Študijný odbor

Onkológia

Zobrazuje sa opis platný do 23.02.2017.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa tohto stupňa VŠ štúdia.

Absolvent študijného odboru onkológia je oprávnený používať vedecko-akademický titul

"philosophiae doctor"  - PhD.

Philosophiae doctor-PhD. v odbore onkológia ovláda základy molekulárnej biológie nádorových ochorení, ovláda princípy vzniku, rastu a šírenia novotvarov, etiológie a epidemiológie nádorov, symptomatológiu nádorových ochorení, princípy diagnostiky a liečby nádorových ochorení, ako zásady klinických triálov v onkológii. Vzhľadom na predpokladanú špecializačnú prípravu, resp. získanie špecializácie v odbore onkológia je náplňou doktorandského štúdia v odbore onkológia aj  orientácia v špeciálnej onkológii (podľa lokalizácie: epidemiológia, etiológia, diagnostika, patológia, stanovenie štádia, diferenciálna diagnostika, liečba, prevencia a prognóza jednotlivých nádorových ochorení.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Každý medicínsky klinický odbor, resp. vedný odbor má svoju onkológiu, nádorové ochorenia podľa jednotlivých systémov. Vzhľadom na to, že diagnostika a liečba týchto ochorení je multidisciplinárna. Je potrebné zaujímať komplexný pohľad aj na tieto ochorenia vrátane epidemiológie, etiológie, rizikových faktorov. Je potrebné zamerať sa aj na základný onkologický výskum,  ktorého realizácia v klinike môže mať v blízkej či vzdialenej budúcnosti význam.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť