Študijný odbor

Farmakológia

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

farmaceutické vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Pharmacology

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor FARMAKOLÓGIA sa podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 môže študovať v rozšírenom rozsahu v:

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

        za podmienky, že úspešne ukončil vysokoškolské pregraduálne štúdium na:

- lekárskej fakulte,

- farmaceutickej fakulte,

- prírodovedeckej fakulte,

- veterinárnej fakulte,

- chemicko-technologickej fakulte s biochemickým zameraním

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru FARMAKOLÓGIA na úrovni3. stupňa vysokoškolského vzdelávania sú spôsobilí vykonávať  profesiu:

 • Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník s titulom -Philosophiae doctor (PhD)
 • Vysokoškolský učiteľ s titulom - Philosophiae doctor (PhD)
 • Vedecký pracovník s titulom - Philosophiae doctor (PhD

Absolvent študijného odboru farmakológia - 3. stupeň (PhD)  ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja  v študijnom odbore farmakológia s orientáciou na vplyv liečiv na živý organizmus.  Zameranie sa týka jednej alebo viacerých z  nasledujúcich oblastí farmakológie:  farmakodynamiky, farmakokinetiky, farmakogenomiky, toxikológie liečiv, štúdia vzťahu štruktúry a účinku liečiv, farmakogenetiky, dosológie, interakcií liečiv, ich nežiadúcich účinkov, oblasť molekulovej farmakológie  a terapeutického použitia liečiv .

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor farmakológia 3. stupeň je štandardným študijným odborom na všetkých univerzitách s lekárskymi fakultami  v krajinách Európskej únie s dlhoročnou tradíciou a musí byť zavedený na všetkých lekárskych a farmaceutických fakultách aj vo všetkých čakateľských krajinách EÚ, napr. v Českej, Poľskej a Maďarskej republike vrátane Slovenskej republiky.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Medzi príbuzné študijné odbory patria napr.

 • Normálna apatologická fyziológia, Biochémia a klinická biochémia, Klinická farmakológia, Toxikológia, Farmakognózia, Farmaceutická chémia, Galenická farmácia, Klinická farmácia apod., ktorých študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia sa vytvárajú podľa rovnakých zásad ako pre odbor Farmakológia aobsahovo vytvárajú experimentálnu bázu pre vedecký predklinický a klinický výskum v problematike liekov a liečiv.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3 alebo 4

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent študijného odboru farmakológia - 3. stupeň (PhD)  ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja  v študijnom odbore farmakológia so zameraním na účinok liečiv na molekulárnej a bunkovej úrovni ako aj na úrovni organizmu ako celku. Zameranie sa týka jednej alebo viacerých z  nasledujúcich oblastí farmakológie:  farmakodynamiky, farmakokinetiky, farmakogenomiky, toxikológie liečiv, farmakogenetiky, dosológie, interakcií liečiv, nežiadúcich účinkov,   molekulovej farmakológie a terapeutického použitia liečiv. Je schopný identifikovať a formulovať vedecké problémy, realizovať experimenty, získať experimentálne dáta, získané poznatky spracovať správne ich interpretovať a zohľadniť pritom súčasný stav poznania, formulovať závery a odpublikovať ich vo vedeckej a odbornej literatúre. Okrem toho je schopný aktívnej pedagogickej činnosti.Teoretické vedomosti absolventa 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore farmakológia

Absolvent odboru farmakológia (3. stupeň)  disponuje širokými teoretickými vedomosťami, ktoré mu spolu s praktickými znalosťami dovoľujú:

 • vedecky bádať a prinášať nové poznatky, ako aj vlastné riešenia problémov v oblasti farmakológie, ktoré je možné využiť tak v teoretickej rovine poznania ako aj vo farmakoterapeutickej praxi, prípade pre rozvoj iných príbuzných odborov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti získané počas štúdia na úrovni 3. stupňa

Absolvent odboru farmakológia (3. stupeň)

 • si osvojí zásady vedeckej práce, zásady vedeckého formulovania problému, získa praktické skúsenosti na experimentálne štúdium farmakologických problémov, osvojí si právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov vpublikačnej a prednáškovej forme,
 • prispeje k rozvoju študijného odboru farmakológie a
 • môže priniesť nové poznatky aj pre klinickú prax.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. (PhD) stupňa vysokoškolského štúdia  sú viazané na lekárske a farmaceutické vedy so zameraním na  oblasť farmakológie.

Študijná časť:

Absolvent študijného odboru farmakológia 3. stupeň má:

-                    široké  teoretické znalosti zo všeobecnej a špeciálnej  farmakológie a to aj na molekulovej a bunkovej úrovni,

-                    teoretické znalosti  z  príbuzných odborov  farmakológie v  rozsahu potrebnom na riešenie stanoveného vedeckého problému (fyziológia človeka, biochémia, patologická fyziológia, molekulárna biológia),

-                    metodologické a etické základy výskumnej práce, zásady správnej laboratórnej práce,

-                    základy štatistického spracovania získaných experimentálnych údajov ,

-                    jazykové znalosti potrebné k získavaniu potrebných vedeckých informácií zo zahraničných zdrojov a prezentácii výsledkov výskumu v zahraničných časopisoch a na medzinárodných konferenciách.

Vedecká časť:

 • výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zoštudijného odboru farmakológia,
 • zásady vedeckej práce a vedecké formulovanie problému,
 • etické a právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu,
 • súčasný stav poznatkov dokladovaný zvládnutím literárneho prehľadu v oblasti riešenej
 • problematiky za posledných 10 rokov,
 • definovanie cieľov práce, spracovanie výsledkov a záverov práce,
 • praktický prínos v prípade aplikovaného výskumu,
 • vedeckovýskumný prínos v prípade základného výskumu,
 • prezentácia výsledkov vpublikačnej aprednáškovej forme,
 • ukončenie PhD. štúdia štátnou skúškou

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Znalosti uvedené v  časti „ Vymedzenie jadra znalostí  (3. stupeň)“ tohoto dokumentu“  majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Pri štátnej skúške spojenej s  obhajobou dizertačnej práce (záverečnej práce) musí adept PhD. štúdia  preukázať, že má nielen dobré teoretické znalosti v danej riešenej problematike, ale tiež dokladovať, že :

- výsledky prezentované v záverečnej práci získal samostatne,

- je schopný  tvorivo ich interpretovať a použiť v novom spôsobe riešenia konkrétneho

  odborného  problému,        

- je schopný vedecké výsledky a získané poznatky primeraným spôsobom verejne

   prezentovať  a

- je schopný predpokladať ich dopad na ďalší vývoj odboru a na vedeckú a klinickú prax.

História opisov

Späť