Študijný odbor

Pôrodná asistencia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

midwifery

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor pôrodná asistencia sa môže uskutočňovať:

 • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
 • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky v dennej a v externej forme; predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore pôrodná asistencia.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru pôrodná asistencia  sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

 • pôrodná asistentka - 1. stupeň Bc.

Pôrodná asistentka ovláda asamostatne poskytuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa -preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú - ženám, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu, v popôrodnom období, ako aj ich rodinám a špecifickým skupinám žien metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistentky. Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu starostlivosti o ženu a dieťa, vrátane edukácie žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien, vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje  maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami rôznych výskumov.

Absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe pôrodná asistencia sa bude priznávať titul magister (Mgr.).

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia (ďalej len PA) ovláda princípy PA a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou – pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v praxi PA. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.

Cieľom je pripraviť absolventov magisterského študijného programu pôrodná asistencia s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

1)  Absolvent PA  má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka,  zaoberajú sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, ako aj sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov najmä ženy a ich rodiny, a celé komunity a poskytovať kvalitnú starostlivosť gynekologicky chorým ženám. Je schopný na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispievať k profesionalizácii pôrodnej asistencie a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej asistentky v spoločnosti.

2) Absolvent má schopnosti a zručnosti na vykonávanie pôrodnej asistencie založenej na dôkazoch v zdraví i chorobe od prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti. Je schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života ženy, rodiny, komunity a poskytovať kvalitnú  starostlivosť  v pôrodnej asistencii s využitím štandardov v pôrodnej asistencii.

3) Absolvent PA je schopný samostatne a  kvalifikovane rozhodovať v  poskytovaní starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ich rodinám ako aj ženám gynekologicky chorým a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.

4) Absolvent PA pri rozhodovacom procese aktívne spolupracuje s lekárom v rámci poskytovania starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ich rodinám ako aj ženám gynekologicky chorým a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.

5) Absolvent PA má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces.

6) Štúdiom pôrodnej asistencie absolvent získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu cestou celoživotného vzdelávania.

7) Absolvent PA chápe človeka celostne ako výsledok interakcie biologických, fyzikálnych, chemických, psychologických, sociálnych, duchovných a iných vplyvov vonkajšieho a vnútorného prostredia na človeka

8) Absolvent PA vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie a moderných trendov ošetrovateľskej teórie a praxe v pôrodnej asistencii.

9) Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka a nenarodeného dieťaťa. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej etiky.

10) Absolvent riadi ošetrovateľský proces vo všetkých typoch a na všetkých úrovniach zdravotníckych zariadení. Aktívne sa začleňuje a vedie zdravotnícky tím.

11) Absolvent PA je pripravený plniť úlohy PA vo všetkých jej dimenziách:

 • má schopnosť riadiť a poskytovať starostlivosť – preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú - ženám v období tehotenstva, počas pôrodu, v popôrodnom období, novorodencom, dojčatám, ako aj ich rodinám a skupinám zdravých žien.
 • vie vzdelávať klientky - ich rodiny  a zdravotnícky personál
 • má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu
 • vie rozvíjať prax pôrodnej asistencie, kriticky myslieť a pracovať vo výskume

12) Absolvent riadi ošetrovateľskú starostlivosť v pôrodnej asistencii v rôznych druhoch zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pri riadení uplatňuje funkcie a princípy manažmentu.

13) Absolvent pozná medzinárodné dokumenty odboru ošetrovateľstvo a pôrodnej asistencie, uplatňuje politiku nadnárodných zdravotníckych a organizácií pôrodních asistentiek. Pozná a riadi sa legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon povolania pôrodnej asistencie.

14) Absolvent identifikuje problémy v pôrodnej asistencii, ktoré môžu byť predmetom výskumu v pôrodnej asistencii, využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, samostatne realizuje vedecký výskum v odbore pôrodná asistencia a publikuje jeho výsledky.

15)  Absolvent PA má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti a moderných trendov, teórie a praxe pôrodnej asistencie. Je nositeľom humanitných princípov, rozvíja schopnosť empatie, úctu k životu od počatia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a dodržiavanie práv človeka, obzvlášť práv žien a detí. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej etiky, legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon povolania pôrodnej asistentky. Absolvent PA po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia je spôsobilý plniť výchovne – vzdelávaciu funkciu v pôrodnej asistencii a ošetrovateľstve, ovláda základy vedeckej práce, spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

16)  Absolvent PA ovláda základy práce s modernou informačnou technológiou a ovláda jeden svetový jazyk na stredne pokročilej úrovni.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Štúdium vychádza z Európskej stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) pre vzdelávanie tzv. regulovaných nelekárskych profesií (všeobecné sestry a pôrodné asistentky) z roku 1998, direktív Európskej komisie (80/154/EHS, 80/155/EHS z roku 1980, 81/1057/EHS z roku 1981, 89/48/EEC z roku 1988, 92/51/EEC z roku 1992) a z odporúčaní Európskej komisie (XV/E/8391/396-DE a XV/E/8481/4/97-DE). Stanovené požiadavky na obsah profesijného vzdelávania a z neho vyplývajúcich kompetencii umožňujú v budúcnosti volný pohyb na trhu práce v Európskej únii (EU).

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor „pôrodná asistencia" je štandardným študijným odborom 1. stupňa v krajinách EU (napr. University of Aberdeen, Institute of Nursing and Midwifery in United Kingdom, University of Sheffield, School of Nursing and Midwifery in England) a je zavedený aj v Českej republike (napr. Lékařská Fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci)- bakalársky študijný program: Ošetrovateľstvo- Pôrodná asistentka - (5341 R).

V krajinách EU po absolvovaní bakalárskeho stupňa v odbore pôrodná asistencia, študenti môžu pokračovať v štúdiu na druhom a treťom stupni v odbore ošetrovateľstvo, takisto habilitácie a inaugurácie sú vykonávané obvykle v odbore ošetrovateľstvo.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Ošetrovateľstvo - ktorého študijný program prebieha v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia. Tento študijný odbor vychádza z rovnakých strategických dokumentov EU a SZO ako navrhovaný odbor pôrodná asistencia (strategické dokumenty SZO pre sestry a pôrodné asistentky). Významný rozdiel predstavuje skupina predmetov pôrodná asistencia, ktorá sa hlbšie zaoberá problematikou špecifickou výhradne pre pôrodné asistentky a obsahom praxe, ktorý sa v odbore pôrodná asistencia  sústreďuje hlavne na problematiku ženy a dieťaťa (najmä novorodenca a dojčaťa).

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 4

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent študijného odboru pôrodná asistencia (ďalej len PA) ovláda princípy PA a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou - pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v praxi PA.

Absolvent PA  má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka a ktoré sa zaoberajú  jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, ako aj sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, najmä ženy a ich rodiny, a celé komunity a poskytovať kvalitnú starostlivosť gynekologicky chorým ženám.

Absolvent je schopný na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispievať k profesionalizácii pôrodnej asistencie a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej asistentky v spoločnosti.

Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní  starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ako aj ženám gynekologicky chorým a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.

Absolvent PA má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces.Teoretické vedomosti (1.stupeň)

Absolvent pôrodnej asistencie (1.stupeň ):

 • má schopnosť riadiť aposkytovať starostlivosť - preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú - ženám vobdobí tehotenstva, počas pôrodu, vpopôrodnom období, novorodencom, dojčatám, ako aj ich rodinám askupinám zdravých žien.
 • vie vzdelávať klientky - ich rodiny azdravotnícky personál
 • má schopnosť aktívne aúčinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu
 • vie rozvíjať prax pôrodnej asistencie, kriticky myslieť apracovať vo výskume

Praktické  schopnosti a zručnosti (1.stupeň)

Absolvent pôrodnej asistencie (1.stupeň) získa schopnosť :

 • vrámci primárnej, sekundárnej anáslednej zdravotnej starostlivosti oženu uskutočňovať nezávislé rozhodnutia abyť za ne zodpovedný
 • realizovať diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné avýchovné postupy atechniky vPA
 • monitorovať ošetrovateľské problémy PA azabezpečiť komplexnú starostlivosť prostredníctvom metódy ošetrovateľského procesu
 • aplikovať modely ošetrovateľstva vPA
 • jednotlivé vyšetrovacie metódy apostupy používať pri posudzovaní zdravia azdravotného stavu ženy, novorodenca, dojčaťa ako aj ich rodiny
 • aplikovať metódy atechniky výskumnej práce vošetrovateľstve aPA
 • aplikovať poznatky práva alegislatívy v PA
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach apri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia

Špecifické praktické zručnosti pre študentov pôrodnej asistencie vyplývajúce z nariadenia EU 80/155EEC:

 • poradenstvo pre tehotné ženy vrátane vykonania 100 prenatálnych vyšetrení
 • dohľad astarostlivosť najmenej o40 tehotných žien
 • odvedenie 40 pôrodov, resp. ak tento počet nemožno dosiahnuť, toto kritérium je možné znížiť na 30 pôrodov a20 asistencií pri pôrode
 • asistencia pri 1 - 2 pôrodoch koncom panvovým
 • realizácia epiziotómie anáslednej sutúry
 • dohľad astarostlivosť o40 žien počas rizikového tehotenstva
 • najmenej 100 postnatálných vyšetrení šestonedieľky
 • najmenej 100 vyšetrení fyziologických novorodencov
 • dohľad astarostlivosť opatologických novorodencov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1.stupeň)

Absolvent pôrodnej asistencie (1. stupeň) dokáže:

 • vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti amoderných trendov, teórie apraxe pôrodnej asistencie.
 • rozvíjať schopnosť empatie, úctu kživotu od počatia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti adodržiavanie práv človeka, obzvlášť práv žien adetí
 • ovláda základy práce smodernou informačnou technológiou a jeden svetový jazyk
 • pracovať efektívne ako člen zdravotníckeho kolektívu
 • sledovať vývoj vpôrodnej asistencii arozvíjať vlastný profesionálny vývoj

Vymedzenie jadra znalostí (1.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1.stupeň)

Nosnými predmetmi študijného odboru pôrodná asistencia na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú:

 • Pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo: ošetrovateľský proces vplnom rozsahu,starostlivosť osexuálne areprodukčné zdravie ženy.
 • Pôrodná asistencia I. sa zameriava na históriu ošetrovateľstva apôrodnej asistencie, teórie amodely vhodné pre pôrodnú asistenciu, špecifiká ošetrovateľského procesu v pôrodnej asistencii.
 • Pôrodná asistencia II. sa zameriava na ošetrovanie ženy počas fyziologického tehotenstva, pôrodu ašestonedelia.
 • Pôrodná asistencia III. sa zameriava na ošetrovanie tehotnej ženy, rodičky ašestonedieľky pripatologických stavoch.
 • Biomedicínske predmety: anatómia, fyziológia apatológia človeka (so špeciálnym zameraním na ženu), embryológia, základy biofyziky, biochémie, rádiológie, základy mikrobiológie, imunológie, virológie, alergológie, epidemiológie ahygieny, pôrodníctvo agynekológia, základy farmakológie so zvláštnym zameraním na farmakológiu voblasti pôrodníctva,gynekológie aneonatológie, základy pediatrie so zameraním na neonatológiu, klinickú genetiku, základy anesteziológie, analgézie aresuscitácie so zameraním na oblasť pôrodníctva aneonatológie, základy klinickej propedeutiky, zásady prvej pomoci všeobecne - zvlášť vpôrodníctve, gynekológii aneonatológii
 • Záverečná práca - štátna skúška Bc

Ďalšie témy  jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • humanitno - behaviorálne predmety: všeobecná avývinová psychológia, psychológia ženy aprenatálna psychológia, všeobecná sociológia asociológia rodiny, etika, profesionálna legislatíva, filozofia, výchova kzdraviu, komunikácia, psychiatria apsychohygiena, jazykové predmety a informačné technológie.

Štátna skúška (1. stupeň)

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt vjazyku anglickom)
 • ústna apraktická skúška overujúca vedomosti, schopnosti azručnosti riešiť problematiku pôrodnej asistencie

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia: 2

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi študijného programu pôrodná asistencia 2. stupňa sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

 • pôrodná asistentka - 2. stupeň Mgr.

Pôrodná asistentka - magister (II. stupňa)samostatne poskytuje individualizovanú starostlivosť v pôrodnej asistencii a rozvíja prax v pôrodnej asistencii vo všetkých oblastiach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti o ženu, dieťa a ich rodinu,  je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci v pôrodnej asistencii, identifikuje  problémy, ktoré môžu byť predmetom výskumu pôrodnej asistencie, využíva a aplikuje výsledky výskumu v praxi pôrodnej asistencie v súlade s profesijnými normami, etickými princípmi, právami pacientov a právami dieťaťa s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť.Vymedzenie jadra vedomostí študijného odboru (2. stupeň)

Medicínske predmety: Prenatálna diagnostika, Gynekológia a pôrodníctvo,

Humanitné predmety: Prenatálna psychológia, Psychológia ženy, Pedagogika v ošetrovateľstve

Ošetrovateľské predmety: Pôrodná asistencia, Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu, Pôrodná asistencia založené na dôkazoch

Manažérske predmety: Manažment prenatálnej starostlivosti, Manažment v pôrodnej asistencii, Manažment starostlivosti o patologického novorodenca, Financovanie zdravotníctva a zdravotnícke poisťovníctvo, Personálny manažment,Manažérstvo v zdravotníctve

Prax v pôrodnej asistencii: súvislá, priebežná.

Ďalšie témy jadra vedomostí študijného odboru (2. stupeň)

Sociológia a sociálna politika, Podpora zdravia a prevencia ochorení žien.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)

 • Absolvent pôrodnej asistencie voblasti vedomostí:
 • získa podstatné fakty, pojmy, princípy zoblasti z prenatálnej starostlivosti aprenatálnej diagnostiky vnemocnici, vdomácom prostredí, v komunite
 • získa podstatné fakty, pojmy, princípy ateórie o fyziologickom a patologickomtehotenstve, pôrode, šestonedelií astarostlivosti o novorodenca zoblasti humanitných aplikovaných disciplín zpôrodnej asistencie, gynekológie, pôrodníctva a neonatológie
 • získa podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie zoblasti zdravotníckeho manažmentu, zpersonálneho manažmentu
 • získa podstatné fakty, pojmy, princípy ateórie zoblasti krízových intervencií jednotlivcom, rodinám a komunitám vrámci pôrodnej asistencie
 • získa podstatné fakty, pojmy, princípy ametódy z oblasti výskumu vpôrodnej asistencie apôrodnej asistencie založené na dôkazoch.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

 • Absolvent pôrodnej asistencie získa schopnosti a zručnosti:
 • samostatne poskytovať a riadiť starostlivosť vpôrodnej asistencii na všetkých úrovniach, spolupracovať na pregraduálnej príprave študentov vodbore pôrodná asistencia
 • pracovať v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania starostlivosti vpôrodnej asistencii
 • využívať výsledky výskumu v praxi (pôrodná asistencia založené na dôkazoch) apodieľať sa na rozvoji výskumu vpôrodnej asistencii
 • poskytovať krízové intervencie jednotlivcom, rodinám a komunitám vrámci pôrodnej asistencie
 • uplatňovať princípy starostlivosti oo fyziologickom a patologickomtehotenstve, pôrode, šestonedelí astarostlivosti o novorodenca z humanitných aplikovaných disciplín zpôrodnej asistencie, gynekológie, pôrodníctva a neonatológie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

 • Absolvent pôrodnej asistencie dokáže:
 • využívať v starostlivosti oženu, dieťa, rodinu a komunitu vedomosti z medicínskych disciplín
 • pracovať s elektronickými médiami
 • udržiavať kontakt svývojom vo svojom odbore prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania
 • aplikovať postupy overené výskumom vprenatálnej, perinatálnej, postnatálnej starostlivosti oženu adieťaťa, ako aj vo všetkých oblastiach starostlivosti oženu.

Zameranie odbornej praxe pôrodnej asistencie

Odborná prax pôrodnej asistencie syntetizuje vedomosti, podporuje rozvíjanie schopností a uplatnenie osvojených zručností študenta s cieľom prakticky zvládnuť prenatálnej, perinatálnej, postnatálnej starostlivosti o ženu a dieťaťa v komunite. Pri poskytovaní pôrodnej asistencie v komunite, študent pracuje metódou ošetrovateľského procesu. Študent je schopný poskytovať individualizovanú a systematickú starostlivosť ženám, deťom a ich rodine, s cieľom uspokojovať biologické, psychické, sociálne a duchovné potreby. Prax tvorí základ pre poskytovanie inštitucionálnej,  domácej a komunitnej starostlivosti.

Záznamník  praxe v pôrodnej asistencii

Záznamník praxe v pôrodnej asistencii poskytuje prehľadný súhrn o výkonoch, ktoré musí študent absolvovať v priebehu 2-ročného magisterského študijného programu pôrodnej asistencie. Kompletne vyplnený Záznamník praxe v pôrodnej asistencii je súčasťou dokumentácie ku štátnej skúške a po jej absolvovaní sa zakladá do archívu.

