Študijný odbor

Otorinolaryngológia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Stupne - popis

Otolaryngológia je štandardná chirurgická klinická disciplína, ktorá je akreditovaným vedným odborom na Lekárskej fakulte a súčasťou výučby predmetov štúdijného odboru všeobecné lekárstvo.

Ako samostatný štúdijný odbor v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania sa otolaryngológia študuje v rámci doktorandského štúdijného programu, štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najviac 4 roky, v externej forme štúdia najviac 5 rokov.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolvent ovláda vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v otolaryngológii a v teoretických medicínskych disciplínach, ktoré sa zoberajú problematikou otolaryngologických orgánov a chorôb. V spojení s klinickými vedomosťami dokáže aplikovať vedecké myslenie v diagnostike a liečbe otolaryngologických chorôb.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Otolaryngológia je základným klinickým odborom na všetkých lekárskych fakultách.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Otolaryngológia je štúdijným a vedným odborom na každej lekárskej fakulte v Európe.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Otolaryngológia úzko spolupracuje s neurochirurgiou, oftalmológiou, plastickou chirurgiou, maxilofaciálnou chirurgiou, hrudnou chirurgiou, anesteziológiou a logopédiou.

Absolventom doktorandského štúdia v odbore otorinolaryngológia sa udeľuje titul PhD (philosophiae doctor)

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: najviac 5 rokov

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Doplňujúce vedomosti schopnosti a zručnosti

Ovláda zásady vedeckej práce. Pri obhajobe doktorandského štúdia má ukončené špecializačné štúdium v otolaryngológii, čo znamená že ovláda odbor otolaryngológia v celej šírke teoretických vedomostí diagnostických a liečebných schopností ako aj chirurgických zručností tak, ako ich predpisuje náplň špecializačného štúdia. Rešpektuje etické a spoločenské normy vedeckej práce a klinickej praxe. Prezentuje výsledky svojej práce formou publikácií v odborných časopisoch a formou prednášok a posterov na kongresoch. Svojou aktivitou prispieva rozvoju odboru otolaryngológia v teoretickej i praktickej rovine.

Vymedzenie jadra znalosti

Štúdijná časť

Schopnosť získavať vedecké informácie z časopisov, knižníc a internetových zdrojov. Schopnosť analyzovať doterajšie poznanie v odbore.

Schopnosť štatisticky spracovať výsledky, schopnosť realizovať vedecký experiment.

Formulácia cieľov vedeckého bádania, štruktúra a časové usporiadanie štúdijného programu.

Otolaryngologické schopnosti v odbore na úrovni absolventa atestačnej skúšky. Detailné vedomosti v oblasti súvisiacej s cieľmi vedeckej práce.

Ovládanie angličtiny a práce s PC

Vedecká časť

Osvojenie si zásad vedeckej práce ako aj etiky vedeckej práce a interpretácie výsledkov

Realizácia vedeckého výskumu nových problémov otolaryngológie alebo multidisciplinárnych problémov s ťažiskom v oblasti otolaryngológie alebo hraničných disciplín.

Zvládnutie metodológie vedeckej experimentálnej práce ako aj metodiky v aplikovanom klinickom výskume.

Vedecká časť práce má v doktorandskom štúdiu otolaryngológie rozhodujúcu prevahu.

Schopnosť formulovať vedecký problém

Schopnosť realizovať poznatky vedeckej práce v klinickej praxi

Schopnosť prezentovať výsledky vedeckej práce v karentovaných časopisoch

Uvedené schpnosti, a poznatky obhajuje absolvent formou dizertačnej skúšky a dizertačnej práce. V práci dokazuje že zvládol metodiku experimentu, analýzy a spracovania dát ako aj správnej interpretácie výsledkov. Pri dizertačnej skúške musí dokázať hlboké teoretické vedomosti aj z oblasti klinickej otolaryngológie, na úrovni absolventa špecializačného štúdia.Absolvent má hlboké teoretické poznatky o súčasnom stave skúmania v otolaryngológii a príbuzných odboroch. Ovláda metódu klinickej práce, vedeckého výskumu, zberu dát, analýzy výsledkov a ich interpretácie. Výsledkami svojej práce prispieva k rozvoju otolaryngológie. Dokáže preniesť výsledky vedeckej práce do klinickej praxe formou klinickej aplikácie, prednášok a publikácií. Prináša vlastné originálne riešenia problémov v štúdijnom odbore otolaryngológia. Absolvent je odborne a eticky spôsobilý vykonávať vedeckú prácu a zastávať zodpovedné miesto na otolaryngologických pracoviskách.

História opisov

Späť