Študijný odbor

Oftalmológia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Stupne - popis

Predpoklady: absolvent lekárskej fakulty

atestácia z odboru oftalmológia pred doktorandskou skúškou, dĺžka 3. stupňa: 5 rokov

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Oftalmológia, ako odbor, sa odštepila od chirurgie pred 200 rokmi. Čiže historicky sa vyvíja samostatne 200 rokov. V súčasnej dobe zaznamenáva oftalmológia extrémne intenzívny rozvoj najmä v krajinách EU, USA a Japonska.

Zrak je dominantný zmysel, na ktorý sa v súčasnosti kladú stále vzrastajúce nároky, ktoré vyžadujú špeciálnu hygienu práce a prípadne i diagnosticko-liečebé postupy.

Oftalmológia je jedna z najmenších medicínskych disciplín ale obsahuje relatívne najviac chorobných jednotiek (okolo 700 izolovaných a do 2000 systémových jednotiek s očnou manifestáciou), čo vyžaduje vysoké nároky na prístrojovú diagnosticko-terapeutickú techniku a interdisciplinárnu spoluprácu.

Oftalmológia má najprebádanejšiu hereditárnu patológiu v celej humánnej medicíne, vďaka čomu sa rozvíja i klinická genertika.

 Mnohé súčasné vedecké problémy odboru oftalmológie vyžadujú pre rpoozvoj disciplíny samostatnosť, ale i úzku spoluprácu s ostatnými medicínskymi disciplínami.

Na Slovensku od roku 1967 pracovala samostatná Komisia pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác. Táto sa v r. 1997 transformovala do Spoločnej medziodborovej komisie doktorandského štúdia pod číslom 51-16-9. V komisii okrem oftalmológov dlhodobo pôsobia odborníci z teoretických disciplín ako je histológia, patologická fyziológia a fyziológia živočíchov.

Postgraduálne vzdelávanie organizované zatiaľ po linke Ministerstva zdravotníctva,

( atestácie a špecializačné kurzy) prispievajú k zvyšovanie odbornej úrovne oftalmológov potrebnej pre ich dennú liečebno-preventívnu činnosť. V žiadnom prípade však toto vzdelávanie nenahrádza systematickú prípravu pre vedeckú prácu.

Vedecká práca v oftalmológii môže byť organizovaná na pracoviskách kde je k dispozícii dostatočný počet aj vedecky činných pracovníkov. Na oftalmologických klinikách LFUK v Bratislave sú to v súčasnosti traja profesori a jeden docent oftalmológie, ďalší štyria absolventi postgraduálneho štúdia a ďalší pracovníci ktorí by v krátkej dobe postgraduálne štúdium mali ukončiť.

Vysoký počet vedecko-pedagogicky kvalifikovaných spolupracovníkov bol predpokladom, že Klinika oftalmológie LFUK bola aj doteraz akreditovaným pracoviskom na postgraduálnu výchovu.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Postgraduálne štúdium podobné tomuto návrhu sa realizuje v Spolkovej republike Nemecko a aj v Spojených štátoch amerických.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Oftalmológia nemá príbuzné odbory ktoré by mohli riešiť jej vedeckovýskumné problémy. Má len úzke vzťahy prakticky so všetkými teoretickými, predklinickými a klinickými medicinskými odbormi. Pri riešení vedeckých a aj klinických problémov potom s týmito odbormi podľa potreby úzko spolupracuje.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 5

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Základné odborné a teoretické vzdelanie získa absolvent štúdiom na odbornú skúšku – atestáciu. Absolvovaním doktorandského štúdia získa doktorand  základné skúsenosti zo systematickej vedeckej práce. Získa návyk v práci s odbornou literatúrou v papierovej i elektronickej forme. Podrobne preštuduje teoretické základy  potrebné k zvládnutiu problematiky klinickej oftalmológie. Získa skúsenosti so špičkovou diagnostickou technikou a zoznámi sa so špičkovými terapeutickými výkonmi. V téme doktorandskej práce dosiahne teoreticky i prakticky úroveň porovnatelnú so špičkovou svetovou úrovňou. Úspešné absolvovanie doktorandského štúdia bude odrazom pre ďalšiu vedeckú, publikačnú, prednáškovú, prípadne i pedagogickú činnosť v odbore.Teoretické vedomosti:

Podstatné skvalitnenie základných teoretických poznatkov z oftalmológie: anatómia, patologická anatómia, fyziológia a biochémia zrakového orgánu; základné poznatky z oftalmogenetiky, oftalmofarmakológie; imunológie a molekulárnej biológie so zameraním na potreby oftalmológie.

Základy vedeckej práce. Príprava vedeckých programov a kontrolovaných štúdií. Základy medicínskej štatistiky.

Získa všetky dostupné vedomosti z okruhu spracovávanej témy.

Praktické schopnosti a zručnosti:

Zvládnutie špičkových diagnostických a terapeutických postupov v oftalmológii aspoň teoreticky a v okruhu spracovávanej problematiky aj prakticky.

Bezproblémové spracovanie prehľadu literatúry na akúkoľvek odbornú tému.

Správne hodnotenie a aplikácia výsledkov výskumu do dennej praxe.

Prezentácia výsledkov na odborných lekárskych fórach doma i v zahraničí

Doplňujúce vedomosti:

Teoretické štúdium i získavanie praktických skúseností z hraničných odborov spracovávanej témy. Príprava medziodborovej a teamovej spolupráce (teoretické, predklinické a klinické predmety vyučované na Lekárskych fakultách).

Potreba doplňujúcich vedomostí vyplývajúcich z témy postgraduálneho štúdia bude individuálne formulovaná školiteľom.

Vymedzenie jadra znalostí:

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijná časť:

Štúdium teoretických základov oftalmológie, diagnostiky a liečby očných ochorení.

Práca s vedeckou literatúrou. Schopnosť komunikovať so zahraničnými odborníkmi v cudzích jazykoch

Vedecká časť:

Príprava vedeckých projektov na aktuálnu tému.. Spracovávanie a publikácia vedeckých výsledkov, aj v cudzích jazykoch.

Ďalšie témy jadra:

Zvládnutie vedomostí z hraničných odborov témy postgraduálneho štúdia.

História opisov

Späť