Študijný odbor

Psychiatria

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Zobrazuje sa opis platný do 30.06.2013.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

psychiatry

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia:
- v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme štúdia 4 roky a v externej forme štúdia 5 rokov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Odbor psychiatria je tradičnou súčasťou tretieho stupňa medicínskeho vzdelávania u nás aj medzinárodnom prostredí. Odbor je špecializačným odborom, ktorý patrí medzi odbory s nárokom na automatické uznanie v členských štátoch Európskej únie.
V zahraničí sa vzdelávanie psychiatrii uskutočňuje napr. na nasledujúcich vysokých školách:
- Česká republika:
- Psychiatrická klinika, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha;
- Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta University Karlovy Hradec Králové;
- Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno;
- Nemecko - Max-Plank- Institute für Psychiatrie, Mníchov;
- Kanada - Department of Psychiatry, McGill University, Montreal;
- Austrália - School of Psychiatry, Faculty of Medicine, The University of New South Wales, Sydney;
- USA - University of Pittsburg School of Medicine, Department of psychiatry and Graduate School of Public Health.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Odbory s podstatnou príbuznosťou (v rámci skupiny neurovied):

- Neurológia
Spoločným prienikom je štúdium centrálneho nervového systému, jeho funkcií a odrazu porúch centrálneho nervového systému v zmene psychických funkcií.
- Klinická psychológia
Spoločným prienikom je výskum psychopatológie (porúch psychických funkcií) a metodologické postupy s využívaním psychometrických prostriedkov, ich štandardizáciou a aplikáciou a tiež výskum vývinových etáp človeka u ich vzťahu k výskytu a klinickému obrazu psychických porúch.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 4

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent štúdia doktorandského študijného programu v študijnom odbore psychiatria je spôsobilý vykonávať profesie, ktoré si vyžadujú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom odbore.
Absolvent štúdia v študijnom odbore psychiatria ovláda metódy vedy a výskumu v oblasti psychiatrie a zároveň v primeranej miere v závislosti od zamerania a náplne svojho pôsobenia v potrebnom rozsahu ovláda diagnostiku psychických porúch tak, ako sú definované medzinárodnou klasifikáciou chorôb a má znalosti o ich liečbe. Je schopný publikačnej a pedagogickej činnosti v odbore psychiatria.
Absolvent je spôsobilý v kontexte aktuálnych problémov odboru identifikovať a definovať oblasť výskumného zamerania, formulovať hypotézy, nachádzať vedecky relevantné spôsoby ich testovania a výsledky svojej práce publikovať vedecky primeraným spôsobom. V dostatočnom rozsahu ovláda princípy diagnostiky a liečby psychických porúch tak, aby bol schopný generovať a formulovať praktické výstupy zo získaných vedeckých poznatkov.Teoretické vedomosti
- Všeobecné znalosti z odboru psychiatria - psychopatológia, syndromológia, klasifikácia, liečba,
- primerané znalosti z príbuzných a hraničných disciplín (klinická psychológia, vývinová psychológia a vzťah medzi vývinovými etapami a psychickými poruchami, neurológia, neurofyziológia, zobrazovacie metódy epidemiológia, historické zakotvenie a filozofická problematika odboru, bioetika, právna problematika)
- znalosti zo všeobecnej metodológie vedeckej práce.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
- Získanie primeranej klinickej skúsenosti z odboru (psychiatria) v celom jeho rozsahu a rozšírených vedomostí zameraných na špecifický obsah výskumnej práce,
- nadobudnutie primeranej klinickej obratnosti v diagnostike s použitím štandardných diagnostických kritérií a s využitím štandardizovaných doplňujúcich diagnostických a hodnotiacich prostriedkov,
- nadobudnutie primeranej obratnosti v konkrétnej vedeckej práci s prihliadnutím k organizovaniu výskumu a ku koordinácii vlastnej činnosti v tímovom a medziodborovom usporiadaní,
- interiorizácia noriem, predpisov, etických a právnych súvislosti pri klinickej a výskumnej práci, spolupráca s príbuznými pacientov a s relevantnými inštitúciami,
- nadobudnutie primeranej jazykovej znalosti a obratnosti,
- zvládnutie práce s informačnými databázami, primerané zručnosti v práci s počítačovými programami potrebné pre publikovanie výsledkov.

Vymedzenie jadra znalostí
Nosné témy jadra znalostí sa viažu na aktuálne poznatky v oblasti, ktorou sa zaoberá študijný odbor psychiatria.

Nosné témy jadra - študijná časť:
- história psychiatrie a koncepty vzniku a príčin psychických porúch
- psychopatológia, syndromológia, klasifikácia psychických porúch
- anatómia a fyziológia centrálneho nervového systému, funkčné okruhy, zmeny centrálneho nervového systému pri psychických poruchách
- neurofyziologické metódy a zobrazovacie metódy pri psychických poruchách
- psychofarmakológia
- osvojenie si poznatkov z príbuzných odborov (neurológia, klinická psychológia, klinická farmakológia, epidemiológia, vnútorné lekárstvo)
- právne a etické aspekty práce s pacientmi s psychickými poruchami a v spolupráci s príbuznými
- všeobecná metodológia výskumu

Nosné témy jadra - vedecká časť:
- plánovanie výskumu, identifikácia výskumného cieľa na základe analýzy literárnych zdrojov a klinickej problematiky, zapojenie sa do tímovej spolupráce medziodborovej spolupráce.
- spracovanie a hodnotenie výsledkov, štatistické postupy, publikovanie výsledkov v rôznych typoch výstupoch (prednáška, poster, článok, monografia).
- uplatnenie výsledkov vedeckého výskumu v praxi a formulácia nových cieľov a hypotéz.

História opisov

Späť