Študijný odbor

Verejné zdravotníctvo

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

nelekárske zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

PUBLIC HEALTH

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Verejné zdravotníctvo sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č.2090/2002-sekr. zo dňa 16.decmbra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia  (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky v dennej a externej forme  

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Obsah študijného odboru musí byť založený na výskume, teórii a praxi v hygiene, epidemiológii a faktoroch ohrozujúcich zdravie. Študijný odbor verejné zdravotníctvo musí explicitne zahŕňať nasledovné skupiny predmetov:

-         biomedicínske

-         humanitné a behaviorálne

-         preventívna medicína

-         informačné technológie

-         jazykové  (najmä latinský jazyk a cudzí jazyk)

-         ostatné (napríklad: štatistika, diplomová práca)

Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny vedný odbor zaoberajúci sa zdravím populácie a spôsobmi ako predchádzať chorobám, posilňovať zdravie a predlžovať život prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Cieľom študijného odboru je získavanie poznatkov o zdraví populácie a spôsoboch ako predchádzať chorobám, posilňovať zdravie a predlžovať život prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti. Tieto činnosti sú tesne zviazane so základnou filozofiou stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21“, ktorá sa opiera predovšetkým o primárnu zdravotnú starostlivosť, podporu a ochranu zdravia, rovnosť, medzirezortný prístup a účasť verejnosti. Z toho dôvodu  je dôležité získať vysokoškolskú kvalifikáciu zdravotníckeho pracovníka oprávneného vykonávať úlohy verejného zdravotníctva v Slovenskej republike s presahom do celoeurópskeho meradla. Študijný odbor Verejné zdravotníctvo je vyžadovaný Nariadením vlády SR č. 156/2002 pre vybrané kategórie zdravotníckych pracovníkov a definovaný ako vysokoškolské magisterské štúdium.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor Verejné zdravotníctvo, vo svete známe ako „Management of Public Health", alebo „Health Administration in Public Health", sa vyučuje na 46 univerzitách v USA a mnohých univerzitách v Európskej Únie (napr. vo Veľkej Británii v Sheffielde alebo Londýne), v najbližšom okolí na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Medzi príbuzné študijné odbory môžeme zaradiť študijný odbor ošetrovateľstvo. Spoločnými znakmi študijného odboru ošetrovateľstvo a  odboru verejné zdravotníctvo je  oblasť primárnej prevencie, ochrany, podpory a upevňovania zdravia ľudí. Významným rozdielom je oblasť sekundárnej a terciárnej starostlivosti, pretože navrhovaný študijný program sa nezaoberá problematikou priamej ošetrovateľskej starostlivosti o chorého, resp. zdravého človeka.  Základnou skupinou predmetov  navrhovaného študijného programu (na rozdiel od odboru ošetrovateľstvo)  je skupina predmetov hygieny, epidemiológie a preventívnej medicíny.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 4

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent  študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.

Absolvent verejného zdravotníctva je pripravený:

-         vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

-         vykonávať epidemiologický dohľad  a z neho vyplývajúce odborné činnosti

-         vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne- výchovných projektov.

Uplatnenie absolventa:

-         štátne zdravotné ústavy  (ŠZÚ)

-         nemocnice: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný hygienik)

-         výskumné ústavy so zameraním na:  neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie

-         poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu

-         inšpektoráty práce

-         štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia)

-         samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy

Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov (ŠZÚ), v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti zo všeobecných a preventívnych  medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti. Pre úspešné absolvovanie štúdia musí splniť tieto výstupné štandardy vedomostí z oblasti odborného vzdelávania (má poznať) :

-         základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie

-         legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky

-         poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe

-         proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na formovanie zdravého spôsobu života

-         poznatky z psychológie a sociológie profesionálne zamerané zásady a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti

-         zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a medicínsku informatiku a štatistiku

-         cudzí jazyk - anglický

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia  spĺňa tieto výstupné štandardy zručností z oblasti odborného vzdelania:

-         vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy

-         aplikáciu epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z práva a legislatívy v terénnej praxi

-         zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií

-         aplikáciu zdravotno-výchovných, psychologických a sociologických metód, foriem, prostriedkov a techník v profesionálnej činnosti

-         komunikáciu na profesionálnej úrovni vo svojom odbore

-         cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre

-         schopnosť permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe

Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie, moderných trendov teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve.

Absolvent verejného zdravotníctva po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v magisterskom a doktorandskom štúdiu.

Absolvent verejného zdravotníctva ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva (1. stupeň) dokáže:

-         prezentovať rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia

-         pracovať efektívne ako člen výskumného tímu

-         porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému

-         organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum

-         udržiavať kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na :

-         biomedicínske predmety:

-         biológia

-         anatómia a patologická anatómia

-         fyziológia a patologická fyziológia

-         mikrobiológia

1. etapa - výučba biomedicínskych predmetov a úvod do hygieny a epidemiológie: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-         humanitné predmety:

-         sociálna psychológia

-         komunikácia

-         legislatíva

2. etapa - výučba odborných predmetov preventívnej medicíny, techník a metód intervencie a hodnotenia,  aplikácia vedomostí v terénnej praxi: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

-         predmety preventívnej medicíny:

-         epidemiológia I.

-         hygiena

-         sociálne lekárstvo

-         výchova k zdraviu

3. etapa - riešenie konkrétnych špecifických problémov s uplatnením získaných poznatkov a ich aplikácia na vlastné prostredie, písomné spracovanie problémov terénnej praxe, spracovanie informácií z literatúry, samostatné spracovanie zadanej problematiky s návrhom praktickej aplikácie - záverečná práca,  štátnej skúšky Bc.: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalosti študijného odboru (1. stupeň)

-         ekológia človeka

-         dietológia

-         telovýchovné lekárstvo

-         nemocničná hygiena

-         spoločenské, morálne a právne aspekty profesie

-         základy manažmentu, zdravotná politika

Štátna skúška (1. stupeň)

-         obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

-         štátna skúška z verejného zdravotníctva (1. stupeň)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent  študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie, funkcie v manažmente nemocníc, štátnych zdravotných ústavov, poisťovniach, štátnej správe a farmaceutických firmách. Absolvent verejného zdravotníctva je pripravený uplatniť sa:

-         na úseku verejnej správy

-         pri riadení prevencie a zdravotníckej starostlivosti

-         v oblasti ochrany, podpory a výchovy zdravia a zdravých životných a pracovných podmienok

-         v epidemiologickom a environmentálnom výskume, farmakoepidemiológii, zdravotníckom poradenstve a etike

-         vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a realizovať ciele programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov

Uplatnenie absolventa:

-         štátne zdravotné ústavy  (ŠZÚ)

-         služby zdravia pri práci (závodné zdravotné služby)

-         nemocnice:

-         ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný hygienik)

-         manažér výskumu

-         manažér zdravotníckych služieb

-         výskumné ústavy so zameraním na:  neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie

-         poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu

-         neštátne organizácie:  projekty podpory zdravia, intervenčné programy

-         inšpektoráty práce

-         štátna správa (ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia)

-         samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy

Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov (ŠZÚ), v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti zo všeobecných a preventívnych  medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti. Pre úspešné absolvovanie štúdia musí splniť tieto výstupné štandardy vedomostí z oblasti odborného vzdelávania :

-         ovládať a využívať základy dietológie, ekonómie výživy, preventívnej výživy a nutričnej diagnostiky

-         poznať ekologické vzťahy, identifikovať a analyzovať riziko, navrhovať cielené opatrenia

-         prezentovať vedomosti v problematike sociálneho lekárstva a definovať sociálne aspekty zdravotníckej starostlivosti

-         zvládnuť problematiku telovýchovného lekárstva

-         tvorivo aplikovať poznatky z nemocničnej hygieny v praxi

-         implementovať princípy ekonomiky a manažmentu v zdravotníctve

-         aplikovať poznatky z práva a legislatívy v zdravotníctve, životnom a pracovnom prostredí

