Študijný odbor

Lekárenstvo - sociálna farmácia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

farmaceutické vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Social pharmacy – Retail Pharmacy

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Socialna Farmácia - lekárenstvo  sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Predstavuje interdisciplinárny odbor, ktorý rieši problematiku liečív a liekov v spoločnosti, v zdravotníctve, teoretické a koncepčné problémy  farmácie, ekonomiky farmácie a farmakoekonomiky, právnych aspektov zabezpečenia liečív a liekov, dokumentačnú a informačnú činnosť o liekoch, samoliečenie,  problematiku sociálnej, zdravotnej a liekovej politiky. Zahrňuje problematiku liekov v spoločnosti (lieky a zdravie, analýza preskripcie liekov a profilov ochorení v rámci farmakoekonomických a farmakoepidemiologických štúdií), ako aj teoretické a metodologické aspekty dispenzačnej činnosti a základov komunikácie s pacientom-klientom farmaceutických a lekárenských procesov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Integrita poznania  rozvoja spoločnosti vyžadujú od farmaceuta nielen dokonalé vedomosti o liekoch, ich príprave, výrobe, kontrole, zásobovaní a dispenzácií s príslušným rozsahom poskytovania odborných informácií, ale aj širšie vedomosti o  liečive a lieku.V kontexte realizácie zdravotníckej a socialnej  politiky v spoločnosti musí farmaceut ovládať systémové prístupy a aplikovať procesy menežerskeho rozhodovania.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Public Health , Management of Public Health, alebo Health Administration in Public Health

sa vyučuje na 46 univerzitách v USA a 2 v EU (Sheffield, London) orientuje sa na všeobecné otázky riadenia zdravotníctva, verejných a verejnoprávnych nemocníc

Social Pharmacy

Vyučuje sa na viacerých univerzitách v USA a jej predmetom sú otázky psychológie chorých, poradenská činnosť v oblasti liekov, potreba a spotreba liekov, právne aspekty farmaceutických činností, zneužívanie liekov a iné.

V EÚ - je rozšírená v severských krajinách (Fínsko, Švédsko) a orientuje sa na štúdium postavenia liečív v spoločnosti a ich socialnym a ekonomickým dopadom.

Pharmaceutical Administration

Patrí do oblasti výučby na niektorých amerických univerzitách. Špecializuje sa na problematiku menežmentu farmaceutických činností, liekového marketingu.

Sociální farmacie - Lekárenství

Študijný odbor akreditovaný v Českej republike, ako predmet doktorandského štúdia. Jeho obsah zodpovedá zameraniu v SR.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Verejné zdravotníctvo

odbor zameraný na otázky zdravia a choroby a ich socialneho a ekonomického dosahu. Liek a problematika jeho postavenia nepredstavuje v tomto odbore záujem. Orientuje sa na socialne a psychologické aspekty reverzibility procesu zdravia a choroby, organizáciu zdravotníckych činností, ekonomiku zdravotníctva, hodnotenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, prevenciu a programy predchádzania ochorení.

Klinická farmácia

odbor zameraný na vedeckú prípravu v oblasti výskumu a vývoja nových liečiv v priebehu pre-registračného obdobia (pre-marketing) a princípov postregistračného hodnotenia liekov a ich kategorizácie. Monitorovanie liekov, klinická farmakokinetika, utilizácia liekov,farmakoepidemiológia. Farmakovigilancia (zabezpečenie dohľadu nad bezpečným používaním lieku) a sociofarmakológia (aspekty používania a zneužívania liekov).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent tretieho stupňa štúdia (doktorandského štúdia) sa stáva odborníkom v oblasti hodnotenia postavenia liečiva v spoločnosti. Vedecká príprava študentov v danom odbore doktorandského štúdia rieši otázky  zamerané na postavenie  liečiva v spoločnosti a menežment farmaceutických činností. Vychádza zo základných farmaceutických disciplín, získaných v druhom stupni štúdia farmácie na základe poznania teoretických vedomostí a praktických skúseností.Teoretické vedomosti:

-      Farmácia a systém zdravotníctva

-           Menežment  farmaceutických systémov

-          Farmaceutický marketing

-          Legislatíva v oblasti liekov

-          Computersciencie in Pharmacy Administration

-          Farmakoepidemiologia

-          Farmakoekonomika

-          Farmaceutická a lekárenská starostlivosť

-          Farmaceutická informatika

-          Ekonomika výroby a kontroly liekov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti získava z nadväzných profilových farmaceutických disciplín

-           Farmakológia a  toxikológia

-          Farmaceutická chémia

-          Galenická farmácia

-          Farmakognózia

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru  Socialna farmácia - lekárenstvo.umožňujú študentovi tretieho stupňa rozvinúť teoretické vedomosti a aplikovať svoje schopnosti na socialne a ekonomické aspekty postavenia liečiva a lieku v spoločnosti. Nevyhnutným obsahom je jazyková príprava, umožňujúca konfrontovať stav a poznanie jednotlivých aspektov liečiva a lieku v spoločnosti so zahraničím.

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia :

1. Teoretické problémy farmácie a liekov v spoločnosti - charakteristiku liečív,  zabezpečenie cesty a bezpečnosti liečív od vzniku až po použitie u individuálneho chorého,

2. Podiel farmácie na socialnej a zdravotnej politike - farmaceutické programy WHO, riadiace systémy zdravotníctva a farmácie,

3. Lieková politika - legislatíva, systémová aplikácia, menežérske systémy, aplikácia marketingu, spotreba a potreba liečív a liekov,

4. Farmaceutická a lekárenská starostlivosť -výskum, výroba, kontrola liečív a liekov, dispenzácia a poskytovanie informácií, realizácia správnej výrobnej, distribučnej a lekárenskej praxe,

5. Farmaceutická informatika - obsah,rozsah, programy a ich využitie,compliancia a zneužívanie liekov, samoliečenie a jeho farmaceutické aspekty

Vedecká časť :

1. Liečivo a spoločnosť - postavenie a význam liečiva, farmakoepidemiologia, compliance, non-compliance, spotreba a potreba liečiv, farmakoekonomika, farmaceutická informatika,

2. Postavenie farmácie v spoločnosti a zdravotníctve - socialna, zdravotná a lieková politika, menežment a marketing  farmaceutických činností, legislatívne aspekty realizácie liekovej politiky,

3. Farmaceutická a lekárenská starostlivosť - lekárenská starostlivosť, ekonomika, kvalita poskytovania lekárenskej starostlivosti, samoliečenie a jeho farmaceutické aspekty,

4. Dejiny farmácie a muzeológia - postavenie liečiva v jednotlivých vývojových etapách spoločenského vývoja

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo  vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal  schopnosť samostatne získavať, spracovávať a aplikovať teoretické a praktické poznatky, realizovať koncepčné a rozhodovacie procesy v oblasti menežmentu farmaceutických procesov. Teoreticky spracovať, experimentálne overiť, tvorivo vyhodnotiť,  publikovať  získané výsledky a navrhovať riešenia pre zvýšenie efektívnosti a kvality farmaceutických procesov. Realizácia prebieha na základe prijatého a schváleného kreditového systému. Úspešný absolvent štúdia  vo všetkých formách musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce.

História opisov

Späť