Študijný odbor

Toxikológia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

TOXICOLOGY

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor TOXIKOLÓGIA sa môže podľa Sústavy študijných odborov, vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č.2090/2002-sekr. zo dňa 16.decembra 2002, študovať v III. stupni VŠ štúdia (PhD)

za podmienky, že  :

- absolvent ukončil vysokoškolské pregraduálne štúdium na lekárskej fakulte.

- za určitých okolností, s ohľadom na budúce zameranie pre erudíciu v laboratórnych vyšetrovacích metódach a/ v klinickej toxikológii, ev. b/ pre prácu v laboratóriach štátnych / fakultných zdravotných ústavoch, a výskumných laboratóriach podobného zamerania sa v budúcnosti dá predpokladať, že absolvent mohol ukončiť VŠ štúdium aj na na farmaceutickej fakulte, na poľnohospodárskej, veterinárnej, či chemicko-technologickej fakulte, na prírodovedeckej fakulte.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Obsah študijného odboru toxikológia vychádza zo strategického  dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) - Európska úradovňa ZDRAVIE 21- zdravie pre všetkých v 21  storočí. V máji 1999 bola prijatá na 51. svetovom zdravotníckom zhromaždení  Deklarácia zdravia ľudí vo svete zaväzuje posilňovať, prispôsobovať a vhodne reformovať zdravotníctvo, vrátane zlepšenia starostlivosti o zdravie zamestnancov,  ozdravenia  pracovného  prostredia a prijatia opatrení garantujúcich ozdravenie životného prostredia. Cieľom je zabezpečiť dostupnosť zdravotníckych služieb včítane v oblasti toxikológie, stojacich na vedeckých základoch, v požadovanej kvalite a rozsahu zodpovedajúcom  dostupným zdrojom,  ktoré sú  a budú aj perspektívne udržateľné.

Absolventi  PhD štúdia  odboru TOXIKOLOGIA sú spôsobilí  vykonávať vysoko odbornú a  vedeckú činnosť  v odbore zdravotníctvo a zdravotnícke školstvo, ako toxikológovia  v klinickej praxi (JIS vo veľkých nemocniciach , na klinikách pracovného lekárstva a toxikológie, v  univerzitných  nemocniciach, na ŠZÚ, ŠFZÚ,  vo veľkých  závodoch chemickej výroby, ako poradcovia  ministerstva, v toxikologickom informačnom centre,  špecialisti  pre prácu  vo výskume toxicity v humánnej medicíne  podľa zamerania v oblastiach  detekcie  chemických látok a ich metabolitov  v kompartmentoch prostredia, v biologických  tkanivách a tekutinách, ako špecialisti v  oblasti  imunotoxikológie, genotoxikológie a rozvíjania metód molekulárnej biotoxikológie. Môžu pracovať i v špeciálnych diagnostických zdravotníckych  centrách neštátneho charakteru, na širšej regionálnej  úrovni.

Absolventi PhD  prakticky ovládajú vedecké metódy  skúmania etiológie, patogenézy, klasifikácie, diagnostiky,  liečby, prognózy, prevencie a ochrany zdravia  v oblasti toxikológie, podľa zamerania  dokážu tvorivo vedecky vypracovať, zavádzať do praxe, vykonávať, analyzovať, sumarizovať,  špeciálne biologické expozičné testy, stanovenie ch.l. a ich metabolitov pomocou  zložitej prístrojovej techniky , vykonať testy toxicity, genotoxicity atď. s použitím  metód správnej laboratórnej praxe, vypracovať projekty a odporúčania pre  ochranu zdravia,  určovať  trendy  z epidemiologických, štatisticky spracovaných  zistení. Vedia prezentovať  výsledky  svojich zistení  doma i v zahraničí, prispievajú  do databázy poznania.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Cieľ štúdia študijného odboru je odvodený zo zamerania  pre spoločnosť.

Obrovský každoročný nárast  používania  rozličných  chemických zlúčenín  vo všetkých oblastiach ľudských činností  prináša  so sebou nutnosť  exponencionálneho rozvoja toxikológie ako samostatnej disciplíny. Tradičné  sústredenie sa na mapovanie a skúmanie toxických účinkov liekov,  agrochemikálií  a i. nestačí. Toxikológia sa  musí  s ohľadom na široký obsah  uplatňovať  ako  samostatná  veda. Rozvoj na úseku toxikológie sa stáva na celom svete jednou z priorít.

