Študijný odbor

Dermatovenerológia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Stupne - popis

  •  v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD – trvanie 5 rokov v dennej forme,  5 rokov v externej forme).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 5

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu založené na súčasnom stave poznania a vlastnou vedeckou prácou prispieva k jeho rozvoju. V odbore dermatovenerológia sa orientuje najmä na vývoj diagnostických, terapeutických a preventívnych postupov, na rozvoj laboratórnych vyšetrovacích metód, na epidemiológiu ochorení a súvislosti etiopatogenézy kožných chorôb so životným a pracovným prostredím.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru dermatovenerológia (3. stupeň) vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v odbore

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru dermatovenerológia (3. stupeň) si osvojí:

a/ zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, väzby výskum – využitie v praxi, právne a environmentálne aspekty vzniku kožných chorôb, etické   a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax. Získava kvalifikačnú atestáciu z odboru.

3.  Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru /3.stupeň/ (PhD. stupeň vysokoškolského štúdia) sú viazané na odborné znalosti z dermatovenerológie, získané špecializačným štúdiom, praxou a kvalifikačnou atestáciou.

Študijná časť:

Obecná dermatovenerológia, laboratórne vyšetrovacie metódy, špeciálna dermatovenerológia, základné poznatky z vnútorného lekárstva, epidemiológie,farmakológie, histopatológie, imunológie, chorôb z povolania, mikrobiológie, lekárskej mykológie, infektológie, pediatrie a ďalších príbuzných odborov.

Vedecká časť:

Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému v odbore.

Zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – využitie v praxi, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty využitia nových poznatkov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať kritérium preukázania schopnosti samostatne získavať, interpretovať a v praxi využívať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť