Študijný odbor

Neurológia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Neurology

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Neurológia sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. z dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Neurológia sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu Philosophiae doctor (PhD.) v odbore Neurológia.

Absolvent odboru Neurológia ovláda metódy vedy a výskumu v oblasti neurológie a zároveň v potrebnom rozsahu ovláda diagnostiku a liečbu neurologických ochorení. Je schopný publikačnej a pedagogickej činnosti v odbore.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Štúdium odboru Neurológia v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania je štandardnou potrebou spoločnosti pre výchovu nových vedecko-pedagogických pracovníkov v odbore.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Odbor Neurológia je štandardnou súčasťou tretieho stupňa medicínskeho vzdelávania u nás aj vo svete.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Psychiatria

(Psychológia)

(Neurochirurgia)

Vnútorné lekárstvo

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent odboru Neurológia ovláda metódy vedy a výskumu v oblasti neurológie a zároveň v potrebnom rozsahu ovláda diagnostiku a liečbu neurologických ochorení. Je schopný publikačnej a pedagogickej činnosti v odbore.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Neurológia vedecky pracuje a prináša vlastné riešenia problémov v odbore neurológia.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Neurológia si osvojí zásady vedeckej práce - identifikácia problému, vypracovanie pracovnej hypotézy, voľby primeraných metód riešenia, štatistické spracovanie výsledkov, interpretácia výsledkov. Má bazálne znalosti  o právnych, etických  a metodologických aspektoch  vedeckej práce. Je schopný sa orientovať  vo vedeckej literatúre a samostatne pracovať s počítačom; ovláda  princípy pedagogickej práce a aspoň jeden svetový jazyk aktívne; je zorientovaný v aktuálnych problémoch odboru Neurológia a je schopný riešiť úlohy  súvisiace s rozvojom odboru.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí štúdijného odboru (3.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na vedný odbor Neurológia.

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state):

Študijná časť:

Teoretický základ, metodologický aparát a špecializácia: neuroanatómia, neurofyziológia, neurochémia, neuropatológia, neuropatofyziológia, neurofarmakológia, klinická neurofyziológia, lekárska etika, neurogenetika, neuroimunológia, sociálne lekárstvo, neuroinfektológia, neurorehabilitácia a fyziatria, neurologická propedeutika, vyšetrovacie metódy v neurológii, špeciálna neurológia, akútne stavy v neurológii, detská neurológia, neuropsychológia a psychiatria.

Vedecká časť:

- Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru.

- Zásady vedeckej práce; princípy štatistickej analýzy; práca s odbornou literatúrou; právne, etické, metodologické a spoločenské stránky vedeckej práce; prezentácia vedeckých výsledkov; rozvoj štúdijného odboru a možné prínosy pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať základné kritéria: schopnosť študenta samostatne získavať vedecké teoretické poznatky, schopnosť študenta ich tvorivo použiť v novom spôsobe riešenia konkrétneho odborného problému a schopnosť študenta primeraným spôsobom verejne prezentovať dosiahnuté výsledky a ich dopad na ďalší vývoj odboru a na vedeckú a klinickú prax.

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rady fakulty udeľovať vedecko-akademický titul "philosphiae doctor - PhD.".

Organizovanie 3. stupňa vysokoškolského vzedlávania je podobne ako u iných foriem vysokoškolského štúdia založené na kreditovom systéme.

Kreditový systém a hodnotenie študijných výsledkov

1. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 40 kreditom.

2. Doktorand získava kredity za tieto činnosti:

a.) Študijná časť (špecializované doktorandské prednášky a semináre, absolvovanie zahraničného študijného pobytu a pod.). Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky.

b.) Samostatná tvorivá vedecká činnosť

c.) Výkon pedagogickej činnosti na fakulte a prípadne liečebno-preventívnej činnosti v zodpovedajúcom zdravotníckom zariadení.

d.) Vypracovanie dizertačnej práce

Vyššie uvedené činnosti sú navzájom nezastupiteľné. Doktorand je povinný získať počas štúdija minimálne 40 kreditov za absolvovanie študijnej časti a 80 kreditov za tvorivú vedeckú činnosť.

Pridelenie kreditov jednotlivým činnostiam doktoranda

1. Študijná a pedagogická činnosť:

Absolvovanie povinného predmetu 5 kreditov

Individuálne štúdium vedeckej literatúry 5 kreditov

Autorstvo učebných pomôcok a textov 15 kreditov

Vlastná pedagogická činnosť 10 kreditov

Vypracovanie posudku na dipl prácu 5 kreditov

Vedenie práce ŠVOČ 5 kreditov

Vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia 5 kreditov

Absolvovanie dizertačnej skúšky 25 kreditov

Liečebno-preventívna činnosť 5 kreditov

2. Tvorivá činnosť v oblasti vedy:

Publikácia v recenzovanom zahraničnom časopise na tému dizertačnej práce - ako prvý autor 80 kreditov

- ako spoluautor 40 kreditov

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí na tému dizertačnej práce - ako prvý autor 40 kreditov

- ako spoluautor 20 kreditov

Publikácia v domácom recenzovanom časopise na tému dizertačnej práce - ako prvý autor 40 kreditov

- ako spoluautor 20 kreditov

Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí na tému dizertačnej  práce - ako prvý autor  20 kreditov

- ako spoluautor 10 kreditov

Publikácia v recenzovanom zahraničnom časopise - ako prvý autor 20 kreditov

- ako spoluautor 10 kreditov

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí - ako prvý autor 10 kreditov

- ako spoluautor 5 kreditov

Publikácia v domácom recenzovanom časopise - ako prvý autor 10 kreditov

- ako spoluautor 5 kreditov

Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí - ako prvý autor 5 kreditov

- ako spoluautor 2,5 kreditu

História opisov

Späť