-         implementovať získané vedomosti do miestnej, regionálnej a štátnej zdravotnej politiky

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia spĺňa tieto výstupné štandardy zručností z oblasti odborného vzdelania:

-         integráciu poznatkov a ich praktické využitie v starostlivosti o zdravie populácie

-         analýzu a diagnostiku vo verejnom zdravotníctve

-         techniky a metódy intervencie a ich hodnotenia, špecifikáciu a implementáciu opatrení  v súvislosti s ochranou a podporou zdravia

-         prácu v projektoch  na národnej a medzinárodnej úrovni

Absolvent verejného zdravotníctva ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva (2. stupeň) dokáže:

-         pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu

-         udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojom odbore

-         riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým prístupom

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na :

  • biomedicínske predmety:

-         farmakológia

-         základy klinických disciplín so zameraním na prevenciu chorôb

-          imunológia

-         toxikológia a choroby z povolania

  • humanitné predmety:

-         základy vedecko-výskumnej činnosti

-         epidemiológia II.

-         zdravotná politika

-         ekonómia zdravotníctva a právne aspekty verejného zdravotníctva

-          sociálne aspekty zdravotníckej starostlivosti

-         zdravotný manažment a poisťovníctvo

  • predmety preventívnej medicíny:

-         ekológia človeka

-         dietológia

-         preventívna výživa a nutričná diagnostika

-         telovýchovné lekárstvo

-         nemocničná hygiena,

4. etapa - výučba nadstavbových predmetov vo verejnom zdravotníctve a odborné praxe z predmetov preventívnej: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

5. etapa - riešenie konkrétnych špecifických problémov s uplatnením získaných poznatkov a ich aplikácia na vlastné prostredie, písomné spracovanie problémov terénnej praxe, spracovanie informácií z literatúry, samostatné spracovanie zadanej problematiky s návrhom praktickej aplikácie - diplomová práca, štátna skúška Mgr.: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia.

Štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

-         štátna skúška z verejného zdravotníctva (2. stupeň)

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na nové odborné, vedecké poznatky  použiteľné v diagnostike a intervencii na riešenie problémov  verejného zdravotníctva. Je schopný samostatnej tvorivej vedeckej činnosti v oblasti verejného zdravotníctva.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru verejné zdravotníctvo (3.stupeň)

-        vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti verejného zdravotníctva

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva (3. stupeň) si osvojí:

-         proces vzdelávania,  výskumu a  implementovania nových  poznatkov vo verejnom zdravotníctve

-         zásady vedeckej práce a vedecké formulovanie problému

-         právne a environmentálne aspekty činností, etické a spoločenské stránky vedeckej práce

-         prezentácia výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme

-         rozvoj študijného odboru  Verejné zdravotníctvo a jeho prínos pre prax

-         zdravotnícka starostlivosť založená na dôkazoch (Evidence-based Health Care)

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Vedu vo verejnom zdravotníctve (epidemiológia, hygiena, sociálna a preventívna medicína)

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state):

Študijná časť :

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:

-        epidemiológia

-        hygiena

-        sociálne lekárstvo

-        preventívna medicína

-        metodológia, štatistika, odhad a hodnotenie rizika.

Vedecká časť :

-        výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru Verejné zdravotníctvo

-        zásady vedeckej práce a vedecké formulovanie problému

-        právne a environmentálne aspekty činností

-        právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu vo verejnom zdravotníctve

-        etické a spoločenské stránky vedeckej práce

-        prezentácia výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme

-        rozvoj študijného odboru (verejné zdravotníctvo) a jeho prínos pre prax

-        potrebné znalosti na výkon pedagogickej činnosti na fakulte v prípade doktorandov dennej formy štúdia

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

  • Študijný program 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahuje 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.
  • Študijný program 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahuje 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.
  • Študijný program 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahuje pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1 : 2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko-akademický titul „philosophiae doctor – PhD.“)

História opisov

Späť