Študijný odbor

Anesteziológia a resuscitácia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

PDF opisu


Stupne - popis

Anestéziológia a resuscitácia je v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia organickou súčasťou  predmetov študijného odboru  všeobecné lekárstvo. Štandardná dĺžka štúdia je 6 rokov.

Ako samostatný študijný odbor v treťom stupni vysokoškolského štúdia sa anestéziológia a resuscitácia študuje v rámci doktorandského študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia tohto odboru je podľa § 54, odsek 2 Zákona č. 131/2002 Zz. v dennej aj externej forme štúdia najviac 5 rokov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Anestéziológia a resuscitácia je základným klinickým odborom na lekárskych fakultách.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Odbor anestéziológia a resuscitácia je súčasťou všetkých študijných pregraduálnych a postgraduálnych programov lekárskych fakúlt na celom svete.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Anestéziológia a resuscitácia (Anestéziológia a intenzívna medicína) je interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti spolupracuje s operačnými a neoperačnými medicínskymi odbormi.

 

Absolventom doktorandského štúdia v odbore anesteziológia a resuscitácia sa udeľuje titul PhD (philospohiae doctor).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: najviac 5 rokov

Štandardná dĺžka externého štúdia: najviac 5 rokov

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent má poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ovláda vedecké metódy výskumu ľudského tela, pozná regulačné mechanizmy a mechanizmy vzniku a rozvoja chorôb, ktoré odbor rieši. 

Tieto schopnosti nadobudol štúdiom, vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením  školiteľa.

Absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady - metodológiu vedeckej práce, a to od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania a realizácie vedeckého výskumu problému, správneho štatistického a dokumentačného spracovania získaných údajov, ich interpretáciu a prezentáciu a na ich prípadný návrh na aplikáciu do praxe.

Absolvent študijného odboru anestéziológia a resuscitácia má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosť prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou, pedagogickou, publikačnou a vedecko-po-pulárnou prácou.Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy jadra znalosti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Anestéziológia a resuscitácia sú viazané na hlboké poznanie všetkých oblastí odboru, na zvládnutie metodológie vedeckej práce a získanie nových originálnych vedeckých poznatkov v odbore vlastnou tvorivou prácou pod vedením školiteľa. Doktorandské štúdium v odbore  gynekológa a pôrodníctvo sa skladá zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť

Anestéziológia a resuscitácia, urgentná a intenzívna medicína, algeziológia, funkcie,  mechanizmy a regulácia funkcií ľudského tela od molekulárnej úrovne až po celistvý organizmus. Bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Prevencia, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba v rámci resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti u kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.

Vedecká časť

Vedecký výskum aktuálneho problému z uvedeného odboru, alebo multidisciplinárho problému s ťažiskom v oblasti anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny.

Zvládnutie princípov a metodológie vedeckej experimentálnej práce  a príslušnej časti práce v klinickom výskume.

Vedecká časť študijného programu má rozhodujúcu prevahu v doktorandskom štúdiu v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Dizertačná skúška musí preukázať, že študent má schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky, ovládať ich a dokázať ich transformovať do ucelenej formy (písomná časť). Obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať kritériá preukázania schopnosti a tvorivej činnosti v oblasti výskumu získaním vlastných poznatkov, prevažne samostatnou vedeckou prácou pod vedením školiteľa.

Na štúdium anestéziológie a resuscitácie v treťom stupni sa vzťahuje kreditový systém štúdia. Pre udeľovanie kreditov, systém transféru kreditov a ďalšie náležitosti je záväzný kreditový systém doktorandského štúdia, schválený Vedeckou radou fakulty.

História opisov

Späť