Študijný odbor

Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Pathology and Forensic Medicine

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Patologická anatómia a súdne lekárstvo sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou v dennej forme najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme najviac 5 rokov (podľa odseku 2 § 54 zákona).

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti patologickej anatómie a súdneho lekárstva s orientáciou napr.:

-         na poznanie etiológie, patogenézy, manifestácie patologických dejov a ochorení a predikcie ich prognózy,

-         na poznanie morfologickej podstaty chorobných dejov na rôznych úrovniach vrátane celulárnych, subcelulárnych a génových, vrátane jej vplyvu na funkciu časti celku a celku – ľudského organizmu,

-         na zlepšenie diagnostických postupov, postupov pri sledovaní chorobných a i. zmien,

-         na poznanie účinkov pôsobenia násilia na ľudský organizmus, jeho vonkajších i      vnútorných prejavov, včítane predikcie prognózy následkov  násilia u živých osôb,

-         na poznanie účinkov jedov, psychoaktívnych látok a iných xenobiotík na ľudský organizmus, a pod.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Tento študijný odbor je nevyhnutný pre ďalší rozvoj tak patologickej anatómie, ako aj súdneho lekárstva ako súčasti medicínskych vied a medicínskych paraklinických disciplín – nevyhnutných pre súčasnosť a budúcnosť slovenskej medicíny a jej integráciu v európskom priestore.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Existujú v každej európskej krajine a v USA, v časti týchto krajín oddelene - samostatne odbor patologická anatómia (resp. patológia) a samostatne odbor súdne lekárstvo.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 3 a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti patologickej anatómie a súdneho lekárstva s orientáciou napr.:

-         na poznanie etiológie, patogenézy, manifestácie patologických dejov a ochorení a predikcie ich prognózy,

-         na poznanie morfologickej podstaty chorobných dejov na rôznych úrovniach vrátane celulárnych, subcelulárnych a génových, vrátane jej vplyvu na funkciu časti celku a celku – ľudského organizmu,

-         na zlepšenie diagnostických postupov, postupov pri sledovaní chorobných a i. zmien,

-         na poznanie účinkov pôsobenia násilia na ľudský organizmus, jeho vonkajších i      vnútorných prejavov, včítane predikcie prognózy následkov  násilia u živých osôb,

-         na poznanie účinkov jedov, psychoaktívnych látok a iných xenobiotík na ľudský organizmus, a pod.Teoretické vedomosti:

Absolvent odboru Patologická anatómia a súdne lekárstvo vedecky analyzuje a skúma problémy v kontexte existujúcej úrovne vedeckého poznania, prináša a overuje vlastné postupy a riešenia týchto problémov v oblasti patologickej anatómie alebo súdneho lekárstva a prispieva tak k zvyšovaniu úrovne vedeckého poznania uvedených medicínskych disciplín, resp. v kontexte interdisciplinárnych súvislostí k zvyšovaniu úrovne vedeckého medicínskeho poznania.

Praktické schopnosti a zručnosti a doplňujúce vedomosti:

Absolvent odboru si osvojí zásady vedeckej práce, väzbu výskum-rozvoj základných vied resp. výskum-aplikácia v praxi, vedecké formulovanie problémov vrátane použitia analytických metód aktuálneho stavu rozvoja vedeckého poznania, právne, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, zásady ústnej a písomnej prezentácie výsledkov, zásady štatistických analýz v medicínskych vedách, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax. Absolvent je spôsobilý pre expertíznu činnosť v obidvoch odboroch lekárskych vied.

1.      Vymedzenie jadra znalostí (korpus študijného odboru): znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba záverečnej dizertačnej práce musia spĺňať kritérium, podľa ktorého študent preukazuje schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na systém medicínskych vied, vrátane patologickej anatómie, resp. súdneho lekárstva ako vedných disciplín.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru:

Študijná časť:

Teoretický základ, metodologická sústava a špecializácia:

Patologická anatómia:

Analýza makroskopických, histologických a subcelulárnych zmien, imunohistochemická verifikácia expresie fenotypu, molekulovo-biologická verifikácia expresia genotypu, etiológia, kauzálna a formálna patogenéza, hladiny a signifikancia diagnostických úrovní, priebeh ochorenia a jeho sledovanie (relaps, recidíva, remisia, vyliečenie), zápalové ochorenia, nádorové ochorenia a pod.

Súdne lekárstvo:

Analýza a spôsobilosť hodnotenia jednotlivých typov násilia pôsobiaceho na ľudský organizmus, poznanie fyzikálnych a biomechanických aspektov pôsobenia násilia, epikritické hodnotenie dielčích poznatkov serologických, imunohematologických, toxikologických, balistických, aplikácia vedeckých kriminalistických metód skúmania objektu, spôsobilosť forenzného hodnotenia a posudzovania živých osôb, znalosť medicínskoprávnych aspektov zdravotníckej praxe.

Vedecká časť:

-         výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru,

-         zásady vedeckej práce, vedecké sformulovanie problému a metódy jeho riešenia, právne, etické a spoločenské stránky vedeckej práce,

-         prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru pre medicínsku a súdnolekársku prax.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Študijný program 3. stupňa Patologická anatómia a súdne lekárstvo obsahuje pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu v pomere 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore Patologická anatómia a súdne lekárstvo rozhoduje Ministerstvo školstva SR priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko-akademický titul „philosophiae doctor – PhD.“

História opisov

Späť