Študijný odbor

Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Medical, Clinical and Pharmaceutical Biochemistry

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia sa môže uskutočňovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou študijných programov
    • v dennej forme štúdia 4 akademické roky
    • v externej forme štúdia 5 akademických rokov

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

 

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia je základným predmetom medicínskeho, farmaceutického a veterinárneho štúdia a vedou o procesoch prebiehajúcich v živom organizme. Je to moderný a neustále sa rozvíjajúci interdisciplinárny odbor, ktorý objasňuje mechanizmus biologických procesov a ich regulácie na molekulovej úrovni, a tým vytvára základ pre možnosti ich ovplyvnenia, najmä farmakologického. Súčasne utvára predpoklady pre monitorovanie fyziologického i patologického stavu organizmu. Osobitnou oblasťou v rámci lekárskej, klinickej a farmaceutickej biochémie sú interakcie liečiva so špecifickými enzýmovými systémami zapojenými do biotransformácie liečiv, na úrovni bunky, subcelulárnych frakcií a izolovaných organel bunky. V neposlednom rade predmetom záujmu v rámci lekárskej, klinickej a farmaceutickej biochémie je aj rastlinná biochémia s akcentom na štúdium enzýmov biogenézy sekundárnych metabolitov produkovaných liečivými rastlinami a úloha signálnych molekúl v regulácii ich tvorby. Biogenetické vzťahy enzýmových a molekulárno-biologických štúdii sú predpokladom pre racionálne zásahy do endogenného obsahu terapeuticky účinných komponentov.  Poznatky z biochémie a ich aplikácie v oblasti predkinickej a klinickej medicíny a tiež farmácie sú  v súčasnom období veľmi rýchlo  sa rozvíjajúcou časťou prírodných vied.  Budúcnosť moderných a inovatívnych technológií v medicíne a farmaceutickom priemysle sa všeobecne predpokladá v biotechnológiách. Naša ekonomika z tohto pohľadu bude schopná absorbovať veľký  počet absolventov študijného odboru lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, či už v priemysle orientovanom na medicínu a farmáciu, lebo priamo v klinickej praxi. Tento študijný odbor integruje na spoločnej platforme absolventov najmä lekárskych, farmaceutických, veterinárnych, prírodovedných fakúlt, ale aj fakúlt technického zamerania (napríklad študijné programy v študijných odboroch biomedicínske inžinierstvo, biotechológie a pod.) . Vývoj navrhovaného študijného odboru je veľmi úzko spojený s odvetviami, ktoré sa nachádzajú v primárnej sfére záujmu vedecko-technického rozvoja modernej spoločnosti ako sú zdravotníctvo, farmaceutický priemysel, vývoj nových liečiv, výživa a biotechnológie.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, je štandardným študijným odborom na všetkých významnejších svetových univerzitách s lekárskymi fakultami, farmaceutickými fakultami, veterinárnymi fakultami vrátane univerzít v krajinách Európskej únie (napr. lékářská chemie a biochemie v Českej republike). Štúdium lekárskej, klinickej a farmaceutickej biochémie na týchto fakultách alebo univerzitách je jedným z prioritných predmetov výučby, umožňujúcim pochopiť deje prebiehajúce v ľudskom organizme za normálnych a patologických podmienok a interpretovať mechanizmus účinku liečiv na molekulárnej úrovni.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Medzi príbuzné študijné odbory patria:

-       Biochémia

-       Molekulárna biológia

-       Biotechnológia

-       Všeobecné lekárstvo

-       Normálna a patologická fyziológia

-       Neurovedy

-       Toxikológia

-       Klinická farmakológia

-       Farmaceutická chémia

-       Farmakognózia

-       Všeobecné veterinárske lekárstvo

Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia využíva poznatky mnohých iných lekárskych, prírodovedných, farmaceutických a veterinárnych odborov. Líši sa však od nich predmetom skúmania, zameraným na pochopenie molekulových mechanizmov normálnych a patologických procesov prebiehajúcich v živom organizme, ako aj možnosťami ich terapeutického  ovplyvnenia.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 4

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolventi študijného odboru lekárska, klinická a  farmaceutická biochémia, ovládajú zásady a metodológiu vedeckej práce a sú spôsobilí vykonávať odbornú a  vedeckú činnosť v oblasti biochémie, klinickej biochémie, biomedicíny, farmácie, farmaceutického výskumu a biotechnológií. Absolventi odboru majú schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v odbore a v príbuzných odboroch, najmä v profesii výskumného pracovníka a vysokoškolského učiteľa.Vymedzenie jadra vedomostí, schopností a zručností

Štúdiom v študijných programoch v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia si študent osvojuje vedomosti z oblasti biochémie, zameranej na problematiku molekulárnych mechanizmov a patologických procesov prebiehajúcich v živom organizme a na možnosti ich terapeutického ovplyvnenia v zdravotníctve. Pri nadobúdaní vedomostí využíva aj vedomosti zo študijných odborov molekulárna biológia, biotechnológie, klinická farmakológia, toxikológia, normálna a patologická fyziológia, farmakognózia, a to na najvyššej úrovni a v rozsahu závislom od témy dizertačnej práce.

V priebehu štúdia sa študent naučí samostatnému formulovaniu vedeckého problému, formulovaniu hypotézy a využívaniu matematických modelov pri výskume, štatistickému spracovaniu a interpretácií výsledkov výskumu, oboznámi sa s využívaním laboratórnych zvierat, bukových, tkanivových kultúr a ľudských biologických vzoriek vo výskumnej práci pri rešpektovaní etických, právnych a spoločenských noriem upravujúcich prácu s nimi.

Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je preukázanie samostatnej vedeckej práce, schopnosť prezentovať výsledky výskumu odbornej verejnosti na vedeckých podujatiach a formou publikovania výsledkov v odborných časopisoch.

Rámcové témy zamerania dizertačných prác:

Metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín, nukleových kyselín a iných biologicky významných látok za normálnych a patologických podmienok. Integrácia metabolizmu. Biochémia orgánov a tkanív. Hormonálne regulácie a bunková signalizácia, signálne transdukčné procesy. Génové mutácie, ich význam a aplikácie v humánnej genetike, prenatálna diagnostika a génová terapia. Genomika, proteomika, metabolomika, apoptóza. Špecifické interakcie liečiva s vnútroorganizmovým prostredím, biotransformačné systémy. Enzýmológia biosyntézy farmaceuticky významných sekundárnych metabolitov. Biogenetické a molekulárno-biologické štúdie, ako cesta k ovplyvneniu obsahu terapeuticky významných komponentov liečivých rastlín a k príprave transgénnych rastlín. Moderné experimentálne metódy využívané v oblasti biochémie, farmakológie, toxikológie  a biotechnológiách.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Osobitné podmienky akreditácie študijného programu v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia sú:

  • obsahom študijného programu je osvojenie si etických, právnych a spoločenských noriem upravujúcich využívanie biologických materiálov vo výskume
  • študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti, pričom študijná časť nepredstavuje viac ako jednu tretinu študijného programu
  • vysoká škola má vytvorené materiálno-technické zázemie pre narábanie s biologickými vzorkami a má zabezpečený ich prísun v súvislosti s vykonávaným výskumom a na účely doktorandského štúdia, vysoká škola má vytvorené zázemie pre chov laboratórnych zvierat
  • požiadavkou na riadne skončenie štúdia študijného programu je preukázanie schopnosti študenta samostatne získavať a tvorivo aplikovať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť