Študijný odbor

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Laboratory Medicine

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

ٱ Medicínsko-technický laborant – 1. stupeň Bc.

ٱ Medicínsko-technický laborant – 2. stupeň Mgr.

Medicínsko- technický laborant – 1. stupeň Bc. ovláda problematiku laboratórnej techniky a manažmentu. Ide o odborne vysoko zodpovedné práce s potrebnou samostatnosťou v rozhodovaní a adaptabilitou na meniace sa podmienky. Ovláda široký systém metód laboratórnych techník v jednotlivých medicínskych odboroch  s aplikáciou v procese liečebno-preventívnej starostlivosti. Okrem hlbokej teoretickej prípravy ovláda praktické zručnosti širokej škály metód a postupov laboratórnej techniky a schopnosti komplexného profesionálneho myslenia a konania.

Medicínsko- technický laborant – 2. stupeň Mgr. ovláda problematiku laboratórnej techniky v jednotlivých medicínskych odboroch  s aplikáciou v procese liečebno-preventívnej starostlivosti. Má dobré znalosti v oblasti manažmentu a sociálno zdravotnej politiky štátu. Má dostatočné teoretické znalosti a praktické zručnosti v oblasti pedagogiky. Je schopný kriticky myslieť a participovať na vedeckovýskumnej činnosti.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor sa štandardne vyučuje na vysokoškolskom stupni štúdia  pod názvom Laboratory Medicine v krajinách Európskej únie s obdobnou organizačnou štruktúrou ako u nás (napr. v Dánsku, Fínsku, Holandsku, čiastočne aj vo Švédsku) so špecifickými koncepciami v jednotlivých univerzitných nemocniciach a regionálnych centrách. Vo Veľkej Británii je príbuzným študijným odborom Clinical Pathology. V Spojených štátoch sa študijný odbor vyučuje vo väčšine College a zahrňuje aj výučbu znalostí o rtg a elektrofyziologických vyšetreniach.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy patrí do sústavy zdravotníckych študijných odborov, spolu s odborom Verejné zdravotníctvo - ako príklady profesijnej prípravy pre neregulované zdravotnícke kategórie a Ošetrovateľstvo - ako príklad prípravy pre regulovanú zdravotnícku kategóriu sestra. Ich realizácia si v europrostredí vyžaduje výučbu minimálne na jednom alebo dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia, tieto odbory sa líšia obsahovou náplňou potrebnou na prípravu konkrétnej profesie.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa ovládajú v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné jednotlivým medicínskym odborom, vrátane tých, ktoré majú klinickú i laboratórnu zložku. Vedia spolupracovať s odborníkmi v týchto medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Vedia analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.Teoretické vedomosti (1. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa pochopí základné princípy a pojmy laboratórnej medicíny a získa nevyhnutné vedomosti spojené s diagnostickými procesmi, ktoré využívajú testovanie in vitro a vhodné funkčné testy. Získa vedomosti o faktoroch, ktoré môžu významne ovplyvniť spoľahlivosť laboratórnych metód hlavne v indikačnej preanalytickej a v interpretačnej fáze vyšetrenia. Získa prehľad o metódach používaných v analytickej fáze laboratórneho vyšetrenia, ako aj o možných analytických rušivých vplyvoch. Získa teoretické vedomosti, potrebné v zabezpečení riadenia kontroly spoľahlivosti, kontroly kvality. Tiež vedomosti o bezpečnostných opatreniach a ochrane práce s biologickým materiálom na klinických pracoviskách i v laboratóriách, o zákonných predpisoch a etických princípoch, platných v práci s biologickým materiálom. Získa aj základné poznatky v súvislosti s manažmentom a ekonomikou pracovísk s aplikáciou informačných systémov. Veľmi dôležitou oblasťou je aj získanie poznatkov o testovaní pri lôžku pacienta a self-monitoringu.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa získa schopnosť orientovať sa v dokumentácii, získa praktické poznatky v práci laboratórneho informačného systému, v prepojení na informačné systémy na klinikách, resp. na nemocničný informačný systém. Získa ďalej schopnosť práce v databázach, postihujúcich jednak odborné základy (i detaily) odboru LMVM, ale i v databázach informujúcich o environmentálnych liekových a ďalších vplyvoch na laboratórne informácie. Prakticky získa skúsenosti, ktoré umožnia absolventovi udržiavať kontakt s rozvojom odboru, modernými trendami odboru, ale aj s vývojom v oblastiach charakterizujúcich špecifiká odborov tvoriacich základ LMVM. Získa praktické znalosti práce s analyzátormi point-of-care testing na klinických pracoviskách, ako aj prístrojmi využívanými v self-monitoringu (glukometre, bilirubinometre, jednoúčelové koagulometre, analyzátory krvných obrazov a pod.) ako aj s metódami suchej chémie využívanými za týmto účelom, pri monitorovaní vrodených metabolických porúch, liečiv, drog a toxických environmentálnych vplyvov. Zvládne základy indikácie transfúzií a transfúznych techník a základných parametrov monitorovania výživy.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa dokáže pracovať efektívne ako člen výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom  vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vo svojej praxi.

Vymedzenie jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru tvoria:

-         teoretické a predklinické biomedicínske jadro: anatómia, histológia, fyziológia, patologická anatómia, patologická fyziológia, biofyzika a nukleárna medicína, analytická chémia, biochémia, mikrobiológia, imunológia, genetika, hygiena a epidemiológia, farmakológia a toxikológia

-         jadro laboratórnych metód: základy laboratórnej techniky, laboratórne metódy -  v klinickej biochémii, v mikrobiológii a biológii životného prostredia, v klinickej mikrobiológii, v histológii a cytológii,  v hematológii a transfuziológii, v klinickej genetike,  v imunológii, vo funkčnej diagnostike, v hygiene, v toxikológii

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru:

-         Informačné systémy v zdravotníctve

-         Organizácia zdravotníctva a poistného systému

-         Etika a filozofia

-         Prvá pomoc

-         Latinský jazyk a cudzí jazyk - anglický

Štátna skúška (1. stupeň)

-         obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku)

-         ústna a praktická skúška z  odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v rozsahu profilu absolventa 1. stupňa

Indikátory študijného odboru 1. stupňa

Študijný program 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahuje 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 2. stupňa dobre ovláda problematiku laboratórnej techniky v jednotlivých medicínskych odboroch  s aplikáciou v procese liečebno-preventívnej starostlivosti a má základné znalosti o symptómoch, syndrómoch a nozologických jednotkách v nosných klinických odboroch medicíny. Má dobré znalosti v oblasti manažmentu, aby dokázal samostatne viesť laborantský tím spolupracovníkov. Má dostatočné teoretické znalosti a praktické zručnosti v oblasti pedagogiky. Je schopný kriticky myslieť a participovať na vedeckovýskumnej činnosti.Teoretické znalosti (2. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 2. stupňa do hĺbky pozná problematiku laboratórnych vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny a teoreticky ovláda základy nosných klinických medicínskych odborov, vrátane vnútorného lekárstva, chirurgie, gynekológie a pôrodníctva a pediatrie. Disponuje teoreticko-praktickým potenciálom potrebným pre rozvoj odboru v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a klinickej praxe. Pozná pedagogické metódy potrebné pre profesionálnu prípravu v zdravotníckych kategóriách zdravotnícky laborant a medicínsko-technický laborant. Pozná princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 2. stupňa prakticky ovláda problematiku laboratórnych vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny na takej úrovni, že vie na základe hlbších teoretických znalostí chápať stupňovitú diagnostiku, vetviace schémy a algoritmy, resp. vie komunikovať s vedúcimi úsekov a prevádzok pracoviska LMVM a špecializovaných pracovísk jednotlivých disciplín SVaLZ. Zvláda organizáciu aj náročných vyšetrovacích schém a začlenenie molekulárno-biologickej, resp. genetickej analýzy do nich. Prakticky sa zoznámi s prácou na rozhodujúcich analyzátoroch statimovej diagnostiky: automatizované fotometre, glukometre, ionselektívne analyzátory, acidobázické analyzátory, počítače krviniek a koagulometre.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti 2. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 2. stupňa dokáže efektívne samostatne pracovať a viesť tím spolupracovníkov v odbore. Má schopnosť pracovať s multimediálnym prostredím. Ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných vedomostí vo svojom odbore.

Vymedzenie jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň):

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru tvoria:

-         klinické jadro: vnútorné lekárstvo, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria na úrovní základných znalostí

-         jadro laboratórnych metód na úrovni rozšírenia na diagnostické algoritmy klinicko-laboratórnych odborov (hematológia, lekárska imunológia, lekárska genetika, molekulárna biológia, pracovné lekárstvo a toxikológia, patologická anatómia a súdne lekárstvo) a obsahovo na ďalšie vysoko špecializované metódy - chromatografické metódy (GC, HPLC), hmotová spektrometria, roentgenová difrakcia, rozšírené indikácie a aplikácie prietokovej cytometrie, špecializované metódy v diagnostike porúch koagulácie a hemostázy.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru:

-         Manažmentské predmety

-         Pedagogické predmety

-         Základy vedeckej práce

-         Informačné technológie

Štátna skúška (2. stupeň)

-           obhajoba diplomovej práce (abstrakt v anglickom jazyku)

-           ústna a praktická skúška z odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v rozsahu profilu absolventa 2. stupňa

Indikátory študijného odboru 1. stupňa

Študijný program 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahuje 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Späť