Študijný odbor

Chirurgia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Stupne - popis

Chirurgia je v druhom stupni vysokoškolského štúdia samostatným študijným odborom.

Ako samostatný študijný odbor sa študuje aj v treťom stupni vysokoškolského študia - v rámci doktorandského študijného programu.

Štandardná dĺžka štúdia tohto odboru je podľa § 54 ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z.z. v dennej forme štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme štúdia najviac 5 rokov.

Predpokladom pre prijatie uchádzača do dennej formy doktorandského štúdia je ukončenie druhostupňového (doktorského) štúdia na lekárskej fakulte, nie je podmienené klinickou praxou v chirurgii. Denná forma doktorandského štúdia zahŕňa experimentálnu vedeckú prácu z oblasti chirurgie a uskutočňuje sa oddelene od klinickej práce. Využíva sa pritom multidisciplinárna spolupráca s teoretickými a experimentálnymi pracoviskami lekárskych fakúlt.

Podmienkou pre prijatie uchádzača do externej formy doktorandského štúdia je klinická prax  z chirurgie v trvaní aspoň tri roky alebo absolvovanie špecializačnej skúšky z odboru chirurgia.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolvent má vedomosti zodpovedajúce profilu absolventa lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. V nadväznosti na tieto poznatky má absolvent aktuálne znalosti z odboru chirurgia, o embryológii, anatómii a fyziológii jednotlivých systémov ľudského organizmu, patológii, patofyziológii, patogenéze, epidemiológii, etiológii, diagnostike a liečbe chirurgických ochorení. Pozná základy vedeckej práce v chirurgii, v jej experimentálnej i klinickej oblasti.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Chirurgia patrí medzi základné klinické odbory na lekárskych fakultách.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Súčasťou študijných pregraduálnych a postgraduálnych programov lekárskych fakúlt na celom svete je aj chirurgia.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Chirurgia ako základný odbor medicínskeho štúdia má styčné plochy s viacerými medicínskymi disciplínami. Ide však o špecifické vedy s prevažne iným obsahom a jadrom znalostí.

Absolventom doktorandského štúdia v odbore chirurgia sa udeľuje akademický titul "doktor" (philosophiae doctor).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 3 a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda poznatky na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania v odbore chirurgia    a ovláda vedecké metódy výskumu. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom a samostatnou tvorivou vedeckou činnosťou pod vedením školiteľa.

Absolvent sa vie orientovať v najnovších poznatkoch svojho odboru, vie vedecky formulovať odborný problém, posúdiť etickú stránku vedeckej práce, plánovať a realizovať vedecký výskum, štatisticky a dokumentačne spracovať získané údaje, správne ich interpretovať a prezentovať a navrhnúť ich aplikáciu v praxi.

Absolvent v odbore chirurgia má schopnosti prispievať k rozvoju svojho odboru vedeckou, pedagogickou i publikačnou činnosťou.Tretí stupeň vysokoškolského štúdia v odbore chirugia sa viaže na hlboké znalosti zo všetkých oblastí odboru chirurgia a na zvládnutie metodológie vedeckej práce. Tieto znalosti majú prispieť k tvorbe nových originálnych vedeckých poznatkov v odbore chirurgia.

Doktorandské štúdium v odbore chirurgia sa skladá zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť

Metodológia vedeckej experimentálnej  i klinickej práce, základy štatistiky v experimentálnej a klinickej medicíne, epidemiológia, patofyziológia, patológia, diagnostika a liečba chirurgických ochorení, fyziologické a etické aspekty výskumu v chirurgii, molekulárna biológia v chirurgických disciplínach.

Vedecká časť

- vedecký výskum v odbore chirurgia vychádzajúci z aktuálnych potrieb odboru

- zvládnutie princípov a metodológie vedeckej experimentálnej a klinickej práce

- právne a etické aspekty nových postupov alebo produktov

- prezentácia výsledkov

- rozvoj študijného odboru a prínos pre prax

Na štúdium chirurgie v treťom stupni vysokoškolského štúdia sa vzťahuje kreditový systém štúdia. Pre udeľovanie kreditov, systém transferu kreditov a ďalšie náležitosti je záväzný kreditový systém doktorandského štúdia schválený vedeckou radou fakulty.

Doktorand na dizertačnej skúške a pri obhajobe dizertačnej práce musí preukázať schopnosť samostatnej tvorivej činnosti v oblasti medicínskeho výskumu.

História opisov

Späť