Výstupné kompetencie, ktoré vedú k získaniu odbornej spôsobilosti k výkonu povolania pôrodnej asistentky II. stupňa

Absolvovaním študijného magisterského programu získa študent kompetencie vychádzajúce z Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/962/ES o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Predstavujú základ pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast. Kompetencie získané počas štúdia sú kombináciou vedomostí, zručností a postojov primeraných kontextu v pôrodnej asistencii ako odboru, ako regulovaného povolania  a zároveň celoživotného  vzdelávania.

Uplatnenie uchádzačov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti

Absolventi magisterského študijného programu pôrodná asistencia (2. stupňa) sa uplatňujú  v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti - gynekologická ambulancia, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré majú uzatvorené zmluvy z pôrodnými asistentkami, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, nemocnice, liečebné kúpele,  ako aj v prirodzenom sociálnom prostredí ženy (samostatná licencovaná pôrodná asistentka).

Absolventi sa uplatňujú pri poskytovaní priamej starostlivosti v pôrodnej asistencii a aj v manažérskej funkcii.

Profilové ošetrovateľské predmety

Medzi profilové predmety  v pôrodnej asistencii sú zaradené: Pôrodná asistencia, Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu, Pôrodná asistencia založené na dôkazoch asistencia, Manažment prenatálnej starostlivosti, Manažment v pôrodnej asistencii, Manažment starostlivosti o patologického novorodenca, Prax v pôrodnej asistencii, Prenatálna psychológia, Psychológia ženy, Pedagogika v ošetrovateľstve. Témy profilových  predmetov v pôrodnej asistencie budú rozpracované  v akreditačnom spise a priložené v prílohe - Informačné listy predmetov.

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov

Študijné plány sú vypracované na základe príslušných direktív Európskej komisie a príslušného Nariadenia vlády SR o získaní odbornej spôsobilosti v zdravotníckej kategórii pôrodná asistencia.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu:

Študent bude mať právo študovať študijný program pôrodná asistencia, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 131/2002 Z. z.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore.

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo ich častiach a podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu.

Členenie štúdia v magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia bude nasledovná:

1. etapa (1.- 2. semester)        -           60 kreditov

2. etapa (3.- 4. semester)        -           60 kreditov

Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:

Podmienkou riadneho ukončenia 2. stupňa študijného programu pôrodná asistencia bude získanie 120 kreditov.

Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia, študijného programu a na jeho riadne skončenie vrátane obsahu štátnych skúšok:

Podmienkou pre vykonávanie zdravotníckeho povolania v kategórii pôrodná asistentka je získanie odbornej spôsobilosti. Podmienky získania odbornej spôsobilosti pôrodnej asistentky vychádzajú z Európskej stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie pre vzdelávanie tzv. regulovaných nelekárskych profesií (sestier a pôrodných asistentiek), z relevantných direktív Európskej únie (80/154/EEC, 80/155/EEC) a z legislatívy platnej v Slovenskej republike.

Štátna skúška (2. stupeň) sa bude skladať z:

 • obhajoby diplomovej práce
 • ústnej skúšky z predmetov: Pôrodná asistencia II., Gynekológia a pôrodníctvo, Komunitná starostlivosť oženu a rodinu, Manažérstvo vzdravotníctve.

Jednotlivé predmety štátnej skúšky (vrátane Obhajoby diplomovej práce) sa hodnotia klasifikačnými stupňami A až Fx.

a) Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním", „prospel" a „neprospel".

b) Stupňom „prospel s vyznamenaním" je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent hodnotený z častí skúšky len známkami A alebo B, pričom počet hodnotení známkou A musí byť väčší ako počet hodnotení známkou B.

c) Stupňom „prospel" je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa pravidlá podľa bodu b a ani z jednej časti nebol hodnotený známkou nedostatočne (Fx).

d) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom nedostatočne (Fx), celkové hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel".

Schopnosť študenta tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program sa preukáže záverečnou prácou. V prípade študijných programov 2. stupňa je záverečnou prácou diplomová práca. Témy diplomových  prác vypisuje na návrh skúšobnej komisie štátnej skúšky dekan fakulty najneskôr do začiatku predposledného akademického roku štúdia. Odporúčané témy diplomových prác zverejňujú výučbové pracoviská. Študent si vyberá tému a prihlasuje si ju na Ústave nelekárskych študijných programov. Obhajoby záverečnej práce sa spravidla zúčastňuje okrem členov komisie školiteľ záverečnej práce aj jej oponent. Školiteľ práce a oponent nie sú členmi komisie, majú však právo navrhnúť hodnotenie záverečnej práce. Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačným stupňom A až Fx.

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť