Študijný odbor

Nukleárna medicína

Zobrazuje sa opis platný do 23.02.2017.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru NUKLEÁRNA  MEDICÍNA  sú spôsobili vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

- odborník v nukleárnej medicíne - 3 stupeň

Ovláda všetky klasické a moderné  funkčné, dynamické a zobrazovacie metódy, (vrátane SPECT a PET).

vo vybraných prípadoch aj liečbu otvorenými žiaričmi. Je schopný konzultovať sporné nálezy, vie sa zapojiť do  vedecko-výskumnej činnosti.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

CZ - PhD - Karlova Univerzita Praha, Hradec Králové, Masarykova Univerzita Brno, Palackého Univerzita v Olomouci, ako aj v USA, Rakúsku, Nemecku, v podstate vo všetkých krajinách vyspelej Európy.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda všetky základné a vysokošpecializované práce na Oddelení nukleárnej medicíny,  najmä všetky  funkčné  a dynamické vyšetrenia (ako  sú akumulačné testy, dynamické vyšetrenia obličiek, pečene  apod.), zobrazovacie metódy (gamagrafické, scintigrafické) vrátane tomografického,  ako je jednofotónová emisná tomografia (SPECT) a pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Absolvent je oboznámený z výrobou umelých rádionuklidov, prípravou rádiofarrmak, jednotlivými skupinami rádiofarmak, s radiačno-hygienickými podmienkami práce s otvorenými žiaričmi, s princípmi peroperačnej diagnostike, in vitro diagnostiky a princípmi liečby metódami nukleárnej medicíny.

Absolvent odboru nukleárna medicína je dostatočne oboznámený s uvedenou prácou v zahraničí, jednak   aktuálnou znalosťou problematiky v najrenomovanejších rádiológických časopisoch a údajov cez internet. Je dostatočne pripravený po teoretickej stránke a pôsobenie vo výskume.Teoretické vedomosti (3.stupeň)

Absolvent z odboru Nukleárna medicína si osvojí:

- zásady vedeckej práce, spojenia výskum-aplikácia do praxe, znalosť vedeckého formulovania medicínskych problémov, aktívne o problematike prednáša a publikuje. Osvojil si etické a spoločenské základy medicínskej praxe .

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3.stupeň)

Absolvent odboru nukleárna medicína si osvojí:

Vymedzenie jadra znalostí (3.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

Nosné témy znalostí 3.stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na získanie atestácie z odboru nukleárna medicína

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state):

Študijná časť:

Teoretický základ praktických znalostí na úrovni atestácie z  nukleárnej medicíny

Špecializačná náplň

1. Kategória zdravotníckych pracovníkov

2. lekár

3. nukleárna medicína

a)

Charakteristika odboru: Nukleárna medicína je klinický odbor zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi na princípe stopovacej metódy. Využívajú sa tu jadrové vlastnosti niektorých prvkov na sledovanie metabolických a funkčných porúch, fyziológických, patofyziológických a anatomických odchýlok. Sú sem zahrnuté in vitro vyšetrenia (radiosaturačná analýza), ako aj in vivo vyšetrenia (vrátane zobrazovania), ale aj rádiobiologické problémy, dozimetria a radiačná ochrana. Táto  definícia znamená, že nukleárna medicína je primárne klinická špecializácia s využitím teoretických a praktických znalostí  z príslušného základného vedeckého odboru.

Základná špecializácia  je v rozsahu 5 rokov ( 2 roky klinická príprava, 3 roky nukleárna medicína)

Nadstavbová špecializácia z nukleárnej medicíny nad internú medicínu, chirurgiu alebo iný základný odbor bude naďalej možná (po troch rokoch prípravy v nukleárnej medicíne)

Všetky absolvované činnosti podľa návrhu sa budú zapisovať do samostatného oficiálneho “log book”.

b)

Určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na zaradenie do špecializačnej prípravy v základnom špecializačnom odbore

Ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte - smer všeobecné lekárstvo a práca na klinic-kom pracovisku nukleárnej medicíny (oddelení nukleárnej medicíny) na plný úväzok

.

V záujme poskytnutia dostatočného času na vzdelanie aj v iných klinických disciplínach,

najmä v tých, ktorých problematika úzko súvisí s nukleárnou medicínou, trvanie

základnej postgraduálnej špecializačnej výchovy v nukleárnej medicíne je 5 rokov

Toto obdobie bude rozdelené na dve časti: všeobecnú a špeciálnu

Všeobecná -  prípravná časť: 24 mesiacov bude kandidát cirkulovať mimo oddelenia nukleárnej medicíny v rámci klinickej prípravy: 12 mesiacov na klinike, resp. oddelení internej medicíny pri lôžku,  12 mesiacov na iných klinických pracoviskách (ARO 1mes, kardiológia 1mes, onkológia a rádioterápia 2 mes, rádiodiagnostika vrátane CT a MR 2mes, endokrinológia 1mes, nefrológia a urológia 1 mes., chirurgia 1mes, pediatria 1mes, neurológia a psychiatria 1mes, ortopédia 1mes)

Špeciálna časť - nukleárna medicína: 36 mesiacov absolvuje v období  praktickej činnosti

vo vlastnom oddelení nukleárnej medicíny, v prípade že ich sortiment zahrnuje všetky

základné vyšetrovacie a liečebné postupy. V prípade, že je v dotyčnom oddelení

nukleárnej medicíny obmedzený sortiment  metód nukleárnej medicíny, musia sa

doplniť na inom akreditovanom pracovisku, resp. klinike SZU

c)

Určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe a špecializácie získanej v základnom špecializačnom odbore, potrebnej na zaradenie do špecializačnej prípravy v nadstavbovom špecializačnom odbore

______________________________________________________________________________________

Vzhľadom na mnohé špecifiká nukleárnej medicíny  bude naďalej  možná (podobne ako doteraz)  po získaní špecializácie z internej medicíny , z chirurgie (alebo na výnimku aj z iného základného lekárskeho odboru )  nadstavbová špecializačná príprava z nukleárnej medicíny  trvajúca  36 mesiacov - 3 roky. Náplň tejto prípravy je identická ako je “špeciálna časť” pri príprave na  základnú špecializáciu  (bez cirkulácie  na klinických odboroch). Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností  je identický ako v bode d)

d)

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

_____________________________________________________________________________________

Špeciálna časť prípravy:

V rámci 36 mesačného úseku špecializačného  vzdelávania zameraného na teoretické a praktické vedomosti z nukleárnej medicíny väčšinu prípravného  obdobia kandidát absolvuje na svojom materskom pracovisku nukleárnej medicíny. Túto časť absolvuje pod vedením primára oddelenia, ktorý všetky absolvované kontroly a praktické činnosti zapisuje  zaznamenáva do oficiálneho “log book”.

Základné teoretické vedomosti:

základy jadrovej fyziky, bioštatistika, farmakológia, imunológia, rádiochémia, rádiofarmácia, biokinetika, rádiobiológia, ochrana pred žiarením, výpočtová technika, prístrojová nukleárna technika, kontrola kvality v nukleárnej medicíne, základy rádiodiagnostiky, fúzia (koregistrácia ) výsledkov zobrazovacích metód, základy rádioterapie

Základné praktické skúsenosti: osvojenie si základných metodických postupov a hodnotenia výsledkov jednotlivých in vivo a in vitro vyšetrení, príprava rádiofarmák (značkovanie  rádionuklidmi vrátane buniek), aplikácia softweru, akvizície údajov a analýzy dát. Kontrola kvality (gamakamier vrátane SPECT a iných nukleárnomedicínskych prístrojov, rádiofarmák), radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov. Základné postupy  rádiosaturačných  metód.

Prehľad a osvojenie si problémov administratívnej práce pri riadení oddelenia nukleárnej medicíny (vrátane finančnej problematiky - plánovania, rozpočtu a uhrádzanie zdravotnými poisťovňami)

e)

Organizačná forma špecializačnej prípravy

____________________________________________________________________________________

Pri základnej špecializačnej príprave

Základná prípravná časť: 24 mesiacov bude kandidát cirkulovať mimo oddelenia nukleárnej medicíny v rámci klinickej prípravy: 12 mesiacov na klinike, resp. oddelení internej medicíny materského zdravotného zariadenia,  12 mesiacov na iných klinických pracoviskách (ARO 1mes, kardiológia 1mes, onkológia a rádioterapia 2mes, rádiodiagnostika vrátane CT a MR 2mes, endokrinológia 1mes, nefrológia a urológia 1 mes., chirurgia 1mes, pediatria 1mes, neurológia a psychiatria 1mes, ortopédia 1mes) taktiež vlastnej NsP. V prípade, že príslušný odbor v NsP nemajú, bude sa to musieť individuálne.

Nukleárna medicína: 36 mesiacov absolvuje väčšinou na svojom oddelení nukleárnej medicíny, pričom by mala jeho praktická činnosť zahrnovať asi 2500 in vivo vyšetrení (rozpis: 1000 skeletov, 300 endokrinných žliaz, 400 obličiek, 300 pľúc (50% P/V), 300 nádorovej diagnostiky,50 zažívací trakt vrátane krvácania, 100 kardiologických vyšetrení, 50 CNS, 30 zápalov).Tento sortiment sa bude aktualizovať každých 5 rokov. 2 mesiace absolvovať in vitro vyšetrenia, 1 mesiac na lôžkovom oddelení nukleárnej medicíny.

2 x 1 mesiac pobyt na SZU pracovisku nukleárnej medicíny, účasť najmenej na troch tematických kurzoch nukleárnej medicíny, raz do roka účasť na vedecko-odbornej konferencii.

V rámci špecializácie z nukleárnej medicíny si absolvent  osvojí všetky základné znalosti  z odboru . Zásady vedeckej práce, spojenia výskum-aplikácie do praxe  a znalosť i správnej formulácie ich výsledkov je zásadou ich vedeckej práce.

Vedecká časť:

- výskum v nukleárnej medicíne v našich pomeroch môže byť len aplikovaný klinický výskum:

- zahrňujúci  zavedenie a  rozpracovanie metódy na úrovni svojho regiónu, školy, resp. SR,   vyhodnotenie dôležitých parametrov  a zavedenie ich  do praxe a významných realizačným výstupom pre prax, resp. pre výchovu ďalších odborníkov,

- zásadou pri tejto vedeckej práci by mal prínos nového aspektu v sledovanej problematike,

- správne štatistické spracovanie výsledkov,

- odprednášanie odborno-vedeckých výsledkov na 15-20 podujatiach

- publikovanie výsledkov v piatich publikáciách, pričom v dvoch by mal byť ako prvý autor.

História opisov

Späť