Študijný odbor

Pediatria

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Pediatrics

PDF opisu


Stupne - popis

Pediatria, ako samostatný študijný odbor sa študuje v 3.stupni vysokoškolského štúdia (PhD) – v rámci doktorandského študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia tohoto odboru je podľa § 54 ods.2 Zákona č. 131/2002 Z.z. v dennej forme štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme štúdia najviac 5 rokov. (Pediatria je v 1. a 2. stupni  vysokoškolského štúdia organickou súčasťou – predmetom študijného odboru 7.1.1 Všeobecné lekárstvo)

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Pediatria na lekárskych fakultách je základným odborom medicínskeho štúdia, koncentruje sa na otázky osobitné pre detský a adolescentný vek so zameraním na vývojovú biológiu človeka a s dôrazom na vplyv rodiny, komunity a spoločnosti na zdravie a blahobyt dieťaťa. Študuje vývoj rôznych funkcií, mechanizmov a regulácií od intrauterinného života do dospelosti. Zameriava sa na vplyv choroby a jej liečby na vyvíjajúci sa organizmus a zdôrazňuje rast a vývoj, princípy starostlivosti o zdravie a rozpoznanie bežných zdravotných problémov. Skúma životné prejavy závislé nielen na štruktúre a funkčnom usporiadaní detského organizmu, ale tiež v interakcii s prostredím, ktoré ho obklopuje. Pozornosť sa venuje aj úlohe pediatra pri prevencii chorôb a poranení a významu spolupráce medzi pediatrom a inými odborníkmi v zdravotníctve.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Pediatria je základným študijným odborom na väčšine európskych Lekárskych fakúlt

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Pediatria na niektorých úrovniach poznatkov a vedeckého výskumu má styčné plochy s internou medicínou, pôrodníctvom, klinickou biochémiou a lekárskou genetikou.  Ide však o špecifické vedy  s prevažne iným obsahom a jadrom znalostí.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 3 a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolventi študijného odboru PEDIATRIA (PhD) sú spôsobilí vykonávať náročné činnosti v oblasti starostlivosti o zdravé a choré detí, ovládajú a primerane aplikujú vedecké metódy základného a klinického výskumu s orientáciou na riešenie konkrétnej chorobnej entity či už na úrovni jej patogenézy, diagnostiky alebo terapie. Tieto schopnosti nadobudnú štúdiom,  vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v uvedenom odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

Absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady - metodológiu vedeckej práce, a to  od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania  a realizácie vedeckého výskumu problému, správneho štatistického a dokumentačného spracovanie získaných údajov, ich interpretáciu až po ich prezentáciu a prípadné návrhy na ich aplikáciu do praxe.

Absolvent študijného odboru Pediatria má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosti prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou, pedagogickou, publikačnou i popularizačnou prácou.

Absolventom doktorandského štúdia v odbore Pediatria sa udeľuje akademický titul „doktor“ (philosophiae doctor).Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia odboru Pediatria sú viazané na hlboké poznanie všetkých oblastí odboru, na zvládnutie metodológie vedeckej práce a získanie nových originálnych vedeckých poznatkov v odbore vlastnou tvorivou prácou pod vedením školiteľa.

Doktorandské štúdium v odbore Pediatria sa skladá zo študijnej časti a vedeckej časti. Na štúdium Pediatrie v 3.stupni sa vzťahuje kreditový systém štúdia. Pre udeľovanie kreditov, systém transferu kreditov a ďalšie náležitosti je záväzný  kreditový systém doktorandského štúdia schválený vedeckou radou fakulty (príloha).

Študijná časť

Funkcie, mechanizmy , regulácie a adaptačné procesy funkcií detského organizmu od molekulárnej úrovne až po celistvý organizmus v interakcii so spoločnosťou a prírodou – environmentálnymi faktormi. Prevencia, diagnostika, liečba a prognóza patologických stavov detského a dorastového veku.

Vedecká časť

Vedecký výskum  aktuálneho problému z uvedeného odboru, alebo multidisciplinárneho problému s ťažiskom v oblasti pediatrie. Formulácia vedeckej hypotézy, zvládnutie princípov a metodológie v klinickom výskume a príslušnej časti vedeckej experimentálnej práce, prepojenie teoretických a experimentálnych poznatkov do aplikovaného klinického výskumu, využitie získaných poznatkov v klinickej praxi.

Vedecká časť  študijného programu má rozhodujúcu prevahu v doktorandskom štúdiu v odbore Pediatria. Znalosti uvedené  jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti.

Dizertačná skúška musí preukázať, že študent má schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky,  ovládať ich a dokázať ich transformovať do ucelenej formy (písomná časť). Obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať kritérium preukázania schopnosti a tvorivej činnosti v oblasti výskumu získaním vlastných poznatkov prevažne samostatnou  vedeckou prácou (individuálnou, alebo tímovou) pod vedením školiteľa.

História opisov

Späť