Študijný odbor

Onkológia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Stupne - popis

  • v 3. stupni - doktorandské štúdium (PhD).

    Predpokladom pre prijatie uchádzača o doktorandské štúdium v ŠO onkológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave je ukončené druhostupňové (doktorské) štúdium na lekárskej fakulte, resp. príbuzných prírodovedných odborov, pre klinické odbory absolvovanie atestácie v základnom odbore a zaradenie do špecializačnej prípravy na nadstavbovú atestáciu z onkológie.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa tohto stupňa VŠ štúdia.

Absolvent študijného odboru onkológia je oprávnený používať vedecko-akademický titul "philosophiae doctor"  - PhD.

Philosophiae doctor-PhD. v odbore onkológia ovláda základy molekulárnej biológie nádorových ochorení, ovláda princípy vzniku, rastu a šírenia novotvarov, etiológie a epidemiológie nádorov, symptomatológiu nádorových ochorení, princípy diagnostiky a liečby nádorových ochorení, ako zásady klinických triálov v onkológii. Vzhľadom na predpokladanú špecializačnú prípravu, resp. získanie špecializácie v odbore onkológia je náplňou doktorandského štúdia v odbore onkológia aj  orientácia v špeciálnej onkológii (podľa lokalizácie: epidemiológia, etiológia, diagnostika, patológia, stanovenie štádia, diferenciálna diagnostika, liečba, prevencia a prognóza jednotlivých nádorových ochorení.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Zhubné nádory sú choroby posledného storočia, vzostup ich incidencie, posun do mladších vekových kategórií a napriek pokrokom v diagnostike a liečbe stále vysoká mortalita - to všetko robí tento vedecký odbor mimoriadne významným. Onkológia zasahuje takmer do všetkých odborov liečebno-preventívnej starostlivosti. Vyžaduje multidsiciplinárny prístup a spoluprácu viacerých odborníkov - experimentálnych onkológov, epidemiológov, klinických imunológov, patológov, fyzikov, chirurgov, rádioterapeutov, chemoterapeutov. Vyžaduje integráciu základného a klinického výskumu.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Každý medicínsky klinický odbor, resp. vedný odbor má svoju onkológiu, nádorové ochorenia podľa jednotlivých systémov. Vzhľadom na to, že diagnostika a liečba týchto ochorení je multidisciplinárna. Je potrebné zaujímať komplexný pohľad aj na tieto ochorenia vrátane epidemiológie, etiológie, rizikových faktorov. Je potrebné zamerať sa aj na základný onkologický výskum,  ktorého realizácia v klinike môže mať v blízkej či vzdialenej budúcnosti význam.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť