Študijný odbor

Urológia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Stupne - popis

Urológia je v druhom stupni vysokoškolského štúdia samostatným študijným odborom.

Ako samostatný študijný odbor sa študuje aj v treťom stupni vysokoškolského študia - v rámci doktorandského študijného programu.

Štandardná dĺžka štúdia tohto odboru je podľa § 54 ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z.z. v dennej forme štúdia najmenej roky a najviac 4 roky, v externej forme štúdia najviac 5 rokov.

  • Denná forma doktorandského štúdia zahŕňa experimentálnu vedeckú prácu z oblasti urológie, nie je podmienená klinickou praxou v urológii a uskutočňuje sa oddelene od klinickej práce v odbore urológia. Na experimentálnu vedeckú prácu sa využíva multidisciplinárna spolupráca s experimentálnymi pracoviskami lekárskych fakúlt.
  • Externá forma štúdia sa podmieňuje klinickou praxou z urológie trvajúcou aspoň tri roky.

Predpokladom pre prijatie uchádzača do dennej formy doktorandského štúdia je ukončenie druhostupňového (doktorského) štúdia na lekárskej fakulte, nie je podmienené klinickou praxou v urológii. Denná forma doktorandského štúdia zahŕňa experimentálnu vedeckú prácu z oblasti urológie a uskutočňuje sa oddelene od klinickej práce. Využíva sa pritom multidisciplinárna spolupráca s teoretickými a experimentálnymi pracoviskami lekárskych fakúlt.

Podmienkou pre prijatie uchádzača do externej formy doktorandského štúdia je klinická prax  z urológie v trvaní aspoň tri roky alebo absolvovanie špecializačnej skúšky z odboru urológia.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolvent má vedomosti zodpovedajúce profilu absolventa lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. V nadväznosti na tieto poznatky má absolvent aktuálne znalosti   z odboru urológia v embryológii, anatómii a fyziológii urogenitálneho systému, patológii, patofyziológii, patogenéze, epidemiológii, etiológii, diagnostike a liečbe vrodených a získaných chorôb urogenitálneho systému.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Urológia je súčasťou sústavy klinických odborov vyučovaných na lekárskych fakultách. Venuje sa problematike ochorení urogenitálneho systému od novorodeneckého až po najvyšší vek. Súčasná medicínska technológia, pokroky vo farmakoterapii a nové vedecké poznatky zmenili urológiu na modernú medicínsku disciplínu so svojím vlastným výskumným programom a zo širokou multidisciplinárnou vedeckou spoluprácou.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Súčasťou študijných pregraduálnych a postgraduálnych programov lekárskych fakúlt na celom svete je aj urológia.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Urológia má niektoré styčné plochy s chirurgiou, nefrológiou, transplantológiou a niektorými ďalšími. Ide však o špecifické vedy s iným obsahom a s inými špecifickými problémami.

Absolventom doktorandského štúdia v odbore urológia sa udeľuje akademický titul "doktor" (philosophiae doctor).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 3 a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: najviac 5 rokov

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda poznatky na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania v odbore urológia a ovláda vedecké metódy výskumu. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom a samostatnou tvorivou vedeckou činnosťou pod vedením školiteľa.

Absolvent sa vie orientovať v najnovších poznatkoch svojho odboru, vie vedecky formulovať odborný problém, posúdiť etickú stránku vedeckej práce, plánovať a realizovať vedecký výskum, štatisticky a dokumentačne spracovať získané údaje, správne ich interpretovať a prezentovať a navrhnúť ich aplikáciu v praxi.

Absolvent v odbore urológia má schopnosti prispievať k rozvoju svojho odboru vedeckou, pedagogickou i publikačnou činnosťou.Vymedzenie jadra znalosti (tretí stupeň)

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia v odbore urológia sa viaže na hlboké znalosti zo všetkých oblastí odboru urológia a na zvládnutie metodológie vedeckej práce. Tieto znalosti majú prispieť k tvorbe nových originálnych vedeckých poznatkov v odbore urológia.

Doktorandské štúdium v odbore urológia sa skladá zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť

Metodológia vedeckej experimentálnej i klinickej práce, základy štatistiky v experimentálnej a klinickej medicíne, problematika tvorby, konštrukcie a interpretácie klinických štúdií, problematika evidence-based medicine v odbore urológia, základy molekulárnej genetiky, epidemiológia, patofyziológia, patológia, diagnostika  a liečba získaných i vrodených ochorení urogenitálneho systému, základy neurourológie, problematika reproduktívnych funkcií a ich porúch, problematika transplantácie obličiek, primárna a sekundárna prevencia urologických ochorení, organizácia    a ekonomizácia zdravotníckej starostlivosti v urológii.

Vedecká časť

- vedecký výskum v odbore urológia vychádzajúci z aktuálnych potrieb odboru

- zvládnutie princípov a metodológie vedeckej experimentálnej a klinickej práce

- prezentácia výsledkov

- prínos pre prax a rozvoj študijného odboru

Na štúdium urológie v treťom stupni vysokoškolského štúdia sa vzťahuje kreditový systém štúdia. Pre udeľovanie kreditov, systém transferu kreditov a ďalšie náležitosti je záväzný kreditový systém doktorandského štúdia schválený vedeckou radou fakulty.

Doktorand na dizertačnej skúške a pri obhajobe dizertačnej práce musí preukázať schopnosť samostatnej tvorivej činnosti v oblasti medicínskeho výskumu.

História opisov

Späť