Študijný odbor

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Physical Medicine and Rehabilitation

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor  FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA  A LIEČEBNÁ  REHABILITÁCIA sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 - sekr. zo dňa 16. 12. 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia samostatne, alebo v rámci vnútorného lekárstva
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia ako samostatný študijný odbor v treťom stupni vysokoškolského štúdia sa Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia študuje v rámci doktorandského študijného programu. Štandardná dĺžka tohto odboru je podľa § 54, odsek 2 Zákona č. 131/2002 Zz. v dennej aj externej forme štúdia najviac 5 rokov.
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD).

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

FBLR  má nezastupiteľnú úlohu v oblasti prevencie, liečby a rehabilitácie. Pomáha znižovať dávky farmák, znižuje tak ich nežiadúce účinky, v mnohých prípadoch farmakoterapiu nahrádza. Urýchľuje proces uzdravenia a návrat do spoločnosti. Zlepšuje kvalitu života a dosah na sociálne zaradenie jedinca v spoločnosti.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Odbor sa vyučuje v rámci pregraduálnych a postgraduálnych programov lekárskych fakúlt na celom svete.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

FBLR je interdisciplinárny odbor, ktorý sa aplikuje využíva v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Spolupracuje s ostatnými medicínskymi odboprmi

Absolventom doktorandského štúdia v odbore FBLR sa udeľuje titul PhD (Philosophiae doctor).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: najviac 5 rokov

Štandardná dĺžka externého štúdia: najviac 5 rokov

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent má poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania v odbore FBLR, ovláda vedecké metódy výskumu ľudského organizmu, pozná regulačné mechanizmy a mechanizmy vzniku a rozvoja chorôb, ktoré odbor rieši. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom, systematickým vedeckým výskumom a samostatnou tvorivou činnosťou v odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

V priebehu štúdia si osvojil metodiku vedeckej práce, schopnosť orientovať sa v najnovších poznatkoch a výsledkoch v odbore, vie získavať vedecké informácie, je schopný formulovať  vedecký problém a vytýčiť si cesty jeho priešenia. Ovláda etickú stránku vedeckej práce, dokáže plánovať a realizovať výskumnú prácu, získané výsledky dokáže štatisticky spracovať vhodnými metódami a je schopný získané poznatky správne interpretovať. Je schopný prezentovať výsledky výskumu formou prednášok a publikácií a zaistiť prenos získaných poznatkov do praxe. Napomáha rozvoju odboru vedeckou, publikačnou, ale tiež pedagogickou a vedeckopopularizačnou činnosťou. Je schopný tímovej spolupráce v rámci odboru ale aj multidisciplinárnej.Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy jadra znalosti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru FBLR sú viazané na hlboké poznanie všetkých oblastí odboru, na zvládnutie metodológie vedeckej práce a získanie nových originálnych vedeckých poznatkov v odbore vlastnou tvorivou prácou pod vedením školiteľa. Doktorandské štúdium sa skladá zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť

Dokonalé ovládanie všetkých metodík odboru, problematiky fyzikálnej terapie, včítane elektroliečby (galvanoterapia, impulzoterapia, diadynadynamické, zmiešané prúdy, impulzné prúdy, elektrodiagnostika, stredofrekvenčné prúdy, vysokofrekvenčné prúdy, magnetoterapia, ultrazvuk, infrazvuk) masáž klasická, ostatné druhy masáže, liečebná telesná výchova, kineziológia, kineziologický rozbor. Problematika protetiky a ortotiky, ergoterapia, psychoterapie, sociálnej a pracovnej rehabilitácie, klinickej neurofyziológie.

Hlboké poznatky z balneológie a klimatoterapie. Schopnosť vykonať ergometrické vyšetrenie, vyhodnotiť jeho výsledok a na základe zistených skutočností vypracovať rehabilitačný plán kardiaka. Schopnosť aplikovať uvedené poznatrky vo vnútornom lekárstve, chirurgii, ortopédii, neurológii, gynekológii ako aj v ostatných medicínskych odboroch. Tieto vedomosti má v súlade s najnovšími poznatkami vedného odboru.

Vedecká časť

Vedecký výskum aktuálneho zvoleného problému.

Zvládnutie princípov a metodológie vedeckej experimentálnej práce a príslušnej časti práce v klinickom výskume.

Vedecká časť študijného programu má rozhodujúcu prevahu v doktorandskom štúdiu odboru.

Absolvent má schopnosť získať samostatne teoretické a praktické schopnosti, dokáže samostatne vedecky bádať a pracovať a prináša nové poznatky a ďalšie poznatky v odbore. Je schopný tvorivej činnosti, ktorou napomáha ďalšie napredovanie odboru.

História opisov

Späť