Študijný odbor

Zubné lekárstvo

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

zubné lekárstvo

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Dentistry

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru  ZUBNÉ LEKÁRSTVO sú spôsobilí vykonávať profesiu

-  zubný lekár  / Medicinae dentale doctor , MDDr. /  -  2.stupeň

-  Philosophiae doctor -PhD.  - ovláda vedecké metódy výskumu

Zubný lekár je schopný v rámci parametrov  klinických kompetencií ako súčasti komplexného systému starostlivosti o pacienta a udržania jeho zdravia, pracovať samostatne v ústnej dutine a požadovaná úroveň jeho vedomostí musí byť zhodná so Smernicou rady  č.78/686/EEC členských krajín EU a akceptovanou MŠ SR.

Philosophiae Doctor zubného lekárstva ovláda vedecké metódy výskumu a ich výsledky vie   aplikovať v danom medicínskom odbore a prenášať do praxe.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

UK : Dentistry, Guy ´s Dental School and Hospital London, IR: Trinity Dental College-University of Dublin School of Dental  Science,  DK : Royal Dental College University of Copenhagen,  NL: University and Faculty of  Nijmegen, Subfaculty of Dentistry, SE: Odontologiska Institutet, Umea University, CZ : LF Masarykovej Univerity Brno, LF Palackého Univerity Olomouc, LF Karlovej Univerzity Praha, hradec Králová a Plzeň.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

v súčasnosti nie sú

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent druhého stupňa zubného lekárstva ovláda v teoretickej rovine potrebné  poznatky  teoretických a  predklinických  predmetov  a klinických odborov medicíny a zubného lekárstva. Rozsah vedomostí všeobecno-medicínskych disciplín je v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu.

Zubolekárske predmety tvoria minimálne 60% rozahu výučby študijného odboru.

Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojil základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy tak, aby bol schopný vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony  a tieto mohol uplatniťsamostatne vo svojom povolaní.  Chápe existenciu, význam a súvislosti medzi medicínou a zubným lekárstvom, uznáva integritu celého organizmu, uplatňuje multidisciplinárny medicínsky prístup a riadi sa vedeckými  základmi medicíny a odboru.Teoretické vedomosti  ( 2. stupeň )

Absolvent odboru zubné lekárstvo ( 2. stupeň )

-          nachádza a prezentuje vlastné riešenia v metódach prírodných vied, ktoré sú základom exaktnosti medicíny. Pozná štruktúru hmoty na subatómovej a atómovej úrovni, ktorá je základom moderných diagnostických a terapeutických metód  / magnetická rezonancia, počítačová tomografia, pozitronová emisná tomografia a pod. /,

-          základmi z biológie a z molekulovej genetiky vie posúdiť indikácie  modernej diagnostiky ochorení v tvárovej oblasti a terapie budúcnosti,

-          analyzuje poznatky z histológie, anatómie, fyziológie, ktoré sú podkladom pre pochopenie a aplikáciu funkčných vzťahov na molekulovej, bunkovej  a tkanivovej úrovni spoločne s vplyvom environmentálnych faktorov na homeostázu ľudského organizmu a tieto sú predmetom patológie a patologickej fyziológie,

-          pre praktické ovplyvnenie liečby vie aplikovať základnú farmakologickú liečbu

-          pozná súvislosti medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti tváre, ktoré vychádzajú zo štúdia všeobecne medicínskych klinických predmetov

-          pozná a dokáže samostatne stanoviť liečebno-preventívny plán ošetrenia pacienta na základe vedomostí z celého komplexu predmetov zubného lekárstva a organizácie práce zubného lekára

-          je schopný komunikovať a pripravený vytvoriť vzťah k chorému založený na dôvere a rešpektovať chorého ako individualitu, ako jedinečnú osobnosť.

Praktické schopnosti a zručnosti  ( 2. stupeň )

Absolvent odboru zubné lekárstvo  (2. stupeň ) získa schopnosť :

-          indikovať a vykonávať diagnostické vyšetrovacie metódy,

-          na základe anamnézy , komplexného extraorálneho a intraorálneho vyšetrenia a pomocných a doplnkových metód zistiť a analyzovať príčiny  vzniku ochorenia,  stanoviť diagnózu a komplexný plán ošetrenia,

-          aplikovať metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie  ochorení tvárovej oblasti s cieľom udržať a zachovať ústne zdravie,

-          liečiť ochorenia tvrdých zubných tkanív, najmä zubný kaz a jeho následky, s možnosťami  chirurgického riešenia , vrátane extrakcie zubov,

-          indikovať a vyhotoviť základné protetické náhrady zubov,

-          diagnostikovať anomálie  tvárovej oblasti a poznať ich terapeutické riešenia,

-          rozpoznať patologické stavy všetkých tkanív ústnej dutiny ,vrátane mäkkých tkanív,  parodontu, ústnej sliznice, predzhubných stavov a zhubných ochorení  a odoslať včas chorého na špecializované pracoviská,

-          akceptovať rozdiely vo fyziológii a patológii stavov detského veku a veku dospievajúcej mládeže . Rovnako poznať postupy pri ošetrovaní pacientov vyžadujúcich si zvláštnu starostlivosť,  tzv. rizikových pacientov.

-          dodržiavať zásady hygieny pracovného prostredia, poznať profesionálne riziká vrátane rizika prenosu infekčných ochorení a i.

-          viesť zdravotnú dokumentáciu, výkazníctvo a účtovníctvo vo vzťahu ku zdravotným poisťovniam,

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti  ( 2. stupeň )

Absolvent odboru Zubné lekárstvo dokáže :

-          pracovať efektívne ako jednotlivec, ale aj  v tíme. Schopnosť viesť kolektív  je základným predpokladom jeho  práce v zubolekárskej ambulancii.

-          zariadiť a viesť zubolekársku prax,

-          identifikovať mechanizmy pre vlastný odborný rast formami postgraduálneho a kontinuálneho vzdelávania ,

-          akceptovať nové trendy pracovných postupov vo svojom odbore,

-          riadiť sa zásadami Hippokratovej prísahy, ktorá je základom etiky práce, dodržiavať právne a profesionálne zásady práce.

Vymedzenie jadra znalostí  ( 2.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2.stupeň)

-                morfologické a fyziologické disciplíny: makroskopická a mikroskopická anatómia,   molekulárna  biológia a genetika, biochémia, fyziológia

-          predklinické disciplíny / pre pochopenie a ovplyvnenie chorobných procesov / : patologická anatómia, patologická fyziológia, mikrobiológia, imunológia, farmakológia

-     predklinická stomatológia, dentálne materiály a technológie

-                 zubolekárske klinické disciplíny vrátane diagnostických / pre ovplyvnenie a udržania zdravia v tvárovej oblasti / : preventívna stomatológia, rádiológia, konzervačná stomatológia a endodoncia, stomatologická protetika, dentoalveolárna a maxillofaciálna chirurgia, parodontológia, pedostomatológia, ortodoncia, terapeutická stomatológia,

-            klinické všeobecne -medicínske disciplíny, ktoré sú v úzkom vzťahu s celkovými ochoreniami, podstatne ovlyvňujú predmet študijného odboru, garantujú jeho medicínsky charakter a súvis s celým organizmom : interná medicína, chirurgia, neurológia, dermatovenerológia, infekčné lekárstvo, pediatria , psychológia a psychiatria,  očné  lekárstvo, otorinolaryngológia.

Štátna skúška ( 2. stupeň)

-          obhajoba diplomovej práce / abstrakt v anglickom jazyku /

-          štátna skúška teoretická  /ústna/  pozostávajúca z piatich predmetov   :

- -  interna medicína,

- -  chirurgia

- -  terapeutická stomatológia / konzervačná stomatológia,  parodontológia, pedosto-matológia, preventívne zubné lekárstvo /,

- -  ortopedická stomatológia / protetika , ortodoncia /

- -   dentoalveolárna a maxillofaciálna chirurgia  / stomatologická chirurgia /

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumnej práce v lekárskych vedách so zameraním na problematiku zubného lekárstva, orofaciálneho systému, ústnej dutiny a chrupu.

Dokáže samostatne vedecky pracovať a priniesť nové poznatky do odboru.

Vie prezentovať výsledky výskumu  a tvorivo ich aplikovať v praxi.

Disponuje dostatočným množstvom teoretických poznatkov získaných systematickým štúdiom odboru, získava praktické skúsenosti a návyky a naviac prenos získaných poznatkov do praxe mu umožňuje vykonávať vysoko kvalitnú praktickú činnosť v odbore zubné lekárstvo.Teoretické vedomosti  / 3. stupeň /

Absolvent odboru Zubné lekárstvo  / 3.stupeň /

-          vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti zubného lekárstva

-          systematickým štúdiom  si zvyšuje odborné znalosti v odbore zubné lekárstvo ako pre praktickú činnosť, tak aj pre riešenie vlastných výskumných tém.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a  zručnosti  / 3. stupeň /

Absolvent odboru Zubné lekárstvo  / 3.stupeň / si osvojí

-          zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj- výroba- použitie, vedecké formulovanie problému, právne, etické a spoločenské stránky vedeckej práce,

-          prezentáciu výsledkov vedeckej činnosti,

-          schopnosť prinášať nové podnety  pre  rozvoj študijného odboru a  pre prax

-          schopnosť získavať sytematickým štúdiom a výskumnou činnosťou nové poznatky pre kvalitné vykonávanie praktickej činnosti v odbore zubné lekárstvo

Vymedzenie jadra znalostí  / 3. stupeň /

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru  / 3. stupeň /

Nosné témy jadra znalostí  3. stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na oblasť zubného lekárstva.

Jadro obsahuje,  len rámcové témy / vybrané state / :

Študijná časť :

Teoretický fundament metodologický aparát, špecializácia : Metodológia a metodika vedeckej práce, vedecký experiment, matematická analýza, teória pravdepodobnosti, matematické spracovanie výsledkov, štatistické spracovanie a interpretácia získaných výsledkov .

Získanie nadstavbových a špecializačných vedomostí z problematiky orofaciálneho systému, ústnej dutiny a chrupu so zvláštnym zameraním na riešenú vedeckú problematiku, príp. na príbuzné oblasti , spojené s výskumnou témou.

Vedecká časť :

-          Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru zubné lekárstvo, ktorý predstavujev danom odbore posun vedeckých poznatkov ba poznania dopredu .

-          Zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-použitie,  vedecké formulovanie problému, právne, etické a spoločenské aspekty vedeckej práce, prezentácia získaných výsledkov, rozvoj  študijného odboru a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti.

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce / záverečná práca / musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne a tvorivo získavať teoretické a praktické poznatky a prenášať ich do praxe.

Späť