“ (Bc.).

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Späť