Študijný odbor

Galenická farmácia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

farmaceutické vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Pharmaceutical technology

PDF opisu


Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Pharmaceutical technology (Veľká Británia, USA), Pharmazeutische Technologie (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko), Pharmacie Galénique (Francúzsko), Technologia lekarstv (Rusko), Farmaceutická technologie (Česká republika). Na väčšine významných zahraničných univerzít a pracovísk farmaceutického výskumu patrí tento študijný odbor medzi profilové odbory. Obzvlášť veľkú dôležitosť má v krajinách s vyspelým farmaceutickým výskumom, vývojom a výrobou liekov.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Nemá.

Študijný odbor GALENICKÁ FARMÁCIA je vysokošpecializovaná výučbová disciplína a vedný odbor, ktoré sa rozvíjajú v SR jedine na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Hľadá podmienky, za ktorých možno liečivá a farmaceutické pomocné látky technologicky pretvárať na lieky a zákonitosti, ktorými sa procesy pretvárania liečiv a farmaceutických pomocných látok na lieky v rôznych liekových formách riadia.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja v oblasti formulácie liekov s obsahom liečiv syntetického a prírodného pôvodu z aspektu optimalizácie zloženia, fyzikálno-chemických parametrov, biologickej dostupnosti, stability a technologických procesov pri príprave tuhých, polotuhých, kvapalných homogénnych a heterogénnych sústav pre rôzne aplikačné cesty - gastrointestinálne, topické, parenterálne.Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Galenická farmácia

  • vedecky báda aprináša vlastné riešenia problémov voblasti liekových foriem aliekov
  • získava komplexné, hlboké anajnovšie poznatky oliekoch ako disperzných systémoch aliekoch ako aplikačných systémoch aj prostredníctvom účasti na výučbe študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.).

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Galenická farmácia si osvojí

  • zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, vedecké formulovanie problému, právne aenvironmentálne aspekty skúmaných avyvíjaných liekových foriem, etické aspoločenské stránky vedeckej práce
  • zručnosť pri realizácii nových experimentálnych metodík
  • návyk prezentácie výsledkov na vedeckých podujatiach, vdomácich azahraničných vedeckých aodborných periodikách.
  • mieru vlastnej zodpovednosti za rozvoj študijného odboru aprínos pre vedecké poznanie aprax.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru GALENICKÁ FARMÁCIA.

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa tj. PhD. Stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na vedný odbor Galenická farmácia - farmaceutická technológia.

Jadro obsahuje len rámcové témy ( vybrané state):

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:

Predformulačné štúdie, formulácia, design liekov, fyzikálna a fyzikálno-chemická teória liekov a ich foriem, kinetika liekov, disperzné systémy, vnútorná štruktúra tuhých látok, polymorfia, rozpustnosť, solubilizácia, rýchlosť rozpúšťania, javy na fázových rozhraniach, koloidné a hrubodisperzné systémy, vezikuly a mikroemulzie, operácie a všeobecné postupy v technológii liekov, meracia a automatizačná technika vo farmaceutickej výrobe, polymérne farmaceutické pomocné látky, dostupnosť liečiva z liekov, lieky s riadeným uvoľňovaním liečiva, terapeutické systémy, cielený prívod a biodistribúcia liečiva, lieky ako aplikačné systémy, stabilita a stabilizácia, akosť a zabezpečovanie akosti liekov. Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie, farmakológie a toxikológie, farmakognózie, mikrobiológie, radiofarmák, analýzy liečiv v biologických systémoch.

Vedecká časť:

  • výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zodboru, vsúlade sorientáciou doktoranda a témami pravidelne zverejňovanými.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo  vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

Späť