Moderná toxikológia neštuduje  len  vedľajšie účinky xenobiotík,  vyvolávajúce otravu  živých organizmov. Odbor toxikológia  rozšíril  svoje pôsobenie – cieľom je poznať, identifikovať, kvantifikovať  riziká, vedľajšie účinky  chemických látok (ch.l.)  na biologické systémy  vyplývajúce z:

1/  profesionálnej expozície ch.l.  pri  rôznych  pracovných činnostiach,

2/ v  širšom ponímaní -  z expozície ch.l. v životnom prostredí  ako celku, všeobecne,  čo sa týka  ovzdušia, vody, potravinového reťazca a  iných súčastí prostredia  (aj chemické prípravky  v domácnosti,  kozmetiká,  cudzorodé látky v potravinách, lieky a i.). 

Toxikológovia participujú na vytváraní databázy toxikologických  informáciírisk assessment- určovaní rizika poškodenia organizmu. Sú schopní podávať všetky informácie, nevyhnutné pri diagnostike  a liečbe, hlavne akútnych  intoxikácií - to  slúži lekárom, iným zdravotníckym pracovníkom, iným odborom ľudskej činnosti aj laickej  verejnosti.       –Toxikológovia  sú pri vývoji štandard, príprave pravidiel používania  ch.l. s  ohľadom na  ochranu  zdravia populácie a zabránenie nežiadúcej kontaminácii prostredia  chemickými škodlivinami. Relatívne novou  kvalifikáciou je environmentálna toxikológia, sústreďujúca sa na  štúdium  účinkov ch.l. na obyvateľstvo,  flóru a faunuMolekulárna toxikológia študuje subcelulárne odpovede na  toxické látky,   rast a diferenciáciu buniek na úrovni génu.  

Osobitná pozornosť sa  musí venovať štúdiu   pôsobenia  ch.l.  na  rast a vývoj  mladého organizmu,  štúdiu  pôsobenia  na plod, sledovaniu  bezprostredných, ale aj neskorých účinkov, včítane  chemickej karcinogenity.  Osobitnú kapitolu môže tvoriť oblasť štúdia  drogových závislostí,  interakcií chemických látok,  štúdium rádiotoxicity,  chemického a radiačného terorizmu

Toxikológovia  sú v klinickej medicíne  schopní  terapeuticky zasiahnuť  pri  akútnych otravách, v liečbe chronických  intoxikácií  a  študujú a rozvíjajú nové diagnostické, dif. dg. a liečebné metódy.

Dokumentuje to aj  množstvo www stránok  objavujúcich sa  v tejto oblasti na internete, napr. TOXNET, ROXLIR, TOXLINE, MEDLINE, GENETOX, POISINDEX, DART, EMICBACK, CCRIS, RTECS , HSDB, Poisoning, Environmental Toxicology Environmental  Quality Management,  Protection of Human Environment,  Public health response to biological  and chemical weapons, Natural Toxins,  Chemical and Biological Terorism,  Critical care articles a mnohé iné.

Oblasť  štúdia  T sa úzko dotýka  programov SZO napr. programu Zdravie  21, VODA A ZDRAVIE, SZO/EU, ktoré boli implementované do programov ochrany zdravia obyvateľstva na Slovensku (ZDRAVÉ PRACOVISKÁ, ZDRAVÉ MESTÁ, ZDRAVÉ RODINY,  atď.)

Je dôležité pripraviť v PhD štúdiu vysoko  kvalifikovaných toxikológov, oprávnených vykonávať  špecificky vysoko odborne  orientované  povolanie toxikológa a/ v medicínskej oblasti, b/ v rôznych oblastiach systému starostlivosti o zdravú populáciu v SR s neustále aktualizovaným priezorom do európskej a svetovej databázy toxikológie.

Na Slovensku v súčasnosti  nemáme  takéto  špecificky zamerané vzdelanie špecialistov toxikológov.

 Štúdium toxikológie  biologických systémov  sa ukazuje nevyhnutnosťou

a/ pre potreby praxe,

b/ pre potreby  výchovy osôb,

c/ pre komunikáciu a harmonizáciu tejto oblasti s EU toxikologickými pracoviskami,   

      d/ cieľom je aj odstrániť deficit činností v oblasti primárnej prevencie, bude lepšia ochrana zdravia populácie, čo je v súlade so zámermi SZO a ILO.

      e/ zlepší sa  aj orientácia  v sekundárnej a terciárnej zložke prevencie a v oblasti liečby porúch zdravia z toxicky pôsobiacich látok.

Situácia vo svete a u nás:

Činnosti na úseku toxikológie, i postgraduálne vzdelávanie  sú   rozptýlené vo svete i u nás .

V SR  činnosti na úseku  toxikológie   v oblasti   medicíny  vykonávajú :

a/ asistenti a VŠ pracovníci   Štátnych zdravotných ústavov- ŠZÚ  (predtým pracovníci hygienickej služby),  hlavne ako výkon štátneho zdravotného dozoru,  s  graduovaným  vzdelávaním  hlavne cestou odboru hygieny a epidemiológie na LF  na VÚPL (UHEM) Bratislava  (potreba pre štátny ,  základný a aplikovaný výskum), v rámci  odborov preventívneho pracovného lekárstva,  všeobecnej hygieny a i. pododborov  je č i a s t k o v á  orientácia  na toxikológiu pracovného a  životného prostredia,

b/ zdravotnícki a  školskí VŠ pracovníci  kliník, z č a s t i zdravotníci oddelení klinického pracovného lekárstva, s postgraduálnym štúdiom v odbore klinického pracovného lekárstva cestou  lekárskych fakúlt  (v rámci  nadstavbového odboru  internej  medicíny). Až po  r. 1991 sa však zdravotnícka koncepcia odboru klinického   pracovného lekárstva (Vestník MZ SR z r. 1992)   rozšírila o klinickú toxikológiu.

Oblasť  toxikológie liekov  patrí  tradične do odboru  farmakológie.   Z č a s t i, skôr  výnimočne,  sa úzke problémy toxických účinkov liekov skúmajú aj v iných klinických odboroch. V  ostatných rokoch sa vo svete  vo viacerých   postgraduálne orientovaných  učebniciach toxikológie začleňuje aj farmakotoxikológia, aspoň v prehľade, do jedného celku  s encyklopedicky zoradenými  poznatkami o priemyslových chemických škodlivinách.   Zahŕňa aj oblasť toxických  látok  rastlín, niektorých živočíchov. Tým sa vytvára ucelenejší pohľad na rozsiahlosť problematiky, vnímanie a štúdium interakcie ch. l.  rôznych  kategórií medzi sebou (napr. alkohol.+ ch.l.,+v niektoré huby).

Štúdie v analytickej chémii - oblasť  vyšetrovacích metód v toxikológii    trpia v SR plošne značnou n e d o k o n a l o s ť o u, v porovnaní s celosvetovými trendami vyspelých krajín v EU. Nezriedka sa používa len zastaralá prístrojová technika a metódy. Táto práca  je v SR dislokovaná zčasti  na úseky  ŠZÚ, ŠFZÚ,  na  kliniky pracovného lekárstva  a toxikológie (v koncepcii KPLaT sú, ako ich zložka,  uvedené  laboratória priemyslovej toxikológie). Liekovej toxikologickej analýze sa v obmedzenej miere  venujú oddelenia  klinickej biochémie, forenzná toxikológia je situovaná  do laboratórií Ústavov súdneho lekárstva.

Centrálne pre SR  je pri KPLaT v Bratislave  toxikologické informačné centrum (TIC).

Iné pracoviská parciálne riešiace toxikológiu. Na  teoretickej  úrovni  dielčie   problémy toxikológie riešili  niektoré paraklinické  a teoreticky  orientované pracoviská  na LF. Výnimočnými boli a sú  laboratória  v niektorých závodoch, orientované  však spravidla na  sledovanie špecifického xenobiotika v ovzduší, zriedka  kvalitnejším monitorovaním v pracovnom prostredí.  Práca priemyslových  laboratórií  zdravotníckeho zamerania pre monitoring biologických expozičných testov   na privátnom podklade je t.č.  v SR  sporadická. Plošne nie je doteraz vyriešený  ani  problém  povinného zavedenia metódy SLP- správnej laboratórnej praxe (aj pre finančné problémy), ktorý sa bude po vstupe do  EU vyžadovať.

Minimálny počet  kvalifikovaných odborníkov – toxikológov  v  praxi  v SR je t.č.  faktom  a   situácia   sa   stáva   neúnosnou. Z rozboru vyplýva, kde všade a prečo treba  v praxi  vysoko vzdelaných   toxikológov. 

Bazálna problematika  toxikológie v medicíne sa vyučuje pregraduálnom štúdiu na LF  v klinických predmetoch – v predmete   pracovné lekárstvo a toxikológia (  na UK JLF Martin, LFUK Bratislava, UPJŠ Košice) čiastkovo - v predmetoch  biochémia, klinická biochémia, farmakológia,  hygiena a epidemiológia  (oblasť  preventívneho pracovného lekárstva- prv hygieny práce). Samostatný predmet, združujúci  problematiku toxikológie sa  pregraduálne  na LF v SR nevyučuje. Nevyučuje sa ako taký ani na LF KU  v ČR. Skúška z pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v SR je súčasťou   štátnej skúšky  z vnútorného lekárstva.

