Študijný odbor

Farmaceutická chémia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

farmaceutické vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Pharmaceutical Chemistry

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor farmaceutická chémia sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16.decembra 2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia ( PhD. )

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Pre potreby výskumu a vývoja liečiv, prípravy a kontroly liečiv

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

rozvoj nových metód výskumu a vývoja syntetických liečiv

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Medicinal Chemistry, Pharmazeutische Chemie, Arzneimittelchemie, Farmakochemie

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Farmaceutická chémia nadväzuje a súvisí s organickou, fyzikálnou, analytickou chémiou, biochémiou a jej hlavnou orientáciou je štúdium vzťahu medzi chemickou štruktúrou, fyzikálno-chemickými vlastnosťami  a biologickou aktivitou a ich spätný odraz na projekciu výhodnejších nových syntetických liečiv.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent štúdia je schopný  samostatnej vedeckej a odbornej práce súvisiacej s vývojom a výskumom liečiv.Teoretické vedomosti: Na úrovni postgraduálneho štúdia, ktorého obsah sa koreluje s farmaceutickými fakultami EÚ.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: Podľa budúcej orientácii doktoranda.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Jadro obsahuje len rámcové témy ( vybrané state ) : Podľa osnov výučby farmaceutickej chémie na európskych fakultách.

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia : Predmety chemického charakteru v prepojení na farmakológiu.

Vedecká časť : Podľa zadania projektu dizertačnej témy.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Pri hodnotení výsledkov doktorandského štúdia sa uplatńuje kreditový systém, podľa ktorého študent získava kredity za jednotlivé činnosti. Úspešný absolvent štúdia  vo všetkých formách musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce.  Pri dizertačnej skúške  spojenej s obhajobou  dizertačnej práce  musí adept PhD. štúdia preukázať, že má nielen dobré teoretické znalosti v danej riešenej problematike, ale tiež dokladovať, že:

  • výsledky prezentované vzáverečnej práci dosiahol samostatne
  • je schopný ich tvorivo použiť vkonkrétnom praktickom odbornom probléme
  • je schopný je aj verejne prezentovať
  • interpretovať ich dopad na ďalší vývoj odboru

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce ( záverečná práca ) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť