Študijný odbor

Ortopédia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Ortopédia je základný medicínsky odbor. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, vzdelávaním, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva. V záujme skvalitňovania tejto činnosti spolupracuje s ďalšími medicínskymi odbormi. Ortopédia poskytuje preventívnu, diagnostickú, liečebnú, posudkovú, znaleckú a poradenskú starostlivosť o pohybové ústrojenstvo vo všetkých vekových kategóriách bez rozdielu pohlavia. Patrí sem ešte:

  1. Detská ortopédia: okrem odbornej zdravotníckej praxe nutnosť 3 roky odbornej praxe v odbore ortopédia, certifikát z ultrazvuku pohybového aparátu a 2 ročná odborná prax v odbore detská ortopédia (na akreditovanom pracovisku).
  2. Ortopedická protetika: okrem odbornej zdravotníckej praxe 5 rokov odbornej praxe v odbore ortopédia, 3 roky odbornej praxe v odbore ortopedická protetika.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Študijný odbor ortopédia je dôležitý najmä preto, že ortopedické choroby, t.zn. ochorenia pohybového systému sú na 3 mieste všetkých ochorení, v štatistike práceneschopnosti niekedy na 2.mieste. Jedná sa najmä o osteoporózu, ktorá sa považuje za ortopedickú epidémiu, pretože postihuje temer všetky ženy v menopauze a po nej, u mužov cca 50%. Druhé najčastejšie ochorenie je osteoartróza, ktorej výskyt v pokročilejšom veku rastie geometrickým radom a u ľudí nad 80 rokov veku je prítomná v temer 90%-ách. Ďalším častým ochorením pohybového aparátu sú kongenitálne deformity a poúrazové stavy. Medzi časté ochorenia postihujúce axiálny skelet (chrbticu) je postihnutie najmä bedernej chrbtice ako najviac zaťaženého úseku. Prakticky niet človeka, ktorý by aspoň raz počas života nepociťoval bolesti chrbtice.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Podobné študijné odbory sú všade v zahraničí, ich pre a postgraduálne štúdium je riadené študijnými plánmi a predpismi v rámci Európskej únie.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Príbuzné študijné odbory sú reumatológia a traumatológia, resp. úrazová chirurgia.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňaŠtudijná časť

Každý doktorand po nástupe na doktorandské štúdium dostane presný rozpis teoretických a praktických požiadaviek na I.stupňovú atestáciu z ortopédie. Po reforme špecializačného štúdia dostane upravený materiál (včítane otázok) na špecializáciu z ortopédie. Doktorand sa musí naučiť a ovládať históriu ortopédie, základné vyšetrovacie metódy v ortopédii, biomechaniku pohybového aparátu, metabolické ochorenia skeletu, vrodené a systémové ochorenia osteoartikulárneho aparátu. Doktorand musí ovládať základy – princípy detskej ortopédie. V rámci školiacich miest, resp. tematických kurzov si musí osvojiť základy ultrazvukového vyšetrenia v ortopédii.

Doktorand musí poznať diagnostiku a zásady liečby špecifických a nešpecifických zápalových ochorení osteoartikulárneho systému. Doktorand si musí osvojiť vedomosti o modernej konzervatívnej a operačnej liečbe osteoartrózy a základy tzv. reumoortopédie, včítane umelých kĺbnych náhrad.

Doktorand musí venovať zvláštnu pozornosť modernej diagnostike a liečbe osteoporózy, včítane denzitometrie, musí poznať základné princípy gerontoortopédie a neuroortopédie.

Zo špeciálnej ortopédie musí poznať zásady vyšetrovania a liečby ochorení veľkých a malých kĺbov končatín – najmä koxy, kolena, ramenného kĺbu, lakťa, akrálnych častí končatín. Z axiálneho skeletu (chrbtice) musí poznať zásady diagnostiky a liečby vrodených deformít chrbtice, skoliózy, kyfózy, spondylolistézy.

Doktorand musí poznať zásady vyšetrovania (algoritmus) a modernej komplexnej liečby nádorov kostí a mäkkých častí pohybového aparátu.

Vedecká časť

Doktorand si musí dať urobiť podrobný rešerš literatúry k tematike svojej práce. Musí sa  zoznámiť s etickými princípmi vedeckej práce a s prácou príslušnej etickej komisie. Vyhľadanú resp. excerpovanú alebo preštudovanú odbornú literatúru pravidelne konzultovať so školiteľom, resp. školiteľom špecialistom. Musí poznať najmä slovenskú odbornú literatúru týkajúcu sa témy práce z posledných 10 rokov. Z novších literárnych  údajov a prvých výsledkov svojej práce referovať na klinických seminároch a vedeckých schôdzach Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Po tomto prvom overení svojej vedeckej práce a jej doplnení o klinický materiál a po konzultácii so školiteľom  publikovať 2 práce v odborných časopisoch.

Je vhodné, aby sa doktorand počas 3-ročného štúdia pravidelne zdokonaľoval  aspoň v 2 cudzíchj jazykoch (preferenčne angličtina, nemčina). Po dohode so školiteľom a so súhlasom materského pracoviska by sa mal doktorand zúčastniť (aj opakovane) 2-3 mesačných študijných pobytov na renomovaných zahraničných pracoviskách. Najvhodnejšie by bolo absolvovať študijné pobyty na tých pracoviskách, ktoré sa špeciálne venujú problematike z tematiky doktorandskej práce.

História opisov

Späť