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 156/2002 Z.z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve  je študijný odbor  toxikológia  začlenený  pod oblasť  klinické pracovné lekárstvo - ako nadstavbový odbor, uvádza sa  kategória „klinické pracovné lekárstvo a toxikológia„ - obsahové zameranie  je na klinickú toxikológiu.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Celosvetovo  je diverzifikácia  v rôznych disciplínach   PGŠ  štúdia,   nie sú  jednotné  ciele, vzhľadom na šírku toxikológie a rôzne zameranie  na  priemysel,  na právne aspekty  ochrany zdravia, pracovné lekárstvo, farmakotoxikológiu atď.

V postgraduálnych programoch v medicíne sa  preto toxikológia  vo svete  študuje v rámci PhD štúdia   ako nadstavba   v  predmete pracovné lekárstvo a environmentálna medicína, časť, v nižších stupňoch VŠ štúdia,  v oblasti  verejné zdravotníctvo (school of public health, school of pharmacy). Technické  vedy majú niekedy  v pregraduáli  predmet environmentálne vedy a osobitne  postgraduálny program toxikológie,  následne s možným  uplatnením sa v praxi aj v medicíne (vyšetrovacie analytické metódy).  Vo  VŠ štúdiu biológie  a  chémie  je v súčasnosti  v  kurikulách  fakultatívne v EU tiež predmet toxikológia.

Toxikológiu možno označiť ako  jednu z  bazálnych vied, ktorých štúdium treba v súčasnosti rozvíjať, rozšíriť aj v rámci doktorandského štúdia.

Významnými postgraduálnymi centrami  pre doktorandské štúdium toxikológie sú v  Európe napr. :  University of Newcastle, G.B. (PhD štúdium v  oblastiach: neurotoxikológia, biochemická toxikológia,  dermatotoxikologia, environmentálny a  biologický monitoring, environmentálna a profesionálna medicína, T v medicíne a i.  aj ),  Institut  fűr  Toxikologie, Neuherberg,  National Hellenic Research  Foundation. Athens,   National Center  for Public Health, Dpt. of Pathology and Toxicology, Budapest,  Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow, Dpt. of Experimental and Clinical Radiobiology, M.Sklodowska-Curie Memorial Institute, Gliwice, a i.,  v  USA napr.: TIEHH (The Institute of Environmental and Human health), NIOSH ( National Institute of  Occupational Safety and Health), Morgatown, Dpt. of Health and Environmental Toxicology, Dpt.  of Environ. Toxicology, Rochester, New York, Davis, California,  Dpt. of Occupat. and Environ. Health, Iowa City,  US EPA ( US Environmental  Protection Agency), Research Triangle Park,  North Carolina a i.  PGŠ charakter  majú  aj AOHEM (Harvard, Boston), Gordonova konferencia - štúdie mechanizmov  toxicity.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Toxikológia hraničí s mnohými oblasťami medicíny, líši sa však  predmetom svojho skúmania zacieleným na  poznanie   účinkov ch.l. na organizmus,  špecifikami, uplatňovanými v prevencii a ochrane zdravia v pracovnom, mimopracovnom prostredí, poradenstvom, špeciálnou diagnostikou, liečbou

Príbuznými študijnými odbormi ku klinickému pracovnému lekárstvu a klinickej toxikológie   z kliniky sú najmä  vnútorné lekárstvo, pediatria - poškodenia pri akútnych otravách rozličnej genézy, liečených na JIS-kách, kde sa však sústreďujú na dg. a liečbu otráv. Je príbuznosť  s farmakológiou, ktorá sa sústreďuje na odhaľovanie liečivých účinkov, skúmanie fyzikálno chemických vlastností  lieku - dávky - účinkov,  farmakodynamiky u chorobných stavov atď.  Príbuznosť je  aj s oblasťou  klinickej biochémie, odhaľujúcej  biochemické deje v zdraví a chorobe.

Medziodbory: rysujú sa nové  perspektívne subsystémy, napr. neurotoxikológia,  imunotoxikológia, genotoxikológia, toxikológia  v súdnom lekárstve, v dermatológii, a i..

