Študijný odbor

Klinická biochémia

Zobrazuje sa opis platný do 23.02.2017.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

: Clinical biochemistry

PDF opisu


Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Clinical Chemistry

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-        Biochémia (1-4-22) sa zaoberá chemickými, molekulovými a bunkovými procesmi v živej prírode všeobecne, bez ohľadu na obsah a pôvod skúmaného objektu.

-        Analytická chémia sa zaoberá analytickými a izolačnými metódami s cieľom hlbšieho poznania vlastností látok ako v neživej, tak aj v živej prírode bez širších súvislostí a interpretácií výsledku analýzy.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 4

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolventi študijného odboru Klinická biochémia s absolvovaným doktorandským štúdiom (stupeň vzdelávania 3, titul Philosophie doctor - PhD.) sú spôsobilí vykonávať svoju profesiu tým, že ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na medicínu.

V oblasti vedy a výskumu sa absolventi orientujú na metabolické pochody organizmu v zdraví a za rôznych patologických stavov s cieľom prispieť k objasneniu príčin, počiatočného vývoja a priebehu ochorenia, k stanoveniu diagnózy a prognózy, k sledovaniu účinkov terapie a k spôsobu predchádzania a zníženia rizík vzniku chorôb. Absolventi štúdia sú spôsobilí vyvíjať a validizovať analytické metódy a diagnostické postupy umožňujúce štúdium a sledovanie metabolických procesov. Sú schopní sa zapájať do riešenia domácich a medzinárodných vedeckovýskumných projektov.Teoretické vedomosti (3. Stupeň):

Teoretickými základmi odboru sú fyzikálna a analytická chémia, lekárska chémia a lekárska biochémia, patobiochémia a molekulová biológia. U absolventov sa požadujú teoretické znalosti a praktické zručnosti týkajúce sa laboratórnej medicíny a klinickej biochémie. Rozsah požiadaviek na absolventa je kompatibilný s požiadavkami Európskej únie na vzdelávanie klinického chemika (lekára aj chemika).

Doplňujúce vedomosti:

Absolvent doktorandského štúdia v odbore Klinická biochémia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na humánnu medicínu. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému (vypracovanie projektu), etické a spoločenské stránky vedeckej práce s biologickým materiálom, vyhodnotenie a prezentáciu výsledkov, prínos poznatkov do klinickej praxe

Vymedzenia jadra znalostí

Nosné smery jadra znalostí študijného odboru Klinická biochémia:

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na :

(a)    Základné znalosti chémie, biochémie, medicíny, metabolických pochodov a ich regulácií, molekulovo-biologických aspektov genetiky, základných fyziologických a patofyziologických procesov, biochémie nádorových procesov, bioštatistiky

(b)   Klinické hodnotenie laboratórnych dát

(c)    Analytické princípy a techniky

(d)   Znalosti metodologického hodnotenia výsledkov analýz (presnosť, správnosť, referenčné metódy, interferencia)

(e)    Výskum a vývoj v oblasti najnovších analytických techník vrátane metód molekulovej biológie a iných špeciálnych laboratórnych techník

(f)     Hodnotenie vedeckých projektov, poznatkov v plánovaní výskumu,

(g)    Schopnosť vedeckej prezentácie výsledkov, schopnosť ich publikovať.

Jadro vedomostí obsahuje rámcové témy:

Študijná časť:

 • Základy lekárskej chémie abiochémie (vlastnosti atómov amolekúl, metabolické pochody aich regulácia, funkčná biochémia orgánov atkanív)
 • Základy patobiochémie (základné patobiochemické procesy, zmeny biochemických dejov pri ochorení jednotlivých orgánov tkanív)
 • Základy klinickej biochémie (indikácia klinicko-biochemických vyšetrní, klinické hodnotenie laboratórnych dát, predanalytická fáza laboratórnych vyšetrení vrátane prípravy pacienta, princípy analytických metód využívaných vklinicko-biochemických laboratóriách vrátane metód molekulovej biológie organizácia práce ahodnotenie klvality práce vklinicko-biochemickom laboratóriu)
 • Základná orientácia vmetódach hematológie a imunohematológie

Vedecká časť:

 • Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému vklinickej biochémii
 • Zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému (vypracovanie projektu, výber vhodných analytických metód, spôsob vyhodnotenia získaných údajov)
 • Etické problémy klinicko-biochemického vedeckého projektu
 • Vyhodnotenie analyzovaných dát, ich interpretácia a dopad na klinickú prax
 • Štatistické vyhodnotenie a spracovanie dát a ich interpretácia pre klinickú prax
 • Prezentácia dosiahnutých výsledkov vedeckej práce
 • Publikovanie výsledkov vedeckej práce

História opisov

Späť