Študijný odbor

Telovýchovné lekárstvo

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Sports Medicine

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16.12.2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD).

Absolvent ukončil vysokoškolské štúdium na LF v študijnom odbore – všeobecné lekárstvo s dĺžkou 6 rokov (MUDr.).

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Telovýchovné lekárstvo je samostatný nadstavbový klinický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom reakcie a adaptácie zdravého, oslabeného, trvalo zdravotne poškodeného, respektíve chorého človeka na pohybovú činnosť. Ide o odbor, ktorý spája teoretické poznatky o pohybovej činnosti s ich klinickou aplikáciou, či už v diagnostickej, liečebnej alebo preventívnej oblasti. Svojou základnou orientáciou sa zameriava na využívanie pohybovej aktivity ako fyziologickej kompenzácie nepriaznivých životných podmienok, regenerácie síl, udržovania telesnej a duševnej výkonnosti, dĺžky aktívneho života a na prevenciu a liečbu porúch zdravia, chorôb a úrazov.

Celospoločenský význam odboru podčiarkuje aj skutočnosť, že vláda SR uznesením č. 41 zo dňa 16.1.2002 prijala hlavné organizačné opatrenia pre štátne zabezpečenie odbornej starostlivosti o telesnú výchovu a šport formou vytvorenia Národného inštitútu športu. Na základe trvalej úlohy B. I. uznesenia vlády SR č. 64/V z 3.2.1998 sa Ministerstvo zdravotníctva SR zúčastňuje plnenia úloh, smerov a projektov rozvoja telesnej kultúry na Slovensku ako spolupracujúci rezort predovšetkým činnosťou odboru telovýchovné lekárstvo. Podľa rozhodnutia ministerstva zdravotníctva zabezpečením spolupráce v tejto oblasti v rámci platnej legislatívy, metodickým usmerňovaním a koordináciou činností pracovísk na Slovensku bola poverená Klinika telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty  Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice Mickiewiczova ul., Bratislava.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Department of Orthopedics, Sports Medicine and Traumatology, Prince of Wales Hospital, The Chinese University of Hong Kong ( pred.: Prof. Dr. Kai-Ming Chan)

FIMS, Spaulding Rehabilitation Hospital 125 Nashua Street Boston, USA ( pred.: Prof. Dr. Walter Frontera)

Institut for Sportmedizin der Universitaet Wien, Austria ( pred.: Prof. Dr. Norbert Bachl)

Sports Science Institute of  South Africa,  University of Cape Town Newlands ( pred.: Prof. Dr. Martin P. Schwellnus)

Sports Medicine Society, Muscat Sultanate of Oman ( pred.: Prof. Dr. Wahid al Kharusi)

Kliniky telovýchovného lekárstva na českých lekárskych fakultách zabezpečujú výuku tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové a Plzeň)

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Telovýchovné lekárstvo ako zatiaľ nadstavbová špecializácia vychádza z poznatkov internej medicíny, detského lekárstva, ortopédie, rehabilitácia, klinickej biochémie a funkčnej diagnostiky.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Telovýchovný lekár - Philosophie doctor je schopný samostatnej vedeckovýskumnej práce v odbore telovýchovné lekárstvo a významne sa podieľať na rozvoji telovýchovného lekárstva ako vedného odboru. Vie prezentovať výsledky svojho vedeckého výskumu publikačnou a prednáškovou formou.

Telovýchovný lekár samostatne ovláda:

-          diagnostiku a konzervatívnu liečbu chorobných stavov vzniknutých ako následok,

-          nevhodnej, či neprimeranej pohybovej aktivity alebo inaktivity (najmä pohybového systému),

-          diagnostiku telesnej zdatnosti, resp. výkonnosti zdravých, telesne trvalo postihnutých, resp. oslabených a chorých osôb, vrátane funkčných vyšetrení,

-          liečbu a rehabilitáciu osôb s vybranými chorobami kardiovaskulárneho a respiračného systému s metabolickými  a endokrinnými chorobami, resp. ďalšími, prostredníctvom pohybových aktivít a športu,

-          posudzovanie schopnosti zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie, športovom tréningu a  súťažiach podľa zdravotného stavu a objektívnych výsledkov funkčných vyšetrení,

-          konziliárnu činnosť pre ostatné medicínske odbory, najmä pri stanovení schopnosti znášať zvýšené nároky  telesného zaťažovania zdravých, chorých a zdravotne oslabených osôb a pri zvláštnych povolaniach,

-          poskytovanie odbornej expertízy o medicínskych aspektoch pohybových  (najmä športových)  aktivitách všetkým rezortom a organizáciám vyvíjajúcim činnosť v tejto oblasti, vrátane odbornej objektivizácie  biologickej a medicínskej účinnosti rozličných pohybových programov,

-          diagnostiku všeobecnej a špeciálnej trénovanosti športovcov, vrátane telovýchovno-lekárskeho sledovania a    komplexného telovýchovno-lekárskeho zabezpečenia telovýchovných a športových podujatí s osobitným zreteľom na štátnu športovú reprezentáciu,

-          identifikáciu pohybového talentu a zdravotných predpokladov detí a mládeže pre telesnú výchovu a šport a odborná zdravotná starostlivosť o mládež, zaradenú do systému  športovej prípravy,

-          metodické usmerňovanie činnosti telovýchovných zdravotníkov, športových a telovýchovných organizácii,

-          zabezpečovanie realizácie úloh Európskej charty boja proti dopingu v  rezorte zdravotníctva,

-          zdravotnú výchovu so zameraním na životosprávu, vytváranie správnych životných návykov, vyhýbanie sa  drogám a dopingovým látkam a dopingovým postupom a na prevenciu úrazov poškodení pohybového systému  a zdravia nevhodnou pohybovou aktivitou a nadmerným športovým tréningom,Vedecká časť

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, zásady vedeckej práce, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoj študijného odboru v pre a postgraduálnom vzdelávaní a uplatňovanie vedeckovýskumných výsledkov a poznatkov v praxi. So zameraním na:

-          vedeckovýskumnú činnosť v oblasti fyziológie a patofyziológie telesnej námahy so   zreteľom na vypracovanie  nových diagnostických a liečebných postupov a ich prenos do       klinickej praxe,

-          spoluprácu s ostatnými lekárskymi odbormi zabezpečenie prenosu vedeckých poznatkov a rozvíjanie nových metód  práce umožňujúcich objektivizáciu rozsahu aktuálnej telesnej  zdatnosti u zdravého, chorého a telesne  postihnutého človeka.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce ( záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť