Študijný odbor

Klinická biochémia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

: Clinical biochemistry

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor KLINICKÁ BIOCHÉMIA sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva Školstva SR č. 2090/2002-sekr. Zo dňa 16.12. 2002 študovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Jeho dĺžka sa navrhuje v súlade so zákonom 131/2002 Z.z. o VŠ a so Študijným poriadkom UK v Bratislave od akademického roka 2004/2005 optimálne na 4 akademické roky bez špecializácie.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Klinická biochémia je jedným zo základných a integrujúcich medicínskych odborov. Charakteristika odboru vychádza z definície klinickej chémie podľa IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine):

„Klinická biochémia je aplikáciou chemických, molekulárnych a bunkových princípov a technológií za účelom porozumieť ľudskému zdraviu a chorobe a umožniť ich hodnotenie.

Úlohou odboru je poskytovanie výsledkov merania a pozorovania zo vzťahom k príčine choroby a udržania zdravia. Na rozhraní laboratória a kliniky nasleduje premena týchto údajov na informácie, ktoré pomôžu určiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby. Významnou súčasťou odboru je prehlbovanie poznatkov o zdraví a chorobe prostredníctvom základného a aplikovaného výskumu“.    

Význam klinickej biochémie spočíva najmä v tom, že poskytuje informácie o zdravotnom stave vyšetrovaných jedincov. Na základe laboratórnych a priamych vyšetrení odrážajúcich metabolické funkcie organizmu sa klinická biochémia aktívne podieľa na včasnom rozpoznaní objektívnych prejavov choroby, zhodnotení zdravotného stavu, stanovení diagnózy, určení prognózy, rovnako aj na liečbe pacientov a sledovaní jej účinnosti.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Clinical Chemistry

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-        Biochémia (1-4-22) sa zaoberá chemickými, molekulovými a bunkovými procesmi v živej prírode všeobecne, bez ohľadu na obsah a pôvod skúmaného objektu.

-        Analytická chémia sa zaoberá analytickými a izolačnými metódami s cieľom hlbšieho poznania vlastností látok ako v neživej, tak aj v živej prírode bez širších súvislostí a interpretácií výsledku analýzy.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 4

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolventi študijného odboru Klinická biochémia s absolvovaným doktorandským štúdiom (stupeň vzdelávania 3, titul Philosophie doctor - PhD.) sú spôsobilí vykonávať svoju profesiu tým, že ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na medicínu.

V oblasti vedy a výskumu sa absolventi orientujú na metabolické pochody organizmu v zdraví a za rôznych patologických stavov s cieľom prispieť k objasneniu príčin, počiatočného vývoja a priebehu ochorenia, k stanoveniu diagnózy a prognózy, k sledovaniu účinkov terapie a k spôsobu predchádzania a zníženia rizík vzniku chorôb. Absolventi štúdia sú spôsobilí vyvíjať a validizovať analytické metódy a diagnostické postupy umožňujúce štúdium a sledovanie metabolických procesov. Sú schopní sa zapájať do riešenia domácich a medzinárodných vedeckovýskumných projektov.Teoretické vedomosti (3. Stupeň):

Teoretickými základmi odboru sú fyzikálna a analytická chémia, lekárska chémia a lekárska biochémia, patobiochémia a molekulová biológia. U absolventov sa požadujú teoretické znalosti a praktické zručnosti týkajúce sa laboratórnej medicíny a klinickej biochémie. Rozsah požiadaviek na absolventa je kompatibilný s požiadavkami Európskej únie na vzdelávanie klinického chemika (lekára aj chemika).

Doplňujúce vedomosti:

Absolvent doktorandského štúdia v odbore Klinická biochémia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na humánnu medicínu. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému (vypracovanie projektu), etické a spoločenské stránky vedeckej práce s biologickým materiálom, vyhodnotenie a prezentáciu výsledkov, prínos poznatkov do klinickej praxe

Vymedzenia jadra znalostí

Nosné smery jadra znalostí študijného odboru Klinická biochémia:

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na :

(a)    Základné znalosti chémie, biochémie, medicíny, metabolických pochodov a ich regulácií, molekulovo-biologických aspektov genetiky, základných fyziologických a patofyziologických procesov, biochémie nádorových procesov, bioštatistiky

(b)   Klinické hodnotenie laboratórnych dát

(c)    Analytické princípy a techniky

(d)   Znalosti metodologického hodnotenia výsledkov analýz (presnosť, správnosť, referenčné metódy, interferencia)

(e)    Výskum a vývoj v oblasti najnovších analytických techník vrátane metód molekulovej biológie a iných špeciálnych laboratórnych techník

(f)     Hodnotenie vedeckých projektov, poznatkov v plánovaní výskumu,

(g)    Schopnosť vedeckej prezentácie výsledkov, schopnosť ich publikovať.

Jadro vedomostí obsahuje rámcové témy:

Študijná časť:

 • Základy lekárskej chémie abiochémie (vlastnosti atómov amolekúl, metabolické pochody aich regulácia, funkčná biochémia orgánov atkanív)
 • Základy patobiochémie (základné patobiochemické procesy, zmeny biochemických dejov pri ochorení jednotlivých orgánov tkanív)
 • Základy klinickej biochémie (indikácia klinicko-biochemických vyšetrní, klinické hodnotenie laboratórnych dát, predanalytická fáza laboratórnych vyšetrení vrátane prípravy pacienta, princípy analytických metód využívaných vklinicko-biochemických laboratóriách vrátane metód molekulovej biológie organizácia práce ahodnotenie klvality práce vklinicko-biochemickom laboratóriu)
 • Základná orientácia vmetódach hematológie a imunohematológie

Vedecká časť:

 • Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému vklinickej biochémii
 • Zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému (vypracovanie projektu, výber vhodných analytických metód, spôsob vyhodnotenia získaných údajov)
 • Etické problémy klinicko-biochemického vedeckého projektu
 • Vyhodnotenie analyzovaných dát, ich interpretácia a dopad na klinickú prax
 • Štatistické vyhodnotenie a spracovanie dát a ich interpretácia pre klinickú prax
 • Prezentácia dosiahnutých výsledkov vedeckej práce
 • Publikovanie výsledkov vedeckej práce

 

Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2.

Poznatky získané počas štúdia sa overujú formou Dizertačnej skúšky. Poznatky a schopnosti samostatne vedecky myslieť, pracovať, získať výsledky a interpretovať ich sa dokazujú obhajobou dizertačnej práce.

O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko-akademický titul "philosophiae doctor - PhD."z odboru 7-1-25 Klinická biochémia.

História opisov

Späť