Študijný odbor

Ortopédia

Zobrazuje sa opis platný do 23.02.2017.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Podobné študijné odbory sú všade v zahraničí, ich pre a postgraduálne štúdium je riadené študijnými plánmi a predpismi v rámci Európskej únie.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Príbuzné študijné odbory sú reumatológia a traumatológia, resp. úrazová chirurgia.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňaŠtudijná časť

Každý doktorand po nástupe na doktorandské štúdium dostane presný rozpis teoretických a praktických požiadaviek na I.stupňovú atestáciu z ortopédie. Po reforme špecializačného štúdia dostane upravený materiál (včítane otázok) na špecializáciu z ortopédie. Doktorand sa musí naučiť a ovládať históriu ortopédie, základné vyšetrovacie metódy v ortopédii, biomechaniku pohybového aparátu, metabolické ochorenia skeletu, vrodené a systémové ochorenia osteoartikulárneho aparátu. Doktorand musí ovládať základy – princípy detskej ortopédie. V rámci školiacich miest, resp. tematických kurzov si musí osvojiť základy ultrazvukového vyšetrenia v ortopédii.

Doktorand musí poznať diagnostiku a zásady liečby špecifických a nešpecifických zápalových ochorení osteoartikulárneho systému. Doktorand si musí osvojiť vedomosti o modernej konzervatívnej a operačnej liečbe osteoartrózy a základy tzv. reumoortopédie, včítane umelých kĺbnych náhrad.

Doktorand musí venovať zvláštnu pozornosť modernej diagnostike a liečbe osteoporózy, včítane denzitometrie, musí poznať základné princípy gerontoortopédie a neuroortopédie.

Zo špeciálnej ortopédie musí poznať zásady vyšetrovania a liečby ochorení veľkých a malých kĺbov končatín – najmä koxy, kolena, ramenného kĺbu, lakťa, akrálnych častí končatín. Z axiálneho skeletu (chrbtice) musí poznať zásady diagnostiky a liečby vrodených deformít chrbtice, skoliózy, kyfózy, spondylolistézy.

Doktorand musí poznať zásady vyšetrovania (algoritmus) a modernej komplexnej liečby nádorov kostí a mäkkých častí pohybového aparátu.

Vedecká časť

Doktorand si musí dať urobiť podrobný rešerš literatúry k tematike svojej práce. Musí sa  zoznámiť s etickými princípmi vedeckej práce a s prácou príslušnej etickej komisie. Vyhľadanú resp. excerpovanú alebo preštudovanú odbornú literatúru pravidelne konzultovať so školiteľom, resp. školiteľom špecialistom. Musí poznať najmä slovenskú odbornú literatúru týkajúcu sa témy práce z posledných 10 rokov. Z novších literárnych  údajov a prvých výsledkov svojej práce referovať na klinických seminároch a vedeckých schôdzach Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Po tomto prvom overení svojej vedeckej práce a jej doplnení o klinický materiál a po konzultácii so školiteľom  publikovať 2 práce v odborných časopisoch.

Je vhodné, aby sa doktorand počas 3-ročného štúdia pravidelne zdokonaľoval  aspoň v 2 cudzíchj jazykoch (preferenčne angličtina, nemčina). Po dohode so školiteľom a so súhlasom materského pracoviska by sa mal doktorand zúčastniť (aj opakovane) 2-3 mesačných študijných pobytov na renomovaných zahraničných pracoviskách. Najvhodnejšie by bolo absolvovať študijné pobyty na tých pracoviskách, ktoré sa špeciálne venujú problematike z tematiky doktorandskej práce.

História opisov

Späť