Náväznosť: klinická toxikológia úzko naväzuje na preventívne pracovné lekárstvo, t.č. orientuje dominantne na risk asessement  metódy,  vyžaduje v oblasti  štátom garantovanej kontroly pracovného prostredia, štandardizuje spôsoby  hodnotenia biologickej odozvy na xenobiotiká,  sleduje  o i.  toxicitu  odpadových látok, účinnosť  detoxikácie a bezpečného skladovania atď., na Slovensku je v súčasnosti  vysoko aktuálnou  témou harmonizácia  tejto oblasti s EU normatívami. S toxikológiou parciálne  súvisí  aj oblasť všeobecnej  hygieny,  zastrešujúca  v životnom prostredí  široko koncipovanú  primárnu prevenciu.náväzuje aj na epidemiologicko - štatistickú oblasť. Je potrebná komunikácia vedeckou bázou prírodných vied, okrajove niekedy napr. s geológmi, špecialistami v oblastiach   ostatnej živej prírody - štúdie toxicity, reziduí   v rastlinách, u zvierat - spolupráca s veterinármi,  rastlinolekármi,  analyticky  toxikologicky orientovanými chemikmi, farmaceutmi, prírodovedcami.

Spoločnými znakmi študijného odboru toxikológia v pracovnom a životnom prostredí bude aj príprava pre aktivity  spojené s vypracovaním projektov pre zdravé  závody, mestá, obyvateľstvo, detskú populáciu, ochranu matky a plodu, prevenciu zhubných nádorov. Do realizácie  týchto projektov sa  vo výkonnej  zložke popri toxikológoch  môžu zapájať inžinieri, konštruktéri , manageri rôznych  priemyslových odvetví,  ale aj  štát a právo  s tvorbou zákonných  smerníc, realizáciou odporučení  z MOP atď.  v oblasti  ochrany pracovného a životného prostredia.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy skúmania príčin, príznakov,biotransformácie ch.l., kategorizáciu ich účinkov a interakcií, vyšetrovacie metódy, diagnostiku a difer. diagnostiku, liečbu, preventívne  postupy



Teoretické  vedomosti (3. stupeň)

Absolvent  odboru toxikológia

vedecky báda a prináša vlastné  riešenia v oblasti  toxikológie  v pracovnom lekárstve  v preventívnej i v klinickej oblasti ako aj v neprofesionálnej  toxikológii z nepriaznivých  zásahov ch.l. zo  životného prostredia na  populáciu

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent si osvojí

zásady  a spôsob vedeckého bádania, vedecké formulovanie problému, cieľa výskumu hypotéz, spôsob výskumu, štatistické metódy, prezentácie a interpretácie výskumnych výsledkov. Dokáže prezentovať svoje výsledky v odbornej a laickej verejnosti, rozvíja študijný odbor a je prínosom pre toxikologickú  teóriu a prax.

Vymedzenie jadra znalostí ( 3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru toxikológia ( 3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa štúdia toxikológie sú viazané na vedecké spracovanie analýzu, komparáciu a syntézu  poznatkov  o toxickom  pôsobení chemických látok v najširších súvislostiach

Študijná časť:

Kurzy

Cudzí jazyk - odborná terminológia (angličtina/ nemčina, ev. iný cudzí jazyk.)

Metodológia vedeckej práce, epidemiológia a štatistika

Všeobecná  toxikológia.

Moderné trendy  v teórii a výskume v toxikológii

Predmety

1.Toxikologické vyšetrovacie metódy, správna laboratórna prax

2.Klinická toxikológia

3.Toxikológia v životnom prostredí ( rozsah 1-3 špecifikovaný podľa zamerania)

4.Toxikológia  vybranej oblasti  medicíny (napr. imunotoxikológia, genotoxikológia, neurotoxikolúógia, vybrané vyšetrovacie metód - podľa zamerania)

Vedecká časť

1.Výskum aktuálneho, doteraz neriešeného vedeckého  problému v odbore toxikológia

2.Zásady vedeckej práce, základný, versus  aplikovaný  výskum, koncipovanie vedeckého výskumu (problém- hypotéza- riešenie- výskum- interpretácia a analýza výsledkov- syntéza- závery-  trendy-  poznatky, východiská pre  prax a ďalší výskum)

Znalosti, uvedené  v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Kritérium dizertačnej skúšky a obhajoby doktorandskej dizertačnej práce  je preukázanie adekvátnej schopnosti samostatne získavať a najmä  tvorivo aplikovať teoretické  a praktické  poznatky

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Študijný program 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahuje  pomer študijnej  a vedeckej časti študijného programu  1 : 2.

História opisov

Späť